Research Article
BibTex RIS Cite

The effect of media on participation in gastronomy courses

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 58 - 65, 31.12.2023
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1356265

Abstract

This research aims to examine the effect of traditional and social media on participation in gastronomy courses. A phenomenological approach was followed in the research. The participants of the research are 25 people who actively participate in the gastronomy course. While determining the participants, it was acted on the basis of purposeful sampling. The data were obtained as a result of face-to-face interviews with the participants with the prepared semi-structured form. Content analysis was applied to the obtained data. As a result of the research, it is seen that the effect of the media on participation in gastronomy courses is gathered under the main theme of media and sub-themes of traditional and social media. The codes created in the research show that social media has important effects on participation in gastronomy courses.

Ethical Statement

Bu çalışmada kullanılan anket yöntemi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Etik Kurulu’ndan 31/05/2023 tarihli ve 2023/09 nolu toplantısında 10. sıra sayılı kararı ile izin alınmıştır. Aksi bir durumun tespiti halinde TO&RE Dergisinin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk çalışmanın yazar (lar) ına aittir.

References

 • Alphan, E. (2022). Hatırlanabilir Gastronomik Deneyimde Katılım, Duygular ve Motivasyonun Rolü: Yemek Kursları Örneği, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı, Ankara.
 • Aksenova, D., Cai, W. & Gebbels, M. (2022). Multisensory Prosumption: How Cooking Classes Shape Perceptions of Destinations. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 34(9), 3417-3439.
 • Aymankuy, Y. & Güdü Demirbulat, Ö. (2017). Türkiye’de Lisans Düzeyindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programlarının Durum Analizi. Gastronomi Üzerine Araştırmalar. Birinci Baskı. Ankara.
 • Aziz, A. (1976). Radyo ve Televizyona Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (2012). Radyo Yayıncılığı. İstanbul: Nobel Akademik.
 • Belle, T.J.L. (1982). Formal, Nonformal And İnformal Education: A Holistic Perspective On Lifelong Learning. International Review of Education, 28, 59–175.
 • Chang, J., Okumus, B., Wang, C.-H. & Chiu, C.-Y. (2020). "Food Tourism: Cooking Holiday Experiences in East Asia". Tourism Review, 76(5), 1067-1083.
 • Chef Akademi Aşcılık Kursu, (03 2023). Hakkımızda, Biz Kimiz, https://www.chefakademi.com/, 25.03.2023.Chef’s Table Mutfak Akademisi, (03 2023). Hakkımızda, Biz Kimiz, https://chefstable.com.tr/, 25.03.2023.
 • Chesher, C. (2012). Between image and information: The iphone camera in the history of photography. In: Hjorth, L., et al. (eds) Studying Mobile Media: Cultural Technologies, Mobile Communication, and the iphone. New York: Routledge, 98–117.
 • Consterdine, G. (2005). How Magazine Advertising Works. Ppa Marketing, England.
 • Creswell, W. J. (2014). Research Desing. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications, Inc.
 • Culinary Institute of America, (03 2023). About CIA, Vision and Mission, https://www.ciachef.edu/, 25.03.2023.
 • Daylar, Ş. (2015). Otel Mutfak Yöneticilerinin İşgörenlerin Yeterlilik Düzeyi Hakkındaki Algıları: Karşılaştırılmalı Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Denk, E. & Koşan, A. (2017). Otel Mutfak Çalışanları Mesleki Eğitim Seviyeleri ve Kariyer Hedeflerinin Ölçülmesi: Kış Koridoru Analizi. Yorum-Yönetim-Yöntem, Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 5(1), 55-83. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yorumyonetim/issue/31066/326924.
 • Doğanay, A., Ataizi, M., Şimşek, A. & Balaman Salı, J., Akbulut, Y. (2018). Evren ve Örneklem, İçinde, A, Şimşek (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, ss. 118-143, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Drexel University, (03 2023). About, https://drexel.edu/, 25.03.2023.
 • Eks Mutfak, (03 2023). Hakkımızda, Eks Mutfak Akademisi, https://www.eksmutfak.com.tr/, 25.03.2023.
 • Ellison, N., Lampe, C., Steinfield, C., & Vitak, J. (2010). With a little help from my Friends: Social network sites and social capital. In Z. Papacharissi (Ed.), A networked self: Identity, community and culture on social network sites (pp. 124–145). New York: Routledge.
 • Enes, K., & Yavuz, G. (2019). Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. https://www.researchgate.net/publication/357484796.
 • Erdoğan, H.A. (2009). Günümüz kitle iletişim araçlarının görünen ve görünmeyen yüzü: Türkiye örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Konya: T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimsel Enstitüsü.
 • Fuste Forne, F. (2017). Food journalism: building the discourse on the popularization of gastronomy in the twenty first century. PhD Thesis. Universitat Ramon Llull. School of Communication and International Relations. Barcelona.
 • Gastro26 Mutfak Akademisi, (03 2023). Hakkımızda, Eğitimlerimiz, https://gastro26.com/, 25.03.2023.
 • Gastro Akademi Profesyonel Mutfak Eğitimi (03 2023). https://gastroakademi.com.tr/. 25.03.2023.
 • Gibbs, G. (2009). Analyzing Qualitative Data, Sage, London.
 • Golden Chef Mutfak Akademisi (03, 2023). Hakkımızda, Profesyonel Mesleki Eğitimler, https://goldenchef.com.tr/, 25.03.2023.
 • Görkem, O. & Sevim, B. (2016). Gastronomi Eğı̇tı̇mı̇nde Geç Mı̇ Kalındı Acele Mi Edı̇lı̇yor?. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58) , 0-0 . DOI: 10.17755/esosder.258830.
 • Görkem, O. & Ertopcu, İ. (2019). TV Yemek Programlarının Gastronomi Eğitimine Yansımaları. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4) 1501-1513. DOI: 10.26677/TR1010.2019.255 ISSN: 2587–0890.
 • Güçlü, M. & Bozgeyikli, H. (2017). Türkiye’de Mesleki Açık Öğretim Liseleri: Tarihsel Gelişim Açısından Bir Değerlendirme. Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(14), 139-155. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hakisderg/issue/29571/297651.
 • Institut Paul Bocuse: Hotel school, food service and culinary arts. (03 2023). About, https://en.institutpaulbocuse.com/, 25. 03. 2023.
 • İstim, F. (2022). Medya Bir Ulusun Gören Gözüdür. https://gastrotourismturkey.com/medya-bir-ulusun-goren-gozudur/.
 • İş Gücü Yetiştirme Kursları (İŞKUR), (03 2023). Aktif İşgücü Programları, https://www.iskur.gov.tr/, 22.03.2023. Johnson and Wales University (03, 2023). https://www.jwu.edu/. 25.03.2023.
 • Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Cchallenges and Opportunities of Social Media, Business Horizons, 53(1) January–February 2010, ss. 59-68. http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003.
 • Kara, Y. & Coşkun, A. (2012). Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2),73-90.
 • Khillar, S. (2020). Difference Between Social Media and Traditional Media. Difference Between Similar Terms and Objects. https://www.differencebetween.net/technology/difference-between-social-media and traditional media.
 • Küçükşahin, E. (2016). Gastronomi ve medya ilişkisi, İçinde, H. Yılmaz (Ed.), Gastronomi ve Medya, ss. 2-27, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Küçükşahin, E., Şenel, P., Kutlu, T.Ö. & Erzurum, F., Özata, Z., Eryılmaz, H., Akarçay, E. (2018). Gastronomi ve Medya, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
 • Le Cordon Bleu, (03 2023).Our Story, https://www.cordonbleu.edu/home/en, 25.03.2023.
 • Lee, Z. D. (2019). Traditional Media vs. New Media. https://medium.com/@zendenl40/traditional-media-vs-new-media-27168642f90e/.
 • Lewis, T. (2008). Smart Living: Lifestyle Media and Popular Expertise, New York, NY: Peter Lang.
 • Lewis, T. (2014). Lifestyle media, İçinde, J. S. Maguire & J. Matthews (Ed.), The cultural intermediaries reader. ss. 134–144, London, Sage.
 • Lewis, T. (2018). Food politics in a digital era. In T. Schneider, K. Eli, C. Dolan, & S. Ulijasze (Eds.), Digital food activism (pp. 185–202). London: Routledge.
 • Lewis, T. & Phillipov, M. (2016). A pinch of ethics and a soupçon of home cooking: Soft-selling supermarkets on food television. In P. Bradley (Ed.), Food, media and contemporary culture: The edible image. London: Palgrave Macmillan.
 • Lin, M. F. G., Hoffman, E.S. & Borengasser, C. (2013). Is Social Media Too Social for Class? A Case Study of Twitter Use. TechTrends, March/April 2013, 57 (2). https://link.springer.com/article/10.1007/s11528-013-0644-2
 • Merriam, S. B. & Grenier, R. S. (2019). Qualitative Research in Practice: Examples for Discussion and Analysis. CA: Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Sage Publications, New York.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği, (03 2023,). https://ookgm.meb.gov.tr/www/yonetmelik/icerik/72, 22.03.2023.
 • Mutfak Sanatları Akademisi MSA, (03 2023). Eğitimler, https://msa.com.tr/, 25.03.2023.
 • Neuman, L. W. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Seventh Ed.). Essex: Pearson Education Limited.
 • Oxford Learner’s Dictionaries, (03 2023). https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/, 23.03.2023.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Saint Paul, SAGE Publications, inc. Pershad, Y., Hangge T.P., Albadawi, H. & Oklu R. (2018). Social Medicine: Twitter in Healthcare. J. Clin. Med, 7 (121) DOI:10.3390/jcm7060121.
 • Phillipov, M. (2013). Mastering obesity: Masterchef Australia and the resistance to public health nutrition. Media, Culture & Society, 35(4), 506–515. https://doi.org/10.1177/0163443712474615.
 • Phillipov, M. (2016). The new politics of food: Television and the media food industries. Media International Australia, Sage Journals ss. 90–98. https://doi.org/10.1177/1329878X15627339.
 • Phillipov, M. (2017). Media and Food Industries: The New Politics of Food. Switzerland, Springer Link.
 • Prebensen, N. K. & Foss, L. (2011). Coping and Co‐Creating in Tourist Experiences. International Journal of Tourism Research, 13(1), 54–67. DOI:10.1002/jtr.799.
 • Shah, M. (2020). Traditional Media vs. New Media: Which is Beneficial. https://www.techfunnel.com/martech/traditional-media-vs-new-media-beneficial/.
 • Shrum, L. J. (2009). Media Consumption and Perceptions of Social Reality: Effects and Underlying Processes, İçinde, J. Bryant ve M. B. Oliver (Ed.), Media Effects: Advances in Theory and Research, ss. 50-73, Psychology Press, New York.
 • Saruhan, Ş.C. & Özdemirci, A. (2020). Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Suntikul, W., Agyeiwaah, E., Huang, W. J. & Pratt, S. (2020). Investigating the Tourism Experience of Thai Cooking Classes: An Application of Larsen’s Three-Stage Model. Tourism Analysis, 25(1), 107–122. DOI: https://doi.org/10.3727/108354220X15758301241684.
 • Stanley, J. & Stanley, L. (2015). Food Tourism: A Practical Marketing Guide, Elsevier, Burlington MA. Şenel, A. (2008). Eğitimin Temel Kavramları. M. Gültekin (Editör). Eğitim Bilimine Giriş Eskişehir. Anadolu Üniversitesi, ss.1-16.
 • Şengün, S. (2017). Gastronomi Eğitimi ve Gastronomide Kariyer. M. Sarıışık (Editör). Tüm Yönleriyle Gastronomi Bilimi. Ankara. Detay Yayıncılık, ss.169-186.
 • Taşpınar, O. & Temeloğlu, E. (2018). Influence of Tv Cooking Shows on the Behavioral Intention of Participating in Gastronomic Tourism. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6/2 (2018) 24-40.
 • TCA Ankara Yemek ve Aşçılık Kursu, (03 2023). Profesyonel Aşcılık, http://www.turkishculinaryacademy.com/, 26.03.2023.
 • The Free Dictionary, (03 2023). https://www.thefreedictionary.com/newspaper, 22.03.2023.
 • Türk Dil Kurumu TDK, (03 2023). https://sozluk.gov.tr, 13.03.2023.
 • Türkoğlu, N. (2010). Toplumsal iletişim, Urban Kitap, İstanbul.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı:24 ss:554.
 • Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi USLA, (03 2023). Hakkımızda, Biz kimiz?, https://usla.com.tr/, 26.03.2023.
 • University of Gastronomic Science, (03, 2023). Hizmetler, https://www.unisg.it/en/, 25.03.2023.
 • University of West London, (03 2023). Hizmetler, https://www.uwl.ac.uk/, 25.03.2023.
 • Worsley, A., Wang, W., Ismail, S. & Ridley, S. (2014). Consumers interest in learning about cooking: The influence of age, gender and education, International Journal of Consumer Studies, 38(3). DOI:10.1111/ijcs.12089.
 • Yılmaz, H., & Şenel, P. (2016). Kitle iletişiminde gastronomi. Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yılmaz, H., & Göksu, P. (2017). The Effect of Gastronomy-Travel Based TV Programs on Behavioral Tasting Intention. 2nd Interdisciplinary Conference of Management Researchers Empowering Sustainable Tourism, Organizational Management and Our Environment 19th – 21st October 2017 – Sabaragamuwa University of Sri Lanka.
 • Yıldırım, A. & Şimsek, H. (1999). Sosval Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yuan, L., Ping C. & Yen, T. (2023). Building WOM from Hedonic Experience of Social Media in the Field of Gastronomy. Asian Research Journal of Arts & Social Sciences, 19(1), 13-25.
 • Zappavıgna, M. (2016). Social media photography: Construing subjectivity in instagram images. Visual Communication, 5(3), 271–292. https://doi.org/10.1177/1470357216643220.

Gastronomi kurslarına katılımda medyanın etkisi

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 58 - 65, 31.12.2023
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1356265

Abstract

Bu araştırma gastronomi kurslarına katılımda geleneksel ve sosyal medyanın etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma da fenomenolojik yaklaşım izlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını gastronomi kursuna aktif olarak katılan 25 kişi oluşturmaktadır. Katılımcılar belirlenirken amaçlı örneklemden yola çıkarak hareket edilmiştir. Veriler hazırlanan yarı yapılandırılmış form ile katılımcılara yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda gastronomi kurslarına katılımda medyanın etkisinin medya ana teması altında geleneksel ve sosyal medya alt temaları altında toplandığı görülmektedir. Araştırmada oluşturulan kodlar ise gastronomi kurslarında katılımda sosyal medyanın önemli etkileri olduğunu göstermektedir.

References

 • Alphan, E. (2022). Hatırlanabilir Gastronomik Deneyimde Katılım, Duygular ve Motivasyonun Rolü: Yemek Kursları Örneği, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı, Ankara.
 • Aksenova, D., Cai, W. & Gebbels, M. (2022). Multisensory Prosumption: How Cooking Classes Shape Perceptions of Destinations. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 34(9), 3417-3439.
 • Aymankuy, Y. & Güdü Demirbulat, Ö. (2017). Türkiye’de Lisans Düzeyindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programlarının Durum Analizi. Gastronomi Üzerine Araştırmalar. Birinci Baskı. Ankara.
 • Aziz, A. (1976). Radyo ve Televizyona Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (2012). Radyo Yayıncılığı. İstanbul: Nobel Akademik.
 • Belle, T.J.L. (1982). Formal, Nonformal And İnformal Education: A Holistic Perspective On Lifelong Learning. International Review of Education, 28, 59–175.
 • Chang, J., Okumus, B., Wang, C.-H. & Chiu, C.-Y. (2020). "Food Tourism: Cooking Holiday Experiences in East Asia". Tourism Review, 76(5), 1067-1083.
 • Chef Akademi Aşcılık Kursu, (03 2023). Hakkımızda, Biz Kimiz, https://www.chefakademi.com/, 25.03.2023.Chef’s Table Mutfak Akademisi, (03 2023). Hakkımızda, Biz Kimiz, https://chefstable.com.tr/, 25.03.2023.
 • Chesher, C. (2012). Between image and information: The iphone camera in the history of photography. In: Hjorth, L., et al. (eds) Studying Mobile Media: Cultural Technologies, Mobile Communication, and the iphone. New York: Routledge, 98–117.
 • Consterdine, G. (2005). How Magazine Advertising Works. Ppa Marketing, England.
 • Creswell, W. J. (2014). Research Desing. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications, Inc.
 • Culinary Institute of America, (03 2023). About CIA, Vision and Mission, https://www.ciachef.edu/, 25.03.2023.
 • Daylar, Ş. (2015). Otel Mutfak Yöneticilerinin İşgörenlerin Yeterlilik Düzeyi Hakkındaki Algıları: Karşılaştırılmalı Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Denk, E. & Koşan, A. (2017). Otel Mutfak Çalışanları Mesleki Eğitim Seviyeleri ve Kariyer Hedeflerinin Ölçülmesi: Kış Koridoru Analizi. Yorum-Yönetim-Yöntem, Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 5(1), 55-83. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yorumyonetim/issue/31066/326924.
 • Doğanay, A., Ataizi, M., Şimşek, A. & Balaman Salı, J., Akbulut, Y. (2018). Evren ve Örneklem, İçinde, A, Şimşek (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, ss. 118-143, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Drexel University, (03 2023). About, https://drexel.edu/, 25.03.2023.
 • Eks Mutfak, (03 2023). Hakkımızda, Eks Mutfak Akademisi, https://www.eksmutfak.com.tr/, 25.03.2023.
 • Ellison, N., Lampe, C., Steinfield, C., & Vitak, J. (2010). With a little help from my Friends: Social network sites and social capital. In Z. Papacharissi (Ed.), A networked self: Identity, community and culture on social network sites (pp. 124–145). New York: Routledge.
 • Enes, K., & Yavuz, G. (2019). Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. https://www.researchgate.net/publication/357484796.
 • Erdoğan, H.A. (2009). Günümüz kitle iletişim araçlarının görünen ve görünmeyen yüzü: Türkiye örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Konya: T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimsel Enstitüsü.
 • Fuste Forne, F. (2017). Food journalism: building the discourse on the popularization of gastronomy in the twenty first century. PhD Thesis. Universitat Ramon Llull. School of Communication and International Relations. Barcelona.
 • Gastro26 Mutfak Akademisi, (03 2023). Hakkımızda, Eğitimlerimiz, https://gastro26.com/, 25.03.2023.
 • Gastro Akademi Profesyonel Mutfak Eğitimi (03 2023). https://gastroakademi.com.tr/. 25.03.2023.
 • Gibbs, G. (2009). Analyzing Qualitative Data, Sage, London.
 • Golden Chef Mutfak Akademisi (03, 2023). Hakkımızda, Profesyonel Mesleki Eğitimler, https://goldenchef.com.tr/, 25.03.2023.
 • Görkem, O. & Sevim, B. (2016). Gastronomi Eğı̇tı̇mı̇nde Geç Mı̇ Kalındı Acele Mi Edı̇lı̇yor?. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58) , 0-0 . DOI: 10.17755/esosder.258830.
 • Görkem, O. & Ertopcu, İ. (2019). TV Yemek Programlarının Gastronomi Eğitimine Yansımaları. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4) 1501-1513. DOI: 10.26677/TR1010.2019.255 ISSN: 2587–0890.
 • Güçlü, M. & Bozgeyikli, H. (2017). Türkiye’de Mesleki Açık Öğretim Liseleri: Tarihsel Gelişim Açısından Bir Değerlendirme. Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(14), 139-155. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hakisderg/issue/29571/297651.
 • Institut Paul Bocuse: Hotel school, food service and culinary arts. (03 2023). About, https://en.institutpaulbocuse.com/, 25. 03. 2023.
 • İstim, F. (2022). Medya Bir Ulusun Gören Gözüdür. https://gastrotourismturkey.com/medya-bir-ulusun-goren-gozudur/.
 • İş Gücü Yetiştirme Kursları (İŞKUR), (03 2023). Aktif İşgücü Programları, https://www.iskur.gov.tr/, 22.03.2023. Johnson and Wales University (03, 2023). https://www.jwu.edu/. 25.03.2023.
 • Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Cchallenges and Opportunities of Social Media, Business Horizons, 53(1) January–February 2010, ss. 59-68. http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003.
 • Kara, Y. & Coşkun, A. (2012). Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2),73-90.
 • Khillar, S. (2020). Difference Between Social Media and Traditional Media. Difference Between Similar Terms and Objects. https://www.differencebetween.net/technology/difference-between-social-media and traditional media.
 • Küçükşahin, E. (2016). Gastronomi ve medya ilişkisi, İçinde, H. Yılmaz (Ed.), Gastronomi ve Medya, ss. 2-27, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Küçükşahin, E., Şenel, P., Kutlu, T.Ö. & Erzurum, F., Özata, Z., Eryılmaz, H., Akarçay, E. (2018). Gastronomi ve Medya, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
 • Le Cordon Bleu, (03 2023).Our Story, https://www.cordonbleu.edu/home/en, 25.03.2023.
 • Lee, Z. D. (2019). Traditional Media vs. New Media. https://medium.com/@zendenl40/traditional-media-vs-new-media-27168642f90e/.
 • Lewis, T. (2008). Smart Living: Lifestyle Media and Popular Expertise, New York, NY: Peter Lang.
 • Lewis, T. (2014). Lifestyle media, İçinde, J. S. Maguire & J. Matthews (Ed.), The cultural intermediaries reader. ss. 134–144, London, Sage.
 • Lewis, T. (2018). Food politics in a digital era. In T. Schneider, K. Eli, C. Dolan, & S. Ulijasze (Eds.), Digital food activism (pp. 185–202). London: Routledge.
 • Lewis, T. & Phillipov, M. (2016). A pinch of ethics and a soupçon of home cooking: Soft-selling supermarkets on food television. In P. Bradley (Ed.), Food, media and contemporary culture: The edible image. London: Palgrave Macmillan.
 • Lin, M. F. G., Hoffman, E.S. & Borengasser, C. (2013). Is Social Media Too Social for Class? A Case Study of Twitter Use. TechTrends, March/April 2013, 57 (2). https://link.springer.com/article/10.1007/s11528-013-0644-2
 • Merriam, S. B. & Grenier, R. S. (2019). Qualitative Research in Practice: Examples for Discussion and Analysis. CA: Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Sage Publications, New York.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği, (03 2023,). https://ookgm.meb.gov.tr/www/yonetmelik/icerik/72, 22.03.2023.
 • Mutfak Sanatları Akademisi MSA, (03 2023). Eğitimler, https://msa.com.tr/, 25.03.2023.
 • Neuman, L. W. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Seventh Ed.). Essex: Pearson Education Limited.
 • Oxford Learner’s Dictionaries, (03 2023). https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/, 23.03.2023.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Saint Paul, SAGE Publications, inc. Pershad, Y., Hangge T.P., Albadawi, H. & Oklu R. (2018). Social Medicine: Twitter in Healthcare. J. Clin. Med, 7 (121) DOI:10.3390/jcm7060121.
 • Phillipov, M. (2013). Mastering obesity: Masterchef Australia and the resistance to public health nutrition. Media, Culture & Society, 35(4), 506–515. https://doi.org/10.1177/0163443712474615.
 • Phillipov, M. (2016). The new politics of food: Television and the media food industries. Media International Australia, Sage Journals ss. 90–98. https://doi.org/10.1177/1329878X15627339.
 • Phillipov, M. (2017). Media and Food Industries: The New Politics of Food. Switzerland, Springer Link.
 • Prebensen, N. K. & Foss, L. (2011). Coping and Co‐Creating in Tourist Experiences. International Journal of Tourism Research, 13(1), 54–67. DOI:10.1002/jtr.799.
 • Shah, M. (2020). Traditional Media vs. New Media: Which is Beneficial. https://www.techfunnel.com/martech/traditional-media-vs-new-media-beneficial/.
 • Shrum, L. J. (2009). Media Consumption and Perceptions of Social Reality: Effects and Underlying Processes, İçinde, J. Bryant ve M. B. Oliver (Ed.), Media Effects: Advances in Theory and Research, ss. 50-73, Psychology Press, New York.
 • Saruhan, Ş.C. & Özdemirci, A. (2020). Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Suntikul, W., Agyeiwaah, E., Huang, W. J. & Pratt, S. (2020). Investigating the Tourism Experience of Thai Cooking Classes: An Application of Larsen’s Three-Stage Model. Tourism Analysis, 25(1), 107–122. DOI: https://doi.org/10.3727/108354220X15758301241684.
 • Stanley, J. & Stanley, L. (2015). Food Tourism: A Practical Marketing Guide, Elsevier, Burlington MA. Şenel, A. (2008). Eğitimin Temel Kavramları. M. Gültekin (Editör). Eğitim Bilimine Giriş Eskişehir. Anadolu Üniversitesi, ss.1-16.
 • Şengün, S. (2017). Gastronomi Eğitimi ve Gastronomide Kariyer. M. Sarıışık (Editör). Tüm Yönleriyle Gastronomi Bilimi. Ankara. Detay Yayıncılık, ss.169-186.
 • Taşpınar, O. & Temeloğlu, E. (2018). Influence of Tv Cooking Shows on the Behavioral Intention of Participating in Gastronomic Tourism. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6/2 (2018) 24-40.
 • TCA Ankara Yemek ve Aşçılık Kursu, (03 2023). Profesyonel Aşcılık, http://www.turkishculinaryacademy.com/, 26.03.2023.
 • The Free Dictionary, (03 2023). https://www.thefreedictionary.com/newspaper, 22.03.2023.
 • Türk Dil Kurumu TDK, (03 2023). https://sozluk.gov.tr, 13.03.2023.
 • Türkoğlu, N. (2010). Toplumsal iletişim, Urban Kitap, İstanbul.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı:24 ss:554.
 • Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi USLA, (03 2023). Hakkımızda, Biz kimiz?, https://usla.com.tr/, 26.03.2023.
 • University of Gastronomic Science, (03, 2023). Hizmetler, https://www.unisg.it/en/, 25.03.2023.
 • University of West London, (03 2023). Hizmetler, https://www.uwl.ac.uk/, 25.03.2023.
 • Worsley, A., Wang, W., Ismail, S. & Ridley, S. (2014). Consumers interest in learning about cooking: The influence of age, gender and education, International Journal of Consumer Studies, 38(3). DOI:10.1111/ijcs.12089.
 • Yılmaz, H., & Şenel, P. (2016). Kitle iletişiminde gastronomi. Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yılmaz, H., & Göksu, P. (2017). The Effect of Gastronomy-Travel Based TV Programs on Behavioral Tasting Intention. 2nd Interdisciplinary Conference of Management Researchers Empowering Sustainable Tourism, Organizational Management and Our Environment 19th – 21st October 2017 – Sabaragamuwa University of Sri Lanka.
 • Yıldırım, A. & Şimsek, H. (1999). Sosval Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yuan, L., Ping C. & Yen, T. (2023). Building WOM from Hedonic Experience of Social Media in the Field of Gastronomy. Asian Research Journal of Arts & Social Sciences, 19(1), 13-25.
 • Zappavıgna, M. (2016). Social media photography: Construing subjectivity in instagram images. Visual Communication, 5(3), 271–292. https://doi.org/10.1177/1470357216643220.
There are 75 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Duran Cankül 0000-0001-5067-6904

Azer Dilara Abiş This is me 0009-0001-6541-0532

Publication Date December 31, 2023
Submission Date September 6, 2023
Acceptance Date November 13, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Cankül, D., & Abiş, A. D. (2023). Gastronomi kurslarına katılımda medyanın etkisi. Tourism and Recreation, 5(2), 58-65. https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1356265