Instructions for Authors

Turkish Journal of Sport and Exercise (Türk Spor ve Egzersiz Dergisi) publishes original papers, reviews, short communications and letters to the Editors. Manuscripts submitted to the journal must contain novel data on theoretical or experimental research or on practical applications in the field of sport sciences.

Publishing Rules:

Papers sent for the Journal can be written in English. Ones which are not prepared to spelling rules are not evaluated. Unaccepted declarations are not returned. Scientific ethic and legal responsibility of these studies belong to author/authors.

Spelling Rules:

The study should be prepared in Microsoft Word document. The text should be written on standard broadsheet (A4), having 1.5 line spaces, leaving 2.5 cm space from the right and left side of each page. The first rows of paragraphs should be 1.5 cm inside. The full text should be written with Times New Roman typeface and 12 points, and also should not exceed over 16 pages.

Title should be added on the page as align left and bold, only the first letters of words should be capitalized. Following this, author(s)’s names and surnames, information about author(s) (institution, department, city, and country) should be given. Also author responsible for correspondence should clearly state his/her postal address and e-mail address.

Study should include abstract, keywords, heading, introduction, material & method, results, discussion, acknowledgment (if necessary), references. All headings should be flush left; the first letters of words should be capitalized.

Abstract should contain the least 200 words, the most 300 words. Key words should include 3-5 words; here the words “keywords” should be written as align left and bold. English heading should be aligning left and bold, too.

 Shape, graphic, photograph, etc. should be showed as “Form” and numeric values as “Table”. Names of shapes should be written under related graphic, names of tables on related numeric value. References should be arranged in an alphabetical order to authors’ last names. Number of reference should be mentioned in parenthesis to refer in text “(…increase in isokinetic muscle strength is informed (5,9). This situation…)”. But if reference to other resources is also necessary to mention as an extra-item in the text, the only author as “Ergun (8)…….. of athletes”, two authors as “Ostojic & Mazic (11)…. the effect of exercises”, more authors than two persons as “Casa et al.(7)….the effect of tiredness” should express. All references should be indicated at last.

References:

In case article;

1. Casa DJ, Armstrong LE, Hillman SK, Montain SJ, Reiff RV, Rich BSE, Roberts WO, Stone JA. National athletic trainers’ association position statement: fluid replacement for athletes. Journal of Athletic Training, 2000; 35(2): 212-224.

In case journal written by institution;

8. American College of Sports Medicine. Joint position stand: Nutrition and athletic performance. Med Sci Sports Exerc, 2000; 32(12): 2130-2145.

In case book;

2. Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc, 1988: 274-275.

In case chapter of book;

5. Bangsbo J. Physiology of Training. In: Science and Soccer, Relly, T and Williams, AM, eds. New York: Roudledge, 2003.Yayınlama Kuralları:

Beden eğitimi ve spor alanında hazırlanmış özgün makaleler, editöryel yazılar ve derlemeler yayınlanır.

Dergi 4 ayda bir, yılda 3 kez yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmalıdır. Değerlendirme sürecinde başka bir dergiye yayın için gönderilmemelidir. Bu durum tamamen yazarların sorumluluğundadır. Daha önce kongrede sunulmuş ise hangi kongrede sunulduğu, tarihi ve yeri dip not olarak başlık sayfasında belirtilmelidir.

Dergiye gönderilecek çalışmalar İngilizce (Türkçe özet) olarak yazılabilir.

Dergiye gönderilen çalışmaların yayınlanabilmesi için yayın kurulu tarafından uygun bulunmalıdır. Çalışmaların anlam ve yazım bakımından gerekli görülen düzeltmeleri editör tarafından yapılabilir. Dergiye gelen çalışmanın basımı öncesinde hakem görüşleri alınır. Çalışmaların dergide yayınlanabilmesi için hakemler tarafından kabul edilmesi ve editörlerin bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun görmesi gerekir.

Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve bu durum yazarlara bildirilir. Yayına kabul edilmeyen çalışmalar yazara iade edilmez.

Yayın için gönderilen çalışmayla birlikte çalışmanın yayın hakları devir formu tüm yazarlar tarafından isim sırasına uygun olarak imzalandıktan sonra dergiye gönderilmelidir.

Çalışma, Microsoft Word programında hazırlanarak derginin resmi web sayfasından editöre gönderilecektir.

Yayımına karar verilen çalışmalarda ekleme ya da çıkarma yapılamaz.

Yayın süreci tamamlanan çalışmalar geliş tarihi esas alınarak yayınlanır. Ancak, güncelliğini kaybetmemesi açısından bu sıra bazı öncelikli çalışmalar için uygulanmayabilir. Buna karar verme yetkisi tamamen editörlerin yetkisindedir, itiraz ve gerekçe sorulamaz.

Yayınlanan çalışmaların bilimsel etik ve hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

Yazım Kuralları:

Çalışma metni iki satır aralıklı olarak ve her sayfanın sağ ve sol tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1,25 cm içerden başlatılmalıdır. Çalışmanın tamamı Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak yazılmalı ve 16 sayfayı aşmamalıdır. 

Başlık Sayfası, ayrı bir sayfa olarak hazırlanmalıdır: Çalışmanın başlığı (bold ve sola yaslanmış), yazar(lar) ad ve soyadı, yazar(lar) bilgileri (Kurum, bölüm, şehir, ülke). Ayrıca yazışmadan sorumlu yazarın posta adresi, e-mail adresi, telefon ve faks numarası bu kısımda açıkça belirtilmelidir. Çalışma yüksek lisans veya doktora tezinden özetlenmiş ve kongrede sunulmuş ise dip not olarak yazılmalıdır.

Çalışmanın metni:

Çalışmanın başlığı, Özet, Anahtar Kelimeler (Türkçe özet ve anahtar kelimeler), Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Teşekkür (gerekliyse), Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir. Tüm başlıklar sola yaslı ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir.

Çalışmanın başlığı; sola yaslı ve koyu (bold) olarak sadece kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Özet; en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler; anahtar kelimeler ibaresi sola yaslı ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. 3-5 adet anahtar kelimeye yer verilmelidir.

Şekil, grafik, fotoğraf vb. “Şekil” olarak, sayısal değerler ise “Tablo” olarak belirtilmelidir. Şekil adları ilgili grafiğin altına, tablo adları ise ilgili sayısal değerin üzerine yazılmalıdır.

Kaynaklar bölümünde, kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenerek numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde yapılan atıflarda yararlanılan kaynağın numarası parantez içerisinde belirtilmelidir “( …. izokinetik kas kuvvetinde artış olduğu bildirilmiştir (5, 9).  Bu durum ….)”. Fakat çalışmada yararlanılan kaynaklara ilişkin atfı eğer metin içerisinde ayrıca belirtmek gerekirse; tek yazarlı çalışmalarda “Ergun (8)sporcuların ……” şeklinde, yazar sayısı 2 olan çalışmalarda “Ostojic and Mazic (11) egzersizin etkisini…” şeklinde  ve yazar sayısı 2’den fazla ise “ Casa et al. (7) yorgunluğun etkisini ……” şeklinde ifade edilmelidir. Kaynaklar bölümünde tüm kaynaklar belirtilmedir.

Kaynaklar:

Makale ise;

1. Casa DJ, Armstrong LE, Hillman SK, Montain SJ, Reiff RV, Rich BSE, Roberts WO, Stone JA. National athletic trainers' association position statement: fluid replacement for athletes. Journal of Athletic Training, 2000; 35(2): 212-224.

Yazarı kurum olan dergi ise;

8. American College of Sports Medicine. Joint position stand: Nutrition and athletic performance. Med Sci Sports Exerc, 2000; 32(12): 2130–2145.

Kitap ise;

2. Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc, 1988:274–275.

Kitaptan bir bölüm ise;

5. Bangsbo, J. Physiology of Training. In: Science and Soccer, Relly, T and Williams, AM, eds. New York: Roudlegde, 2003.