PDF EndNote BibTex RIS Cite

Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 58 - 70, 01.05.2018

Abstract

The purpose of the study is to determine the lecturers’ views about effect of the law no 6528 on the field of educational administration. The study is a qualitative research. The group of the study comprise of five lecturers in Kocaeli, Marmara and Yıldız Teknik University whose the field of educational administration. The study group was formed by homogeneous sampling. Data was collected by semistructured question form which was prepared by literature scanning and receiving experts’ opinions. The study results are that the law no 6528 has reduced to uncertain cases in the field of educational administration. As well as, the results show that the law may have more negative effects than positive effects

References

 • Akın, U. (2012). Okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi: Türkiye ve seçilmiş ülkelerden farklı uygulamalar, karşılaştırmalar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 1-30.
 • Aslanargun, E. and Göksoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır?. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.
 • Aslanargun, E. (2007). Modern eğitim yönetimi anlayışına yönelik eleştiriler ve postmodern eğitim yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 50, 195- 212.
 • Balcı, A. (2011). Eğitim yönetiminin değişen bağlamı ve eğitim yönetimi programlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 196-208.
 • Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 181-209.
 • Birinci, G., Kılıçer, K., Ünlüer, S., ve Kabakçı, I. (2009). Eğitim teknolojisi alanında yapılan durum çalışması araştırmalarının yöntemsel değerlendirilmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Charlot, B. (2010). Fransa’da eğitim bilimleri: Sindirilmiş bir disiplin, ortak bir kültür, belirsiz bir araştırma alanı (Çev. Seçkin Özsoy). Ankara: Tan Kitabevi Yayınları.
 • Danzing, A., Osanloo, A., Blankson; G. and Kiltz; G. (2005). Learner centered leadership for language diverse schools in high needs urban settings. Paper presented at the Annaual Conference of the American Educational reserach Association (April11-15), Monterael; Canada.
 • Ekinci, A. (2010). İlköğretim okullarında çalışan müdür ve öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(2), 734-748.
 • Evers, C.W. and Lakomski, G. (1996). Science in Educational administration: a post- positivist conception. Educational Administration Quarterly, 32 (3), 379-402.
 • Goldring, E., and Schuermann, P. (2009). The changing context of K-12 education administration: Consequences for Ed.D program design and delivery. Peabody Journal of Education, 84(1), 9-43.
 • Gürsel, M. (2006). Cumhuriyet döneminde eğitim yönetimi ve gelişimi. (Editörler: Muhsin Hesapçıoğlu ve Alpaslan Durmuş) Türkiye’de eğitim bilimleri: Bir bilanço denemesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Khurana, R., and Nohria, N. (2008). It’s time to make management a true profession. Harvard Business Review, 86(10), 70-77.
 • Köybaşı, F. - Uğurlu, C. T. - Ağıroğlu Bakır, A. and Karakuş, B. (2017). İlkokullarda Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- 12(4), 327-344.
 • Lunenberg, C.F. and Ornstein, A.C. (2000). Educational Administration: Concepts and Practices. (3rd ed.).Belmont: Wardsworth Thomson Learning.
 • Memduhoğlu, H. B. (2012). Öğretmen, yönetici, denetmen ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 135-156.
 • Newton, P., and Riveros, A. (2015). Toward an ontology of practices in educational administration: Theoretical implications for research and practice. Educational Philosophy and Theory, 47(4), 330-341.
 • Oliva, P. F., and Pawlas, G. E. (2004). Supervision for today's schools. Jossey-Bass, an Imprint of Wiley. 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256.
 • Oplatka, I. (2009). The field of education administration. Journal of Educational Administration. 47(1), 8-35.
 • Oplatka, I. (2018). Educational administration and the relational approach: Can we suffice contextual based knowledge production? In Beyond Leadership (pp. 199- 210). Springer, Singapore.
 • Örücü, D. and Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetimin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 167-197.
 • Özsoy, S., Ünal, I., Güngör, S., Özdemir,Y., Buyruk, H. and Demir,N. (2013). Türkiye’de eğitim bilimci olmak: Bir kimlik araştırması. Ankara: Pegem Akademi
 • Roberts, P. and Priest, H. (2006). Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.
 • Şimşek, H. (1997). Pozitivizm ötesi paradigmatik dönüşüm ve eğitim yönetiminde kuram ve uygulamada yeni yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(1), 97-109.
 • Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, N. (2011). Okul müdürlerinin motivasyonları üzerine nitel bir inceleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 71-85.

Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 58 - 70, 01.05.2018

Abstract

References

 • Akın, U. (2012). Okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi: Türkiye ve seçilmiş ülkelerden farklı uygulamalar, karşılaştırmalar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 1-30.
 • Aslanargun, E. and Göksoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır?. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.
 • Aslanargun, E. (2007). Modern eğitim yönetimi anlayışına yönelik eleştiriler ve postmodern eğitim yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 50, 195- 212.
 • Balcı, A. (2011). Eğitim yönetiminin değişen bağlamı ve eğitim yönetimi programlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 196-208.
 • Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 181-209.
 • Birinci, G., Kılıçer, K., Ünlüer, S., ve Kabakçı, I. (2009). Eğitim teknolojisi alanında yapılan durum çalışması araştırmalarının yöntemsel değerlendirilmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Charlot, B. (2010). Fransa’da eğitim bilimleri: Sindirilmiş bir disiplin, ortak bir kültür, belirsiz bir araştırma alanı (Çev. Seçkin Özsoy). Ankara: Tan Kitabevi Yayınları.
 • Danzing, A., Osanloo, A., Blankson; G. and Kiltz; G. (2005). Learner centered leadership for language diverse schools in high needs urban settings. Paper presented at the Annaual Conference of the American Educational reserach Association (April11-15), Monterael; Canada.
 • Ekinci, A. (2010). İlköğretim okullarında çalışan müdür ve öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(2), 734-748.
 • Evers, C.W. and Lakomski, G. (1996). Science in Educational administration: a post- positivist conception. Educational Administration Quarterly, 32 (3), 379-402.
 • Goldring, E., and Schuermann, P. (2009). The changing context of K-12 education administration: Consequences for Ed.D program design and delivery. Peabody Journal of Education, 84(1), 9-43.
 • Gürsel, M. (2006). Cumhuriyet döneminde eğitim yönetimi ve gelişimi. (Editörler: Muhsin Hesapçıoğlu ve Alpaslan Durmuş) Türkiye’de eğitim bilimleri: Bir bilanço denemesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Khurana, R., and Nohria, N. (2008). It’s time to make management a true profession. Harvard Business Review, 86(10), 70-77.
 • Köybaşı, F. - Uğurlu, C. T. - Ağıroğlu Bakır, A. and Karakuş, B. (2017). İlkokullarda Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- 12(4), 327-344.
 • Lunenberg, C.F. and Ornstein, A.C. (2000). Educational Administration: Concepts and Practices. (3rd ed.).Belmont: Wardsworth Thomson Learning.
 • Memduhoğlu, H. B. (2012). Öğretmen, yönetici, denetmen ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 135-156.
 • Newton, P., and Riveros, A. (2015). Toward an ontology of practices in educational administration: Theoretical implications for research and practice. Educational Philosophy and Theory, 47(4), 330-341.
 • Oliva, P. F., and Pawlas, G. E. (2004). Supervision for today's schools. Jossey-Bass, an Imprint of Wiley. 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256.
 • Oplatka, I. (2009). The field of education administration. Journal of Educational Administration. 47(1), 8-35.
 • Oplatka, I. (2018). Educational administration and the relational approach: Can we suffice contextual based knowledge production? In Beyond Leadership (pp. 199- 210). Springer, Singapore.
 • Örücü, D. and Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetimin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 167-197.
 • Özsoy, S., Ünal, I., Güngör, S., Özdemir,Y., Buyruk, H. and Demir,N. (2013). Türkiye’de eğitim bilimci olmak: Bir kimlik araştırması. Ankara: Pegem Akademi
 • Roberts, P. and Priest, H. (2006). Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.
 • Şimşek, H. (1997). Pozitivizm ötesi paradigmatik dönüşüm ve eğitim yönetiminde kuram ve uygulamada yeni yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(1), 97-109.
 • Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, N. (2011). Okul müdürlerinin motivasyonları üzerine nitel bir inceleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 71-85.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Article
Authors

Fatma Köybaşı ŞEMİN>
Cumhuriyet University, Sivas, TURKEY
0000-0002-8684-1235

Publication Date May 1, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @ { ojer594914, journal = {Osmangazi Journal of Educational Research}, eissn = {2651-4206}, address = {Osmangazi Journal of Educational Research (OJER) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Meşelik Yerleşkesi 26480 Eskişehir /TURKEY}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2018}, volume = {5}, number = {1}, pages = {58 - 70}, title = {Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field}, key = {cite}, author = {Şemin, Fatma Köybaşı} }
APA Şemin, F. K. (2018). Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field . Osmangazi Journal of Educational Research , 5 (1) , 58-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/47233/594914
MLA Şemin, F. K. "Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field" . Osmangazi Journal of Educational Research 5 (2018 ): 58-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/47233/594914>
Chicago Şemin, F. K. "Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field". Osmangazi Journal of Educational Research 5 (2018 ): 58-70
RIS TY - JOUR T1 - Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field AU - Fatma KöybaşıŞemin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Osmangazi Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 70 VL - 5 IS - 1 SN - -2651-4206 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Osmangazi Journal of Educational Research Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field %A Fatma Köybaşı Şemin %T Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field %D 2018 %J Osmangazi Journal of Educational Research %P -2651-4206 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Şemin, Fatma Köybaşı . "Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field". Osmangazi Journal of Educational Research 5 / 1 (May 2018): 58-70 .
AMA Şemin F. K. Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field. OJER. 2018; 5(1): 58-70.
Vancouver Şemin F. K. Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field. Osmangazi Journal of Educational Research. 2018; 5(1): 58-70.
IEEE F. K. Şemin , "Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field", Osmangazi Journal of Educational Research, vol. 5, no. 1, pp. 58-70, May. 2018