Conference Paper
BibTex RIS Cite
Year 2012, Volume: 3 Issue: 3, 20 - 33, 05.10.2012

Abstract

References

 • Aslan, Ş., Özata, M. (2008). Duygusal zeka ve tükenmişlik arasındaki ilişkilerin araştırılması sağlık çalışanları örneği, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Ocak-Haziran, 77-97.
 • Ardahan, F., Lapa Yerlisu, T. (2010). Açık Alan Rekreasyonu: Bisiklet Kullanıcıları Ve Yürüyüşçülerin Doğa Sporu Yapma Nedenleri Ve Elde Ettikleri Faydalar, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8 Sayı:1, 1327- 1341.
 • Bar-On, R. (1997) Emotional Quotient Inventory: Technical Manual. Toronto: MultiHealth Systems.
 • Boyatzis, R.E., Goleman, D., Rhee, K.S. (1999). Clustering Competence in Emotional Intelligence: Insights from the Emotional Competence Inventory (ECI), Department of Organizational Behavior, Weatherheat School of Management, Case Western Reverse University, 10900 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio, USA.
 • Burnett, D. (1994). Exercising Better Management Skills, Personnel Management, 26 (1): 42-46.
 • Chan, D.W. (2004). Perceived Emotional Intelligence and Self-Efficacy Among Chinese Secondary School Teachers in Hong Kong. Personality and Individual Differences, 36, 1781–1795.
 • Chan, D. W. (2006). Emotional Intelligence and Components of Burnout Among Chinese Secondary School Teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 22, 1042–1054.
 • Ciarrochi, J. V., Chan, A. Y. C., Caputi, P. (2000). A Critical Evaluation Of The Emotional İntelligence Construct. Personality and Individual Differences, 28, 539–561.
 • Crandall, R.(1980). Motivation For Leisure. Journal of Leisure Research, (12)1: 45-54.
 • Cooper, R.K. , Sawaf, A. (1997). Executive EQ: Emotional Intelligence in Leadership and Organizations, New York, Grosset/Putnam.
 • Dağdelen, M. (2008). Üretim ve Hizmet Sektöründe Çalışan İşçilerde Ruhsal Sağlık Düzeyi, Ruhsal Belirti Dağılımı, Algılanan Sağlık, İş Doyumu, Yaşam Doyumu ve Sosyo demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi. Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.
 • Dikmen A.A. (1995). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 50/3-4
 • Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence, New-York, Basic Books.
 • Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books. Goleman, D. (2007). Emotional Intelligence, Bloomsbury Business Library-Management Library.
 • Hilton, P. (1992). Alien Rope Tricks. Personnel Management, 24 (1): 45-51.
 • Ibrahim, H., Cordes, K.A. (2002). Outdoor Recreation, Enrichment For a Lifetime. Second Edition, Sagamore Publishing, Il.
 • İşmen, A. E. (2001). Duygusal Zeka ve Problem Çözme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 13, 111-124.
 • Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Levy, J. (1994). Sign Of The Times: An Outdoor Education Project With Profoundly Deaf And Hearing Children. The Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership, 11(2): 23-25. Levy, J. (1979). Motivation For Leisure: An Intereactionist Approach. In H. Ibrahim and R. Crandall (Eds.). Leisure: A psychological approach. Los Alamitos, CA: Hwong Publishing.
 • Martinez-Pons, M. (1997). The Relation Of Emotional Intelligence With Selected Areas Of Personal Functioning. Imagination, Cognition & Personality, 17, 3–13.
 • Martinez-Pons, M. (1999). Emotional Intelligence as a Self-Regulatory Process: A Social Cognitive View, Imagination, Cognition & Personality, 19, 331–350.
 • Mayer, J.D., Caruso, D. R., Salovey, P. (2000a). Emotional Intelligence Meets Traditional Standards For And Intelligence. Intelligence, 27, 267–298.
 • Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D. (2000b). Emotional Intelligence as Zeitgeist as Personality, and as Mental Ability in Reuven Bar-On; James D. A. Parker (Eds.). The Handbook of Emotional Intelligence (pp. 92-117). USA: Jossey- Bass.
 • McKenzie, M.D. (2000). How Are Adventure Education Program Outcomes Achieved: A Review Of The Literatüre. Australian Journal of Outdoor Education, (5)1: 19-28.
 • McRoberts, M. (1994). Self-Esteem In Young Offenders, The Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership, 11(4): 9-11.
 • Otacıoğlu, G.S., (2008). Analysis Of Job And Life Satisfaction Of Music Teachers, Turkish Journal Music Education, The Refereed Scholarly journal of the Muzik Eğitim Yayınları, January, Year: 1, 1(1): 37-45.
 • Özdevecioğlu M. (2003). İş Tatmini ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs, Afyon, s. 697.
 • Palmer, B., Donaldson, C., Stough, C. (2002). Emotional Intelligence And Life Satisfaction, Personality and Individual Differences 33, 1091–1100.
 • Palmer, B., Walls, M., Burgess, Z., Stough, C. (2001). Emotional Intelligence And Effective Leadership, Leadership & Organisational Development Journal, 22, 5–10.
 • Petrides, K.V., Furnham, A. (2000). On the Dimensional Structure of Emotional Intelligence”, Personality and Individual Differences, 29, 313-320.
 • Pérez, J., Carlos; K.V. P., Furnham, A. (2005). Measuring Trait Emotional Intelligence: International Handbook of Emotional Intelligence, Cambridge, MA: Hogrefe & Huber, 123- 143.
 • Ryan, R.M., Sheldon, K.M., Kasser, T., Decci, E.L. (1996). All Goals Are Not Created Equal: An Organismic Perspective On The Nature Of Goals And Their Regulation. In P.M. Gollwitzer & J.A. Barg (Eds.), The psychology of action: Linking cognition and motivation to behavior, 7-47. NewYork: Guilford.
 • Salovey, P., Mayer, J.D. (1990a). Emotional Intelligence, Baywood Publishing Inc.
 • Salovey, P., Mayer, J. D. (1990b). Emotional Intelligence , Imagination, Cognition and Personality, 9, 185–211.
 • Schmitter, C. (2003). Life Satisfaction In Centenarians Residing In Long-Term Care. (21 Şubat, 2003).http://www.mmhc.com/articles/NHM9912/cutillo.html., 19 Nisan 2011
 • Schutte, S. N., Malouff, M. J., Hall, E. L., Haggerty, J. D., Cooper, T. J., Golden, J. C., ve Dornheim, L.(1998). Development and Validation of a Measure of Emotional Intelligence, Personality and Individual Differences, 25, 167-177.
 • Schutte N.S., Malouff J.M., , Thorsteinsson E.B., Bhullar N., Rooke S.E., (2006). A Meta-Analytic Investigation Of The Relationship Between Emotional Intelligence and Health”, Personality and Individual Differences 42 (2007) 921–933 . http://www.sciencesdirect.com Erişim Tarihi: 27. 04. 2010.
 • Sung-Mook H, Giannakopoulos E. (1994). The Relationship Of Satisfaction With Life To Personality Characteristics, Journal of Psychology Interdisciplinary & Applied; 128/5: 547
 • Sternberg, R. J. (1997). The Concept of Intelligence and Its Role in Lifelong Learning and Success, American Psychologist, 52(10), October ss. 1030-1037.
 • Şener, Ş. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Telman N., Ünsal P, (2004). Çalışan Memnuniyeti. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Toros, T., Akyüz, U., Bayansalduz, M., Soyer, F. (2010). Görev Ve Ego Yönelimli Hedeflerin Yaşam Doyumu İle İlişkisinin İncelenmesi (Dağcılık Sporu Yapanlarla İlgili Bir Çalışma). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 1039-1050.
 • Thorndike, E.L. (1920) Intelligence and its uses, Harper’s Magazine, 140: 227–235.
 • Varinli, İ., Yaraş, E., Başalp, A. (2009). Duygusal Zekanın Müşteri Odaklılık ve Satış Performansı Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 9(1), 113-130.
 • Wagner, R.J., Roland, C.C.(1992). “How Effective Is Outdoor Training?” Training and Development, 46 (7): 61-66.
 • Wechsler, D. (1943). Non Intellective Factors in General Intelligence, Psychological Bulletin, 37, 444-445.
 • Yerlisu Lapa, T., Ardahan, F., Yıldız, F. (2010). Bisiklet Etkinliklerine Katılan Bireylerin Profilleri, Bu Sporu Yapma Nedenleri Ve Elde Ettikleri Faydalar, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Türkiye: Antalya.
 • http://www.baltas-baltas.com/web/makaleler/dz_4.htm: (4 Mayıs 2010)

Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Doğa Sporu Yapanlar Örneğinde İncelenmesi

Year 2012, Volume: 3 Issue: 3, 20 - 33, 05.10.2012

Abstract

The purpose of this study is to examine relation between Emotional Intelligence (EQ) and Life Satisfaction (LS) of mountaineer/rock climber, cyclists and hikers. Sampling group consists of mountaineers/rock climbers, cyclists and hikers whose number is not known exactly in Turkey. In this study sampling has been applied and electronic questionnaire form has been sent to all members of clubs which are bound to Turkish Cycling Federation (TCF) and Turkish Mountaineering Federation (TMF). The data has been gathered via electronic questionnaire form and in this study EQ and LS scale has been used. The sampling group consist of 937 male (age=35.78±10.629) 244 female (age=36.10±10.557) in total 1181 (age= 35.85±10.61) participants. In this study Life Satisfaction Scale (LSS) which was developed by Diener and Emotional Intelligence Scale (EQS) which was developed by Chan have been used. Since, in the process of assessing data the descriptive statistic methods such as frequency (f) percentage (%) average (M) standard deviation (SD), were not applicable, one of non-pragmatic tests Kruskal Wailles and Mann-Whitney U have been used. At the end of the assessing when the difference emerged between groups in order to find the origin of difference within groups one of Post-Hoc tests Benferroni correction has been used. Results have been assessed according to significant level 0.05 As a results of this study; a positive relation has been found between four dimensions of EQ; which are using emotions positively, positive emotional management, emphatic sensitiveness, emotional assessment and life satisfaction, and a meaningful difference has emerged between EQ and LS of cyclists and mountain climbers.

 

References

 • Aslan, Ş., Özata, M. (2008). Duygusal zeka ve tükenmişlik arasındaki ilişkilerin araştırılması sağlık çalışanları örneği, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Ocak-Haziran, 77-97.
 • Ardahan, F., Lapa Yerlisu, T. (2010). Açık Alan Rekreasyonu: Bisiklet Kullanıcıları Ve Yürüyüşçülerin Doğa Sporu Yapma Nedenleri Ve Elde Ettikleri Faydalar, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8 Sayı:1, 1327- 1341.
 • Bar-On, R. (1997) Emotional Quotient Inventory: Technical Manual. Toronto: MultiHealth Systems.
 • Boyatzis, R.E., Goleman, D., Rhee, K.S. (1999). Clustering Competence in Emotional Intelligence: Insights from the Emotional Competence Inventory (ECI), Department of Organizational Behavior, Weatherheat School of Management, Case Western Reverse University, 10900 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio, USA.
 • Burnett, D. (1994). Exercising Better Management Skills, Personnel Management, 26 (1): 42-46.
 • Chan, D.W. (2004). Perceived Emotional Intelligence and Self-Efficacy Among Chinese Secondary School Teachers in Hong Kong. Personality and Individual Differences, 36, 1781–1795.
 • Chan, D. W. (2006). Emotional Intelligence and Components of Burnout Among Chinese Secondary School Teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 22, 1042–1054.
 • Ciarrochi, J. V., Chan, A. Y. C., Caputi, P. (2000). A Critical Evaluation Of The Emotional İntelligence Construct. Personality and Individual Differences, 28, 539–561.
 • Crandall, R.(1980). Motivation For Leisure. Journal of Leisure Research, (12)1: 45-54.
 • Cooper, R.K. , Sawaf, A. (1997). Executive EQ: Emotional Intelligence in Leadership and Organizations, New York, Grosset/Putnam.
 • Dağdelen, M. (2008). Üretim ve Hizmet Sektöründe Çalışan İşçilerde Ruhsal Sağlık Düzeyi, Ruhsal Belirti Dağılımı, Algılanan Sağlık, İş Doyumu, Yaşam Doyumu ve Sosyo demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi. Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.
 • Dikmen A.A. (1995). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 50/3-4
 • Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence, New-York, Basic Books.
 • Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books. Goleman, D. (2007). Emotional Intelligence, Bloomsbury Business Library-Management Library.
 • Hilton, P. (1992). Alien Rope Tricks. Personnel Management, 24 (1): 45-51.
 • Ibrahim, H., Cordes, K.A. (2002). Outdoor Recreation, Enrichment For a Lifetime. Second Edition, Sagamore Publishing, Il.
 • İşmen, A. E. (2001). Duygusal Zeka ve Problem Çözme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 13, 111-124.
 • Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Levy, J. (1994). Sign Of The Times: An Outdoor Education Project With Profoundly Deaf And Hearing Children. The Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership, 11(2): 23-25. Levy, J. (1979). Motivation For Leisure: An Intereactionist Approach. In H. Ibrahim and R. Crandall (Eds.). Leisure: A psychological approach. Los Alamitos, CA: Hwong Publishing.
 • Martinez-Pons, M. (1997). The Relation Of Emotional Intelligence With Selected Areas Of Personal Functioning. Imagination, Cognition & Personality, 17, 3–13.
 • Martinez-Pons, M. (1999). Emotional Intelligence as a Self-Regulatory Process: A Social Cognitive View, Imagination, Cognition & Personality, 19, 331–350.
 • Mayer, J.D., Caruso, D. R., Salovey, P. (2000a). Emotional Intelligence Meets Traditional Standards For And Intelligence. Intelligence, 27, 267–298.
 • Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D. (2000b). Emotional Intelligence as Zeitgeist as Personality, and as Mental Ability in Reuven Bar-On; James D. A. Parker (Eds.). The Handbook of Emotional Intelligence (pp. 92-117). USA: Jossey- Bass.
 • McKenzie, M.D. (2000). How Are Adventure Education Program Outcomes Achieved: A Review Of The Literatüre. Australian Journal of Outdoor Education, (5)1: 19-28.
 • McRoberts, M. (1994). Self-Esteem In Young Offenders, The Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership, 11(4): 9-11.
 • Otacıoğlu, G.S., (2008). Analysis Of Job And Life Satisfaction Of Music Teachers, Turkish Journal Music Education, The Refereed Scholarly journal of the Muzik Eğitim Yayınları, January, Year: 1, 1(1): 37-45.
 • Özdevecioğlu M. (2003). İş Tatmini ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs, Afyon, s. 697.
 • Palmer, B., Donaldson, C., Stough, C. (2002). Emotional Intelligence And Life Satisfaction, Personality and Individual Differences 33, 1091–1100.
 • Palmer, B., Walls, M., Burgess, Z., Stough, C. (2001). Emotional Intelligence And Effective Leadership, Leadership & Organisational Development Journal, 22, 5–10.
 • Petrides, K.V., Furnham, A. (2000). On the Dimensional Structure of Emotional Intelligence”, Personality and Individual Differences, 29, 313-320.
 • Pérez, J., Carlos; K.V. P., Furnham, A. (2005). Measuring Trait Emotional Intelligence: International Handbook of Emotional Intelligence, Cambridge, MA: Hogrefe & Huber, 123- 143.
 • Ryan, R.M., Sheldon, K.M., Kasser, T., Decci, E.L. (1996). All Goals Are Not Created Equal: An Organismic Perspective On The Nature Of Goals And Their Regulation. In P.M. Gollwitzer & J.A. Barg (Eds.), The psychology of action: Linking cognition and motivation to behavior, 7-47. NewYork: Guilford.
 • Salovey, P., Mayer, J.D. (1990a). Emotional Intelligence, Baywood Publishing Inc.
 • Salovey, P., Mayer, J. D. (1990b). Emotional Intelligence , Imagination, Cognition and Personality, 9, 185–211.
 • Schmitter, C. (2003). Life Satisfaction In Centenarians Residing In Long-Term Care. (21 Şubat, 2003).http://www.mmhc.com/articles/NHM9912/cutillo.html., 19 Nisan 2011
 • Schutte, S. N., Malouff, M. J., Hall, E. L., Haggerty, J. D., Cooper, T. J., Golden, J. C., ve Dornheim, L.(1998). Development and Validation of a Measure of Emotional Intelligence, Personality and Individual Differences, 25, 167-177.
 • Schutte N.S., Malouff J.M., , Thorsteinsson E.B., Bhullar N., Rooke S.E., (2006). A Meta-Analytic Investigation Of The Relationship Between Emotional Intelligence and Health”, Personality and Individual Differences 42 (2007) 921–933 . http://www.sciencesdirect.com Erişim Tarihi: 27. 04. 2010.
 • Sung-Mook H, Giannakopoulos E. (1994). The Relationship Of Satisfaction With Life To Personality Characteristics, Journal of Psychology Interdisciplinary & Applied; 128/5: 547
 • Sternberg, R. J. (1997). The Concept of Intelligence and Its Role in Lifelong Learning and Success, American Psychologist, 52(10), October ss. 1030-1037.
 • Şener, Ş. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Telman N., Ünsal P, (2004). Çalışan Memnuniyeti. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Toros, T., Akyüz, U., Bayansalduz, M., Soyer, F. (2010). Görev Ve Ego Yönelimli Hedeflerin Yaşam Doyumu İle İlişkisinin İncelenmesi (Dağcılık Sporu Yapanlarla İlgili Bir Çalışma). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 1039-1050.
 • Thorndike, E.L. (1920) Intelligence and its uses, Harper’s Magazine, 140: 227–235.
 • Varinli, İ., Yaraş, E., Başalp, A. (2009). Duygusal Zekanın Müşteri Odaklılık ve Satış Performansı Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 9(1), 113-130.
 • Wagner, R.J., Roland, C.C.(1992). “How Effective Is Outdoor Training?” Training and Development, 46 (7): 61-66.
 • Wechsler, D. (1943). Non Intellective Factors in General Intelligence, Psychological Bulletin, 37, 444-445.
 • Yerlisu Lapa, T., Ardahan, F., Yıldız, F. (2010). Bisiklet Etkinliklerine Katılan Bireylerin Profilleri, Bu Sporu Yapma Nedenleri Ve Elde Ettikleri Faydalar, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Türkiye: Antalya.
 • http://www.baltas-baltas.com/web/makaleler/dz_4.htm: (4 Mayıs 2010)
There are 48 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Sports Medicine
Journal Section SPORT MANAGEMENT
Authors

Faik Ardahan

Publication Date October 5, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 3 Issue: 3

Cite

APA Ardahan, F. (2012). Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Doğa Sporu Yapanlar Örneğinde İncelenmesi. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(3), 20-33.