Year 2019, Volume 1 , Issue 1, Pages 20 - 25 2019-11-01

Analysis of Patients with Secondary Spontaneous Pneumothorax due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease Admitted to The Emergency Department
Acil Servise Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Bağlı Sekonder Spontan Pnömotoraks Gelişen Hastaların Analizi

Gökbay Temiz [1] , Müge Gülen [2] , Göktan Temiz [3] , Selen Acehan [4] , Akkan Avci [5] , Salim Satar [6]


Aim: This study aimed to evaluate clinical characteristics, smoking habits, treatment protocols and outcomes of patients diagnosed with Spontaneous Secondary Pneumothorax due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Material and Methods: This retrospective study was performed between December 01, 2012 and October 1, 2016, in the emergency department of a tertiary care hospital. Patients who were were diagnosed as Spontaneous Secondary Pneumothorax due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease and hospitalized included in the study. The collected data were analyzed retrospectively. 

Results: A total of 62 patients over 40 years of age with the diagnosis of secondary spontaneous pneumothorax due to chronic obstructive pulmonary disease were evaluated. 87.1 % (n = 54) of the patients were male and 12.9 % (n = 8) were female. The mean age of the patients was 61,4+11,3 years. The side of the pneumothorax was found to be right side in 67.7 % (n: 42) and the left side in 32.3% (n: 20) of the patients. 

Conclusion: Spontaneous Secondary Pneumothorax due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease requires urgent diagnosis and treatment because of its high mortality rate. Tube thoracostomy should be considered as the first choice in the treatment. While planning the treatment of these patients, the general condition of the patient, the first or recurrence of pneumothorax, and the underlying lung disease should be taken into consideration.

Amaç: Çalışmamızda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına bağlı Sekonder Spontan Pnömotoraks tanısı konulmuş hastaların klinik özellikleri, sigara kullanım alışkanlıkları, tedavi protokollerinin ve sonlanımlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma retrospektif olarak 01-12-2012/ 01-01-2016 tarihleri arasında 3. Basamak eğitim araştırma hastanesi acil servisinde yapıldı. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına bağlı Sekonder Spontan Pnömotoraks tanısı alan ve hastaneye yatırılan hastalar çalışmaya dâhil edildi. Toplanan veriler retrospektif olarak analiz edildi. 

Bulgular: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına bağlı Sekonder Spontan Pnömotoraks tanısı almış 40 yaş üstü 62 hasta değerlendirildi. Olguların % 87,1’i erkek (n: 54), % 12,9’u kadın (n: 8) idi. Yaş ortalaması 61,4+11,3 idi. Pnömotoraksın yönü hastaların % 67,7’sinde (n: 42) sağ ve % 32,3’ünde (n: 20) sol taraf olarak saptandı. 

Sonuç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına bağlı Sekonder Spontan Pnömotoraks yüksek mortalite oranı taşıması nedeniyle acil teşhis ve tedavi gerektirir. Sekonder spontan pnomotoraks tedavisinde tüp torakostomi ilk seçenek olarak düşünülmelidir. Yine bu hastaların tedavisi planlanırken hastanın genel durumu, pnömotoraksın ilk veya nüks olması ve altta yatan akciğer hastalığının göz önünde bulundurulmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz.

 • 1. Primrose WR. Spontaneous pneumothorax: a retrospective review of etiology; pathogenesis and management. Scott Med J. 1984; 29:15-20.
 • 2. Beauchamp G, Ouellette D. Spontaneous pneumothorax and pneumomediastinum. In: Patterson G.A., Cooper J.D., Deslaruries J (et al.) (eds). Pearsons’s Thoracic&Esophageal Surgery. Philadelphia: Elsevier 2008:1094- 1107.
 • 3. Durceylan E, İliklerden Mergan D. Spontan Pnömotoraksta Klinik Deneyimlerimiz. Osmangazi Tıp Dergisi, 41(2):147-152, 2019.
 • 4. Bradley M, Williams C, Walshaw MJ. The value of routine expiratory chest films in the diagnosis of pneumothorax. Arch Emerg Med 1991; 8: 115-6.
 • 5. Bozkurt S, Tokur M, Okumuş M, Kahraman H, Özkan F, Tabur A. Spontan pnömotoraks oluşumunda meteorolojik değişikliklerin rolü ve hastaların klinik özellikleri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(1):95-99.
 • 6. Light RW, O’Hara VS, Moritz TE, et al. Intrapleural tetracycline for the prevention of recurrent spontaneous pneumothorax. Results of a department of veterans affairs cooperative study. JAMA 1990; 264: 2224-2230.
 • 7. De Hoyos A, Fry AW. Pneumothorax. In Shields TW, LoCicero III J, Reed CE, Feins RH, ed. General Thoracic Surgery, Vol. 1, 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer / Lippincott Williams and Wilkins; 2009: 739-61.
 • 8. Fry WA, Paape K. Pneumothorax. In: Shields TW, LoCiceroIII J, Ponn RB, Rusch VW, editors. General thoracic surgery. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005: 794-805.
 • 9. Tokat AO, Karasu S, Özkan M, Kısacık E, Çakmak H. Sekonder spontan pnömotoraks: Etyoloji ve tedavi yöntemleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2010; 63(4): 111-3.
 • 10. Türkyılmaz A, Erdem AF, Aydın Y, Çinici Ö, Eroğlu A. Sekonder spontan pnömotoraksta tedavi: 100 olguluk tecrübe. The Eurasian Journal of Medicine2007;39: 97-102.
 • 11. Weston J. A, Kim A, Spontaneous Pneumothorax. Emergency General Surgery, pp.357-365, January 2019.
 • 12. Erişim Adresi: http://www.toraks.org.tr/kisokulu.php?pid=73 Erişim Tarihi 01.09.2019.
 • 13. Kuzucu A, Soysal O, Ulutaş H. Optimal timing for surgical treatment to prevent recurrence of spontaneous pneumothorax. Surg Today 2006; 36: 865-868.
 • 14. Lippert HL, Lund O, Blegvad S, Larsen HV. Independent risk factor for cumulative recurrence rate after first spontaneous pneumothorax. Eur Respir J. 1991;4: 3 24–31. 6.
 • 15. Bense L, Eklund G, Wiman LG. Smoking and the increased risk of contracting spontaneous pneumothorax. Chest. 1987;92: 1009–12.
 • 16. Price D, Duerden M. Chronic obstructive pulmonary disease. BMJ. 2003; 17: 1046-7.
 • 17. Demirtaş N, Kutlu R. Sigaranın akciğer yaşı ve solunum fonksiyon testleri üzerine olan etkisi. Cukurova Medical Journal. Yıl 2018, Cilt 43, Sayı 1, Sayfalar 155-163.
 • 18. De Hoyos A, Fry AW. Pneumothorax. In Shields TW, LoCicero III J, Reed CE, Feins RH, ed. General Thoracic Surgery, Vol. 1, 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer / Lippincott Williams and Wilkins; 2009:739-61.
 • 19. Light RW. Management of spontaneous pneumothorax. Am Rev Respir Dis. 1993; 148:245-8.
 • 20. Videm V, Pillgram-Larsen J, Ellingsen O, et al. Spontaneous pneumothorax in chronic obstructive pulmonary disease: complications, treatment and recurrences. Eur J Respir Dis1987;71: 365-371.
 • 21. Williams-Johnson J, Williams EW, Hart N, et al. Simultaneous spontaneous bilateral pneumothoraces in an asthmatic. West Indian Med J. 2008; 57: 508-10.
 • 22. Yalçınkaya İ, Er M. Primer spontan pnömotoraks olgularında tedavi stratejisi. GKDC Dergisi. 1997;5: 359-63.
 • 23. Soulsby T. British Thoracic Society guidelines for the management of spontaneous pneumothorax: do we comply with them, and do they work? J Accid Emerg Med. 1998;15: 317-21.
 • 24. Gürsoy S, Yazgan S, Yapucu M.U, ve ark. Cerrahi tedavi uygulanan spontan pnömotorakslı olguların analizi. Solunum Hastalıkları. 2003; 14: 46-51.
 • 25. Guo Y, Xie C, Rodriguez RM, Light RW. Factors related to the recurrence of spontaneous pneumothorax. Respirology. 2005; 10: 378-84.
 • 26. Çağırıcı U, Şahin B, Çakan A, Kayabaş H, Buduneli T. Autologous blood patch pleurodesis in spontaneous pneumothorax with persistent air leak. Scand Cardiovasc J. 1998;32(2):75-8.
 • 27. Schoenenberger RA, Haefeli WE, Weiss P, et al. Timing of invasive procedures in therapy for primary and secondary spontaneous pneumothorax. Arch Surg. 1991;126(6):764-6.
Primary Language tr
Subjects Emergency Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gökbay Temiz
Institution: OSMANİYE DEVLET HASTANESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5080-3501
Author: Müge Gülen (Primary Author)
Institution: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Country: Turkey


Author: Göktan Temiz
Institution: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Country: Turkey


Author: Selen Acehan
Institution: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Country: Turkey


Author: Akkan Avci
Institution: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Country: Turkey


Author: Salim Satar
Institution: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 23, 2019
Acceptance Date : October 13, 2019
Publication Date : November 1, 2019

AMA Temiz G , Gülen M , Temiz G , Acehan S , Avci A , Satar S . Acil Servise Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Bağlı Sekonder Spontan Pnömotoraks Gelişen Hastaların Analizi. Phnx Med J.. 2019; 1(1): 20-25.