BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARANTİNA DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)
THE VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL STUDENTS ABOUT DISTANCE EDUCATION IN THE QUARANTINE PERIOD (A QUALITATIVE RESEARCH)

Meryem ALTUN EKİZ [1]


Amaç: Bu çalışmada Koronavirüsün öğrencileri yüz yüze eğitim öğretim hayatından uzaklaştırması sebebiyle karantina döneminde verilmeye başlanan uzaktan eğitime yönelik öğrencilerin görüşleri incelenmiştir.
Yöntem: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden Durum Çalışması Deseni kullanılmıştır. Veriler sanal olarak görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmanın grubunu Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen 13’ü kadın ve 19’u erkek olmak üzere toplam 32 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analiz çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz ile özetlenen ve yorumlanan veriler, kodlanmış temalar ve alt temalar oluşturulmuştur.
Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, öğrenciler uzaktan eğitime yönelik farklı tanımlamalar ve benzetmeler yapmışlardır. Öğrencilerin çoğu için uzaktan eğitim bilgisayar ve internet ortamında rahat ve kolaylık sağlayan bir sistemdir. Katılımcılar uzaktan eğitim ile ilgili süreç ve çıktıları üzerinde görüşlerinin çoğunluğu verimsiz olduğu kanısında. Zaman ve mekandan bağımsız tekrar izlenilebilir olması olumlu tepkilerdendir. Çeşitli aksaklıklardan dolayı ise düzenli devam edemeyen öğrenciler de bulunmaktadır. Katılımcılar uygulama dersleri için verimsiz, teorik dersler için verimli olduğunu ve karşılıklı iletişimin olmaması açısından da bu durumdan pek menün olmadıklarını belirtmişleridir.
Sonuç: Uzaktan eğitimde soru-cevap imkanının olmayışı, sisteme girmekte problemlerin yaşanması gibi faktörlerin olumsuz tepkilere neden olduğu fark edilmiştir. Uzaktan eğitime yönelik olumlu tepki geliştirilebilmesi için; derslerin online (canlı) ortamda olması, öğretmen ve öğrencinin iletişim kurabildiği ve teknik problemlerin en aza indirildiği uzaktan eğitim ortamlarının tasarlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Karantina, Uzaktan Eğitim, Durum Çalışması, Üniversite Öğrencileri

Aim: In this study, the opinions of students on distance education, which started to be given in the quarantine period, were investigated, since the coronavirus distanced students from face-to-face education.
Method: Case Study Pattern, one of the qualitative research methods, was used in the research. The data were collected virtually by interview method. The group of the research consists of 32 students, 13 of whom are women and 19 of them are selected by the purposeful sampling method studying at the School of Physical Education and Sports of Mustafa Kemal University. Descriptive and content analysis method was used to analyze the data. Data summarized and interpreted through descriptive analysis, coded themes and sub-themes were created.
Findings: As a result of the analyzes, students made different definitions and analogies for distance education. For most students, distance education is a comfortable and convenient system in computer and internet environment. Participants believe that the majority of their views on the processes and outcomes of distance education are inefficient. It is a positive response that it can be monitored regardless of time and place. There are also students who cannot continue regularly due to various problems. Participants stated that they are inefficient for practice lessons, efficient for theoretical lessons and that they are not very happy about this situation in terms of lack of mutual communication.
Conclusıon: It was noticed that factors such as the students' not having the opportunity to ask questions, and some technical problems in the lessons caused negative reactions. In order to develop a positive response towards distance education; It is recommended to design courses in online (live) environment and to design distance education environments where teachers and students can communicate outside the classroom and technical problems are minimized.
Keywords: Coronavirus, Quarantine, Distance Education, Case Study, University Students

 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını ve turizm faaliyetlerine etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi,4(1), 7-21. DOI: 10.32572/guntad.703410.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J.,W. (2014). Araştırma yaklaşımının seçimi: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları araştırma deseni. Demir, A.B. (Edit.). Ankara: Eğiten.
 • Doğan, S., & Tatık, R.Ş. (2015). Evaluation of distance education program in MarmaraUniversity according to the views of students. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 247-261.
 • Guan, W-j NZ-y., Hu, Y., Liang, W-h, Ou C-q, & He J-x. (2020). Clinical characteristics of 2019 novel Coronavirus infection in China. NEJM.
 • Huang, C., Wang, Y., & Li, X. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel Coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 395(10223):497-506.
 • Karal, H., Çebi, A., & Turgut, Y. E. (2011). Perceptions of students who take synchronous courses through video conferencing about distance education. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(4), 276-293.
 • Miles, M.,B., & Huberman, A.,M. (1994). Qualitive data analisis. İnternational educational and professional publisher. Thousand Oaks London New Delhi: SAGE.
 • Neeltje van Doremalen, T.B. (2020). Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. NEJM.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (3. Baskıdan Çeviri). (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir).Ankara: Pegem.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kaleli-Yılmaz., G., & Güven, B . (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 6(2), 299-322 . DOI:10.16949/turcomat.75936.
 • YÖK (2020). https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ogrencilere-egitime-destek-kotasi.aspx (13.05.2020).
 • Zou, W. (2020). e Coronavirus prevention handbook Wuhan. China: Hubei Science and Technology Press.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-1224-7927
Author: Meryem ALTUN EKİZ (Primary Author)
Institution: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2020

APA Altun Eki̇z, M . (2020). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARANTİNA DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA) . Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi , Covid-19 Pandemisi , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/srad/issue/54676/740217