12. Sayımız: Editörden Yazısı

Değerli okurlarımız, kıymetli ilim talipleri,

Trabzon İlahiyat Dergisi’nin 12. sayısıyla karşınızdayız. Bu sayının bazı hususiyetleri bulunmaktadır. Öncelikle bir önceki sayıda ifade edildiği üzere dergimiz TR Dizin tarafından taranmaya başlanmıştır ve makalelere DergiPark vasıtasıyla DOI numarası verilmektedir. Bu önemli gelişme, beklendiği gibi dergimize teveccühü artırmış, gelen makale sayısında önemli bir artış meydana getirmiştir. Dergi yayın kurulu gelen çalışmaların en nitelikli olanlarını seçebilmek için büyük bir gayret sarf etmiştir. Bu sayımızda neşredilen çalışmaların yaklaşık dört kat daha fazlası dergi yayın politikasına uygun bulunmadığı için elenmiştir. Daha önceki sayılarımızda bir benzeri yaşanmayan bu durum dergimizin TR Dizin tarafından taranması ve makalelere DOI numarası vermeye başlamasının bir sonucudur. Dergimize gösterilen teveccühün sonraki sayılarda artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Zira dergimizin niteliğini ve tanınırlığını artırmak amacıyla gelen çalışmaların seçimi ve değerlendirilmesinde son derece dikkatli hareket ediyor, ulusal ve uluslararası indeksleri yakından takip ediyoruz. Nitekim indeks başvurularımızın olumlu sonuçları gelmeye başlamıştır. Mesela bilimsel dergiler için uluslararası bir indeksleme veri tabanı olan Index Copernicus - ICI Journal Master List 2018 yılından itibaren dergimizi tarayacağını bildirmiştir. Bundan sonraki sayılarda indeks çeşitliliğini artırmak suretiyle dergimizi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

Bu sayının bir diğer hususiyeti yeni editörler tarafından çıkarılmış olmasıdır. Kasım-2019 tarihi itibariyle Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Midilli ve Dr. Öğr. Üyesi Enes Büyük editör, Arş. Gör. Mustafa Gargar editör yardımcısı olarak atanmıştır. Ayrıca Arş. Gör. Dr. Abdullah Kavalcıoğlu tashih ekibine dâhil edilmiştir. Yeni atamalar için Fakülte yönetimine teşekkür ederiz. Eski editörler Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Karadayı ve Doç. Dr. Fatih Topaloğlu’na, eski editör yardımcıları Dr. Halil Temiztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Enes Büyük’e, tashih ekibinde görev yapan Arş. Gör. Mustafa Gargar’a ifa ettikleri kıymetli vazifelerden dolayı müteşekkiriz. Bu ekipten Doç. Dr. Fatih Topaloğlu görevine derginin yayın kurulu üyesi olarak devam edecektir. Hedefimiz derginin kuruluşundan beri sürdürdüğü gelişimini hızlandırarak devam ettirmektir. Gayret bizden muvaffakiyet Yüce Allah’tandır.

Dergimizin bu sayısında yer alan çalışmalardan kısaca bahsetmek isteriz. Bu sayıda 7 makale ve 1 kitap tanıtım yazısı bulunmaktadır.

Makalelerden ilk sırada yayınlanmış olanı Dr. Öğr. Üyesi Selim Demirci’ye aittir ve Sahabenin Rol Model Olmasında İdeolojik ve Parçacı Okuma: Ebu Zer el-Gıfârî Örneği başlığını taşımaktadır. Demirci makalesinde, Ebu Zer el-Gıfârî örneğinde sahabilerin kendi zamanlarındaki bir takım dini, siyasi ve hukuki faaliyetlere karşı duruşlarının günümüzdeki anakronik ve parçası okumalarına odaklanmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Nihat Durmaz tarafından kaleme alınmış olan, Kierkegaard Felsefesinde Hakikatin (Doğruluğun) Görünümü isimli makaleye ikinci sırada yer verilmiştir. Yazar makalesinde Kierkegaard’ın hakikati epistemolojik açıdan nasıl temellendirdiğini göstermeye çalışmaktadır.

Bir sonraki makalenin başlığı, Kelamcılara Göre Müteşabih Ayetlerin Hikmetleridir ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Bayram tarafından telif edilmiştir. Müellif makalesinde kelâm ekollerinin müteşabih ayetlere yaklaşım biçimlerini ele almaktadır.

Dergimizde neşretme imkanı bulduğumuz dördüncü makale, Hz. Peygamber’in Teşrii Olmayan Fiillerinin Nitelikleri başlığıyla Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Harun Kıylığ’a aittir. Kıylık, çalışmasında Hz. Peygamber’in insan olarak ortaya koyduğu davranışların Sünnet kapsamında değerlendirip değerlendirilemeyeceğini tartışmaktadır.

Beşinci sırada neşredilen, Ebu Şekûr es-Sâlimî’nin İmana Dair Bazı Görüşleri isimli makale Dr. Öğr Üyesi Mustafa Aykaç tarafından kaleme alınmıştır. Aykaç, makalesinde Sâlimî’nin yazdıkları üzerinden Mâtürîdilik öncesi dönemde Semerkant bölgesinde imanla ilgili konuların değerlendirilme tarzını göstermeye çalışmaktadır.

Bir sonraki makale Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aziz Yaşar tarafından yazılmıştır ve Erken Ödeme İndirimi Muamelesinin Şer‘i Hükmü ve Cahiliye Ribası ile İlişkisi Açısından Tahlili başlığını taşımaktadır. Müellif makalesinde vadeli borçta peşin ödeme karşılığında indirim yapılmasının caiz olup olmadığı meselesini ele almaktadır.

Yedinci sırada, Arş. Gör. Dr. Ersan Türkmen tarafından yazılmış olan, Şemsüddin Semerkandi’nin Beşârâtü’l-İşârât Adlı Eserinde Kullandığı Şerh Metodu ve Eserin İlahiyat Bölümünde Felsefi Konulara Yaklaşımı başlıklı makale yer almaktadır. Türkmen bu makalesinde İbn Sina’nın şarihlerinden biri olarak tanıttığı Semerkandi’nin şerh metodunu ve felsefi düşüncelerini incelemeye çalışmaktadır.

Son olarak Arş. Gör. Rızkan Tok tarafından yapılmış olan bir kitap tanıtım yazısına (Bir mistik Rahibe Bingenli hildegard – Dr. Halil Temiztürk) yer veriyoruz.

 Gelecek sayıda tekrar birlikte olmak ümidiyle…https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/26210