Year 2015, Volume 15 , Issue 1, Pages 87 - 116 2015-04-01

Ebu’l-Hattab el-Esedi ve Hattabiyye Fırkası
Abu’l-Khattab Al-Asadi and Sect of Khattabiyya

Aytekin ŞENZEYBEK [1]


Ebu’l-Hattab el-Esedi İmamiyye Şia’sının altıncı imamı Cafer es-Sadık’ın fanatik bir taraftarıdır. Cafer es-Sadık ve ondan önce gelen bütün imamlara tanrısallık atfetmesi sebebiyle İmam Cafer tarafından topluluğundan uzaklaştırılmıştır. Nusayri ve Orta Asya İsmailileri tarafından kutsallık atfedilen Ebu’l-Hattab ve Hattabiyye fırkasının İslam Mezhepleri Tarihi açısından en önemli özelliği bazı kaynaklarda “öz İsmaililik” olarak nitelendirilmesidir. Bu yönüyle Hattabiyye, İsmailiyye fırkasının kökeni olarak takdim edilmiştir. Ancak bu durumun fikri açıdan mı yoksa diğer faktörler sebebiyle mi olduğu hususu net olarak ortaya konulmamıştır. Bu araştırmamızda belirtilen hususun netliğe kavuşturulması için Ebu’l-Hattab’ın hayatı, karakter yapısı, ileri sürdüğü fikirler ve bu fikirlerin özgünlüğü, İmam Cafer es-Sadık ve oğlu İsmail ile olan ilişkileri, ölümünden sonra fırka içerisinde meydana gelen bölünmeler ve bu bölünmeler esnasında yeni teşekkül etmekte olan İsmaili fırkalarla Ebu’l-Hattab taraftarları arasındaki ilişkiler detaylıca incelenecektir
Abu’l-Khattab Al-Asadi and Sect of Khattabiyya Abu’l-Khattab al-Asadi is fanatical fans of Jafar as-Sadiq who is sixth imam of İmamiyye Şia. Because of attributing divinity, Jafar as-Sadiq and all of the imams who comes before the Jafar as-Sadiq are removed from society by İmam Jafar. Abu’l-Khattab who was attributed holiness by Nusayris and Central Asia Ismailis and sect of Khattabiyya’s the most feature about the History of Islamic Sects is being characterized as “gist Ismailism” in some sources. In this regard, Khattabiyya is presentation as the origin of the Ismailiyya sect. But this situation is clearly not demonstrated about whether in terms of this idea or other reasons. In our survey, Abu’l-Khattab’s life, his character, his doctrines and originality of this doctrines, relationship with Imam Jafar as-Sadiq and Cafer’s son Ismail, divisions in the sect after his dead, and relationship between fans of Abu’l-Khattab and sects of Ismailiyya during this divisions will be covered in detail
Other ID JA53FU76RH
Journal Section Research Article
Authors

Author: Aytekin ŞENZEYBEK

Dates

Publication Date : April 1, 2015

ISNAD ŞENZEYBEK, Aytekin . "Ebu’l-Hattab el-Esedi ve Hattabiyye Fırkası". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 15 / 1 (April 2015): 87-116 .