Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 549 - 569 2020-10-25

High School Students’ Opinions on Hazine-i Evrak Exhibition Hall in the Ottoman Archive
Ortaöğretim Öğrencilerinin Osmanlı Arşivinde Bulunan Hazine-i Evrak Daimi Sergi Alanına İlişkin Görüşleri

Muhammet Ahmet TOKDEMİR [1]


Archives have educational roles as well as their main roles in storing, preserving, and presenting archival materials. The Hazine-i Evrak Exhibition Hall, which is functioning as a historical museum established under the Presidency of the State Archives in the Republic of Turkey, is one of the places where both cultural and educational functions of the archives are carried out together. In this study, the exhibition hall, which has been visited by nearly thirty thousand students since its foundation, will be briefly mentioned and opinions of the students visiting the exhibition hall will be presented. This study is a qualitative study that semi-structured interview form and group interviews were used as data collection tools. As a result of this study, it was found that students were satisfied with the exhibition hall, influenced by the visuals, showed more interest in the documents about the subjects covered in history lessons, and wanted to use such documents in history classes.
Arşivcilerin belge muhafazası ve belgelerin araştırmacılara ulaştırılması görevlerinin yanı sıra, tarih öğretimine katkı sağlamaya yönelik eğitimci rolleri de vardır. Hazırlanan sergiler ve kataloglar, müzecilik faaliyetleri gibi kültürel işlevlerin yanı sıra arşivler hazırladıkları eğitim içerikleri ve çeşitli konulardaki atölye çalışmaları ile eğitim alanındaki işlevlerini yerine getirirler. Ülkemizde Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan Hazine-i Evrak Daimi Sergi Alanı arşivlerin hem kültürel hem de eğitsel işlevlerinin bir arada yürütüldüğü mekânlardan biridir. Bu çalışmada kuruluşundan beri 30 bine yakın öğrencinin ziyaret ettiği sergi alanından kısaca bahsedilecek ardından Daimi Sergi Alanını ziyaret eden öğrencilerin Sergi Alanına ilişkin görüşlerine yer verilecektir. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve grup görüşmesi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin sergi alanını beğendiği, sergi alanındaki görsellerden etkilendiği, tarih derslerinde işlenen konular hakkındaki belgelere daha çok ilgi gösterdiği ve tarih derslerinde belge kullanılmasını istediği tespit edilmiştir.
 • Ata, B. (2002). Müzelerle ve tarihi mekânlarla tarih öğretimi: Tarih öğretmenlerinin müze eğitimine ilişkin görüşleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Barton, K.C. (2005). Primary sources in history: Breaking through the myths, Phi Delta Kappan 86:10 745-753
 • DAGM, (2017). Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul.
 • DAGM, (2013). Osmanlı Arşivi Galerisi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul.
 • Carini, Peter. (2009) 'Archivists as Educators: Integrating Primary Sources into the Curriculum', Journal of Archival Organization, 7: 1, 41- 50.
 • Castle M.C. (2002). Teaching history in museums, Ontario History, vol. XCIV, Number 1. Spirng 2002.
 • Cleary, P. ve Neumann, D. (2009) The Challenges of Primary Sources, Collaboration, and the K–16 Elizabeth Murray Project,” The History Teacher Vol. 43, 67-86 Cook A. S. (1997). Connecting archives and the classroom, Archivaria 44, 102-117
 • Cox, R. J, Alcala, J.C. ve Bowler, L. (2002). Archival document packets: A teaching module in advocacy training using the papers of Governer Dick Thornburgh, The American Archivist Vol. 75, Fall/winter 2012: 371-392
 • Doğan, Y. (2007), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Yazılı Kanıtların Kullanımı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ferro, M. (2003). Açılış Konuşması, Tarih öğretiminde çoğulcu ve hoşgörülübir yaklaşıma doğru, (Sempozyum Raporu), s. 1-14, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul.
 • Fines, J. (1994). Evidence the basis of the disipline?, in H. Bourdillon (ed.) Teaching History, London: Routledge. Pp. 121-125
 • Güvenbaş, M. (203). Tarih öğretiminde arşiv belgeleriyle hazırlanan internet destekli öğretim materyaline ilişkin öğretmen görüşleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara.
 • Hendry, J. (2007). Primary sources in K-12 education: Opportunities for archives, The American Archivist, vol.70, Spring 2007 Pp: 114-129
 • Işık, H. (2008). Tarih öğretiminde doküman kullanımının öğrencilerin başarılarına etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt 16, No 2, 389-402
 • Jarosz, E. E. ve Kutay, S. (2017). Guided resource inquries: integrating archives into learning and information literacy objectives, Communications inInformation Literacy, Vol. 11. No 1. Pp 204- 220
 • Kecskemeti, C. (2003). Arşivler ve ortak bir Avrupa mirası, Tarih öğretiminde çoğulcu ve hoşgörülübir yaklaşıma doğru, (Sempozyum Raporu), s. 35-45, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul
 • MEB (2018). Ortaöğretim Tarih Dersi (9,10 ve11. Sınıflar) Öğretim Programı, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=344 adresinden 20.12.2019 tarihinde indirilmiştir.
 • MEB. (2011). Tarih Öğretmenliği Özel Alan Yeterlilikleri, http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/13160709_TARYH.pdf. adresinden 20.12.2020 tarihinde indirilmiştir.
 • Morris, S. M., Myktiuk L. J. ve Weiner S. A. (2014). Archival literacy for history students: Identifying faculty expectations of archival research skills, The American Archivist, vol. 77, No. 2, 394-424.
 • Osborne, Ken, (1986). “Archives in the classroom”, Archivaria, No: 23 Winter 1986-87, ss. 16-40,
 • Sandwell, R. M. (2008). Using primary documents ind social studies and history. In the Issues and Strategies for Secondary Teachers (The Anthology of Social Studies Vol:2),eds: Roland Case and Penney Clark, 295- 307, Vancouver: Pacific Educational Press.
 • Spencer, Thomas, T. (1983). “The archivist as historian: towards a broader definition”, Archivarıa, No: 17 ss. 296- 300.
 • Theimer, K. (2011). What is the meaning of archives 2.0?, The American Archivist, vol.74, 58-68
 • Tokdemir, M. A. (2018). History teaching facilities in Ottoman Archive: Archivists’ opinions about students visits, International Journal of Progressive Education, 14 (3), 32-46. doi: 10.29329/ijpe.2018.146.3
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin. Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7812-4770
Author: Muhammet Ahmet TOKDEMİR (Primary Author)
Institution: Devlet Arşivleri Başkanlığı
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 4, 2020
Acceptance Date : September 14, 2020
Publication Date : October 25, 2020

APA Tokdemi̇r, M . (2020). Ortaöğretim Öğrencilerinin Osmanlı Arşivinde Bulunan Hazine-i Evrak Daimi Sergi Alanına İlişkin Görüşleri . Turkish History Education Journal , 9 (2) , 549-569 . DOI: 10.17497/tuhed.731736