Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

UZMAN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYEDE YAŞAYAN MÜLTECİ ÇOCUKLARIN SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Year 2020, Volume 10, Issue 1, 292 - 305, 22.06.2020
https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.632175

Abstract

Göç ekonomik, politik, açlık, savaş, doğal afetler, salgın hastalıklar veya kıtlık gibi nedenlerden dolayı, zorunlu ya da isteyerek bulunulan coğrafyanın terk edilmesi durumu olarak ifade edilebilir. Mülteciler kendilerini güvende hissettikleri hedef ülke olarak, kendilerine en yakın coğrafyaya göçme eğilimindedirler. Suriye’den gelen Mülteci aileler öncelikle sınır komşusu ve gelişmekte olan ülkelerden biri olarak gördükleri Türkiye’ye, daha sonra da çeşitli Avrupa ülkelerine göç etmeyi istemektedirler. Göç sürecindeki olumsuz durumlardan şüphesiz en çok çocuklar etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı; uzman görüşlerine göre mülteci çocukların göç sürecinde ve sonrasında yaşadığı sorunları belirlemek ve genel anlamda çözüm önerileri sunmaya çalışmaktır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu mültecilere yönelik hizmet veren çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyolog, psikolog, yönetici ve eğitici olarak çalışan, alanında uzman ve gönüllü 14 kişi oluşturmuştur. Veriler açık uçlu anket formu ile online olarak toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Öncelikle temalar belirlenmiş ve her temanın altına kodlamalar yapılarak listeler oluşturulmuştur. Sonuçlar başlıklar altında toplanmış ve genel öneriler sunulmuştur.

References

 • Acer, Y., Kaya, I. ve Gümüş, M. (2008). Uluslararası hukuk ve Avrupa birliği ekseninde Türkiye’nin mülteci-sığınmacı stratejisi: Türkiye’de mültecilerin ve sığınmacıların nitelikleri temelinde analizler. TÜBİTAK SOBAG Proje, (106K139).
 • AFAD, (2016). Suriye afet raporu. https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikListele1.aspx? ID=16. Adresinden 24.02.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Akıncı, B., Nergiz, A. ve Gedik, E. (2015). Uyum süreci üzerine bir değerlendirme: Göç ve toplumsal kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, (2), 58-83.
 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. Journal of International Social Research, 5(20), 292-303.
 • Avcı, Y. E., Koçoğlu, E. ve Ekici, Ö. (2013). Göçün eğitim ve eğitim yönetimine etkisine ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri (Diyarbakır ili örneği). The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 91-105.
 • Buz, S. (2008). Türkiye’deki sığınmacıların sosyal profili. Polis Bilimleri Dergisi, 10(4), 1-14.Demirbaş, H. ve Bekaroğlu, E. (2013). Evden uzakta olmak: sığınmacıların/mültecilerin psikolojik sorunları ve alınacak önlemler. Kriz Dergisi, 21(1), 11-24.
 • Dinçer, O. B., Federici, V., Ferris, E., Karaca, S., Kirişci, K. ve Çarmıklı, E. Ö. (2013). Suriyeli mülteciler krizi ve Türkiye: Sonu gelmeyen misafirlik. Uluslar Arası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Brooking Institute.
 • Emin, M. N. (2016).Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi :Temel Eğitim Politikaları. SETA, (153), 1-25.
 • Erdoğan, M., Kavukçuer, Y., & Çetinkaya, T. (2017). Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere yönelik medya algısı. Özgürlük Araştırmaları Derneği, (5), 1-25.
 • Eren, Z. (2019). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre göçmen çocukların eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 213-234.
 • Ferris, E. and Winthrop, R. (2010). Education and displacement: Assessing conditions for refugees and internally displaced persons affected by conflict. UNESCO.Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi, 3(1), 29-63.Kariman, S. (2015). Türkiye’ye göç eden mültecilerin sosyal hayata uyum sürecinin incelenmesi: Isparta örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Kaştan, Y. (2015). Türkiye’de göç yaşamış çocukların eğitim sürecinde karşılaşılan problemler. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 216-229.
 • Kolukırık, S. (2009). Mülteci ve sığınmacı olgusunun medyadaki görünümü: Medya politiği üzerine bir değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-20.
 • Korkut, R. (2010). Türkiye'de sığınmacı ve mülteciler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Mülteciler.org., (2019). Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Eylül 2019. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ Adresinden 03.10.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Özdemir, F. ve Öner-Özkan, B. (2016). Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının Suriyeli mültecilere ilişkin sosyal temsilleri. Nesne Psikolojisi Dergisi, 4(8), 227-245.
 • Özservet, Y. Ç. (2015). Göçmen çocukların şehre uyumu ve eğitim politikası, Y. Bulut (Ed.), Uluslararası göç ve mülteci uyumu sorununda kamu yönetimi rolü. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Özservet, Y. Ç. ve Sirkeci, I. (2016). Editörden: Çocuklar ve göç. Göç Dergisi, 3(1), 1-4.
 • Reçber, S. (2014). Hayatın yok yerindekiler: Mülteciler ve sığınmacılar.VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Eskişehir.
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme önerisi. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Şeker, B. D. ve Aslan, Z. (2015). Refugee children in the educational process: An social psychological assessment. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 86-105.
 • Tekin, U. (2007). Avrupa’ya Göç ve Türkiye. İÜBF Dergisi, 37, 43-56.
 • UNICEF (2017). 2016 Suriyeli çocuklar için neden en kötü yıl oldu? http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/2016%20Suriyeli%20%C3%A7ocuklar%20i%C3%A7in%20neden%20en%20k%C3%B6t%C3%BC%20y%C4%B1l%20oldu.pdf Adresinden 10.11.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Uzun, A. A. (2015). Günümüzün sosyal ve ekonomik sorunu olan Suriyelilerin mülteci ve ekonomi hukuku bakımından değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, (1), 106-120.
 • Yavuz, Ö., ve Mızrak, S. (2016). Acil durumlarda okul çağındaki çocukların eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örneği. Göç Dergisi, 3(2), 175-199.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2012). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. (2014). Uluslararası göç: çeşitleri, nedenleri ve etkileri. Electronic Turkish Studies, 9(2), 1685-1704.
 • Yılmaz, H. (2013). Türkiye’de Suriyeli mülteciler: İstanbul örneği. İstanbul: MAZLUM-DER.

Year 2020, Volume 10, Issue 1, 292 - 305, 22.06.2020
https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.632175

Abstract

References

 • Acer, Y., Kaya, I. ve Gümüş, M. (2008). Uluslararası hukuk ve Avrupa birliği ekseninde Türkiye’nin mülteci-sığınmacı stratejisi: Türkiye’de mültecilerin ve sığınmacıların nitelikleri temelinde analizler. TÜBİTAK SOBAG Proje, (106K139).
 • AFAD, (2016). Suriye afet raporu. https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikListele1.aspx? ID=16. Adresinden 24.02.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Akıncı, B., Nergiz, A. ve Gedik, E. (2015). Uyum süreci üzerine bir değerlendirme: Göç ve toplumsal kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, (2), 58-83.
 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. Journal of International Social Research, 5(20), 292-303.
 • Avcı, Y. E., Koçoğlu, E. ve Ekici, Ö. (2013). Göçün eğitim ve eğitim yönetimine etkisine ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri (Diyarbakır ili örneği). The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 91-105.
 • Buz, S. (2008). Türkiye’deki sığınmacıların sosyal profili. Polis Bilimleri Dergisi, 10(4), 1-14.Demirbaş, H. ve Bekaroğlu, E. (2013). Evden uzakta olmak: sığınmacıların/mültecilerin psikolojik sorunları ve alınacak önlemler. Kriz Dergisi, 21(1), 11-24.
 • Dinçer, O. B., Federici, V., Ferris, E., Karaca, S., Kirişci, K. ve Çarmıklı, E. Ö. (2013). Suriyeli mülteciler krizi ve Türkiye: Sonu gelmeyen misafirlik. Uluslar Arası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Brooking Institute.
 • Emin, M. N. (2016).Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi :Temel Eğitim Politikaları. SETA, (153), 1-25.
 • Erdoğan, M., Kavukçuer, Y., & Çetinkaya, T. (2017). Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere yönelik medya algısı. Özgürlük Araştırmaları Derneği, (5), 1-25.
 • Eren, Z. (2019). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre göçmen çocukların eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 213-234.
 • Ferris, E. and Winthrop, R. (2010). Education and displacement: Assessing conditions for refugees and internally displaced persons affected by conflict. UNESCO.Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi, 3(1), 29-63.Kariman, S. (2015). Türkiye’ye göç eden mültecilerin sosyal hayata uyum sürecinin incelenmesi: Isparta örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Kaştan, Y. (2015). Türkiye’de göç yaşamış çocukların eğitim sürecinde karşılaşılan problemler. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 216-229.
 • Kolukırık, S. (2009). Mülteci ve sığınmacı olgusunun medyadaki görünümü: Medya politiği üzerine bir değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-20.
 • Korkut, R. (2010). Türkiye'de sığınmacı ve mülteciler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Mülteciler.org., (2019). Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Eylül 2019. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ Adresinden 03.10.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Özdemir, F. ve Öner-Özkan, B. (2016). Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının Suriyeli mültecilere ilişkin sosyal temsilleri. Nesne Psikolojisi Dergisi, 4(8), 227-245.
 • Özservet, Y. Ç. (2015). Göçmen çocukların şehre uyumu ve eğitim politikası, Y. Bulut (Ed.), Uluslararası göç ve mülteci uyumu sorununda kamu yönetimi rolü. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Özservet, Y. Ç. ve Sirkeci, I. (2016). Editörden: Çocuklar ve göç. Göç Dergisi, 3(1), 1-4.
 • Reçber, S. (2014). Hayatın yok yerindekiler: Mülteciler ve sığınmacılar.VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Eskişehir.
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme önerisi. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Şeker, B. D. ve Aslan, Z. (2015). Refugee children in the educational process: An social psychological assessment. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 86-105.
 • Tekin, U. (2007). Avrupa’ya Göç ve Türkiye. İÜBF Dergisi, 37, 43-56.
 • UNICEF (2017). 2016 Suriyeli çocuklar için neden en kötü yıl oldu? http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/2016%20Suriyeli%20%C3%A7ocuklar%20i%C3%A7in%20neden%20en%20k%C3%B6t%C3%BC%20y%C4%B1l%20oldu.pdf Adresinden 10.11.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Uzun, A. A. (2015). Günümüzün sosyal ve ekonomik sorunu olan Suriyelilerin mülteci ve ekonomi hukuku bakımından değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, (1), 106-120.
 • Yavuz, Ö., ve Mızrak, S. (2016). Acil durumlarda okul çağındaki çocukların eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örneği. Göç Dergisi, 3(2), 175-199.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2012). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. (2014). Uluslararası göç: çeşitleri, nedenleri ve etkileri. Electronic Turkish Studies, 9(2), 1685-1704.
 • Yılmaz, H. (2013). Türkiye’de Suriyeli mülteciler: İstanbul örneği. İstanbul: MAZLUM-DER.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Full Issue
Authors

Emin Tamer YENEN (Primary Author)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2359-3518
Türkiye


Perihan ULUCAN This is me
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4778-1804
Türkiye

Publication Date June 22, 2020
Application Date October 11, 2019
Acceptance Date March 19, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 10, Issue 1

Cite

APA Yenen, E. T. & Ulucan, P. (2020). UZMAN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYEDE YAŞAYAN MÜLTECİ ÇOCUKLARIN SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 10 (1) , 292-305 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.632175