Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2019, Volume 6, Issue 1, 25 - 34, 30.04.2019

Abstract

References

 • Altun, T., & Camadan, F. (2013). Rehber öğretmenlerin rehber öğretmen (psikolojik danışman) kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 883-918.
 • Aluede, O., & Egbochuku, E. (2007). The influence of personal characteristics on secondary school teachers’ beliefs about school guidance and counseling programs. Education, 127(3), 440-446.
 • Ametea, E. S., & Clark, M. A. (2005). Changing schools, changing counselors: A qualitative study of school administrators’ conceptions of the school counselor role. Professional School Counseling, 9(1), 16-27.
 • Amin, T. (2009). Conceptual metaphor meets conceptual change. Human Development, 52 (1), 65–197.
 • Angus, L.E., & Rennie, D.L.(1989).Envisioning the representational world: The client’s experience of metaphoric expression in psychotherapy. Psychotheraphy, 26, 327-376.
 • Aragno, A. (2009). Meaning’s vessel: A metapsychological understanding of metaphor. Psychoanalytic Inquiry, 29, 30–47. Corey, G., & Ergene, T. (2008). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuram ve uygulamaları. Ankara: Mentis yayıncılık.
 • Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing, 62(1), 107-115. Egan, G. (2011). Psikolojik danışma becerileri. İstanbul. Kaknüs Yayınları.
 • Gençdoğan, B.,& Onur, M. (2006). Öğretmenlerin rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi (Erzurum ve Giresun il örneği). Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 47-54.
 • Ginter, E., Scalise, J. J., & Presse, N. (1990). The elementary school counselor’s role: Perceptions of teachers. The School Counselor, 38(1), 19-23.
 • Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2003). Introduction to guidance. And Guidance (6th Ed.) USA, NJ: Pearson Education Inc, Upper Saddle River.
 • Gladding, S. T. (2013). Psikolojik danışma. Kapsamlı bir meslek (Çev. Ed. N. Voltan Acar). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Hackney, H., & Cormier, S. (2008). Psikolojik danışma ilke ve teknikleri (Çev: Tuncay Ergene, Seher Aydemir Sevim). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Ivey, A. E., & Ivey, M. B. (1999). Intentional interviewing and counseling: Facilitating client development in A multicultural society. 4th edition. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.
 • Kuzgun, Y. (2014). Rehberlik ve psikolojik danışma. Nobel Yayıncılık.
 • Karaca, R., & İkiz, E. (2010). Psikolojik danışmanlık ve rehberlikte çağdaş bir anlayış. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karaırmak, Ö., & Güloğlu, B. (2012). Metafor: Danışan ve psikolojik danışman arasındaki köprü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 122-135.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press. Meşeci, F., Özcan, N., & Bozdemir, P. (2007). Öğretmen ve Müdürlerin Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yönelik Algıları. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1).
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor. (Çev. Gündüz Bulut). İstanbul: MessYayınları.
 • Modell, A. (2009). Metaphor: The bridge between feelings and knowledge. Psychoanalytic Inquiry, 29, 6–11.
 • Moser, K. S. (2000, June). Metaphor analysis in psychology—Method, theory, and fields of application. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (Vol. 1, No. 2). Murdock, N. L. (2013). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Özabacı, N., Sakarya, N., & Doğan, M. (2008). Okul yöneticilerinin okuldaki psikolojik danişma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 8-22.-22. Özabaci, N. (2011). Turkish students' metaphorical conceptualisations of school counsellors. South African Journal of Psychology, 41(1), 29-37.
 • Poyraz, C. (2007). Ortadereceli Okullarda Yürütülen Rehberlik Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık. Steinberg, L. (2007). Ergenlik. (Çev. Ed. Figen Çok). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Tan, H., & Baloğlu, M. (2011). Psikolojik Danışma ve Rehberlik - Teori ve Uygulama. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Ünal, A., & Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 919-945.
 • Vail, K. (2005). What do counselors do? American School Board Journal, 192, 24-27. Yeşilyaprak, B. (2016). Eğitimde rehberlik hizmetleri: Gelişimsel bir yaklaşım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yüksel-Şahin, F. (2008). Ortaöğretimdeki öğrenci görüşlerine göre psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-26.
 • Zuniga, M. E. (1992). Using metaphors in therapy: Dichos and Latino clients. Social Work, 37(1), 55-60.

The Metaphorical Perceptions of High School Students Who Receive Psychological Counselling Services on the Concept of “Psychological Counsellor”

Year 2019, Volume 6, Issue 1, 25 - 34, 30.04.2019

Abstract

The purpose of this paper is to clarify high school students’ conceptual metaphors about school counsellor. To collect data about the beliefs of students for counselling. In addition to find the conceptual themes about the beliefs of students among their experience. The study was carried out with 213 students attending high schools in Marmara Region of Turkey. Participants were 127 girls and 86 boys. To reveal the participating students’ perceptions regarding the school counsellor, they were asked to complete the sentence “School Counsellors…. (metaphor)…. are like because…( why did you choose this metaphor)…. The findings defined that 78 metaphors were collected in seven themes These are; sharer, developer, guide, helper, making comfortable and problem solver. The findings of this study suggest that psychological counsellors play an important role in the mental health field in schools.

References

 • Altun, T., & Camadan, F. (2013). Rehber öğretmenlerin rehber öğretmen (psikolojik danışman) kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 883-918.
 • Aluede, O., & Egbochuku, E. (2007). The influence of personal characteristics on secondary school teachers’ beliefs about school guidance and counseling programs. Education, 127(3), 440-446.
 • Ametea, E. S., & Clark, M. A. (2005). Changing schools, changing counselors: A qualitative study of school administrators’ conceptions of the school counselor role. Professional School Counseling, 9(1), 16-27.
 • Amin, T. (2009). Conceptual metaphor meets conceptual change. Human Development, 52 (1), 65–197.
 • Angus, L.E., & Rennie, D.L.(1989).Envisioning the representational world: The client’s experience of metaphoric expression in psychotherapy. Psychotheraphy, 26, 327-376.
 • Aragno, A. (2009). Meaning’s vessel: A metapsychological understanding of metaphor. Psychoanalytic Inquiry, 29, 30–47. Corey, G., & Ergene, T. (2008). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuram ve uygulamaları. Ankara: Mentis yayıncılık.
 • Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing, 62(1), 107-115. Egan, G. (2011). Psikolojik danışma becerileri. İstanbul. Kaknüs Yayınları.
 • Gençdoğan, B.,& Onur, M. (2006). Öğretmenlerin rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi (Erzurum ve Giresun il örneği). Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 47-54.
 • Ginter, E., Scalise, J. J., & Presse, N. (1990). The elementary school counselor’s role: Perceptions of teachers. The School Counselor, 38(1), 19-23.
 • Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2003). Introduction to guidance. And Guidance (6th Ed.) USA, NJ: Pearson Education Inc, Upper Saddle River.
 • Gladding, S. T. (2013). Psikolojik danışma. Kapsamlı bir meslek (Çev. Ed. N. Voltan Acar). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Hackney, H., & Cormier, S. (2008). Psikolojik danışma ilke ve teknikleri (Çev: Tuncay Ergene, Seher Aydemir Sevim). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Ivey, A. E., & Ivey, M. B. (1999). Intentional interviewing and counseling: Facilitating client development in A multicultural society. 4th edition. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.
 • Kuzgun, Y. (2014). Rehberlik ve psikolojik danışma. Nobel Yayıncılık.
 • Karaca, R., & İkiz, E. (2010). Psikolojik danışmanlık ve rehberlikte çağdaş bir anlayış. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karaırmak, Ö., & Güloğlu, B. (2012). Metafor: Danışan ve psikolojik danışman arasındaki köprü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 122-135.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press. Meşeci, F., Özcan, N., & Bozdemir, P. (2007). Öğretmen ve Müdürlerin Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yönelik Algıları. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1).
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor. (Çev. Gündüz Bulut). İstanbul: MessYayınları.
 • Modell, A. (2009). Metaphor: The bridge between feelings and knowledge. Psychoanalytic Inquiry, 29, 6–11.
 • Moser, K. S. (2000, June). Metaphor analysis in psychology—Method, theory, and fields of application. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (Vol. 1, No. 2). Murdock, N. L. (2013). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Özabacı, N., Sakarya, N., & Doğan, M. (2008). Okul yöneticilerinin okuldaki psikolojik danişma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 8-22.-22. Özabaci, N. (2011). Turkish students' metaphorical conceptualisations of school counsellors. South African Journal of Psychology, 41(1), 29-37.
 • Poyraz, C. (2007). Ortadereceli Okullarda Yürütülen Rehberlik Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık. Steinberg, L. (2007). Ergenlik. (Çev. Ed. Figen Çok). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Tan, H., & Baloğlu, M. (2011). Psikolojik Danışma ve Rehberlik - Teori ve Uygulama. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Ünal, A., & Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 919-945.
 • Vail, K. (2005). What do counselors do? American School Board Journal, 192, 24-27. Yeşilyaprak, B. (2016). Eğitimde rehberlik hizmetleri: Gelişimsel bir yaklaşım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yüksel-Şahin, F. (2008). Ortaöğretimdeki öğrenci görüşlerine göre psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-26.
 • Zuniga, M. E. (1992). Using metaphors in therapy: Dichos and Latino clients. Social Work, 37(1), 55-60.

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Fatma ALTINSOY This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Nilüfer ÖZABACI This is me
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date April 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ojer712977, journal = {Osmangazi Journal of Educational Research}, eissn = {2651-4206}, address = {Osmangazi Journal of Educational Research (OJER) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Meşelik Yerleşkesi 26480 Eskişehir /TURKEY}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2019}, volume = {6}, number = {1}, pages = {25 - 34}, title = {The Metaphorical Perceptions of High School Students Who Receive Psychological Counselling Services on the Concept of “Psychological Counsellor”}, key = {cite}, author = {Altınsoy, Fatma and Özabacı, Nilüfer} }
APA Altınsoy, F. & Özabacı, N. (2019). The Metaphorical Perceptions of High School Students Who Receive Psychological Counselling Services on the Concept of “Psychological Counsellor” . Osmangazi Journal of Educational Research , 6 (1) , 25-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/53535/712977
MLA Altınsoy, F. , Özabacı, N. "The Metaphorical Perceptions of High School Students Who Receive Psychological Counselling Services on the Concept of “Psychological Counsellor”" . Osmangazi Journal of Educational Research 6 (2019 ): 25-34 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ojer/issue/53535/712977>
Chicago Altınsoy, F. , Özabacı, N. "The Metaphorical Perceptions of High School Students Who Receive Psychological Counselling Services on the Concept of “Psychological Counsellor”". Osmangazi Journal of Educational Research 6 (2019 ): 25-34
RIS TY - JOUR T1 - The Metaphorical Perceptions of High School Students Who Receive Psychological Counselling Services on the Concept of “Psychological Counsellor” AU - FatmaAltınsoy, NilüferÖzabacı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Osmangazi Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 34 VL - 6 IS - 1 SN - -2651-4206 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Osmangazi Journal of Educational Research The Metaphorical Perceptions of High School Students Who Receive Psychological Counselling Services on the Concept of “Psychological Counsellor” %A Fatma Altınsoy , Nilüfer Özabacı %T The Metaphorical Perceptions of High School Students Who Receive Psychological Counselling Services on the Concept of “Psychological Counsellor” %D 2019 %J Osmangazi Journal of Educational Research %P -2651-4206 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Altınsoy, Fatma , Özabacı, Nilüfer . "The Metaphorical Perceptions of High School Students Who Receive Psychological Counselling Services on the Concept of “Psychological Counsellor”". Osmangazi Journal of Educational Research 6 / 1 (April 2019): 25-34 .
AMA Altınsoy F. , Özabacı N. The Metaphorical Perceptions of High School Students Who Receive Psychological Counselling Services on the Concept of “Psychological Counsellor”. OJER. 2019; 6(1): 25-34.
Vancouver Altınsoy F. , Özabacı N. The Metaphorical Perceptions of High School Students Who Receive Psychological Counselling Services on the Concept of “Psychological Counsellor”. Osmangazi Journal of Educational Research. 2019; 6(1): 25-34.
IEEE F. Altınsoy and N. Özabacı , "The Metaphorical Perceptions of High School Students Who Receive Psychological Counselling Services on the Concept of “Psychological Counsellor”", Osmangazi Journal of Educational Research, vol. 6, no. 1, pp. 25-34, Apr. 2019