Research Article
BibTex RIS Cite

Examination of Physical Education Teachers’ Views on Immigrant Students: A Case Study

Year 2021, TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ, 785 - 806, 22.12.2021
https://doi.org/10.37669/milliegitim.958966

Abstract

In this study, it was aimed to examine the views of physical education teachers about immigrant students. For this purpose, the research was carried out with a case study, one of the qualitative research methods. In the collection of research data, the data obtained by using a semi-structured interview form consisting of five questions were analyzed by content analysis. The study group of the research consists of 30 physical education teachers, 12 female and 18 male, working in schools affiliated to the Ministry of National Education in Mardin province, Artuklu district. As a result of the research findings, immigrant students; They have experienced language problems the most, classroom activities are frequently used to solve the problems they experience in the education process, social activities are emphasized in the adaptation of the students to the school, the coexistence of different cultures is generally welcomed, and the students are shy in participating in social activities, but over time they overcome this with the support of their teachers and classmates. results have been achieved.

References

 • Akkaya, A. ve Ulum, Ö. G. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli sığınmacıların dil öğrenmeye ilişkin inançları. International Journal of Languages Education, 6(4), 1-11. DOI: http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.3226
 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 292-303.
 • Arastaman, G., Öztürk Fidan, İ. ve Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75. DOI: http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2018.61
 • Arslan, Ü. G. ve Uslu, F. (2020). Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde eğitim-öğretim gören göçmen öğrencilerin öğrenim sürecinde yaşadıkları zorluklar. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 203-216. DOI: https://doi.org/10.51119/ereegf.2020.6
 • Aygül, H. H. ve Eke, E. (2018). 21. yüzyılda uluslararası göç ve mülteciler bir Türkiye perspektifi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Balkırı, C., Karaman, Z. T. ve Kırkulak, B. (2008). Yabancı emekli göçünün sosyal ve ekonomik etkileri: Antalya ve çevresi üzerine ampirik bir çalışma. C. Balkır, Uluslararası Emekli Göçünün Sosyal ve Ekonomik Etkileri: Antalya Örneği. Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayınları. https://www.researchgate.net/publication/324226425
 • Başar, M, Akan, D. ve Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 1571-1578. DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.427432
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
 • Bosch-Supan, A. (1987). The role of education: Mobility increasing or mobility impeding? NBER Working, 2329. DOI: https://doi.org/10.3386/w2329
 • Börü, N. ve Boyacı, A. (2016). Göçmen öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarında karşılaştıkları sorunlar: Eskişehir ili örneği. Turkish Studies, 11(14), 123-158. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9818
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Casado-Diaz, M. A. (2006). Retiring to the costa blanca: A cross-national analysis. Journal of Ethnic and Migration Studies, 32(8), 1321-1339.
 • Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 27-40.
 • Creswell, J. W. ve Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Demircan, N. (2019). Suriyeli göçmen öğrencilerin sorunlarının giderilmesinde okul müdürü liderliği. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 1(1), 16-34.
 • Eren, Z. (2019). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre göçmen çocukların eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 213-234. DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
 • Ersoy, A. F. ve Turan, N. (2019). Sığınmacı ve Göçmen öğrencilerde sosyal dışlanma ve çeteleşme. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 54(2), 828-840. DOI: http://dx.doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1103
 • Fazel, M., Reed, R. V., Panter-Brick, C. ve Stein, A. (2012). Mental health of displaced and refugee children resettled in high-income countries: Risk and protective factors. Lancet (London, England), 379(9812), 266–282. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60051-2
 • Gökmen, H. (2020). Suriyeli göçmen öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyon sorunu (Bursa Yıldırım ilçesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Güngör, F. ve Şenel, E. (2018). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim – öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 24-173.
 • Heywood, A. (2013). Siyasi ideolojiler (A. K. Bayram, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Humphreys, B. R., Mcleod, L. ve Ruseski, J. E. (2014). Physical activity and health outcomes: Evidence from Canada. Health Economics, 23(1), 33-54. DOI: https://doi.org/10.1002/hec.2900
 • İbrahimoğlu, Z. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kültür kavramına ve farklı kültürlere yaklaşımı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 119-152. DOI: https://doi.org/10.19171/uefad.450064
 • İçduygu, A. ve Sirkeci, İ. (1998). Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde göç hareketleri, 75. yılda köylerden şehirlere, (Ed.). Oya Baydar. Tarih Vakfı Yayınları.
 • Karabenick, S. A. ve Noda, P. A. C. (2004). Professional development implications of teachers' beliefs and attitudes toward English language learners. Bilingual Research Journal, 28(1), 55-75.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kızılkaya, O. (2021). Ortaokul öğrencilerinin Suriyeli göçmen öğrencilerin eğitim ortamlarındaki uyumlarına yönelik görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • King, R., Warnes, A. M. ve Williams, A. M. (1998). International retirement migration in Europe. Population, Space and Place, 4(2), 91-111. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1220(199806)4:2%3c91::AID-IJPG97%3e3.0.CO;2-S
 • Kiremit, R, Akpınar, Ü. ve Tüfekci Akcan, A. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2139-2149. DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.428598
 • Measham, T., Guzder, J., Rousseau, C., Pacione, L., Blais-McPherson, M. ve Nadeau, L. (2014). Refugee children and their families: Supporting psychological well-being and positive adaptation following migration. Current problems in pediatric and adolescent health care, 44(7), 208–215. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2014.03.005
 • Mercan Uzun, E. ve Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.
 • Özkan, I. (2013). Göç, iltica ve sığınma hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Polat, S. (2012). Okul Müdürlerinin çok kültürlülüğe ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education, (42), 334-343.
 • Reiner, M., Niermann, C., Jekauc, D. ve Woll, A. (2013). Long-Term health benefits of physical activity–a systematic review of longitudinal studies. Bmc Public Health, 13(1), 813. DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-13-813
 • Ryan, D., Dooley, B. ve Benson, C. (2008). Theoretical Perspectives on Post-Migration Adaptation and Psychological Well-Being among Refugees: Towards a Resource-Based Model. Journal of Refugee Studies, 21(1), 1-18. DOI: https://doi.org/10.1093/jrs/fem047
 • Sağın, A. E. ve Güllü, M. (2020). Suriyeli öğrencilerin okula uyum süreci; Sportif etkinliklerin rolü. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(3), 86-99.
 • Sağlam, H. ve Kanbur, N. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 310-323. DOI: https://doi.org/10.19126/suje.335877
 • Scheppers, E., Van Dongen, E., Dekker, J., Geertzen, J. ve Dekker, J. (2006). Potential barriers to the use of health services among ethnic minorities: A review. Family practice, 23(3), 325–348. DOI: https://doi.org/10.1093/fampra/cmi113
 • SETA ve Theirworld (2017). Engelleri aşmak: Türkiye’de Suriyeli çocukları okullaştırmak. https://setav.org/assets/uploads/2017/11/Engelleri-A%C5%9Fmak adresinden 25 Haziran 2021 tarihinde çekilmiştir.
 • Sezgin, A. A. ve Yolcu, T. (2016). Göç ile gelen uluslararası öğrencilerin sosyal uyum ve toplumsal kabul süreci. Humanitas, 4(7), 417-436. DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.14985
 • Smith, J. A. (2004). Reflecting on the development of interpretative phenomenological analysis and its contribution to qualitative research in psychology. Qualitative Research in Psychology, 1(1), 39–54. DOI: http://dx.doi.org/10.1191/1478088704qp004oa
 • Şeker, B. ve Aslan, Z. (2015). Eğitim Sürecinde Mülteci Çocuklar: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme. Journal of Theoretical Educational Science, 8(1), 86-105. DOI: http://dx.doi.org/10.5578/keg.8234
 • Şimşek, H. ve Kula, S. (2018). Türkiye’nin göçmen politikasında ihmal edilen boyut: Eğitsel uyum programı. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 5-21.
 • Temiz, D. N. (2020). Göçmen ve mülteci öğrencilere Türkçe öğretiminde okulda yapılan oryantasyon çalışmalarının rolü. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), 2(2), 45-59.
 • Türk Dil Kurumu (2021). Güncel Türkçe sözlük. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Uğraş, S. ve Serbes, Ş. (2019). Beden Eğitimi dersi mutluluk düzeyi ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Global Sport and Education Research, 2(2), 1-10.
 • Ündücü, C., Erdoğan, M. ve Işık, Ö. (2009). Avrupa’da uluslararası emeklilik göçü ve bütünleşme kapsamında yönetime katılım üzerine inceleme: Costa Del Sol, Tuscany, Algarve ve Malta örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 159-188.
 • Warnes, A. M. ve Williams, A. (2006). Older migrants in Europe: A new focus for migration Studies. Journal of Ethnic and Migration Studies, 32(8), 1257-1281. DOI: https://doi.org/10.1080/13691830600927617
 • Williams, A. M. ve Hall, C. M. (2000). Tourism and migration: New relationships between production and consumption. Tourism Geographies, 2(1), 5-27. DOI: https://doi.org/10.1080/146166800363420
 • Yaşara, T. S., Şemşeka, N. S., Bilena, O., Çalıka, F. ve Kayab, A. (2018). Göçmen Çocukların Spor Yoluyla Topluma Kazandırılması. ERPA, 588-594.
 • Yenilmez, K. ve Çöplü, F. (2019). Göçmen öğrencilerin eğitiminde öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar. Journal of Research in Education and Teaching, 8(3), 26-36.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. (1984). Case study research: Design & methods. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • Yurdakul, A. ve Tok, N. T. (2018). Öğretmen gözüyle mülteci/göçmen öğrenci. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 9(2), 46-58.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Year 2021, TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ, 785 - 806, 22.12.2021
https://doi.org/10.37669/milliegitim.958966

Abstract

Yapılan bu araştırmada beden eğitimi dersi öğretmenlerinin göçmen öğrencilere ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ise Mardin ili, Artuklu ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmakta olan 12’si kadın, 18’i erkek 30 beden eğitimi dersi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma bulguları sonucunda göçmen öğrencilerin; en fazla dil sorunu yaşadığı, eğitim sürecinde yaşadıkları sorunların çözümünde sınıf içi etkinliklerin sıkça kullanıldığı, öğrencilerin okula uyumunda sosyal faaliyetlere ağırlık verildiği, farklı kültürlerin bir arada olmasının genel olarak olumlu karşılandığı ve öğrencilerin sosyal etkinliklerde katılımda çekingen davrandıkları fakat zamanla öğretmenlerinin ve sınıf arkadaşlarının desteğiyle bunu atlattıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Akkaya, A. ve Ulum, Ö. G. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli sığınmacıların dil öğrenmeye ilişkin inançları. International Journal of Languages Education, 6(4), 1-11. DOI: http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.3226
 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 292-303.
 • Arastaman, G., Öztürk Fidan, İ. ve Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75. DOI: http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2018.61
 • Arslan, Ü. G. ve Uslu, F. (2020). Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde eğitim-öğretim gören göçmen öğrencilerin öğrenim sürecinde yaşadıkları zorluklar. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 203-216. DOI: https://doi.org/10.51119/ereegf.2020.6
 • Aygül, H. H. ve Eke, E. (2018). 21. yüzyılda uluslararası göç ve mülteciler bir Türkiye perspektifi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Balkırı, C., Karaman, Z. T. ve Kırkulak, B. (2008). Yabancı emekli göçünün sosyal ve ekonomik etkileri: Antalya ve çevresi üzerine ampirik bir çalışma. C. Balkır, Uluslararası Emekli Göçünün Sosyal ve Ekonomik Etkileri: Antalya Örneği. Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayınları. https://www.researchgate.net/publication/324226425
 • Başar, M, Akan, D. ve Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 1571-1578. DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.427432
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
 • Bosch-Supan, A. (1987). The role of education: Mobility increasing or mobility impeding? NBER Working, 2329. DOI: https://doi.org/10.3386/w2329
 • Börü, N. ve Boyacı, A. (2016). Göçmen öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarında karşılaştıkları sorunlar: Eskişehir ili örneği. Turkish Studies, 11(14), 123-158. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9818
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Casado-Diaz, M. A. (2006). Retiring to the costa blanca: A cross-national analysis. Journal of Ethnic and Migration Studies, 32(8), 1321-1339.
 • Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 27-40.
 • Creswell, J. W. ve Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Demircan, N. (2019). Suriyeli göçmen öğrencilerin sorunlarının giderilmesinde okul müdürü liderliği. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 1(1), 16-34.
 • Eren, Z. (2019). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre göçmen çocukların eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 213-234. DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
 • Ersoy, A. F. ve Turan, N. (2019). Sığınmacı ve Göçmen öğrencilerde sosyal dışlanma ve çeteleşme. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 54(2), 828-840. DOI: http://dx.doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1103
 • Fazel, M., Reed, R. V., Panter-Brick, C. ve Stein, A. (2012). Mental health of displaced and refugee children resettled in high-income countries: Risk and protective factors. Lancet (London, England), 379(9812), 266–282. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60051-2
 • Gökmen, H. (2020). Suriyeli göçmen öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyon sorunu (Bursa Yıldırım ilçesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Güngör, F. ve Şenel, E. (2018). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim – öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 24-173.
 • Heywood, A. (2013). Siyasi ideolojiler (A. K. Bayram, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Humphreys, B. R., Mcleod, L. ve Ruseski, J. E. (2014). Physical activity and health outcomes: Evidence from Canada. Health Economics, 23(1), 33-54. DOI: https://doi.org/10.1002/hec.2900
 • İbrahimoğlu, Z. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kültür kavramına ve farklı kültürlere yaklaşımı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 119-152. DOI: https://doi.org/10.19171/uefad.450064
 • İçduygu, A. ve Sirkeci, İ. (1998). Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde göç hareketleri, 75. yılda köylerden şehirlere, (Ed.). Oya Baydar. Tarih Vakfı Yayınları.
 • Karabenick, S. A. ve Noda, P. A. C. (2004). Professional development implications of teachers' beliefs and attitudes toward English language learners. Bilingual Research Journal, 28(1), 55-75.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kızılkaya, O. (2021). Ortaokul öğrencilerinin Suriyeli göçmen öğrencilerin eğitim ortamlarındaki uyumlarına yönelik görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • King, R., Warnes, A. M. ve Williams, A. M. (1998). International retirement migration in Europe. Population, Space and Place, 4(2), 91-111. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1220(199806)4:2%3c91::AID-IJPG97%3e3.0.CO;2-S
 • Kiremit, R, Akpınar, Ü. ve Tüfekci Akcan, A. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2139-2149. DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.428598
 • Measham, T., Guzder, J., Rousseau, C., Pacione, L., Blais-McPherson, M. ve Nadeau, L. (2014). Refugee children and their families: Supporting psychological well-being and positive adaptation following migration. Current problems in pediatric and adolescent health care, 44(7), 208–215. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2014.03.005
 • Mercan Uzun, E. ve Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.
 • Özkan, I. (2013). Göç, iltica ve sığınma hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Polat, S. (2012). Okul Müdürlerinin çok kültürlülüğe ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education, (42), 334-343.
 • Reiner, M., Niermann, C., Jekauc, D. ve Woll, A. (2013). Long-Term health benefits of physical activity–a systematic review of longitudinal studies. Bmc Public Health, 13(1), 813. DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-13-813
 • Ryan, D., Dooley, B. ve Benson, C. (2008). Theoretical Perspectives on Post-Migration Adaptation and Psychological Well-Being among Refugees: Towards a Resource-Based Model. Journal of Refugee Studies, 21(1), 1-18. DOI: https://doi.org/10.1093/jrs/fem047
 • Sağın, A. E. ve Güllü, M. (2020). Suriyeli öğrencilerin okula uyum süreci; Sportif etkinliklerin rolü. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(3), 86-99.
 • Sağlam, H. ve Kanbur, N. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 310-323. DOI: https://doi.org/10.19126/suje.335877
 • Scheppers, E., Van Dongen, E., Dekker, J., Geertzen, J. ve Dekker, J. (2006). Potential barriers to the use of health services among ethnic minorities: A review. Family practice, 23(3), 325–348. DOI: https://doi.org/10.1093/fampra/cmi113
 • SETA ve Theirworld (2017). Engelleri aşmak: Türkiye’de Suriyeli çocukları okullaştırmak. https://setav.org/assets/uploads/2017/11/Engelleri-A%C5%9Fmak adresinden 25 Haziran 2021 tarihinde çekilmiştir.
 • Sezgin, A. A. ve Yolcu, T. (2016). Göç ile gelen uluslararası öğrencilerin sosyal uyum ve toplumsal kabul süreci. Humanitas, 4(7), 417-436. DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.14985
 • Smith, J. A. (2004). Reflecting on the development of interpretative phenomenological analysis and its contribution to qualitative research in psychology. Qualitative Research in Psychology, 1(1), 39–54. DOI: http://dx.doi.org/10.1191/1478088704qp004oa
 • Şeker, B. ve Aslan, Z. (2015). Eğitim Sürecinde Mülteci Çocuklar: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme. Journal of Theoretical Educational Science, 8(1), 86-105. DOI: http://dx.doi.org/10.5578/keg.8234
 • Şimşek, H. ve Kula, S. (2018). Türkiye’nin göçmen politikasında ihmal edilen boyut: Eğitsel uyum programı. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 5-21.
 • Temiz, D. N. (2020). Göçmen ve mülteci öğrencilere Türkçe öğretiminde okulda yapılan oryantasyon çalışmalarının rolü. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), 2(2), 45-59.
 • Türk Dil Kurumu (2021). Güncel Türkçe sözlük. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Uğraş, S. ve Serbes, Ş. (2019). Beden Eğitimi dersi mutluluk düzeyi ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Global Sport and Education Research, 2(2), 1-10.
 • Ündücü, C., Erdoğan, M. ve Işık, Ö. (2009). Avrupa’da uluslararası emeklilik göçü ve bütünleşme kapsamında yönetime katılım üzerine inceleme: Costa Del Sol, Tuscany, Algarve ve Malta örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 159-188.
 • Warnes, A. M. ve Williams, A. (2006). Older migrants in Europe: A new focus for migration Studies. Journal of Ethnic and Migration Studies, 32(8), 1257-1281. DOI: https://doi.org/10.1080/13691830600927617
 • Williams, A. M. ve Hall, C. M. (2000). Tourism and migration: New relationships between production and consumption. Tourism Geographies, 2(1), 5-27. DOI: https://doi.org/10.1080/146166800363420
 • Yaşara, T. S., Şemşeka, N. S., Bilena, O., Çalıka, F. ve Kayab, A. (2018). Göçmen Çocukların Spor Yoluyla Topluma Kazandırılması. ERPA, 588-594.
 • Yenilmez, K. ve Çöplü, F. (2019). Göçmen öğrencilerin eğitiminde öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar. Journal of Research in Education and Teaching, 8(3), 26-36.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. (1984). Case study research: Design & methods. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • Yurdakul, A. ve Tok, N. T. (2018). Öğretmen gözüyle mülteci/göçmen öğrenci. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 9(2), 46-58.
There are 54 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Dilek Özbek 0000-0002-0534-9987

Faysal Özdaş 0000-0002-2261-9504

Nihat Kavan 0000-0003-4872-1002

Publication Date December 22, 2021
Published in Issue Year 2021 TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ

Cite

APA Özbek, D., Özdaş, F., & Kavan, N. (2021). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖÇMEN ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI. Milli Eğitim Dergisi, 50(1), 785-806. https://doi.org/10.37669/milliegitim.958966