Yayın Dizini

MECMUA ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN DİZİNİ

2016

Biricik, İbrahim (2016). “Nazlı Eray’ın “Orphée” ve “Ayışığı Sofrası” Romanlarındaki Fantastik Unsurların Mitik Bağıntıları”, Mecmua, Sayı 1, s.17-28.

Esendemir, Hatice (2016). “Ramazan Korkmaz’ın Sebahattin Ali İnsan ve Eser Adlı Eseri Üzerine”, Mecmua, Sayı 2, s.76-82.

Karabulut, Mustafa (2016). “Şiir ve Bilinçaltı: Edip Cansever Örneği”, Mecmua, Sayı 1, s.1-16.

Karabulut, Mustafa (2016). “Osmanlı İmparatoluğu’nda 19. Yüzyılda Değişim Süreci, Sosyal ve Kültürel Durum”, Mecmua, Sayı 2, s.49-65.

Kırmızı, Bülent (2016). “Wolfgang Borchert’in Kısa Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme”, Mecmua, Sayı 2, s.1-10.

Korkmaz, Ferhat (2016). “Lugaz”, Mecmua, Sayı 1, s.29-30.

Şahin, Veysel (2016). “Sosyolojik Açıdan Ağır Hayatın Ağır Roman’ı ve Metin Kaçan”, Mecmua, Sayı 2, s.11-28.

Topdaş, Fatma (2016). “Ferit Edgü’nün Kış Adlı Öyküsünde Ölüm İzleği”, Mecmua, Sayı 2, s.29-35.

Uysal, Alev (2016). “Yaşar Kemal’in İnce Memed-I Romanının Mekân-İnsan İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi”, Mecmua, Sayı 2, s.36-48.

Üyümez, Mustafa Erkan; Bişgin, Aytül (2016). “Türkiye ve ABD’de Mükellef Haklarının Karşılaştırmalı Analizi”, Mecmua, Sayı 2, s.66-75.

Yılmaz, Enser (2016). “Yalnızlık ve Kadın Bağlamında Gülten Akın’ın Şiirleri”, Mecmua, Sayı 1, s.31-38.

Yılmaz, Mehmet (2016). “Bir Entelektüelin Yalnızlığı: Ahmet Oktay’ı Uğurlarken”, Mecmua, Sayı 1, s.39-43.

2017

Biricik, İbrahim (2017). “Mit ve Tarih Arasında: Orta Avrupa Edebiyatında Türk İmgesi”, Mecmua, Sayı 3, s.51-54.

Biricik, İbrahim (2017). “Sabahattin Ali’nin Eserlerinin Kaynakları Roman, Hikâye ve Şiirlerinde Biyografik Unsurlar”, Mecmua, Sayı 3, s.55-59.

Dağlar, Abdülkadir (2017). “Mizâhın Hikmeti: Türk Tasavvuf Edebiyâtında Mizâhi Metinlere Yazılan Şerhler”, Mecmua, Sayı 3, s.1-15.

Demirdağ, Mehmet Fatih (2017). “Kur’an ve Arkeoloji”, Mecmua, Sayı 4, s.49-51.

Güngör, İbrahim (2017). “Sabri Yusuf’un Hayatı, Edebi Kişiliği ve Romanları”, Mecmua, Sayı 4, s.17-28.

Kara, Ahmet (2017). “Türk- Fars Edebî İlişkileri Hakîkate Düşen Gölge”, Mecmua, Sayı 3, s.42-50.

Özdemir, Recep (2017). “Tüketici Haklarına Yönelik Tarihte Yapılan İlk Kanun: “Kanunname-i İhtisab-ı Bursa”, Mecmua, Sayı 4, s.1-16.

Şahin, Veysel (2017). “Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Kur(t)uluş Değerleri ve Diriliş Estetiği”, Mecmua, Sayı 3, s.29-41.

Tanyıldız, Ahmet (2017). “Nedîm ile İzzet Alî Paşa Arasındaki Bir Mutâbeyi Metindelerden Okumak”, Mecmua, Sayı 3, s.16-28.

Tuğluk, Abdülhakim (2017). “Mekân Hikayeleri”, Mecmua, Sayı 4, s.41-44.

Yıldırım, Ahmet (2017). “Şiirin Hazanında Gazel Dökenler Serisinde Beşinci Kitap: Muallim Naci Efendi”, Mecmua, Sayı 4, s.52-59.

Yılter, Sait (2017). “Gılgamış Destanı (Enome Eniş) ve Altay Türklerine Ait “Yaratılış Efsanesi”nde “Tanrı” ve “Yaratılış” Kavramlarının Karşılaştırılması, Mecmua, Sayı 4, s.29-40.

Yörür, Ali (2017). “Mesneviyi Gazelle Okumak”, Mecmua, Sayı 4, s.45-48.

Yörür, Ali (2017). “Mesîhî Divanı, Divanlarımızdan Tarihçe Nasıl İstifade Edilir?”, Mecmua, Sayı 4, s.60-66.

Zariç, Mahfuz (2017). “Hikâye Anlatıcısı”, Mecmua, Sayı 3, s.60-64.

2018

Birekul, Mehmet (2018). “Anadolu Selçuklu Devletinde Eğitim ve Konya Medreseleri”, Mecmua, Sayı 5, s.85-98.

Er, Emine (2018). “Sinan Paşa’nın Tazarru’-nâmesi’nin Sanatçının Şiirsel İfadeleri (Mazmun) İşlemesi Yönünden İncelenmesi, Mecmua, Sayı 5, s.65-76.

Erken, Jülide (2018), “Tezkireler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, Mecmua, Sayı 6, s.35-75.

Ertaş, Abdulkadir (2018). “Duygusal Zekânın Personel Güçlendirme Üzerine Etkisi”, Mecmua, Sayı 6, s.22-34.

Halıcı Karabatak, Songül (2018). “Öğretmenlerin Proaktif Davranış Düzeyleri ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Mecmua, Sayı 5, s.48-64.

İşbilir, İbrahim (2018). “Es-Seyyid El-Hac Muhammed Şükri İbn Ahmet ‘Atâ’nın Müntehabât-ı Mesnevîsi, Mecmua, Sayı 5, s.77-84.

Kaya, Ferzinde (2018). “Reklam ve Pazarlama Stratejileri: Bir Reklamda Olması Gerekenler”, Mecmua, Sayı 5, s.99-111.

Kayaokay, İlyas (2018). “Âşık Paşa’ya Mal Edilen Yeni Bir Yûnus Emre Gazeli Üzerine”, Mecmua, Sayı 5, s.112-121.

Özkul, Muhammet Murat (2018). “Bir Bilinç Yükselmesi Hikâyesi ya da Çocuk Edebiyatında Mahremiyetin Korunması”, Mecmua, Sayı 5, s.6-14.

Payam, Mehmet Murat (2018). “Güvenlik Bağlamında Güç Kullanımı ve Algı(lama) Yönetimi”, Mecmua, Sayı 5, s.15-25.

Tanyıldız, Ahmet (2018). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Akrabalığın Önemine Dair Bazı Tespitler”, Mecmua, Sayı 5, s.1-5.

Tuğluk, Mehmet Emin (2018). “Atasözlerinde Cümle Türleri”, Mecmua, Sayı 5, s.26-47.

Yıldırım, Sait (2018). “Türkiye’de Son On Yılda İşlenen Kadın Cinayetleri Üzerine: Sebep, sonuç ve Öneriler”, Mecmua, Sayı 6, s.1-21.

Yıldız, Enes (2018). “Mecmualardan Hareketle Baldırzâde Selîsî’nin Şiirleri”, Mecmua, Sayı 6, s.96-135.

Yiğit, Süleyman (2018). “Lâmi’î’nin Vâmık u Azrâ Mesnevisinin Vladimir Propp’un Masal Çözümleme Metoduna Göre İncelenmesi”, Mecmua, Sayı 6, s.76-95.

Yörür, Ali (2018). “Yûnus Emre Kitabı”, Mecmua, Sayı 5, s.122-124.

Yörür, Ali (2018). “Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa’nın Mi’râciye’si”, Mecmua, Sayı 6, s.136-145.

2019

Altan, Senem (2019). “İnovasyon ve Girişimcilik Arasındaki İlişkide Kişiliğin Aracılık Etkisinin X ve Y Kuşağına Göre İncelenmesi”, Mecmua, Sayı 7, s.82-105.

Biricik, İbrahim (2019). “Şehre Yansıyan Medeniyet/Edebiyata Yansıyan Şehir (Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Şehir”, Mecmua, Sayı 7, s.106-111.

Durgun, Sezgin (2019). “Sokağın Hafızasını Tutmak, Hafızanın Sokaklarında Gezmek: Kuzguncuk Örneği”, Mecmua, Sayı 7, s.112-116.

Güngör, Bilgin (2019). “Modernist-Toplumcu Türk Şiiri”, Mecmua, Sayı 7, s.1-19.

Kıraç, Tuba (2019). “Postmodern Bir Tarihi Roman: Benim Adım Kırmızı”, Mecmua, Sayı 7, s.20-33.

Meç, Tuğçe (2019). “Sâmiha Ayverdi’nin İbrahim Efendi Konağı Eserini Tarihî Roman Olarak Okumak”, Mecmua, Sayı 7, s.34-43.

Öncül, Vildan;  Öztürk, Seyfullah (2019). “Çocuk dil Gelişiminde İki Dillilik (Çince-Türkçe Örneklemi)”, Mecmua, Sayı 7, s.44-61.

Sarpkaya, Seçkin (2019). “Samed Bahrengî’nin Eserlerinde Çocuk”, Mecmua, Sayı 7, s.62-73.

Toprak, Abdulhamit (2019). “Türk Kültüründe Misafirperverlik ve Sofra Açmak/Sofra Çekmek (Samsun Örneği)”, Mecmua, Sayı 7, s.74-81.