Accepted Submissions

 • “HISTORIEN TRAVELER” IHSAN SUREYYA SIRMA
  Emrah İSTEK Feb 12, 2020
 • The role of the United States in the South Pacific at the turn of the 20th and 21st centuries - maintaining the sphere of influence by providing security to microstates?
  Joanna SİEKİERA Mar 21, 2020
 • Zaydī Muhaddith Ahmad b. ʿIsā’s Views on the Intellectual and Theological Discussions in the III. (IX.) Century in the Light of Narrations and Views in the Amālī
  Mustafa TANRIVERDİ Mar 26, 2020
 • Cumhuriyet Öncesi Tasavvuf Muhtevalı Dergilerden Cerîde-i Sûfiyye’de Fırka-i Nâciye ve Fırak-ı Dâlle İle İlgili Yazılar
  Ramazan TARİK Mar 28, 2020
 • Ebu’l-Alâ El-Ma'arrî'nin Risâletu’s-S-Sâhil ve’ş-Şahic Adlı Eserindeki Gramer Konuları
  Aslam JANKIR Apr 1, 2020
 • MUKADDİMESİ BAĞLAMINDA ŞEMSEDDİN el-İSFAHÂNÎ’NİN (Ö. 749/1349) TEFSİR USÛLÜ KONULARINA YAKLAŞIMI
  Burhan ÇONKOR Apr 1, 2020