Research Article
BibTex RIS Cite

İbn Rüşd Düşüncesinde Felsefe ve Toplum

Year 2019, Issue: 4, 21 - 34, 29.10.2019

Abstract

Endülüs’ün büyük filozofu İbn Rüşd (ö. 1198),
Aristoteles’in yorumcusu (şârih) olarak bilinir. Aklî ve naklî ilimleri bir
bütün olarak tevârüs eden filozof, Endülüs’ün felsefî birikiminin zirvesini
teşkil eder. Yaşadığı dönemde Murabıt ve Muvahhid idarelerinin ortaya koyduğu
sosyal çalkantılara, kuzeydeki Hristiyan devletler ile Müslüman yönetimi
altındaki Endülüs toprakları arasındaki pek çok siyasi probleme tanıklık etmiştir.
Eflatun’un ‘Devlet’ine şerh yazan filozof, din-felsefe ilişkisine dair
düşüncesinde felsefîleşmiş bir bilgi ve erdem toplumu ideali ortaya koymuştur.
Onun bu anlamlı düşüncesi bugün de önemini korumaktadır. Bu çalışmada Endülüs
filozofu İbn Rüşd’ün içinde bulunduğu muhit ile düşüncesinin oluşumu arasındaki
irtibatlar kurulmaya çalışılmıştır. Bir filozofun içinde bulunduğu reel yapı
ile düşüncesinde inşa ettiği ideal yapı arasındaki duruma dikkat çekilmiştir.

References

  • Kaynakça / References Aydınlı, Yaşar. İbn Bâcce’nin İnsan Görüşü. İstanbul: İfav Yayınları, 1997. Aytekin, Arif. “İbn Tûmert”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 20: 425-427. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1999. Bardakoğlu, Ali. “İbn Rüşd”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 20: 254-257. İstanbul: TDV Yayınları, 1999. Birgül, M. Fatih. İbn Rüşd’de Burhan. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2013. Fârâbî. Kitâbu Tahsîli’s-Saâde. nşr. Cafer Ali Yasin. 2. Baskı. Beyrut: Daru’l-Endelüs, 1981. İbn Bâcce. “İttisâlü’l-akli bi’l-insan”, Resâilü İbn Bâcce. nşr. Macid Fahri. Beyrut: Dâru’n-Nehâr, 1991. İbn Manzur. Lisânu’l-Arab. nşr. Emin Muhammed Abdülvahhab-Muhammed Sadık el-Ubeydî. 3. Baskı. Beyrut: Dâru İhyai’t-turâsi’l-Arabî, 1999. İbn Rüşd. el-Keşf an menâhici’l-edille fi akaidil-mille. nşr. Muhammet Abid el-Cabiri. Beyrut: Merkezu Dirasati’l-Vahdeti’l-Arabiyye, 1998. İbn Rüşd. ez-Zarurî fis-siyase –Muhtasaru Kitâbi’s-Siyâseti li-Eflâtûn-. nşr. M. Abid el-Câbirî. Beyrut: Merkezu Dirasâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, 1998. İbn Rüşd. Faslu’l-makâl fi mâ beyneş şerîati ve’l-hikmeti mine’l-ittisâl. çev. Bekir karlığa. İstanbul: İşaret Yayınları, 1992. İbn Rüşd. Felsefe–Din İlişkileri (Faslu’l-makâl, el-Keşf an minhâci’l-edille). çev. Süleyman Uludağ. İstanbul: Dergah Yayınları, 1985. İbn Rüşd. Metafizik Şerhi. çev. Muhittin Macit. İstanbul: Litera Yayınları, 2004. İbn Rüşd. Siyasete Dair Temel Bilgiler. çev. Muharrem Hilmi Özev. İstanbul: Bordo Siyah Yayınları, 2018. Karlığa, Bekir. Batı’yı Aydınlatan İslam Düşünürü İbn Rüşd. İstanbul: Mahya Yayınları, 2014. Karlığa, Bekir. “İbn Rüşd”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 20: 288-292. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1999. Kılıç, Cevdet. İslam Felsefesi Tarihi. Ankara: Nobel Yayınları, 2015. Kindî. Felsefi Risaleler. nşr. Mahmut Kaya. 3. Baskı. İstanbul: Klasik Yayınları, 2013. Nasr, Seyyid Hüseyin-Leaman, Oliver. “İbn Rüşd”, İslam Felsefesi Tarihi. çev. Şamil Öçal, H. Tuncay Başoğlu. İstanbul: Açılım Kitap Yayınları, 2007. Özdemir, Mehmet. Endülüs. İstanbul: İsam Yayınları, 2017. Platon. Devlet. çev. Sabahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz. 4. Basım. İstanbul: Remzi Yayınları,1980. Ragıb el-Isfahanî. el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an. nşr. Muhammed Halil Aytânî. Beyrut: Dârul-Marife, 2007. Rızaeddin bin Fahreddin. İslâm Feylesofu İbn Rüşd. Haz. Remzi Demir-Ali Utku. Konya: Çizgi Yayınları, 2015. Rosenthal, Erwin I. J.. Ortaçağ’da İslam Siyaset Düşüncesi. çev. Ali Çaksu. İstanbul: İz Yayınları, 1996. Sarıoğlu, Hüseyin.İbn Rüşd Felsefesi. İstanbul: Klasik Yayınları, 2003. Tanju, İzzet. İbn Rüşd – Bir Erken Aydının Yaşam Öyküsü-.İstanbul: Ötüken Yayınları, 2013. Topdemir, Hüseyin Gazi. İbn Rüşd. 2. Basım. İstanbul: Say Yayınları, 2016. Yıldız, Mustafa. Endülüs’te Felsefe Din ve Siyaset İlişkisi. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2016.

Philosophy and Society in the Thought of Averroes

Year 2019, Issue: 4, 21 - 34, 29.10.2019

Abstract

Andalusia’s great philosopher Averroes (d. 1198)
is known as the commentator of Aristoteles. Averroes, studied intellectual and
religious sciences as a whole, represents the summit of philosophical thought
in Andalusia. He witnessed social disorders between the rules of Marabout and
Almohad, and several political problems among Christian States in North and
Muslim Spain. He wrote a commentary on Platon’s Republic and presented an ideal of community based on knowledge and
virtue in his thought. His meaningful idea is still important. In this study,
we seek to connect the formation of Averroes’s thought with his circle. So, we
draw attention to the real structure and ideal structure which is constructed
in his thought.

References

  • Kaynakça / References Aydınlı, Yaşar. İbn Bâcce’nin İnsan Görüşü. İstanbul: İfav Yayınları, 1997. Aytekin, Arif. “İbn Tûmert”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 20: 425-427. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1999. Bardakoğlu, Ali. “İbn Rüşd”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 20: 254-257. İstanbul: TDV Yayınları, 1999. Birgül, M. Fatih. İbn Rüşd’de Burhan. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2013. Fârâbî. Kitâbu Tahsîli’s-Saâde. nşr. Cafer Ali Yasin. 2. Baskı. Beyrut: Daru’l-Endelüs, 1981. İbn Bâcce. “İttisâlü’l-akli bi’l-insan”, Resâilü İbn Bâcce. nşr. Macid Fahri. Beyrut: Dâru’n-Nehâr, 1991. İbn Manzur. Lisânu’l-Arab. nşr. Emin Muhammed Abdülvahhab-Muhammed Sadık el-Ubeydî. 3. Baskı. Beyrut: Dâru İhyai’t-turâsi’l-Arabî, 1999. İbn Rüşd. el-Keşf an menâhici’l-edille fi akaidil-mille. nşr. Muhammet Abid el-Cabiri. Beyrut: Merkezu Dirasati’l-Vahdeti’l-Arabiyye, 1998. İbn Rüşd. ez-Zarurî fis-siyase –Muhtasaru Kitâbi’s-Siyâseti li-Eflâtûn-. nşr. M. Abid el-Câbirî. Beyrut: Merkezu Dirasâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, 1998. İbn Rüşd. Faslu’l-makâl fi mâ beyneş şerîati ve’l-hikmeti mine’l-ittisâl. çev. Bekir karlığa. İstanbul: İşaret Yayınları, 1992. İbn Rüşd. Felsefe–Din İlişkileri (Faslu’l-makâl, el-Keşf an minhâci’l-edille). çev. Süleyman Uludağ. İstanbul: Dergah Yayınları, 1985. İbn Rüşd. Metafizik Şerhi. çev. Muhittin Macit. İstanbul: Litera Yayınları, 2004. İbn Rüşd. Siyasete Dair Temel Bilgiler. çev. Muharrem Hilmi Özev. İstanbul: Bordo Siyah Yayınları, 2018. Karlığa, Bekir. Batı’yı Aydınlatan İslam Düşünürü İbn Rüşd. İstanbul: Mahya Yayınları, 2014. Karlığa, Bekir. “İbn Rüşd”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 20: 288-292. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1999. Kılıç, Cevdet. İslam Felsefesi Tarihi. Ankara: Nobel Yayınları, 2015. Kindî. Felsefi Risaleler. nşr. Mahmut Kaya. 3. Baskı. İstanbul: Klasik Yayınları, 2013. Nasr, Seyyid Hüseyin-Leaman, Oliver. “İbn Rüşd”, İslam Felsefesi Tarihi. çev. Şamil Öçal, H. Tuncay Başoğlu. İstanbul: Açılım Kitap Yayınları, 2007. Özdemir, Mehmet. Endülüs. İstanbul: İsam Yayınları, 2017. Platon. Devlet. çev. Sabahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz. 4. Basım. İstanbul: Remzi Yayınları,1980. Ragıb el-Isfahanî. el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an. nşr. Muhammed Halil Aytânî. Beyrut: Dârul-Marife, 2007. Rızaeddin bin Fahreddin. İslâm Feylesofu İbn Rüşd. Haz. Remzi Demir-Ali Utku. Konya: Çizgi Yayınları, 2015. Rosenthal, Erwin I. J.. Ortaçağ’da İslam Siyaset Düşüncesi. çev. Ali Çaksu. İstanbul: İz Yayınları, 1996. Sarıoğlu, Hüseyin.İbn Rüşd Felsefesi. İstanbul: Klasik Yayınları, 2003. Tanju, İzzet. İbn Rüşd – Bir Erken Aydının Yaşam Öyküsü-.İstanbul: Ötüken Yayınları, 2013. Topdemir, Hüseyin Gazi. İbn Rüşd. 2. Basım. İstanbul: Say Yayınları, 2016. Yıldız, Mustafa. Endülüs’te Felsefe Din ve Siyaset İlişkisi. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2016.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Ahmet Çapku 0000-0002-7561-7262

Publication Date October 29, 2019
Submission Date May 17, 2019
Published in Issue Year 2019 Issue: 4

Cite

APA Çapku, A. (2019). İbn Rüşd Düşüncesinde Felsefe ve Toplum. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi(4), 21-34.
AMA Çapku A. İbn Rüşd Düşüncesinde Felsefe ve Toplum. Rumeli İslâm. October 2019;(4):21-34.
Chicago Çapku, Ahmet. “İbn Rüşd Düşüncesinde Felsefe Ve Toplum”. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 4 (October 2019): 21-34.
EndNote Çapku A (October 1, 2019) İbn Rüşd Düşüncesinde Felsefe ve Toplum. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi 4 21–34.
IEEE A. Çapku, “İbn Rüşd Düşüncesinde Felsefe ve Toplum”, Rumeli İslâm, no. 4, pp. 21–34, October 2019.
ISNAD Çapku, Ahmet. “İbn Rüşd Düşüncesinde Felsefe Ve Toplum”. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi 4 (October 2019), 21-34.
JAMA Çapku A. İbn Rüşd Düşüncesinde Felsefe ve Toplum. Rumeli İslâm. 2019;:21–34.
MLA Çapku, Ahmet. “İbn Rüşd Düşüncesinde Felsefe Ve Toplum”. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 4, 2019, pp. 21-34.
Vancouver Çapku A. İbn Rüşd Düşüncesinde Felsefe ve Toplum. Rumeli İslâm. 2019(4):21-34.

RUMELİ
İslâm Araştırmaları Dergisi
مجلة روم ايلى للبحوث الإسلامية/ Rumeli Journal of Islamic Studies
ISSN: 2564-7903