About

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün yayın organıdır.

Hakemli bilim yazılarının yayınlandığı hakem-denetimli bir dergidir.

Yılda 3 kez, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanır.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi tıbbın her dalı ile ilgili retrospektif, prospektif veya deneysel çalışmaları, ilginç olgu bildirimlerini, davet üzerine yazılan derlemeleri, editöre mektupları, orijinal görüntüleri, kongre, kurs, seminer, haber ve duyuruları, ilginç araştırmaların özetlerini ve güncel tıp gündemindeki konuları yayınlar.

Yayıncılar, reklamı verilen ticari ürünlerin açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve konuyla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Uluslararası standartları göz önüne alındığında bir makalenin hazırlanması sırasında uyulması gereken ilkeler ve değerlendirilen makalelerde bu kurallara uygunluğun kontrol edilmesi, bilimsel yayıncılık standartlarımızın yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır.

Dergimize gönderilen makalelerin formatında birlik sağlamak amacıyla aşağıdaki rehber oluşturulmuştur. Lütfen göndereceğiniz makaleleri bu kurallara uygun olarak gönderiniz.

 

Makalenin hazırlığı sırasında uyulması gereken 10 temel kural:

1. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

2. Dergimize yayımlanmak için gönderilen çalışmaların başka herhangi bir dergide yayınlanmamış, yayına kabul edilmemiş ya da yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. 

3. Bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanan bildirilerde, toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmesi koşuluyla değerlendirmeye alınır. 

4. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalarda, alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise, makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bu konudaki hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

5. Makalelerin formatı ‘Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writingand Editing for Biomedical Publication (http:/www.icmje.org/) kurallarına göre düzenlenmelidir.

6. Tüm yazarlar, bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını, araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı bildirilmeli, varsa teşekkür kısmını da yazarak toplu imza ile yayına katılmalıdır. (YAZAR FORMU)

7. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya http://www.tdk.org.tr adresi ayrıca Türk tıbbi derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.

8. Örnek genişliğinin nasıl belirlendiği, örneklemenin nasıl yapıldığı ve veri analizinde hangi biyoistatistiksel yöntem ve prensiplerin kullanıldığı “gereç ve yöntemler” bölümünde mutlaka verilmelidir.

9. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez. Yayın kurulu yazar (lar)ın dergiye gönderdikleri yazıları değerlendirme süreci tamamlanmadan başka bir dergiye göndermeyeceklerini taahhüt ettiklerini kabul eder. Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.

10. Bilimsel ve etik sorumluluk tamamen yazar(lar)a aittir.

2. BİLİMSEL SORUMLULUK

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Dergi ile iletişim görevini yapan yazar, tüm yazarlar adına yazının son halinin sorumluluğunu taşır.

3.ETİK SORUMLULUK

“İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk ilkesi aranmalıdır. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlardan, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş Olur” (Informed Consent) aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.

Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlardan, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals  prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmelidirler.

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş Olur” (Informed Consent) alınmalıdır.

Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmelidirler.

Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; yazarlar etik kurul izni-onayı aldıklarını “Gereç ve Yöntemler” bölümünde beyan etmelidir. 

4-YAYIN HAKKININ DEVRİ

Yazarlar, yayın telif hakkını Sağlık Bilimleri Dergisi’ne devretmelidirler. 1976 Copyright Act’e göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Basılan materyalin hiçbir kısmı Sağlık Bilimleri Dergisi’nin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanılamaz. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar ekte sunulan “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, on-line olarak, http://sdu.dergipark.gov.tr/sdusbed adresine makale ile birlikte göndermelidirler.