Year 2019, Volume 1 , Issue 2, Pages 21 - 36 2019-12-31

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİNE YÖNELİK TUTUM VE ENGELLERİNİN İNCELENMESİ (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES AND CONSTRAINTS OF LEISURE ACTIVITIES (MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY CASE)

Faruk KARADENİZ [1] , Mine MÜFTÜLER [2] , Kürşad GÜLBEYAZ [3]


Amaç: Bu çalışmanın amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin serbest zamana yönelik tutum ve engellerini bazı demografik değişkenlere göre incelemektir.

Yöntem: Bu araştırmaya toplamda 807 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilere kişisel bilgi formu ile iki farklı anket uygulanmıştır. Kişisel bilgi formunda öğrencinin yaş, cinsiyet, okuduğu fakülte ve serbest zaman etkinliklerine nerede katıldığı gibi sorular yer almaktadır. Öğrencilerin serbest zamana yönelik tutumlarını incelemek için Akgül ve Gürbüz (2011) tarafından Türkçe uyarlanması yapılan “Boş Zaman Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Öğrencilerin serbest zaman engellerini tespit etmek için Gürbüz, Öncü ve Emir (2012) tarafından revize edilen “Boş Zaman Engelleri Ölçeği-18” uygulanmıştır. Değişkenler arası farklılıkları tespit etmek için bağımsız değişken t-test analizi ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.

Bulgular: Serbest zaman tutumları bulgularında cinsiyete göre bilişsel ve duyuşsal alt boyutlarda, yer tercihine ve fakültelere göre duyuşsal ve davranışsal alt boyutlarda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p < 0,05). Serbest zaman engelleri bulgularında ise yer tercihine göre anlamlı fark bulunamazken, cinsiyete göre birey psikolojisi ve bilgi eksikliği alt boyutlarında ve fakültelere göre ise sadece tesis/hizmet eksikliği alt boyutunda anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır (p < 0,05).

Sonuç: Sonuç olarak; öğrencilerin serbest zamanlarını kampus içerisinde değerlendirmemesindeki engellerin başında, üniversite kampusu içindeki rekreasyonel etkinliklerin ve spor alan çeşitlerinin yetersiz olması gelmektedir. Bununla birlikte hâlihazırdaki rekreasyonel etkinliklerin ve spor alan çeşitlerinin ise öğrencilerin tercihleri doğrultusunda olmaması bir diğer önemli etkendir.

Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencileri, serbest zaman tutum, serbest zaman engel

Aim: The purpose of this study was to investigate Mugla Sitki Kocman University students’ leisure attitudes and leisure constraints in terms of some demographical variables.

Method: A total of 807 university students has voluntarily participated in this study. Demographical form and two different questionnaires were applied to the students. In demographical form; the students were asked about their age, gender, which department to enrol, and the preferences to spend their leisure time. In order to examine leisure attitudes, “Leisure Attitudes Scale” which was adapted to Turkish by Akgül ve Gürbüz (2011) was used. “Leisure Constraints Scale-18” which was revised by Gürbüz, Öncü ve Emir (2012) was used to examine leisure constraints of the participants. To determine the differences in variables, independent samples t-test and analysis of variance (ANOVA) were used.

Findings: According to the leisure attitudes findings; cognitive and affective subscales were significantly different in terms of gender, affective and behavioural subscales were statistically different in terms of their preferences to spend leisure time and their faculty (p < 0,05). The results of leisure constraints showed that personal psychology and lack of knowledge subscales were significantly different in terms of gender, lack of facility/service subscale were significantly different in terms of their faculty (p < 0,05).

Conclusion: As a result; the reason why the university students did not spend their leisure time in the campus area might be based on the fact that recreation and sports areas in the campus was insufficient. In addition, the other facts that the available recreation and sports services were not preferred by the university students might be the other important reason.

Keywords: university students, leisure attitudes, leisure constraints

 • Akdeniz, H., Sekban, G., Yıldırım, C. ve Barda, B. (2018). Eğitim fakültesi öğrencilerinin rekreasyonel eğilimleri ve rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörlerin incelenmesi. I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul, 181
 • Akgül, B. M. ve Gürbüz, B. (2011). Boş zaman tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(1), 37-43
 • Akgül, B.M. (2011). Farklı kültürlerdeki bireylerin boş zaman aktivitelerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi: Ankara-Londra örneği. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Akkaşoğlu, S. ve Akyol, C. (2018). Üniversite öğrencilerinin sportif rekreasyon etkinliklerine katılımını etkileyen engellerin belirlenmesi. I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul,200
 • Akyürek, G., Kars, S. ve Bumin, G. (2018). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman ile ilişkili tutum, yönetim ve memnuniyetlerinin incelenmesi Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-12
 • Akyüz, H. ve Türkmen, M. (2016). Üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği, International Journal of Science Culture and Sport, 1 (4), 340-357
 • Arslan, E., Namlı, A.Y. ve Doğaner, S. (2018). Üniversite öğrencileri neden aktif değiller? Katılımsal engeller. Spormetre, 16(4), 140-150
 • Balcı, V. (2003). Ankara’daki üniversite öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımlarının araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 158, 161-173
 • Bosna, O.Ş, Bayazıt, B. ve Yılmaz, O. (2018). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarına engel olan faktörlerin incelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 200-211
 • Bulut, M. ve Koçak, F. (2016). Hazırlık öğrenimi gören kadın üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılmalarını engelleyen faktörlerin belirlenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7(2), 61-71
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (24. baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Çimen, Z. ve Sarol, H. (2015). Serbest zaman tutumu: Üniversite öğrencilerine yönelik araştırma. III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 295-299
 • Demirel, M. ve Harmandar, D. (2009). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (6), 838-846
 • Dinç, H., Koca, H.B., Poyraz, A. ve Aydemir, K. (2019). Üniversite öğrencilerinin boş zaman anlamlarının incelenmesi. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9
 • Dumlu, Y., Yazıcı, M. ve Sözen, T. (2018). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Bodrum, Muğla, 435
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS: and sex and drugs and rock ’n’ roll (3. Ed.). London: Sage Publications
 • Guo, J. and Liu, X. (2016). College students' consciousness of participation in leisure activities behavior related research. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 6(3), 186-192
 • Gül, A., Keleş, E. ve Uzun, Ö. F. (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yerleşke içindeki rekreasyonel talep ve eğilimleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 1 (1) 26-43
 • Güler, C., Demirel, D.H., Çakır, V.O. ve Budak, D. (2019). Üniversite öğrencilerinde boş zamanın anlamı. 2. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, 49-56
 • Gürbüz, B. ve Karaküçük, S. (2007). Boş zaman engelleri ölçeği-28: Ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (1), 3-10
 • Gürbüz, B., Öncü, E. ve Emir, E. (2012). Boş zaman engelleri ölçeği: Yapı geçerliğinin test edilmesi. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 339-343
 • Hendry, L. and Marr, D. (1985). Leisure education and young people's leisure. Scottish Educational Review, 17(2), 116-27
 • Kandaz, G. N. ve Hergüner, G. (2007). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin serbest zamanlarını değerlendirme biçimlerin incelenmesi (Sakarya ili örneği). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4 (1), 1-9
 • Kılıç, M. ve Şener, G. (2013). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki sosyolojik etkenler ve yapısal kısıtlamalar. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3 (3), 220-227
 • Korkmaz, A. (2000). Yükseköğretim gençliğinin problemleri. Milli Eğitim, 145, 41-45
 • Köse, E. ve Yerlisu Lapa, T. (2018). Serbest zaman engelleri ile serbest zaman kolaylaştırıcıları arasındaki ilişki: Kanonik korelasyon analizi. Researcher: Social Science Studies, 6(3), 43-56
 • Lapa, T. Y., ve Ardahan, F. (2009). Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin serbest zaman etkinliklerine katılım nedenleri ve değerlendirme biçimleri. Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 132-144
 • Munusturlar, S. (2017). The effect of recreational services offered by municipalities on leisure education levels of women. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 170-180
 • Munusturlar, S., Munusturlar, M.A. ve Özçakır, S. (2016). Analysis of individuals’ leisure time motivation and leisure time attitudes: Bolu and Düzce Cities Sample. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 7(3), 76-90
 • Özdilek, Ç., Demirel, M. ve Harmandar, D. (2007). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılım nedenleri ve düzeylerinin araştırılması. International Journal Of Human Science, 2 (4), 1-13
 • Özşaker, M. (2012). Gençlerin serbest zaman aktivitelerine katılamama nedenleri üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(1), 126-131
 • Solakumur, A., Özen, G., Yıldız, N.O. ve Ünlü, Y. (2019). Üniversite öğrencilerinin boş zaman engellerinin incelenmesi (Bartın ili örneği). Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 33-41
 • Soyer, F., Yıldız, N.O., Harmandar Demirel, D., Serdar, E., Demirel, M., Ayhan, C. ve Demirhan, Ö. (2017). Üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılımlarına engel teşkil eden faktörler ile katılımcıların yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(2), 2035-2046
 • Teaff, J.E., Ernst, N.W. and Ernst. M. (1975). An elderly leisure attitude schedule. 28th Annual Meeting of the Gerontological Society, Louisville, Kentucky
 • Tektaş, N., Tektaş, M. ve İncaz, S. (2017). Examination of the attitudes of university students towards leisure time activities: Bandırma Onyedi Eylül University example. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(4), 323-336
 • Tuncay, S. (2000). Türkiye’de gençlik sorunlarının psikolojik boyutu. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 244 -251
 • Uzun, F. (2016). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman motivasyonları ile rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörlerin incelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri
 • Yerlisu Lapa, T. ve Ardahan, F. (2009). Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin serbest zaman etkinliklerine katılım nedenleri ve değerlendirme biçimleri. Spor Bilimleri Dergisi, 20 (4), 132-144
 • Zengin, E., Sertbaş, K. ve Kolayiş, H. (2001). Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin boş zaman profilleri ve raket sporlarına gösterdikleri ilgi düzeylerinin araştırılması, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 1 (1), 17-28
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8819-816X
Author: Faruk KARADENİZ
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6866-4928
Author: Mine MÜFTÜLER (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1371-8156
Author: Kürşad GÜLBEYAZ
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

APA KARADENİZ, F , MÜFTÜLER, M , GÜLBEYAZ, K . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİNE YÖNELİK TUTUM VE ENGELLERİNİN İNCELENMESİ (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 21-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/srad/issue/49555/648135