Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi

Year 2017, Volume 3, Issue 2, 77 - 96, 27.12.2017

Abstract

Fikri mülkiyet hakları günümüzde ekonomik ve hukuki açıdan önem kazanmıştır. Ekonomik de­ğeri olan fikri mülkiyet haklarının üzerindeki hak sahipliğinin tanınması ve bu hakların özel kanun­larla korunması, bu hakların başka biri tarafından tescilli veya tescilsiz olarak kullanılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler ticari hayatta mar­kaların birlikte var olma sözleşmesi, lisans sözleş­mesi gibi sözleşmelerin görülmesine neden olmuş­tur. Markaların kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak, aynı veya benzer markaların aynı veya farklı piyasalarda, aynı ya da farklı türdeki mal veya hiz­metlerde herhangi bir hukuksal sorun yaşamadan birlikte kullanılmasının önemi artmaktadır. Türk hukukunda markaların birlikte var olma sözleşmesi ilk kez Sınai Mülkiyet Kanununda, marka başvuru­sunun tesciline muvafakat etme şeklinde genel ola­rak düzenlenmiştir. Bu durum, markaların birlikte var olma sözleşmesinin hukuki niteliğinin ve unsurlarının belirlenmesini gerekli kılmıştır. 

References

  • Abrek, Ömer (2005) Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi, 1. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları. Arkan, Sabih (1997) Marka Hukuku, C. I, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları. Arkan, Sabih (1998) “Marka Hakkının Tüketilmesi” Ali Bozer’e Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara. Auleytner Aleksandra, Zwierzynska Agnieszkaand Kuba lskiJakub (2011) “Nature of Licensing Agreements”, International Licensing, Center for International Legal Studies, Rel. 28. Başlar, Yusuf (2012) “Marka Lisansı Sözleşmesinin İşlevleri ve Çeşitleri”, Terazi Hukuk Dergisi, Y.7, S.68. Bozbel, Savaş (2015) Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, Oniki Levha Yayınları. Calbolis, Irene (2007) “The Sunset Of Quality Control In Modern Trademark Licensing”, Marqu¬ette University Law School Legal Studies Research¬Paper No. 07-09. Çolak, Uğur (2014) Türk Marka Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, Oniki Levha Yayınları. Eren, Fikret (2017) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları. Dönmez, İrfan (1992) Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Baskı, İstanbul. Ishida, Masayasu (2011) “Technology Transfer and Licensing” Japan Patent Office Asia-Pacific In¬dustrial Property Center. Işıktaç, Yasemin (2014), Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme, 2. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi. Hermida, Julian (2004) “Convergence Of Civil Law And Common Law Contracts In The Space Field”, Hong Kong LawJournal, Vol. 34, Issue 2. Horton Headington, Lucy/Fan, Susan (2013) Business Law Bulletins: Intellectual Property. Karahan, Sami (2003) Marka Hükümsüzlük Davalar, Konya, Mimoza Yayınları. Kıratlı, Metin (2015) “Marka Lisans Sözleşmeleri”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 23. Kırca, İsmail (2004) “Türkiye’de Markalara ve Tanınmış Markalara Yönelik Uygulamalar, Yargı¬tay Kararları Açısından Marka Hukukunda İltibas (Karıştırma) Kavramı ve Paris Sözleşmesi’nin 1. Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka”, Türkiye’de Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Sempozyumu, İstanbul. Kuntalp, Erden (2013) Karışık Muhtevalı Akit, 2. Baskı, Ankara, Batider Yayınları. Lawsen, Marie Martens (2009) Trademark Coexistence Agreements in the EU from an Inter¬disciplinary Perspective, Master Thesis, Aarhus School of Business. Modiano, Giovanna (1980), “International Patent Licensing Agreementsand Conflict of Laws”, Northwestern Journal of International Law&Busi¬ness, 2:1. Moss, Marianna (2005) “Trademark Coexistence Agreements: Legitimate Contractsor Tools Of Consumer Deception?” Nanayakkara, Tamara “Independent Existenceor Coexistence of Identicalor Similar Trade¬marks”. Nomer, Haluk N. (2015) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları. Odabaşı-Karaman, Fatma (2015) Uygulamada Fikri Mülkiyet Haklarının Haksız Rekabete Konu Olması, Ankara, Adalet Yayınevi. Oğuzman, M. Kemal, Öz, M. Turgut (2016) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C-1, 14. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık. Ongan, Burak (2007) Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu, 1. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları. Öçal, Akar (1967) Türk Hukukunda Markaların Himayesi (İsviçre ve Fransız Hukuklarıyla Mukayeseli Olarak), Ankara. Özdemir Oktay, Saibe (2002) Sınai Haklara ilişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması, 1. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları (Kısaca; Sınai Haklara). Özdemir Oktay, Saibe (1995) “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumlanması ve Boşlukların Tamamlanması”, İÜHF, C. LV, S. 1-2. (Kısaca İsimsiz Sözleşmeler) Özdoğan, Dalcı Nurcihan (2017) “Sözleşmenin Yorumunda Gerçek İradenin Tespiti”, Inonu University Law Review In ULR, Vol:8 No:1. Özel, Çağlar (2015) Marka Lisans Sözleşmesi, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları. Özsoy, Hande Saadet (2011) Türk Hukukunda Patent Lisans Sözleşmesi, 1. Baskı, Ankara, Turhan Yayınevi. Thomsen, Carin (2012) “TrademarkCo-Existence Agreements in the Perspective of EU Compe¬titionLaw”, Master’s Thesis, University of Gothen¬burg. Tekinalp, Ünal (2012) Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık. Ünal, Mücahit (2007) Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler, Ankara, Seçkin Yayınları.

Year 2017, Volume 3, Issue 2, 77 - 96, 27.12.2017

Abstract

References

  • Abrek, Ömer (2005) Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi, 1. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları. Arkan, Sabih (1997) Marka Hukuku, C. I, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları. Arkan, Sabih (1998) “Marka Hakkının Tüketilmesi” Ali Bozer’e Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara. Auleytner Aleksandra, Zwierzynska Agnieszkaand Kuba lskiJakub (2011) “Nature of Licensing Agreements”, International Licensing, Center for International Legal Studies, Rel. 28. Başlar, Yusuf (2012) “Marka Lisansı Sözleşmesinin İşlevleri ve Çeşitleri”, Terazi Hukuk Dergisi, Y.7, S.68. Bozbel, Savaş (2015) Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, Oniki Levha Yayınları. Calbolis, Irene (2007) “The Sunset Of Quality Control In Modern Trademark Licensing”, Marqu¬ette University Law School Legal Studies Research¬Paper No. 07-09. Çolak, Uğur (2014) Türk Marka Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, Oniki Levha Yayınları. Eren, Fikret (2017) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları. Dönmez, İrfan (1992) Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Baskı, İstanbul. Ishida, Masayasu (2011) “Technology Transfer and Licensing” Japan Patent Office Asia-Pacific In¬dustrial Property Center. Işıktaç, Yasemin (2014), Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme, 2. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi. Hermida, Julian (2004) “Convergence Of Civil Law And Common Law Contracts In The Space Field”, Hong Kong LawJournal, Vol. 34, Issue 2. Horton Headington, Lucy/Fan, Susan (2013) Business Law Bulletins: Intellectual Property. Karahan, Sami (2003) Marka Hükümsüzlük Davalar, Konya, Mimoza Yayınları. Kıratlı, Metin (2015) “Marka Lisans Sözleşmeleri”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 23. Kırca, İsmail (2004) “Türkiye’de Markalara ve Tanınmış Markalara Yönelik Uygulamalar, Yargı¬tay Kararları Açısından Marka Hukukunda İltibas (Karıştırma) Kavramı ve Paris Sözleşmesi’nin 1. Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka”, Türkiye’de Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Sempozyumu, İstanbul. Kuntalp, Erden (2013) Karışık Muhtevalı Akit, 2. Baskı, Ankara, Batider Yayınları. Lawsen, Marie Martens (2009) Trademark Coexistence Agreements in the EU from an Inter¬disciplinary Perspective, Master Thesis, Aarhus School of Business. Modiano, Giovanna (1980), “International Patent Licensing Agreementsand Conflict of Laws”, Northwestern Journal of International Law&Busi¬ness, 2:1. Moss, Marianna (2005) “Trademark Coexistence Agreements: Legitimate Contractsor Tools Of Consumer Deception?” Nanayakkara, Tamara “Independent Existenceor Coexistence of Identicalor Similar Trade¬marks”. Nomer, Haluk N. (2015) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları. Odabaşı-Karaman, Fatma (2015) Uygulamada Fikri Mülkiyet Haklarının Haksız Rekabete Konu Olması, Ankara, Adalet Yayınevi. Oğuzman, M. Kemal, Öz, M. Turgut (2016) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C-1, 14. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık. Ongan, Burak (2007) Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu, 1. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları. Öçal, Akar (1967) Türk Hukukunda Markaların Himayesi (İsviçre ve Fransız Hukuklarıyla Mukayeseli Olarak), Ankara. Özdemir Oktay, Saibe (2002) Sınai Haklara ilişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması, 1. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları (Kısaca; Sınai Haklara). Özdemir Oktay, Saibe (1995) “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumlanması ve Boşlukların Tamamlanması”, İÜHF, C. LV, S. 1-2. (Kısaca İsimsiz Sözleşmeler) Özdoğan, Dalcı Nurcihan (2017) “Sözleşmenin Yorumunda Gerçek İradenin Tespiti”, Inonu University Law Review In ULR, Vol:8 No:1. Özel, Çağlar (2015) Marka Lisans Sözleşmesi, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları. Özsoy, Hande Saadet (2011) Türk Hukukunda Patent Lisans Sözleşmesi, 1. Baskı, Ankara, Turhan Yayınevi. Thomsen, Carin (2012) “TrademarkCo-Existence Agreements in the Perspective of EU Compe¬titionLaw”, Master’s Thesis, University of Gothen¬burg. Tekinalp, Ünal (2012) Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık. Ünal, Mücahit (2007) Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler, Ankara, Seçkin Yayınları.

Details

Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Ahmet Hasan KILIÇ>

Publication Date December 27, 2017
Application Date October 18, 2017
Acceptance Date November 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tfm372396, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2017}, volume = {3}, number = {2}, pages = {77 - 96}, title = {Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi}, key = {cite}, author = {Kılıç, Ahmet Hasan} }
APA Kılıç, A. H. (2017). Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 3 (2) , 77-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/33429/372396
MLA Kılıç, A. H. "Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017 ): 77-96 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/33429/372396>
Chicago Kılıç, A. H. "Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017 ): 77-96
RIS TY - JOUR T1 - Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi AU - Ahmet HasanKılıç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 96 VL - 3 IS - 2 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi %A Ahmet Hasan Kılıç %T Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi %D 2017 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kılıç, Ahmet Hasan . "Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 / 2 (December 2017): 77-96 .
AMA Kılıç A. H. Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi. TFM. 2017; 3(2): 77-96.
Vancouver Kılıç A. H. Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2017; 3(2): 77-96.
IEEE A. H. Kılıç , "Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 77-96, Dec. 2017