Other
BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’YE YÖNELİK DIŞ GÖÇ: ERZURUM İLİ MERKEZİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Year 2023, Volume: 19 Issue: 2, 243 - 266, 03.01.2024

Abstract

Günümüzün en önemli konularından ve sorunlarından birisi Türkiye’de yaşanan göçlerdir. Dış göç, bireylerin kendi ülkelerindeki zor yaşam şartlarından kaçmak için başka ülkeye doğru hareket etmeleridir. Türkiye hem hedef ülke hem de transit ülke olduğu için çoğu ülkeye göre daha fazla dış göçe maruz kalmaktadır.
Bu çalışmanın temelinde, Türkiye’ye yönelik dış göç ele alınmıştır. Bununla birlikte özelde Erzurum ilindeki dış göç de incelenmiştir. Çalışmada ilk önce göçün tanımı, göçün türleri, göçün neden ve sonuçları ile etkileri açıklanmıştır. Daha sonra Türkiye’ye yönelik dış göç, dış göçün nedenleri ve sonuçları ile etkilerinin yanı sıra Erzurum iline yönelik dış göç, dış göçün nedenleri ve etkilerine yer verilmiştir. Sonuç olarak hem Türkiye’nin hem de Erzurum’un tercih edilmesindeki en büyük etkenlerin göç eden bireylerin ülkelerinde yaşadıkları savaş ve ekonomik sorunlar olduğu görülmüştür. Türkiye’ye veya Erzurum’a gelen göçmenlerin yaşadıkları bölge veya şehirdeki bireyleri de etkilediği kanısına varılmıştır. Daha fazla etkileri detaylı görebilmek için yüz yüze anket yöntemi kullanılarak Erzurum ili merkezinde İl Göç İdaresine gelen 429 göçmenle tercüman yardımıyla anket gerçekleştirilmiştir.
Analizler sonucunda; göçmenlerin en çok Afgan uyruklulardır. Gelme nedenlerinin ekonomik zorluklardan kaynaklanmaktadır. Erzurum’a Türkiye’nin bir başka şehrine gittikten sonra gelmektedirler. Göçmenler eşleri ve çocukları ile göçü gerçekleştirmektedirler. Erzurum’dan bir başka ile gitmeyi düşündükleri ve Erzurum’da yaşamaktan memnun olmadıkları görülmektedir. Sonuç olarak; göçmenler Türkiye’yi ve Erzurum’u bir tür ara durak olarak, yani diğer ülkelere göçmek için tercih etmektedirler.

References

 • KAYNAKÇA Arslan N. & Yıldız K. (2019). “Türkiye’de Uluslararası Göç ve Sosyo –Ekonomik Yardımlar: İnançlar ve Gerçekler”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa 241-258.
 • Atasayar, T. (2018). 1923’ten Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler ve Kültürel Etkileri, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Aydin, İ. (2016). Dış Göçlerin Türk Ekonomisine Etkileri: Suriye Kaynaklı Dış Göçün İktisadi Açıdan İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Boz, D. (2016). “Dış Göçler Olgusu ve Etkisi: Türkiye-Suriye Üzerine Bir İnceleme”, Sosyoekonomi, Vol. 24(30), 147-153.
 • Demirhan İnceliler, N. (2019). 1923 Yılından Bugüne Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları ve Sosyal-Ekonomik Etkileri, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Demiryürek, T. (2020). Dış Göç ile Gelen Göçmenlerin Çevresel Koşulların Araştırılması: Çanakkale Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Karasu, M.A. (2018). “Türkiye’ye Yönelik Dış Göçler, Suriyeli Sığınmacı Göçü ve Etkileri; Paradoks Ekonomi”, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 2018, Cilt 14, Sayı-1, ss: 21-41.
 • Maral, F. (2010), Bulgaristan’dan Türkiye’ye 1989 Göçü, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Tamer, M. (2020), “Göç, Göçün Nedenleri ve Uluslararası Göç Üzerine Kavramsal Bir Analiz”. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(60), 2808-2818.
 • Ünsal (2019), “Uluslararası Göç Kavramı ve Uluslararası Göçün Ülke Ekonomileri Üzerinde Muhtemel Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 18, 2019, ss. 50-61.
 • Youssouf (2019); Zorunlu Göç Uyum Sorunları; Erzurum Örneği, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
Year 2023, Volume: 19 Issue: 2, 243 - 266, 03.01.2024

Abstract

References

 • KAYNAKÇA Arslan N. & Yıldız K. (2019). “Türkiye’de Uluslararası Göç ve Sosyo –Ekonomik Yardımlar: İnançlar ve Gerçekler”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa 241-258.
 • Atasayar, T. (2018). 1923’ten Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler ve Kültürel Etkileri, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Aydin, İ. (2016). Dış Göçlerin Türk Ekonomisine Etkileri: Suriye Kaynaklı Dış Göçün İktisadi Açıdan İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Boz, D. (2016). “Dış Göçler Olgusu ve Etkisi: Türkiye-Suriye Üzerine Bir İnceleme”, Sosyoekonomi, Vol. 24(30), 147-153.
 • Demirhan İnceliler, N. (2019). 1923 Yılından Bugüne Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları ve Sosyal-Ekonomik Etkileri, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Demiryürek, T. (2020). Dış Göç ile Gelen Göçmenlerin Çevresel Koşulların Araştırılması: Çanakkale Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Karasu, M.A. (2018). “Türkiye’ye Yönelik Dış Göçler, Suriyeli Sığınmacı Göçü ve Etkileri; Paradoks Ekonomi”, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 2018, Cilt 14, Sayı-1, ss: 21-41.
 • Maral, F. (2010), Bulgaristan’dan Türkiye’ye 1989 Göçü, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Tamer, M. (2020), “Göç, Göçün Nedenleri ve Uluslararası Göç Üzerine Kavramsal Bir Analiz”. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(60), 2808-2818.
 • Ünsal (2019), “Uluslararası Göç Kavramı ve Uluslararası Göçün Ülke Ekonomileri Üzerinde Muhtemel Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 18, 2019, ss. 50-61.
 • Youssouf (2019); Zorunlu Göç Uyum Sorunları; Erzurum Örneği, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Economy, Applied Economics (Other)
Journal Section Articles
Authors

İlkay Gezer

Ömer Selçuk Emsen 0000-0002-1809-0513

Early Pub Date December 28, 2023
Publication Date January 3, 2024
Published in Issue Year 2023 Volume: 19 Issue: 2

Cite

APA Gezer, İ., & Emsen, Ö. S. (2024). TÜRKİYE’YE YÖNELİK DIŞ GÖÇ: ERZURUM İLİ MERKEZİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Paradoks Ekonomi Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 19(2), 243-266.