Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

Year 2021, Volume 5, Issue 3, 739 - 753, 24.11.2021
https://doi.org/10.30692/sisad.936010

Abstract

Bu araştırmanın amacı uluslararası yükseköğretim öğrencilerinin Türkiye’yi tercih nedenlerini incelemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemine ve durum desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yöntemine göre belirlenmiş ve çalışma grubuna Türkiye’deki 2019-2020 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören 25 uluslararası öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak birebir görüşmelerle, kayıt özelliği olan görüntülü aramalarla ve telefon görüşmeleri ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre uluslararası öğrencilerin nitelikli eğitim almak, dini inanç, kültürel yakınlık, burs imkanları ve duygusal yakınlık hissettikleri için Türkiye’yi tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de bulunmaktan, üniversitelerin eğitimlerinden ve akademik anlamda öğretim üyelerinden/görevlilerinden memnun oldukları ve öğrencilerin tamamına yakını Türkiye’de eğitim almayı başkalarına tavsiye edebileceklerini belirtmişlerdir. Uluslararası öğrencilerin dil öğrenme zorlukları, ekonomik sorunlar, önyargılı tutum, ırkçı tepkiler, kültürel uyum, özel bilgilerin sorgulanması ve bürokratik sorunlarla karşılaştıkları, öğrencilerin Türkiye dışında alternatif olarak Avrupa ülkelerinde eğitim almak istedikleri tespit edilmiştir.

References

 • Akanwa, E. E. (2015). International Students in Western Developed Countries: History, Challenges, and Prospects. Journal of International Students., 5(3), 271-284.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum Çalışmasına Ayrıntılı Bir Bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğtim Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Büyükgöze, H. (2016). Bir Etki Aracı Olarak Türk Yükseköğretiminin ‘Yumuşak Güç’ Bağlamında İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 41-49.
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası. Eskişehir : Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Enterieva, M. & Sezgin, F. (2016). Türki Cumhuriyetlerden Türkiye’ye Gelen Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi. Gazi Üniversitesi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 102-115.
 • Ercan, M. S. (2012). Uluslararası öğrencilerin uyum sorunlarının incelenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik beklentilerin araştırılması (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi). Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara.
 • Keser Özmantar, Z. (2018). Örnekleme yöntemleri ve örneklem süreci. eğitim yönetiminde araştırma. K. Beycioğlu, N. Özer ve Y. Kondakçı (Ed.), Eğitim yönetiminde araştırma içinde (88-110). Ankara: Pegem.
 • Knight, J. (2004). Internationalization Remodeled: Definition, Approaches and Rationales. Journal of Studies in International Education, 8(1), 5-31.
 • Musaoğlu, N. B. (2016). Yerel ve uzun dönemli uluslararası öğrencilerin uyum süreci ve uluslararasılaşma üzerine deneyimleri (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Ünivertsitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Nye, J.S. Jr. (1990). Soft power. Foreign Policy, 80, 153-171
 • OECD. (2018). Education at a Glance 2018 OECD INDICATORS, Paris.
 • Radmard, S. (2012). Türkiye üniversitelerinin uluslararasılaşma politikaları bağlamında uluslararası öğrencilerin yükseköğretim taleplerini etkileyen etkenlerin incelenmesi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Radmard, S. (2017). Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Taleplerini Etkileyen Etkenler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(1), 67-77.
 • Selvitopu, A. (2016). Türk yükseköğretiminde uluslararasılaşma stratejileri: süreç yaklaşımı çerçevesinde nitel bir inceleme (Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi Ünivertsitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Savaşan, F., Yardımcıoğlu, F., ve Beşel, F. (2015). Yabancı Uyruklu Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri: Sakarya Üniversitesi Örneği. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 6-8.
 • Taşçı, G. (2018). Yükseköğretimde uluslararasılaşma: Türkiye örneği (1995-2014) (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Toska, R. (2019). Uluslararası öğrencilerin yükseköğrenime ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2017). Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejik Belgesi 2018- 2022. Ankara.
 • Yükseköğretim Kurulu YÖK. (2020). İstatistikler: Yükseköğretim Bilgi Yönetim. Sistemi. https://istatsitik.yok.gov.tr/
 • Yin, R.K. (1994) Case study research: design and methods. 2nd edition. Thousand Oaks, CA: Sage.

Examination of the Reasons and Expectations of International Higher Education Students to Prefer Turkey

Year 2021, Volume 5, Issue 3, 739 - 753, 24.11.2021
https://doi.org/10.30692/sisad.936010

Abstract

The aim of this study was to investigate the causes of international higher education students prefer Turkey. The study is designed in a case study pattern in qualitative research techniques or methods to serve the purpose of the research. The study group of this research occurs 25 international students, studying in private and government universities in Turkey in the 2019-2020 academic year spring term. The study group is selected as to maximum diversity method from purposeful sampling methods. The research data are collected through one-to-one calls, video calls with recording capability, and phone calls, using a semi-structured interview technique. Data are analyzed by the content analysis method. The findings of the research have tried to be determined the international students’ preference reasons for universities in Turkey, expectations, and satisfaction. According to the findings, ıt is observed that international students choose Turkey because of the quality of education, religious life, cultural affinity, scholarship opportunities, and emotional closeness. International students indicated that they are satisfied with being in Turkey, their university education, and lecturers in the academic sense, and almost all the students have said they would recommend it to others to study in Turkey. It has been observed that international students encounter language learning difficulties, economic problems, biased attitudes, racist reactions, cultural adaptation, questioning of private information, and bureaucratic problems. It has been identified that students want to receive education in European countries outside of Turkey as an alternative.

References

 • Akanwa, E. E. (2015). International Students in Western Developed Countries: History, Challenges, and Prospects. Journal of International Students., 5(3), 271-284.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum Çalışmasına Ayrıntılı Bir Bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğtim Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Büyükgöze, H. (2016). Bir Etki Aracı Olarak Türk Yükseköğretiminin ‘Yumuşak Güç’ Bağlamında İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 41-49.
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası. Eskişehir : Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Enterieva, M. & Sezgin, F. (2016). Türki Cumhuriyetlerden Türkiye’ye Gelen Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi. Gazi Üniversitesi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 102-115.
 • Ercan, M. S. (2012). Uluslararası öğrencilerin uyum sorunlarının incelenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik beklentilerin araştırılması (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi). Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara.
 • Keser Özmantar, Z. (2018). Örnekleme yöntemleri ve örneklem süreci. eğitim yönetiminde araştırma. K. Beycioğlu, N. Özer ve Y. Kondakçı (Ed.), Eğitim yönetiminde araştırma içinde (88-110). Ankara: Pegem.
 • Knight, J. (2004). Internationalization Remodeled: Definition, Approaches and Rationales. Journal of Studies in International Education, 8(1), 5-31.
 • Musaoğlu, N. B. (2016). Yerel ve uzun dönemli uluslararası öğrencilerin uyum süreci ve uluslararasılaşma üzerine deneyimleri (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Ünivertsitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Nye, J.S. Jr. (1990). Soft power. Foreign Policy, 80, 153-171
 • OECD. (2018). Education at a Glance 2018 OECD INDICATORS, Paris.
 • Radmard, S. (2012). Türkiye üniversitelerinin uluslararasılaşma politikaları bağlamında uluslararası öğrencilerin yükseköğretim taleplerini etkileyen etkenlerin incelenmesi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Radmard, S. (2017). Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Taleplerini Etkileyen Etkenler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(1), 67-77.
 • Selvitopu, A. (2016). Türk yükseköğretiminde uluslararasılaşma stratejileri: süreç yaklaşımı çerçevesinde nitel bir inceleme (Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi Ünivertsitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Savaşan, F., Yardımcıoğlu, F., ve Beşel, F. (2015). Yabancı Uyruklu Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri: Sakarya Üniversitesi Örneği. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 6-8.
 • Taşçı, G. (2018). Yükseköğretimde uluslararasılaşma: Türkiye örneği (1995-2014) (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Toska, R. (2019). Uluslararası öğrencilerin yükseköğrenime ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2017). Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejik Belgesi 2018- 2022. Ankara.
 • Yükseköğretim Kurulu YÖK. (2020). İstatistikler: Yükseköğretim Bilgi Yönetim. Sistemi. https://istatsitik.yok.gov.tr/
 • Yin, R.K. (1994) Case study research: design and methods. 2nd edition. Thousand Oaks, CA: Sage.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
Authors

Mehmet METE
Maarif Vakfı
0000-0001-9244-0916
Türkiye


Mustafa ÖZGENEL (Primary Author)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7276-4865
Türkiye

Publication Date November 24, 2021
Application Date May 11, 2021
Acceptance Date July 25, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { sisad936010, journal = {Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2587-2621}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Burdur}, publisher = {Mehmet Ali KARAMAN}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {739 - 753}, doi = {10.30692/sisad.936010}, title = {ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Mete, Mehmet and Özgenel, Mustafa} }
APA Mete, M. & Özgenel, M. (2021). ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (3) , 739-753 . DOI: 10.30692/sisad.936010
MLA Mete, M. , Özgenel, M. "ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ" . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 739-753 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sisad/issue/65862/936010>
Chicago Mete, M. , Özgenel, M. "ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ". Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 739-753
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ AU - Mehmet Mete , Mustafa Özgenel Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30692/sisad.936010 DO - 10.30692/sisad.936010 T2 - Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 739 EP - 753 VL - 5 IS - 3 SN - 2587-2621- M3 - doi: 10.30692/sisad.936010 UR - https://doi.org/10.30692/sisad.936010 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Strategic and Social Researches ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ %A Mehmet Mete , Mustafa Özgenel %T ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ %D 2021 %J Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2587-2621- %V 5 %N 3 %R doi: 10.30692/sisad.936010 %U 10.30692/sisad.936010
ISNAD Mete, Mehmet , Özgenel, Mustafa . "ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ". Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 3 (November 2021): 739-753 . https://doi.org/10.30692/sisad.936010
AMA Mete M. , Özgenel M. ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ. ssad. 2021; 5(3): 739-753.
Vancouver Mete M. , Özgenel M. ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 5(3): 739-753.
IEEE M. Mete and M. Özgenel , "ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ", Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 739-753, Nov. 2021, doi:10.30692/sisad.936010

22785  15895    15433     15434     15435     17587    18452        18278      18279         18453        19048