Year 2016, Volume 16 , Issue 1, Pages 19 - 34 2016-04-01

Seyfeddin el-Âmidî’nin Allah Tasavvuru
The Imagination of Allah in of Sayf al-Din al-Amidi

İbrahim Coşkun [1]


Allah kavramı, düşünce tarihinin en eski ve değişmeyen konularından biri olagelmiştir. Bütün düşünürler ve filozoflar Allah hakkında fikirlerini belirtmekten geri durmamışlardır. İlahi din mensupları bu konuda ortak bazı inançlara sahip olmuşlarsa da onların Allah tasavvurları arasında da zamanla farklılıklar ortaya çıkmıştır. Allah inancı ile ilgili temel konularda İslam düşüncesini oluşturan kelam felsefe ve tasavvufta bir farklılaşma söz konusu olmamıştır. Ancak ayrıntıya inildiğinde farklı Allah tasavvurlarına ulaşılmıştır. Biz bu makalemizde Seyfeddin el-Âmidî’nin Allah tasavvurunu açıklayacağız. Çünkü o kendisinden önceki kimi Müslüman Filozofların ve Kelamcıların Allah tasavvurlarını Kur’an-ı Kerime göre değerlendirerek yanlış bulmuştur. O uyguladığı “kemal yöntemi” ile Kur’an-ı Kerimin bildirdiği Allah inancına uygun bir ulûhiyyet tasavvuru sunduğuna inanmaktadır
The subject of our research is concept of God that has been the oldest and an invariable matter in the history of thought. All thinkers and philosophers stated their views on this concept. Although members of divine religions had some common beliefs, their imagining of God had changed in the course of time. Essential aspects of belief in God did not change much through the history of theology, philosophy and sufism. But this does not include the details. In this article, we will explain al-Amidi’s understanding of Allah. Because he thought that some of the predecessor Islamic philosopher’s understanding of Allah was wrong, based on his interpretation of Qur’an. He believed that, by applying his “method of maturity” he offers an imagination of God which is according to the belief of Allah as Qur’an lets us know
Other ID JA88EV46YK
Journal Section Research Article
Authors

Author: İbrahim Coşkun
Institution: Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Ana bilim dalı Öğretim Üyesi

Dates

Publication Date : April 1, 2016

ISNAD Coşkun, İbrahim . "Seyfeddin el-Âmidî’nin Allah Tasavvuru". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 16 / 1 (April 2016): 19-34 .