Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

EXAMINATION OF SAKARYA UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE ELDERLY

Year 2022, Volume 3, Issue 2, 168 - 183, 31.12.2022

Abstract

The aim of this study is to determine the attitudes of university students towards the elderly and to reveal the factors such as gender, class, age and family type that may affect their attitudes. The survey was conducted between November 10, 2022 and November 20, 2022. The population of the study includes students who continue their undergraduate education at Sakarya University. The questionnaire forms were administered to 402 students who were reached by random sampling technique over the internet. SPSS-26.0 software program was used in the analysis of the research. As a result of the analyses, it was determined that the majority of the students participating in the study had positive attitudes towards the elderly; the attitudes of the participants towards the elderly showed statistically significant differences according to the faculty they studied, the type of family they grew up in, the type of region they grew up in and their income status, whereas there was no statistically significant difference according to the gender, grade and age of the participants.

References

 • Adıbelli, D., Türkoğlu, N., Kılıç, D. (2013). Öğrenci Hemşirelerin Yaşlılığa İlişkin Görüşleri ve Yaşlılara Karşı Tutumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(1), 2-8.
 • Ağar, A. (2020). Yaşlılarda Ortaya Çıkan Fizyolojik Değişiklikler, Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3(3), 347-354.
 • Alexander, V., Bahr, M., Hicks, R. (2015). Ability to Recall Specific Detail and General Detail (Gist) in Young Old, Middle Old, and Older Adults, Psychology, 6, 2071-2080.
 • Başer, G., Cingil, D.(2019). Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi, Sağlık ve Toplum Dergisi, 29 (2), 79-58.
 • Cummins, Josephine, M. (2000). Attitudes to Old Age and Ageing in Medieval Society, Doctorate of Philosophy At the University of Glasgow, Department of History, (Medieval) Faculty of Arts, Erişim adresi: https://theses.gla.ac.uk/2542/1/2000cumminsphd.pdf.
 • Çapcıoğlu, İ., Alpay, A. H.(2021). Türkiye'de Yaşlılığın Geleceği, Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, 8, 77-88.
 • Danış, M. Z., Kara, H. Z., Çolak, F., Kırpık, S., Ayyıldız, A., (2015). Sosyal Hizmet ve Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları, Tarih Okulu Dergisi, 8(24), 539-559. Duran, R.(2021) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Dezavantajlı/Risk Altındaki Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1 (1). 1-12.
 • Duyan, V., Gelbal, S. (2013). Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeğinin Bir Grup Üniversite Öğrencisi Üzerinde Türkçeye Uyarlama Çalışması, Türk Geriatri Dergisi, 16(2), 202-209.
 • Franz , J. & Scheunpflug, A. (2009). Zwischen Seniorität und Alterität. Eine empirische Rekonstruktion intergenerationellen Lernens. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft (ZfE), 12, 437–455.
 • Hartford, E. M. (1985). Understanding Normative Growth and Development in Aging: Working with Strengths, Getzel, G. S. ve Mellor, M. J. (Ed.). Gerontological Social Work Practice in the Community, (2. baskı) içinde (ss.37-54), New York: The Haworth Press.
 • Henneberger, Anton & Ewert, Otto. (1995). Die soziale Einbindung älterer Menschen als Realisation eines Austauschmodells. Eine Untersuchung im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz: Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit.
 • Henneberger, Anton (1998). Bildung und sozialer Austausch zwischen Alt und Jung Kontakt durch Bildung - Bildung durch Kontakt. In: Bildung und Erziehung, BuE 51, 4, 383-389. Kavuran, E., Caner, E. (2021). Yaşlı Bakım Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Türk Fen ve Sağlık Dergisi, 2(2), 89-97.
 • Kogan, N. (1961). Attitudes Toward Old People: The Development of a Scale and a an Examination of Corraletes, Journal of Abnormal Social Psychology, 64, 44-54.
 • Komşu, U. C.(2016). Yaşlılık, Yaşlı Nüfusun Sorunları ve Yetişkin Eğitimi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 370-389.
 • Kruse, A. (1997). Bildung und Bildungsmotivation im Erwachsenenalter. In Weinert, Franz E., & Mandel. Heinz (Hrsg.), Psychologie der Erwachsenenbildung, Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich D, Serie I, Band 4 S.l 15-178. Göttingen: Hogrefe, 199
 • Kutsal, Y. G.(2005). Yaşlanan Dünya ve Yaşlanan İnsan. Erişim adresi: https://geriatri.org.tr.
 • Mancılık, A. (2015). Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Müracaatçı Olarak Yaşlılarla Çalışma ve Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Müftüler, H. G.(2018). Yaşlılar Açısından Yaşlılık Gerçeği, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-129.
 • O’Hanlon, A.(2002). Exploring, Measuring and Explaining Negative Attitudes to Own Future Old Age, Doctor of Philosophy, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Southampton, Erişim adresi: https://eprints.soton.ac.uk/465014/1/905263.pdf
 • Ridgway, V. J. (2015). Visual perceptions of ageing: A multi method and long itudinal study exploring attitudes of under graduate nurses towards older people (Doctoraldissertation). University of Chester, United Kingdom, Erişim adresi: https://chesterrep.openrepository.com/bitstream/handle/10034/620346/PhD%20V%20J%20Ridgway%20Final%20for%20binding.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Tereci, D., Turan, G., Kasa, N., Öncel, T., Arslansoylu, N. (2016). Yaşlılık Kavramına Bir Bakış, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 16(1), 84-116.
 • Tremmel, J., Bschaden, A. und Wagermaier, A. (2014). Die wachsende Zahl von Seniorenstudierenden in Deutschland unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit – Harmonie oder Konflikt? In: Tremmel, J. (Hrsg.) (2014). Generationsgerechte und nachhaltige Bildungspolitik. Springer Verlag.
 • Tremmel, J. (2014). Generationsgerechte und nachhaltige Bildungspolitik. Springer Verlag. ISBN 978-3-658-02741-4.
 • TÜİK. (2021). İstatistiklerle Yaşlılar, 2021. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr.
 • Türk Dil Kurumu. (2022). Güncel Türkçe Sözlük. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr.
 • Wang, Q., Zhou, F., Xie, W., Zhao, X., Liu, X. (2016). Research Progress on Aging Mechanisms, Advances in Aging Research, 5,49-57.
 • Xia, X. (2020). Aging Education: Sociological Analysis on the Social Status Promotion of the Elderly, Open Access Library Journal, 7, 1-11.
 • Yıldız, M. (2012). Bağlanma Kuramı Açısından Yaşlılık Dönemine Genel Bir Bakış, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(1), 1-30.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Year 2022, Volume 3, Issue 2, 168 - 183, 31.12.2022

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutumlarının belirlenmesi ve tutumlarını etkileyebilecek cinsiyet, sınıf, yaş ve aile türü gibi etkenlerin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın alan taraması 10 Kasım 2022-20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evreni Sakarya Üniversitesi’nde lisans düzeyinde eğitim hayatlarına devam eden öğrencileri kapsamaktadır. Anket formları internet üzerinden kolaylamasına tesadüfi örnekleme tekniği ile 402 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın analizinde SPSS-26.0 yazılım programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun yaşlılara yönelik olumlu tutuma sahip olduğu; katılımcıların öğrenim gördükleri fakülteye, yetiştikleri aile türlerine, yetiştikleri bölge türüne ve gelir durumlarına göre yaşlılara yönelik tutumlarının istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar gösterdiği, buna karşılık katılımcıların cinsiyet, sınıf ve yaşlarına göre yaşlılara yönelik tutumlarının istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermedikleri saptanmıştır.

References

 • Adıbelli, D., Türkoğlu, N., Kılıç, D. (2013). Öğrenci Hemşirelerin Yaşlılığa İlişkin Görüşleri ve Yaşlılara Karşı Tutumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(1), 2-8.
 • Ağar, A. (2020). Yaşlılarda Ortaya Çıkan Fizyolojik Değişiklikler, Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3(3), 347-354.
 • Alexander, V., Bahr, M., Hicks, R. (2015). Ability to Recall Specific Detail and General Detail (Gist) in Young Old, Middle Old, and Older Adults, Psychology, 6, 2071-2080.
 • Başer, G., Cingil, D.(2019). Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi, Sağlık ve Toplum Dergisi, 29 (2), 79-58.
 • Cummins, Josephine, M. (2000). Attitudes to Old Age and Ageing in Medieval Society, Doctorate of Philosophy At the University of Glasgow, Department of History, (Medieval) Faculty of Arts, Erişim adresi: https://theses.gla.ac.uk/2542/1/2000cumminsphd.pdf.
 • Çapcıoğlu, İ., Alpay, A. H.(2021). Türkiye'de Yaşlılığın Geleceği, Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, 8, 77-88.
 • Danış, M. Z., Kara, H. Z., Çolak, F., Kırpık, S., Ayyıldız, A., (2015). Sosyal Hizmet ve Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları, Tarih Okulu Dergisi, 8(24), 539-559. Duran, R.(2021) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Dezavantajlı/Risk Altındaki Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1 (1). 1-12.
 • Duyan, V., Gelbal, S. (2013). Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeğinin Bir Grup Üniversite Öğrencisi Üzerinde Türkçeye Uyarlama Çalışması, Türk Geriatri Dergisi, 16(2), 202-209.
 • Franz , J. & Scheunpflug, A. (2009). Zwischen Seniorität und Alterität. Eine empirische Rekonstruktion intergenerationellen Lernens. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft (ZfE), 12, 437–455.
 • Hartford, E. M. (1985). Understanding Normative Growth and Development in Aging: Working with Strengths, Getzel, G. S. ve Mellor, M. J. (Ed.). Gerontological Social Work Practice in the Community, (2. baskı) içinde (ss.37-54), New York: The Haworth Press.
 • Henneberger, Anton & Ewert, Otto. (1995). Die soziale Einbindung älterer Menschen als Realisation eines Austauschmodells. Eine Untersuchung im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz: Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit.
 • Henneberger, Anton (1998). Bildung und sozialer Austausch zwischen Alt und Jung Kontakt durch Bildung - Bildung durch Kontakt. In: Bildung und Erziehung, BuE 51, 4, 383-389. Kavuran, E., Caner, E. (2021). Yaşlı Bakım Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Türk Fen ve Sağlık Dergisi, 2(2), 89-97.
 • Kogan, N. (1961). Attitudes Toward Old People: The Development of a Scale and a an Examination of Corraletes, Journal of Abnormal Social Psychology, 64, 44-54.
 • Komşu, U. C.(2016). Yaşlılık, Yaşlı Nüfusun Sorunları ve Yetişkin Eğitimi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 370-389.
 • Kruse, A. (1997). Bildung und Bildungsmotivation im Erwachsenenalter. In Weinert, Franz E., & Mandel. Heinz (Hrsg.), Psychologie der Erwachsenenbildung, Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich D, Serie I, Band 4 S.l 15-178. Göttingen: Hogrefe, 199
 • Kutsal, Y. G.(2005). Yaşlanan Dünya ve Yaşlanan İnsan. Erişim adresi: https://geriatri.org.tr.
 • Mancılık, A. (2015). Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Müracaatçı Olarak Yaşlılarla Çalışma ve Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Müftüler, H. G.(2018). Yaşlılar Açısından Yaşlılık Gerçeği, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-129.
 • O’Hanlon, A.(2002). Exploring, Measuring and Explaining Negative Attitudes to Own Future Old Age, Doctor of Philosophy, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Southampton, Erişim adresi: https://eprints.soton.ac.uk/465014/1/905263.pdf
 • Ridgway, V. J. (2015). Visual perceptions of ageing: A multi method and long itudinal study exploring attitudes of under graduate nurses towards older people (Doctoraldissertation). University of Chester, United Kingdom, Erişim adresi: https://chesterrep.openrepository.com/bitstream/handle/10034/620346/PhD%20V%20J%20Ridgway%20Final%20for%20binding.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Tereci, D., Turan, G., Kasa, N., Öncel, T., Arslansoylu, N. (2016). Yaşlılık Kavramına Bir Bakış, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 16(1), 84-116.
 • Tremmel, J., Bschaden, A. und Wagermaier, A. (2014). Die wachsende Zahl von Seniorenstudierenden in Deutschland unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit – Harmonie oder Konflikt? In: Tremmel, J. (Hrsg.) (2014). Generationsgerechte und nachhaltige Bildungspolitik. Springer Verlag.
 • Tremmel, J. (2014). Generationsgerechte und nachhaltige Bildungspolitik. Springer Verlag. ISBN 978-3-658-02741-4.
 • TÜİK. (2021). İstatistiklerle Yaşlılar, 2021. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr.
 • Türk Dil Kurumu. (2022). Güncel Türkçe Sözlük. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr.
 • Wang, Q., Zhou, F., Xie, W., Zhao, X., Liu, X. (2016). Research Progress on Aging Mechanisms, Advances in Aging Research, 5,49-57.
 • Xia, X. (2020). Aging Education: Sociological Analysis on the Social Status Promotion of the Elderly, Open Access Library Journal, 7, 1-11.
 • Yıldız, M. (2012). Bağlanma Kuramı Açısından Yaşlılık Dönemine Genel Bir Bakış, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(1), 1-30.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Work
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet Zafer DANIŞ> (Primary Author)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6214-2643
Türkiye


Fikret EFE>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0621-2605
Türkiye


Özden GÜNEŞ>
It is not affiliated with an institution
0000-0002-0386-5347
Türkiye


Sevde BÜLBÜL>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4691-337X
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Danış, M. Z. , Efe, F. , Güneş, Ö. & Bülbül, S. (2022). SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ . Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 168-183 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/spshcd/issue/74840/1210286