PDF EndNote BibTex Cite

SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Year 2015, Volume , Issue 41, 104 - 123, 01.12.2015

Abstract

Bu çalışmada Caryophyllaceae familyasına ait Silene capillipes Boiss. & Heldr. türünün morfolojik, anatomik ve ekolojik özellikleri belirlendi.Morfolojik çalışmalarda türün; gövde, yaprak, çiçek ve meyve kısımlarının ölçümleri yapıldı ve tablolar halinde verildi.Anatomik incelemelerde, türün kök, gövde ve yapraklarından, mikrotom ve el ile kesitler alınarak boyandı ve daimi preparatlar haline getirildi. Daha sonra kameralı mikroskop yardımıyla bu preparatların fotoğrafları çekildi ve ayrıntılı anatomik incelemeler yapıldı. Bitkilerin yapraklarından yüzeysel kesitler alınarak stoma özellikleri incelendi ve stoma indeksi hesaplandı.Ekolojik incelemeler de ise, türün bitki ve toprak analizi yapılmış ve sonuçlar kaydedilmiştir.

References

 • Akman, Y., 1990, İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri), Palme Yayınları, Yayın No:103, Ankara.
 • Aktaş, K., 2006, Türkiye'nin Petrorhagıa (Ser.) Link (Caryophyllaceae) cinsi türleri üzerinde taksonomik bir araştırma, Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 230 sayfa, Manisa.
 • Algan, G., 1981, Bitkisel dokular için mikroteknik, İstanbul: Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yay Bot No: 1
 • Bağcı, Y., Uysal, T., Ertuğrul, K. and Demirelma, H., 2007, Silene kucukodukii sp. nov. (Caryophyllaceae) from South Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany 25, 306-310.
 • Bağcı, Y., 2008, A new species of Silene L. (Caryophyllaceae) from South Anatolia, Turk J Bot 32,11-15.
 • Bağcı, Y., 2012, Halofit Silene salsuginea Hub.-Mor ve Glikofit Silene duralii Y. Bağcı (Caryophllaceae) endemik türlerinin anotomik ve morfolojik yönden karşılaştırılması Araştırma projesi, Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Konya
 • Bağcı Y. Biçer H., 2013, Silene cappadocica Boiss. & Heldr. Ve Silene spergulifolia Bieb. (Caryophyllaceae) Türlerinin Morfolojik Ve Anatomik Yönden İncelenmesi, Yüksek lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • Baytop, T., 1992, Trakya ve Türkiye Florasına ilave Kayıtlar, Doga T. Journal Bot. 16: 15-17, Ankara.
 • Bolat, N., 1989, Edirne ve yöresi Silene L. (Caryophyllaceae) cinsinin G grubu türlerinin sistematiği ve morfolojisi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 38 sayfa, Edirne.
 • Bouyoucos, G.J., 1955. Hydrometer method improved for making particle size analysis of soil. Agr. Jour., Vol 54: 3.
 • Budak, Ü., Koç, M., 2010, Silene hamzaoglui (Caryophyllaceae), A New Species from Çekerek (Yozgat, Turkey), Department of Biology, Faculty of Science and Arts, Bozok University, 66200, Yozgat – TURKEY.
 • Carlquist, S., 1995, Wood Anatomy of Caryophyllaceae: Ecologıcal, Habıtal, Systematıc, and Phlogenetıc Implıcatıons from Claremont. CA 91711-3157.
 • Chapman, HD., Pratt, FP., 1961. Methods of analysis for soil, plants and waters. Priced Publication 4034, University of California, California.
 • Davis, PH (ed.),1967, Flora of Turkey and the East Aegean Island, Edinburgh Univ. Press. Vol. 2, Edinb. Üniv. Press., London.
 • Davis, PH, Kit, Tan., RR, Mill. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 10, Supplement.
 • Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Deniz, İG. and Düşen, OD., 2004. Silene sumbuliana (Caryophyllacea), a new species from SW Anatolia, Turkey. Ann. Bot. Fennici, 41, 293-296.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., 2000, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara.
 • Erdir Erten, M., 2009, Türkiye Saponaria L. (Caryophyllaceae) cinsi üzerinde taksonomik, morfolojik ve anatomik çalışmalar, Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 339 sayfa, Eskişehir.
 • Ersöz Poyraz, İ., 2008, Türkiye Velezia L. (Caryophyllaceae) cinsi revizyonu, Doktora Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 219 sayfa, Eskişehir.
 • Fidan, M., 2011, Türkiye Gypsophila L. (Caryophyllaceae) cinsine ait Hagenia A. Braun. seksiyonunun revizyonu, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 11 sayfa, Van.
 • Gümüştaş, A., 2005, Erciyes nakilli (Silene argaea fisch. ve C.A. mey.)'nın anatomik, morfolojik ve ekolojik özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 100 sayfa, Kayseri.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (eds). 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 11 (Supplement), Edinburgh Üniv. Press, Edinburgh.
 • Hamzaoğlu, E., 2011, A new species of Gypsophila and a new name for Silene (Caryophyllaceae) from Turkey, Turkish Journal of Botany, 36, 135-139.
 • Jackson, ML 1962. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall. Inc. 183 New York.
 • Kandemir, A., Genç, G. E. and Genç, İ., 2009, Silene dumanii (Caryophyllaceae), A new species from East Anatolia, Turkey. Ann. Bot. Fennici, 46, 71-74.
 • Karaçetin, E. ve Welch, H. J. (2011). Türkiye’deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı. (1. Basım). Ankara: Dumat Ofset Matbaacılık.
 • Kepek, M., 2003, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu'nda (ISTF) bulunan Silene L. (Caryophyllaceae) örneklerinin revizyonu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 69 sayfa, İstanbul.
 • Kılıç, S., 2007, Türkiye’nin Silene L. (Caryophyllaceae) cinsi Brachypodeae Boiss. ve Auriculatae Boiss. seksiyonları üzerinde biyosistematik çalışmalar, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 267 sayfa, Isparta.
 • Korkmaz, M., 2007, Türkiye ’de yetişen tek yıllık Gypsophila L. (Caryophyllaceae) taksonları üzerinde biyosistematik çalışmalar, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 247 sayfa, Isparta.
 • Marie, R., 1963. Flore de l'Afrique du Nord (Maroc, Algerie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrenaıque et Sahara). 10, Encycl. Biol. 62.
 • Muca, B., 2009, Türkiye Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) cins taksonları üzerinde anatomik, palinolojik, taksonomik ve morfolojik araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 49 sayfa, Isparta.
 • Özgökçe, F., Tan, K., Stevanovic, V., A New Subspecies of Silene acaulis (Caryophyllaceae) from East Anatolia, Turkey, Helsinki 27 April 2005.
 • Öztürk, MA ve Seçmen, Ö., 1999, Bitki Ekolojisi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Yayın No: 141, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir.
 • Rechinger, K.H. (ed.), 1988. Flora Iranica, Flora des Iranischen Hochlandes und der Umrahmenden Gebirge, 163. Graz.
 • Richard, LA 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkaline Soils. Handbook: 60, U.S. Dept. Of Agriculture.
 • Sahreen, S., Khan, M., Khan, R., 2009, Leaf epidermal anatomy of the genus Silene (Caryophyllaceae) from Pakistan, Pakistan.
 • Sarıoğlu, A., 2006, Samsun ve çevresinde yayılış gösteren bazı Silene L. (Caryophyllaceae) türleri üzerinde anatomik, morfolojik ve taksonomik bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 82 sayfa, Samsun.
 • Schoeder, D. 1972. Bodenkunde in Sticworten, Verlag Ferdinant Hirt, Kiel
 • Tugay, E., 2005, Konya ilindeki bazı Silene L. (Caryophyllaceae) taksonları üzerine karyolojik bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 46 sayfa, Konya.
 • Tunalı, H., 2004, İzmir ili Silene L. türleri üzerinde sistematik, morfolojik ve anatomik çalışmalar, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 120 sayfa, Eskişehir.
 • Tutin, TG, Burges, NA, Chater, AO., Edmondson, JR., Heywood, VH, Moore, DM., Valentine, DH, Walters, SM & Webb, DA, (ed) 1993, Flora Europaea. ed. 2, 1. Cambridge.
 • Tüzüner, A. 1990. Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı el kitabı, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Yalçınkaya, Z., 2006, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryum’undaki (ANK) Caryophyllaceae familyasının revizyonu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 181 sayfa, Ankara.
 • Yarcı, C., 1987, Trakya bölgesi Minuartia L. (Caryophyllaceae) türleri üzerinde, morfolojik ve sistematik çalışmalar, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 53 sayfa, Edirne.
 • Yıldız, K., 1990, Tokat çevresinin Silene L. türleri üzerinde morfolojik araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 44 sayfa, İstanbul. SELÇUK ÜNİVERİSTESİ
 • BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SELCUK UNIVERSITY
 • COORDINATION UNIT OF SCIENTIFIC JOURNALS
 • © 2015 Reproduction is free for scientific studies

THE PROPERTIES OF MORPHOLOGICAL, ANATOMICAL AND ECOLOGICAL OF SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE)

Year 2015, Volume , Issue 41, 104 - 123, 01.12.2015

Abstract

In this study, properties of morphological, anatomical and ecological of the Silene capillipes Boiss. & Heldr. a species which belong to family of Caryophyllaceae were determined. Morphological features of stem, leaf, flower and fruit were measured and given in tables. The section of root, stem, leaves were taken by microtom and hand for anatomical features. These sections were painted and were made constant slide. After that they were taken photograph of these slides with assist of microscope which has camera. Stomata characteristics were examined by section taken superficial from these plants leaves and stomatal index was calculated. In ecological studies, the type of plant and soil analysis is performed and the results were recorded.

References

 • Akman, Y., 1990, İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri), Palme Yayınları, Yayın No:103, Ankara.
 • Aktaş, K., 2006, Türkiye'nin Petrorhagıa (Ser.) Link (Caryophyllaceae) cinsi türleri üzerinde taksonomik bir araştırma, Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 230 sayfa, Manisa.
 • Algan, G., 1981, Bitkisel dokular için mikroteknik, İstanbul: Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yay Bot No: 1
 • Bağcı, Y., Uysal, T., Ertuğrul, K. and Demirelma, H., 2007, Silene kucukodukii sp. nov. (Caryophyllaceae) from South Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany 25, 306-310.
 • Bağcı, Y., 2008, A new species of Silene L. (Caryophyllaceae) from South Anatolia, Turk J Bot 32,11-15.
 • Bağcı, Y., 2012, Halofit Silene salsuginea Hub.-Mor ve Glikofit Silene duralii Y. Bağcı (Caryophllaceae) endemik türlerinin anotomik ve morfolojik yönden karşılaştırılması Araştırma projesi, Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Konya
 • Bağcı Y. Biçer H., 2013, Silene cappadocica Boiss. & Heldr. Ve Silene spergulifolia Bieb. (Caryophyllaceae) Türlerinin Morfolojik Ve Anatomik Yönden İncelenmesi, Yüksek lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • Baytop, T., 1992, Trakya ve Türkiye Florasına ilave Kayıtlar, Doga T. Journal Bot. 16: 15-17, Ankara.
 • Bolat, N., 1989, Edirne ve yöresi Silene L. (Caryophyllaceae) cinsinin G grubu türlerinin sistematiği ve morfolojisi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 38 sayfa, Edirne.
 • Bouyoucos, G.J., 1955. Hydrometer method improved for making particle size analysis of soil. Agr. Jour., Vol 54: 3.
 • Budak, Ü., Koç, M., 2010, Silene hamzaoglui (Caryophyllaceae), A New Species from Çekerek (Yozgat, Turkey), Department of Biology, Faculty of Science and Arts, Bozok University, 66200, Yozgat – TURKEY.
 • Carlquist, S., 1995, Wood Anatomy of Caryophyllaceae: Ecologıcal, Habıtal, Systematıc, and Phlogenetıc Implıcatıons from Claremont. CA 91711-3157.
 • Chapman, HD., Pratt, FP., 1961. Methods of analysis for soil, plants and waters. Priced Publication 4034, University of California, California.
 • Davis, PH (ed.),1967, Flora of Turkey and the East Aegean Island, Edinburgh Univ. Press. Vol. 2, Edinb. Üniv. Press., London.
 • Davis, PH, Kit, Tan., RR, Mill. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 10, Supplement.
 • Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Deniz, İG. and Düşen, OD., 2004. Silene sumbuliana (Caryophyllacea), a new species from SW Anatolia, Turkey. Ann. Bot. Fennici, 41, 293-296.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., 2000, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara.
 • Erdir Erten, M., 2009, Türkiye Saponaria L. (Caryophyllaceae) cinsi üzerinde taksonomik, morfolojik ve anatomik çalışmalar, Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 339 sayfa, Eskişehir.
 • Ersöz Poyraz, İ., 2008, Türkiye Velezia L. (Caryophyllaceae) cinsi revizyonu, Doktora Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 219 sayfa, Eskişehir.
 • Fidan, M., 2011, Türkiye Gypsophila L. (Caryophyllaceae) cinsine ait Hagenia A. Braun. seksiyonunun revizyonu, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 11 sayfa, Van.
 • Gümüştaş, A., 2005, Erciyes nakilli (Silene argaea fisch. ve C.A. mey.)'nın anatomik, morfolojik ve ekolojik özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 100 sayfa, Kayseri.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (eds). 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 11 (Supplement), Edinburgh Üniv. Press, Edinburgh.
 • Hamzaoğlu, E., 2011, A new species of Gypsophila and a new name for Silene (Caryophyllaceae) from Turkey, Turkish Journal of Botany, 36, 135-139.
 • Jackson, ML 1962. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall. Inc. 183 New York.
 • Kandemir, A., Genç, G. E. and Genç, İ., 2009, Silene dumanii (Caryophyllaceae), A new species from East Anatolia, Turkey. Ann. Bot. Fennici, 46, 71-74.
 • Karaçetin, E. ve Welch, H. J. (2011). Türkiye’deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı. (1. Basım). Ankara: Dumat Ofset Matbaacılık.
 • Kepek, M., 2003, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu'nda (ISTF) bulunan Silene L. (Caryophyllaceae) örneklerinin revizyonu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 69 sayfa, İstanbul.
 • Kılıç, S., 2007, Türkiye’nin Silene L. (Caryophyllaceae) cinsi Brachypodeae Boiss. ve Auriculatae Boiss. seksiyonları üzerinde biyosistematik çalışmalar, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 267 sayfa, Isparta.
 • Korkmaz, M., 2007, Türkiye ’de yetişen tek yıllık Gypsophila L. (Caryophyllaceae) taksonları üzerinde biyosistematik çalışmalar, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 247 sayfa, Isparta.
 • Marie, R., 1963. Flore de l'Afrique du Nord (Maroc, Algerie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrenaıque et Sahara). 10, Encycl. Biol. 62.
 • Muca, B., 2009, Türkiye Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) cins taksonları üzerinde anatomik, palinolojik, taksonomik ve morfolojik araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 49 sayfa, Isparta.
 • Özgökçe, F., Tan, K., Stevanovic, V., A New Subspecies of Silene acaulis (Caryophyllaceae) from East Anatolia, Turkey, Helsinki 27 April 2005.
 • Öztürk, MA ve Seçmen, Ö., 1999, Bitki Ekolojisi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Yayın No: 141, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir.
 • Rechinger, K.H. (ed.), 1988. Flora Iranica, Flora des Iranischen Hochlandes und der Umrahmenden Gebirge, 163. Graz.
 • Richard, LA 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkaline Soils. Handbook: 60, U.S. Dept. Of Agriculture.
 • Sahreen, S., Khan, M., Khan, R., 2009, Leaf epidermal anatomy of the genus Silene (Caryophyllaceae) from Pakistan, Pakistan.
 • Sarıoğlu, A., 2006, Samsun ve çevresinde yayılış gösteren bazı Silene L. (Caryophyllaceae) türleri üzerinde anatomik, morfolojik ve taksonomik bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 82 sayfa, Samsun.
 • Schoeder, D. 1972. Bodenkunde in Sticworten, Verlag Ferdinant Hirt, Kiel
 • Tugay, E., 2005, Konya ilindeki bazı Silene L. (Caryophyllaceae) taksonları üzerine karyolojik bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 46 sayfa, Konya.
 • Tunalı, H., 2004, İzmir ili Silene L. türleri üzerinde sistematik, morfolojik ve anatomik çalışmalar, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 120 sayfa, Eskişehir.
 • Tutin, TG, Burges, NA, Chater, AO., Edmondson, JR., Heywood, VH, Moore, DM., Valentine, DH, Walters, SM & Webb, DA, (ed) 1993, Flora Europaea. ed. 2, 1. Cambridge.
 • Tüzüner, A. 1990. Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı el kitabı, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Yalçınkaya, Z., 2006, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryum’undaki (ANK) Caryophyllaceae familyasının revizyonu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 181 sayfa, Ankara.
 • Yarcı, C., 1987, Trakya bölgesi Minuartia L. (Caryophyllaceae) türleri üzerinde, morfolojik ve sistematik çalışmalar, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 53 sayfa, Edirne.
 • Yıldız, K., 1990, Tokat çevresinin Silene L. türleri üzerinde morfolojik araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 44 sayfa, İstanbul. SELÇUK ÜNİVERİSTESİ
 • BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SELCUK UNIVERSITY
 • COORDINATION UNIT OF SCIENTIFIC JOURNALS
 • © 2015 Reproduction is free for scientific studies

Details

Other ID JA57YU33RU
Journal Section Research Articles
Authors

Yavuz BAĞCI This is me

Publication Date December 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue 41

Cite

Bibtex @ { sufefd246680, journal = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi}, eissn = {2458-9411}, address = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. Kat No: 324, Selçuklu, 42250, KONYA}, publisher = {Selcuk University}, year = {2015}, number = {41}, pages = {104 - 123}, title = {SILENE CAPILLIPES BOISS. \& HELDR. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Bağcı, Yavuz} }
APA Bağcı, Y. (2015). SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi , (41) , 104-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/23087/246680
MLA Bağcı, Y. "SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ" . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi (2015 ): 104-123 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/23087/246680>
Chicago Bağcı, Y. "SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi (2015 ): 104-123
RIS TY - JOUR T1 - SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AU - Yavuz Bağcı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 104 EP - 123 VL - IS - 41 SN - -2458-9411 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Selcuk University Journal of Science Faculty SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ %A Yavuz Bağcı %T SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi %P -2458-9411 %V %N 41 %R %U
ISNAD Bağcı, Yavuz . "SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi / 41 (December 2015): 104-123 .
AMA Bağcı Y. SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. sufefd. 2015; (41): 104-123.
Vancouver Bağcı Y. SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi. 2015; (41): 104-123.
IEEE Y. Bağcı , "SILENE CAPILLIPES BOISS. & HELDR. (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, no. 41, pp. 104-123, Dec. 2015

Dergi Sahibi: Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi temel bilimlerde ve diğer uygulamalı bilimlerde özgün sonuçları olan Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul eder. Dergide ayrıca güncel yenilikleri içeren derlemelere de yer verilebilir.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi;
İlk olarak 1981 yılında S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına başlamış; 1984 yılına kadar (Sayı 1-4) bu adla yayınlanmıştır.
1984 yılında S.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Dergisi olarak adı değiştirilmiş 5. sayıdan itibaren bu isimle yayınlanmıştır.
3 Aralık 2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi; Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrılınca 2009 yılından itibaren dergi Fen Fakültesi Fen Dergisi olarak çıkmıştır.
2016 yılından itibaren DergiPark’ta taranmaktadır.Creative Commons Lisansı
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.