Year 2019, Volume 1 , Issue 2, Pages 1 - 8 2019-12-31

FORMASYON ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES İLE GASTROİNTESTİNAL SEMPTOM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS AND GASTROINTESTINAL SYMPTOMS DETECTED IN FORMATION STUDENTS AND THE AFFECTING FACTORS

Serhat ÖZDENK [1] , Kazım KAYA [2]


Amaç: Dünya genelinde stresle ilintili gastrointestinal semptomlar yaygın olarak görülmekte olup kişilerin sağlığı ve yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, mezuniyet sonrası dönemde gelecek kaygısı taşıyan gençlerin özellikle de formasyon öğrencilerinin algıladıkları stres düzeyleri ve gastrointestinal semptomlar arasındaki ilişkiyi ve etkileyen faktörleri incelemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu epidemiyolojik araştırmanın evrenini, bir üniversitede 2017-2018 Güz döneminde formasyon eğitimi alan 430 öğrenci oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflendiği araştırmada 278 öğrenciye ulaşılmıştır (% 64.6). Veri toplama aracında, katılımcıların bazı sosyodemografik özellikleri, Algılanan Stres Ölçeği-ASÖ ve Gastrointestinal Semptomlar Anketi-GSA  yer almaktadır. Veriler SPSS 20.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ve grupların karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis test kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %57,2’si kadındır. Katılımcıların %55.4’ü 22 yaş ve altında olup %78.7’si gelecek kaygısı taşıdıklarını beyan etmişlerdir. Gençlerin %56.8’si sağlık durumunu iyi olarak belirtmiştir. Çalışmaya katılan gençlerin %94.9’u son 3 ay içerisinde en az bir kez Gİ semptom yaşadığını belirtmiştir. Katılımcıların, %90.2’si üst dismotilite semptomlarından, %78.7’si bağırsak semptomlarından ve %78.0’ı özofagus semptomlarından en az bir adedini yaşadıklarını belirtmişlerdir. Gİ semptomlar 22 yaş ve altında, sağlığını ve akademik başarısını kötü olarak ifade edenlerde, gelir düzeyi kötü olanlarda ve ailesi ile birlikte yaşayanlarda daha sık görülmekte olduğu saptanmıştır (p<0.05). Kadınların, 22 yaş ve altında ve gelecek kaygısı olanların, sağlık durumu ve gelir düzeyi kötü olanların, fiziksel aktivite yapmayanların algıladıkları stres daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Araştırmaya katılanların çoğunluğunda gastrointestinal semptomların görüldüğü belirlenmiştir. Algılanan stres ile hastalıkların görülme sıklığını artıran gastrointestinal semptomlar arasında ilişki tespit edilmiştir. Algılanan stres düzeyi yükseldikçe gastrointestinal semptom görülme sıklığı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Algılanan stres, gastrointestinal semptom, pedagojik formasyon, öğrenci

Aim: Stress-related gastrointestinal symptoms are common all over the world and affect health and quality of life negatively. The aim of this study is to investigate the relationship between stress levels and gastrointestinal symptoms and factors affecting the future anxiety of post-graduation youth, especially formation students.

Method: The universe of this descriptive epidemiological study consisted of 430 students who received formation education in a university in 2017-2018 Fall semester. In the study aimed to reach the whole universe, 278 students were reached (64.6%). In the data collection tool, some sociodemographic characteristics of the participants, Perceived Stress Scale-PSS and Gastrointestinal Symptoms Questionnaire-GSQ were included. The collected data was evaluated by using SPSS 20.0. Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test were used to compare the groups and descriptive statistics for variables.

Findings: %57.2 of the participants were women. %55.4 of participants were 22 years and under and %78.7 of participants said which have a future anxiety. 56.8% of the youth said good that theirs health status. 94.9% of the youth participants stated that they experienced GI symptoms at least once in the last 3 months. 90.2% of the participants stated at least one of who had the symptoms of upper dysmotility, 78.7% had intestinal symptoms and 78.0% had esophageal symptoms. GI symptoms were found to be more frequent in patients who were 22 years of age or younger, who expressed poor health and academic achievement, poor income level, and living with their families (p <0.05). Stress perception was higher in women 22 years of age and younger, and in future anxiety, poor health, low income, and no physical activity (p <0.05).

Conclusion: Gastrointestinal symptoms were observed in the majority of the participants. There was a relationship between perceived stress and gastrointestinal symptoms that increased the incidence of diseases. As the perceived stress level increases, gastrointestinal symptoms increase.

Keywords: Perceived stress, gastrointestinal symptom, pedagogical formation, student

 • Armata, P. M., Baldwin, D. R. (2008). Stress, Optimism, Resiliency, and Cortisol with Relation to Digestive Symptoms or Diagnosis. Individual Differences Research, 6(2).
 • Aydın, Ş. (2004). Örgütsel Stres Yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3):49-74
 • Babaoğlu, Ü. T., Özdenk, S. (2017). Algılanan Stres İle Gastrointestinal Semptom Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tanımlayıcı Araştırma. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017(3):138-145
 • Bytzer P, Howell S, Leemon M, et al. (2001) Low socioeconomic class is a risk factor for upper and lower gastrointestinal symptoms: a population based study in 15 000 Australian adults. Gut 49(1):66–72.
 • Cohen, S., Williamson, G. (1988). Perceived stress in a probability sample of the United States. In: The Social Psychology of Health. Editors. Spacapan S, Oskamp S, Newbury, CA: Sage. p. 31–67.
 • Çam, H. H., Nur, N. (2015). Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinde Algılanan Stres İle Gastrointestinal Semptomlar Arasındaki İlişki. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(6).
 • Dent, J., El-Serag, H. B., Wallander, M.-A., Johansson, S. (2005). Epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review. Gut, 54(5), 710–717. http://doi.org/10.1136/gut.2004.051821
 • Durmuş, Ö. G. M., Gerçek, Ö. G. A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Stres Durumları, Biyo-Psiko Sosyal Durumları ve Stresle Baş Etme Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. The Journal of Academic Social Science, 53(5):616-633
 • Erci, B. (2006). Reliability and validity of the Turkish version of Perceived Stress Scale. Journal of Anatolia Nursing And Health Sciences, 9(1).
 • Evans, W., Kelly, B. (2004). Pre-registration diploma student nurse stress and coping measures. Nurse Education Today, 24(6)
 • Hacıalioğlu N. (2016). Toplum Ruh Sağlığı. Behice Erci (Ed.), Halk Sağlığı Hemşireliği içinde (s.330). Ankara: Göktuğ.
 • İmamoğlu, M., Şener, O. A. (2019). Comparison of Childrens Motor Performances by Age and Gender. Universal Journal of Educational Research, 7(1), 10–15. doi: 10.13189/ujer.2019.070102
 • İncesoy, M. (2014). Pirimer baş ağrılı ergenlerin algılanan stres ve sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki (Master's thesis, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • K. Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları. Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2006, p.252
 • Kasl, S. V. (1984). Stress and health. Annual Review of Public Health, 5(1), 319-341.
 • Lee EY, un MS, Lee SH, (2011). Perceived stress and gastrointestinal symptoms in nursing students in Korea: A cross-sectional survey. BMC Nursing 10:2–8. doi: 10.1186/1472-6955-10-22
 • Özdenk, S., Imamoğlu, M. (2019). The Effects of Pilates, Step and Zumba Exercises on Self-esteem, Happiness and Communication Skill Levels. Asian Journal of Education and Training, 5(2), 369–373. doi: 10.20448/journal.522.2019.52.369.373
 • Papatheodoridis, G.V., Karamanolis, D.G. (2005). Prevalance and Impact of Upper and Lower Gastrointestinal Symptoms in the Greek Urban General Population, Scandinavian Journal of Gastroenterology,40(2):412-421,DOI: 10.1080/00365520510012271
 • Peat, C. M., Huang, L., Thornton, L. M., Von Holle, A. F., Trace, S. E., Lichtenstein, P., Bulik, C. M. (2013). Binge Eating, Body Mass Index, and Gastrointestinal Symptoms. Journal of Psychosomatic Research, 75(5), 10.1016/j.jpsychores.2013.08.009. http://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2013.08.009
 • Rentz, A. M., Battista, C., Trudeau, E., Jones, R., Robinson, P., Sloan, S., Revicki, D. A. (2001). Symptom and health-related quality-of-life measures for use in selected gastrointestinal disease studies. Pharmacoeconomics, 19(4), 349-363.
 • Stern, J., Hebbard G. (2018). What Is The Stres Management in Functional Gastrointestinal Disorders: A biopsychosocial approach. Ed: Knowles, S. R. ISBN: 978-138-94703-0. Erişim Tarihi: 15.02.2018 Erişim linki: https://books.google.com.tr/books?id=CuIrDwAAQBAJ&pg=PT279&dq=stress+and+gastrointestinal+symptom&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjx__TPv6LZAhVMCSwKHTydDNAQ6AEIODAC#v=onepage&q=stress%20and%20gastrointestinal%20symptom&f=false
 • Suarez K, Mayer C, Ehlert U, (2010). Psychological stress and selfreported functional gastrointestinal disorders. J Nerv Ment Dis 198:226–9. doi: 10.1097/NMD.0b013e3181d106bc
 • Tougas, G., Chen, Y., Liu, M. M. (1999). Prevalence and impact of upper gastrointestinal symptoms in the Canadian population: findings from the DIGEST study. The American journal of Gastroenterology, 94(10), 2845-2854.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-4376-7434
Author: Serhat ÖZDENK (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-0246-2738
Author: Kazım KAYA

Dates

Publication Date : December 31, 2019

APA ÖZDENK, S , KAYA, K . (2019). FORMASYON ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES İLE GASTROİNTESTİNAL SEMPTOM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/srad/issue/49555/637370