Research Article
BibTex RIS Cite

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE MARKANIN İDARİ KARARLA İPTALİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI

Year 2019, Volume: 5 Issue: 1, 39 - 46, 25.06.2019

Abstract

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 26. maddesinde markanın iptali düzenlenmiştir. Markanın iptali, kanunda belirtilen hâllerin varlığı hâlinde, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun, talep edilmesi halinde, tescilli bir marka üzerindeki hakkı ortadan kaldırmasıdır. İptal kararı ile idare, mülkiyet hakkına müdahale etmiş ve hakkı ortadan kaldırmış olmaktadır. Marka hakkı bundan başka, mahkeme tarafından verilen hükümsüzlük kararı ile ortadan kaldırılabilmektedir. Temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından mülkiyet hakkını ortadan kaldıran müdahalelerin mahkeme kararı ile yapılması yerindedir. Hükümsüzlüğün mahkeme kararı ile, ancak onunla aynı etkiyi doğuran iptalin ise idari bir makam tarafından gerçekleştirilmesi kendi içerisinde bir tutarsızlık barındırmaktadır. Diğer yandan kaleme alınış tarzı nedeniyle, iptale ilişkin hükmün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. maddesinde düzenlenen hak arama hürriyetine aykırılık taşıdığını düşünmekteyiz.

References

  • Abacıoğlu Viskuşenko, M.: Markalar İle İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yer Alan Değişiklikler, Ankara FMR 2018/1, s. 82. Akıllıoğlu, T.: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Mülkiyet Hakkı ve Kazanılmış Hak Üzerine Bazı Gözlemler”, İÜİHİD, C. 5, S. 2, 2012, s. 9 vd. Alhas, Z. S./Dernekoğlu U.: Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi”, FMR 2014, S.1, s. 17 vd. Arkan, S.: Marka Hukuku, AÜHF Döner Sermaye Yayınları, Ankara 1998. Bahadır, Z.: Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara 2018. Bozgeyik, H.: Garanti Markasının Marka Hukukundaki Yeri Ve Benzer Kavramlarla İlişkisi, İÜHFM, 2013, C. LXXI, S. 2, s. 91 vd. Bilge, M. E.: Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi, Batıder 2005, C. 23, S.1, s. 126 vd; Çağlar, H.: Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Ocak 2017, (Sınai Mülkiyet Kanunu Önemli Yenilikler), s. 148. Çağlar, H.: “6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları ve Anayasa Mahkemesi’nin 556 Sayılı KHK M. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXI, Y. 2017, S. 1, s. 3 vd. Çolak, U.: markanın Jenerik Ad Haline Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlük Davası, Fikri Mülkiyet Yıllığı, Ankara 2013, s. 182 vd. Ertaş, Ş.: “Mülkiyet Hakkının Yeni Boyutu ve Bu Hakka Getirilen Daraltımların Anayasa ve İnsan Haklarına Uygunluğu”, in. Türk Medenî Kanununun Yürürlüğe Girişinin 80. Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Sempozyum, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2006, s. 137. Gemalmaz, H. B.: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Mülkiyet Hakkının Sınırlanmasında ‘Adil Denge’ İlkesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2011, C. LXIX, S. 1-2, s. 347 vd. Güneş, İ.: Kullanmayan Markanın İptali Sorunu, FMR 2015, S.1, s. 41 vd. Kaya, A.: “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul 5-6 Mayıs 2005, s. 195 vd. Karayalçın, Y.: Ticaret Hukuku Dersleri-I. Giriş Ticari İşletme”, 3.baskı, Ankara 1968. Kırcı, N. Berkay: Markanın Hükümsüzlüğü, TBB Dergisi 2006, S. 66, s. 95 vd. Suluk, C.: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler, TFM 2018, C. 4, S. 1, s. 91 vd. Şehirali Çelik, F. H.: Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m.155 Vesilesiyle Bir İncelemesi. Batıder 2018, C. 34, S. 2, s. 33 vd. Şimşek, S.: Mülkiyet Hakkının Kapsamı, Sınırlandırma Nedenleri Ve Şartları Açısından 1982 Anayasası Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz –I, TBB Dergisi 2010 (91), s. 181 vd. Tekinalp, Ü.: Fikri Mülkiyet Hukuku, B.3, 2004. Tiryaki, R.: Ekonomik Özgürlükler ve Anayasa, Ankara 2008. Ünsal, Ö. E.: İdari İptal Müessesesi – Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Alanında Getirilen Önemli Bir Değişiklik, (bkz. https://iprgezgini.org/2017/01/08/idari-iptal-muessesesi-sinai-mulkiyet-kanunu-ile-marka-alaninda-getirilen-onemli-bir-degisiklik/). https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/D386475F-DF3B-4446-86EB 14B783211D78.pdf;jsessionid=6881D9AFFB815C9F7AD9B5B71C7F46E8)

UNCONSTITUTIONALITY OF CANCELLATION OF TRADEMARK BY ADMINISTRATION DECISION ACCORDING TO INDUSTRIAL PROPERTY CODE NUMBERED 6769

Year 2019, Volume: 5 Issue: 1, 39 - 46, 25.06.2019

Abstract

Brand cancellation has been regulated in
Article 26 of Industrial Property Law, Law No: 6769. In short, cancellation is
for the Turkish Patent and Brand Office to release the rights on a registered
brand upon request, when the conditions specified in the law exist. In this
aspect, an administrative office is interfering with the right of ownership and
is abolishing the right. Another condition that abolishes the right of brand is
invalidity. Invalidity of a brand is realized by the court. In terms of
protecting the basic rights and freedoms, any intervention that abolishes the
right of ownership should be exercised through a court order. There is a
contradiction in the fact that invalidity is reached through a court decision
while cancellation, which has the same effect as invalidity, is exercised by an
administrative body. On the other hand, based on the wording style of it, we
believe that the provision related to cancellation is in violation to the
freedom of seeking right regulated in Article 36 of the Constitution of the
Turkish Republic.

References

  • Abacıoğlu Viskuşenko, M.: Markalar İle İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yer Alan Değişiklikler, Ankara FMR 2018/1, s. 82. Akıllıoğlu, T.: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Mülkiyet Hakkı ve Kazanılmış Hak Üzerine Bazı Gözlemler”, İÜİHİD, C. 5, S. 2, 2012, s. 9 vd. Alhas, Z. S./Dernekoğlu U.: Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi”, FMR 2014, S.1, s. 17 vd. Arkan, S.: Marka Hukuku, AÜHF Döner Sermaye Yayınları, Ankara 1998. Bahadır, Z.: Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara 2018. Bozgeyik, H.: Garanti Markasının Marka Hukukundaki Yeri Ve Benzer Kavramlarla İlişkisi, İÜHFM, 2013, C. LXXI, S. 2, s. 91 vd. Bilge, M. E.: Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi, Batıder 2005, C. 23, S.1, s. 126 vd; Çağlar, H.: Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Ocak 2017, (Sınai Mülkiyet Kanunu Önemli Yenilikler), s. 148. Çağlar, H.: “6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları ve Anayasa Mahkemesi’nin 556 Sayılı KHK M. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXI, Y. 2017, S. 1, s. 3 vd. Çolak, U.: markanın Jenerik Ad Haline Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlük Davası, Fikri Mülkiyet Yıllığı, Ankara 2013, s. 182 vd. Ertaş, Ş.: “Mülkiyet Hakkının Yeni Boyutu ve Bu Hakka Getirilen Daraltımların Anayasa ve İnsan Haklarına Uygunluğu”, in. Türk Medenî Kanununun Yürürlüğe Girişinin 80. Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Sempozyum, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2006, s. 137. Gemalmaz, H. B.: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Mülkiyet Hakkının Sınırlanmasında ‘Adil Denge’ İlkesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2011, C. LXIX, S. 1-2, s. 347 vd. Güneş, İ.: Kullanmayan Markanın İptali Sorunu, FMR 2015, S.1, s. 41 vd. Kaya, A.: “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul 5-6 Mayıs 2005, s. 195 vd. Karayalçın, Y.: Ticaret Hukuku Dersleri-I. Giriş Ticari İşletme”, 3.baskı, Ankara 1968. Kırcı, N. Berkay: Markanın Hükümsüzlüğü, TBB Dergisi 2006, S. 66, s. 95 vd. Suluk, C.: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler, TFM 2018, C. 4, S. 1, s. 91 vd. Şehirali Çelik, F. H.: Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m.155 Vesilesiyle Bir İncelemesi. Batıder 2018, C. 34, S. 2, s. 33 vd. Şimşek, S.: Mülkiyet Hakkının Kapsamı, Sınırlandırma Nedenleri Ve Şartları Açısından 1982 Anayasası Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz –I, TBB Dergisi 2010 (91), s. 181 vd. Tekinalp, Ü.: Fikri Mülkiyet Hukuku, B.3, 2004. Tiryaki, R.: Ekonomik Özgürlükler ve Anayasa, Ankara 2008. Ünsal, Ö. E.: İdari İptal Müessesesi – Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Alanında Getirilen Önemli Bir Değişiklik, (bkz. https://iprgezgini.org/2017/01/08/idari-iptal-muessesesi-sinai-mulkiyet-kanunu-ile-marka-alaninda-getirilen-onemli-bir-degisiklik/). https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/D386475F-DF3B-4446-86EB 14B783211D78.pdf;jsessionid=6881D9AFFB815C9F7AD9B5B71C7F46E8)
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ozan Can 0000-0001-7016-966X

Publication Date June 25, 2019
Submission Date January 30, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Can, O. (2019). 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE MARKANIN İDARİ KARARLA İPTALİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 5(1), 39-46.
AMA Can O. 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE MARKANIN İDARİ KARARLA İPTALİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI. TFM. June 2019;5(1):39-46.
Chicago Can, Ozan. “6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE MARKANIN İDARİ KARARLA İPTALİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI”. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5, no. 1 (June 2019): 39-46.
EndNote Can O (June 1, 2019) 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE MARKANIN İDARİ KARARLA İPTALİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5 1 39–46.
IEEE O. Can, “6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE MARKANIN İDARİ KARARLA İPTALİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI”, TFM, vol. 5, no. 1, pp. 39–46, 2019.
ISNAD Can, Ozan. “6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE MARKANIN İDARİ KARARLA İPTALİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI”. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5/1 (June 2019), 39-46.
JAMA Can O. 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE MARKANIN İDARİ KARARLA İPTALİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI. TFM. 2019;5:39–46.
MLA Can, Ozan. “6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE MARKANIN İDARİ KARARLA İPTALİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI”. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 5, no. 1, 2019, pp. 39-46.
Vancouver Can O. 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE MARKANIN İDARİ KARARLA İPTALİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI. TFM. 2019;5(1):39-46.