Year 2015, Volume 15 , Issue 2, Pages 283 - 296 2015-10-01

Bahrî Memlûkler Döneminde Reîsületibbâlık (648-784/1250-1382)
Chief Physician Institution in the Bahri Mamluk Period (648-784/1250-1382)

Mehmet Fatih YALÇIN [1]


Ortaçağ’ın önemli devletlerinden biri olan Memlûkler , siyasî ve askerî alanlarda gösterdiği önemli başarıları ilmî alanda da gösterebilmişlerdir. Memlûkler dönemindeki yoğun imar faaliyetleri ilmin gelişimine önemli katkı yapmıştır. Bu dönemde Mısır ve Şam, önde gelen kültür merkezleri hâline gelmiştir. Bu merkezlerin her birinde çok sayıda âlim temayüz etmeyi başarmıştır. Memlûkler döneminde aklî ilimlerdeki genel durağanlığa rağmen tıp alanında önemli gelişimler yaşanmıştır. Bu çalışma, tabipler tarafından üstlenilen reîsületıbbâlık müessesesi ile ilgilenmektedir. Çalışmada öncelikle reîsületıbbâ kavramının mahiyeti üzerinde durulacaktır. Daha sonra Memlûkler’den önce reîsületıbbâlık müessesesinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile ilgili genel bir değerlendirmeye yer verilecektir. Ardından Bahrî Memlûkler döneminde reîsületıbbâlık müessesesinin ortaya çıkışı ve reîsületıbbâlar hakkında kronolojik bilgi verilecek, reîsületıbbâlık görevine gelebilmek için sahip olunması gereken özellikler ve reîsületıbbâların görevleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Böylece, kaynakların verdiği imkânlar çerçevesinde bu müessesenin işleyişi ile ilgili bilgiler sunulacaktır
Chief Physician Institution in the Bahri Mamluk Period The Mamluks , was being one of the most important nation in medieval period, they were proved their success not only in military field as well as in area of scholarship. The intensive reconstruction activities were contributed in great deal to development of the scholarship in the Mamluk period. In that age, Egypt and Syria were became pioneer of the center of culture and prosperity. Every one of these centers, there was great number of distinguished scholars were succeeding in their educations. During the Mamluk time despite the stagnation of the social science, there were important developments in the science of physic. There was evidence, some physics’ that had great contribution to the science of physic, were not only concentrated on writing activities also concentrated on education of the science of physic. Mainly concentrates on chief physician institution, which was undertaken by physicians. First of all, concentrates on nature of the concept chief physician. Second of all, try to evaluate in general about advent of the chief physician institution and its development. Then, try to present some chronological information regarding advent of chief physician institution, necessary features for the chief physician profession and try to find out duty of the chief physician. Thus, in the framework of facilities, which was provided by the sources, try to provide some information regarding operation of this institution
Other ID JA35FM49AB
Journal Section Research Article
Authors

Author: Mehmet Fatih YALÇIN

Dates

Publication Date : October 1, 2015

ISNAD Yalçın, Mehmet Fatih . "Bahrî Memlûkler Döneminde Reîsületibbâlık (648-784/1250-1382)". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 15 / 2 (October 2015): 283-296 .