Year 2016, Volume 9 , Issue 2, Pages 153 - 162 2016-04-07

KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM
AN APPROACH TO THE PROBLEM OF GLOBAL TERRORISM FROM A SECURITY PERSPECTIVE

Şükrü TÜRKÖZ [1]


Terörizm, küreselleşmenin imkânları sayesinde çok küçük maliyetlerle, telekomünikasyon ağlarını da kullanarak, çok büyük tahribatlara neden olabilmektedir. İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte ülkeler arasında sınırların bir anlamda kalkması, geleneksel anlamda olduğu şekliyle ulusal sınırların kontrol ve denetimini zorlaştırmıştır. Bu durum bir bakıma terörizmin işini kolaylaştırmaktadır. Bu sayede teröristler çok kolay bir şekilde organize olabilmekte ve devletin denetiminden de uzak kalabilmektedirler. Küresel terör bu anlamda klasik terör anlayışından farklı özelliklere sahiptir ve bu ‘yeni’ terörizm türüyle mücadele edebilmek için onun çok iyi incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle “küreselleşme” ve “terörizm” kelimeleri kavramsal zeminde açıklandıktan sonra küreselleşmenin terörist faaliyetlerin yaygınlaşmasına olan olası etkileri üzerine odaklanılacaktır. Bu çerçevede küresel terör döneminin başlangıcı olan ve terörizmle uluslararası mücadele tarihi açısından bir milat kabul edilen 11 Eylül 2001 saldırılarından itibaren geçen süreçte terörizmin yaşadığı boyut değişikliği üzerinde durulacaktır.

Thanksto globalization opportunities, terrorism can cause enormous damages using telecommunications networks with very little cost. The abolishment of borders between countries together with advances in communication and transportation technology, it has been difficult to control and supervision of national borders as it was in traditional sense. This is a way to facilitate the business of terrorism. In this way the terrorists can be organized by a very easy way and well away from state control. İn this respect, global terrorism has different characteristics from classic terror approach. In this study, first, "globalization" and "terrorism" words will be explained in conceptual ground, after that it will focus on the possible effects of globalization by the spread of terrorist activities. In this context, it will be focused where changes on the size of terrorism in the period by the September 11 attacks which is the beginning of the period of global terrorism and is considered a milestone in the history of multinational fight against terrorism.

 • Altuğ, Y. (1995). Terörün Anatomisi, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Ana Britannica, (1999). Genel Kültür Ansiklopedisi, İstanbul: Hürriyet Matbaacılık.
 • Bal, İ. (2006). Alacakaranlıkta Terörle Mücadele ve Komplo Teorileri, Ankara: USAK Yayınları.
 • Castells, M. (2008). Kimliğin Gücü, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Çeviren: Ebru Kılıç, İkinci Cilt, 2. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Chanda, N. (2009). Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü, Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Çelik, F. ve Dağdeviren, D. (2004). Küreselleşme, Küresel Terörizm ve Özel Güvenliğin Artan Önemi, Polis Dergisi Terörle Mücadele Özel Sayısı, Yıl:10, Sayı:40, Ss. 43-46, Ankara: EGM Yayınları.
 • Çomak, H. (2008). Küreselleşme ve Güvenlik, Küreselleşme ve Küreselleşmenin Türkiye'ye Etkileri, (Ed.) Caner Sancaktar, Tekirdağ Valiliği Stratejik Vizyon Geliştirme Konferansları Stratejik Rapor-1, Ss. 8-17, İstanbul: Tasam Yayınları.
 • Demir, L. (2009). Küreselleşme ve Terör, Yayınlanmamış YL Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Giddens, A. (2000). Üçüncü Yol-Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi, Mehmet Özay (Çev.), İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • Güzel, C. (2002). Korkunun Korkusu: Terörizm, Silinen Yüzler Karşısında Terör, C. Güzel (Haz.), Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Haber7, (2014). http://www.haber7.com/guncel/haber/1197937-iside-katilan-militanlarin-ulke-ulke- sayisi, son erişim tarihi: 09.09.2015.
 • Hobsbawm, E. (2008). Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, Osman Akınhay (Çev.), İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Karakaş, M. (2003). Küreselleşme-Yerelleşme Gerilimi ve Ulusal Kimlik Sorunu, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Ss. 1-16, Ankara.
 • Kiremitçi, İ. (2014). Küresel Boyutta Biyolojik Terör Tehdidi, Savunma Bilimleri Dergisi - The Journal of Defense Sciences, Kasım/November Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 2, 27-58. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü, O. Akınhay, D. Kömürcü (Çev.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Mazrui, A.A. (2007). Evrensellik İddiası: Küreselleşen Bir Çağda Batı Kültürü, Hakan Arıkan (Çev.), Küreselleşme, Kültür, Medeniyet - Yerel Kimliklerden Küresel Stratejilere, Kudret Bülbül (Ed.), Ankara: Orient Yayınları.
 • Meydan Larousse, (1973). Büyük Lügat ve Ansiklopedisi, C:12, İstanbul: Meydan Yayınları.
 • Narlı, N. (2002). Yeni Küresel Tehditler ve Yeni Paradigma, Polis Bilimleri Dergisi, c:4 (1-2), ss. 9- 20, Ankara.
 • Robertson, R. (1998). Toplum Kuramı, Küresel Görecelik ve Küresellik Sorunu, King, A.D. (Der.), Kültür, Küreselleşme ve Dünya-Sistemi, ss. 97-120, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Taşğın, S. (2007). Küresel Terör ve Alternatif Mücadele Yöntemleri, Yayınlanmamış YL Tezi, Polis Akademisi, Ankara.
 • Taylan, H.H. ve Arklan, Ü. (2008). Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: X, Sayı 1, Haziran 2008, Afyonkarahisar.
 • TDK, (1998). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük , 9. Basım, Ankara.
 • Türköz, Ş. (2012). Terör ve Demokrasi: Bir Alan Kazanma Mücadelesi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4, Sayı:7, ss. 59-73.
 • Yıldız, M. Z. (2010). Değişen-Dönüşen Toplum ve Mekân Bağlamında Küresel Terörizmi Yeniden Düşünmek, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, Cilt: 1 (2) , Ss. 1-24.
 • Yılmaz, S. (2012). Türkiye’nin İç Güvenlik Yapılanmasında Değişim İhtiyacı, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı 3, Ss. 17-40.
 • Zafer, H. (1999). Sosyolojik Boyutuyla Terörizm, İstanbul: Beta Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Şükrü TÜRKÖZ

Dates

Publication Date : April 7, 2016

Bibtex @conference paper { niguiibfd211621, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {153 - 162}, doi = {}, title = {KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM}, key = {cite}, author = {Türköz, Şükrü} }
APA Türköz, Ş . (2016). KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 153-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211621
MLA Türköz, Ş . "KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 153-162 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211621>
Chicago Türköz, Ş . "KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 153-162
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM AU - Şükrü Türköz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 162 VL - 9 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM %A Şükrü Türköz %T KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM %D 2016 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Türköz, Şükrü . "KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (April 2016): 153-162 .
AMA Türköz Ş . KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 153-162.
Vancouver Türköz Ş . KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 153-162.
IEEE Ş. Türköz , "KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 153-162, Apr. 2016