Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 52 - 72 2018-06-01

The Effects of Religion-Based Music Therapy on Emotional State, Anxiety, Perceived Stress Levels of University Students
Üniversite Öğrencilerinde Dini İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi

Ayşe KAYA [1]


This article aims to examine the effects of religion-based music therapy on the levels of anxiety, emotional state and the perceived stress of the university students. The research question is stated as follows “Is there any significant effect of the religion-based music therapy on the level of trait anxiety, state anxiety, perceived stress, and emotional state of the university students?” The study design is pretest-post-test experiment, which depends on the data collected between March and June in 2017. The population of this study consists of the Turkish university students in Istanbul. The sample of this study is composed of 80 students at the beginning of the study, and then 58 students are included who are between 19 and 30 years old. The participants filled out the Informed Consent Form and Short Symptom Check-List before participating in the experiment. Excluding criteria of the sample are having psychotic disorder, having idea of getting suicide in the past 6 months, attempting to get suicide in the past 6 months, having chronic illness, having treatment for any kind of illness, attending psychotherapy sessions, having deficiency of hearing, and getting medium or high score of Short Symptom Check-List. Passive music therapy methods were applied in all sessions of this study. The experimental group listened the stressful voices, and the religious-based songs with closed-eyes in each sessions once a week for a month. The control group listened stressful voices solely, and then they stayed slient with closed-eyes as long as the religious-song. Religious songs are composed of “Hijaz tune” which is the type of the classical Turkish musical tunes. At the first session, instrumental song in Hijaz tune which is composed by Ayşe Başak İLHAN HARMANCI for this study, is performed by a musician with nay (reed flute). At the second and third sessions, Turkish religious songs in Hijaz tune are played via CD player. At the last session, the record of the same instrumental song of the first session is played via CD player. Participants filled out the same scales at the end of the sessions. Then, the same scales are filled in by the participants one month later for follow-up results. The scales which are administered in this study are the Demographic Information Form, State-Trait Anxiety Inventory (STAI TX-I-II), Positive-Negative Affect Scale (PANAS), and Perceieved Stress Level Scale. Demographic form consists of the questions about the socio-demographic variables of the participants, which are gender, age, marital status, having the idea of getting suicide, the level of the income, the level of education, the department of education, the status of getting psychiatric treatment, deficiency of hearing, and the physical health. Short Symptom Check-List is a 5-Likert type scale, which consist of 53 items developed by Derogatis in 1992. The scale has the six sub-scales that are negative self-concept, depression, anxiety, somatization and hostility. Positive and Negative Affect Scale (PANAS) is a 5-Likert Type scale that consists of 10 positive and 10 negative affect items is developed by Watson et. al. in 1998. Each item is evaluated from 1 to 5, (1=very slightly, 2=a little, 3=moderately, 4=quite a bit, 5=extremely). StateTrait Anxitey Inventory (STAI) is a 4-Likert scale (e.g., from “Almost Never” to “Almost Always”), that consists of 40 items which is developed by Spielberger et. al. in 1983. Higher scores indicate greater anxiety. Perceived Stress Scale is a 4-Likert Type Scale (0 = Never, 1 = Almost Never, 2 = Sometimes, 3 = Fairly Often, 4 = Very Often), which consists of 10 items, and it is developed by Cohen in 1994. Higher scores indicate greater stress. It is found that there is no effect of the religious-based music therapy on the levels of the state anxiety and the positive affect at significant level. There is a meaningful effect of the religious-based music therapy for decreasing the levels of the perceived stress and the the negative affect. Besides, there is a meaningful decrease in the follow-up scores of the trait anxiety in comparison to the post-test scores of the level of the trait anxiety in the experimental group.
Bu çalışma üniversite öğrencilerinde dinî içerikli müzik terapinin kaygı, duygu durumu ve algılanan stres düzeyi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desene göre tasarlanmıştır. Veriler Mart-Haziran 2017 tarihleri arasında uygulanan anketten elde edilmiştir. Araştırma evrenini İstanbul’da eğitim gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan 19-30 yaş arası 58 üniversite öğrencisinin onam formu alındıktan sonra deney grubuna 1 ay süreyle stres içerikli sesler ve ardından Hicaz makamında dinî içerikli eserlerden oluşan müzik terapi protokolü uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise yalnızca stres içerikli sesler dinletilmiş, ardından dinî musiki eseri süresi kadar sessizliği dinlemişlerdir. Seansların bitiminden 1 ay süre sonra araştırmanın etki süresini ölçmek amacıyla katılımcılara tekrar aynı ölçekler uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekler sırasıyla Demografik Bilgi Formu, Kısa Semptom Envanteri, Durumluk Kaygı Ölçeği (STAI TX-I), Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI TX-II), Pozitif Negatif Duygu Ölçeği (PANAS) ve Algılanan Stres Ölçeği’dir (ASÖ). Veriler SPSS 23.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ancak dinî içerikli müzik terapinin durumluk kaygı ve pozitif duygu durum üzerinde anlamlı bir etkisi bulgulanmamıştır. Dinî içerikli müzik terapinin algılanan stres düzeyi ve negatif duygu durumun azalması üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi bulgulanmıştır. Müzik terapiye katılanların sürekli kaygı son test ve izleme (follow-up) puanları arasında anlamlı bir azalma bulgulanmıştır
 • Adedeji, Femi. “The Theology and Practice of Music Therapy among Nigerian Indigenous Churches: Christ Apostolic Church as a Case Study”, Asia Journal of Theology 22, sy. 1 (2008): 142- 154.
 • Akan, Nesrin. Platon’da Müzik, (İstanbul: Bağlam, 2012).
 • Aker, Serra Nur, Akdemir Akar, Saime. “Türk Müziği Makamlarının Etkilerinin EEG Dalga Formları ile İncelenmesi Investigation of the Effect of Classical Turkish Music Makams by Using EEG Waveforms”, Tıp Teknolojileri Kongresi 14, (2014): 159-162.
 • Altınölçek, Haşmet. Müzikle Tedavi: Müzikle İletişimin Terapide Kullanımı, (İstanbul: Kitabevi, 2013).
 • Arslan, Hasan. “Müzik Terapi ve Dini Müzik”, Hikmet Yurdu Düşünce 8, sy. 16 (2015): 103- 127.
 • Arslan, Pınar. Türk Din Mûsıkisinin Sağlıklı İnsanların Hormonal Yapıları Üzerindeki Etkileri, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2016.
 • Arslan, Sevban, Evsen Nazik, Hikmet Akkiz ve Serap Torun. “Effect of Music on the Patients Anxiety that Endoscopy will be applied”, HealthMED 7, sy. 2 (2013): 560-730.
 • Aydemir, Ömer, Ertuğrul Köroğlu. Psikiyatride Kullanılan Ölçekler, 7. Baskı, Ankara: Hyb, 2014.
 • Bradt Joke, Cheryl Dileo ve Noah Potvin. “Music for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patients”, Cochrane Database of Systematic Reviews, sy. 12 (2013): 1-73.
 • Bradt Joke, Cheryl Dileo, Lucanne Magill, Aaron Teague. “Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients”, Cochrane Database of Systematic Reviews 15, sy. 8 (2016): 1-128.
 • Bradt Joke, Cheryl Dileo. “Music interventions for mechanically ventilated patients”, Cochrane Database of Systematic Reviews, sy.12 (2014): 1-73.
 • Bruscia, Kenneth, Müzik Terapiyi Tanımlamak, çev. B. Uçaner, (Ankara: Nobel, 2016).
 • Cankurtaran, Eylem Şahin.,“Major ve Minor Nörokognitif Bozukluklar: İlaç Dışı Tedaviler”, Türkiye Klinikleri Journal of Psychiatry Special Topics 10, sy. 1 (2017): 59-64.
 • Chuang, Chih-Yuan, Wei-Ru Han, Pei-Chun Li ve Shuenn-Tsong Young. “Effects of music therapy on subjective sensations and heart rate variability in treated cancer survivors: A pilot study”, Complementary Therapies in Medicine 18, sy. 5 (2010): 224-226.
 • Cohen, Sheldon, Tom Kamarck ve Robin Mermelstein. “A Global Measure of Perceived Stress Reviewed”, Journal of Health and Social Behavior 24, sy. 4 (1983): 385-396.
 • Çakı, Sevcan. “Masaj ve Müzik Terapinin Yenidoğan Stres ve Davranışı Üzerine Etkisi”, Sağlık Bilimleri Dergisi 25, sy. 3 (2016): 92.
 • Çam, Olcay ve Halil Altınköprü. “Üniversite Öğrencilerinde Müziğin Ruhsal Duruma ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Üzerine Etkisi”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 6, sy. 11 (2013): 262- 272.
 • Çilingir, Dilek ve Enes Bulut. “Yaşlı Bireylerde Ağrıya Yaklaşım”, Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 20, sy. 2 (2017): 144-153.
 • Çoban, Adnan. Müzik Terapi, Cana Şifa Ruha Gıda, İstanbul: Timaş Yayınları, 2005.
 • Derogatis, L. R. The Brief Symptom Inventory-BSI administration, scoring and procedures manual-II. Clinical Pscyhometric Research Inc., (1992).
 • Düzgüner, Sevde. “Mevlevi Ayin Musikisi ve Mevlevi Semâ Âyininin Psikolojik Etkileri”, Marife 7, sy. 3 (2007): 195-214.
 • Düzgüner, Sevde. “Müzik Psikoloji Din Üçgeninin Dünü Bugünü Yarını”, Müzikte Stratejik Yaklaşımlar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2017, 473-485.
 • Elliott, Dave, Remco Polman, Richard McGregor. “Relaxing Music for Anxiety Control”, Journal of Music Therapy 48, sy. 3 (2011): 264–288.
 • Erhat, Azra. Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.
 • Eskin, Mehmet, Akif Hakan Kurt ve Selma Yaman. “Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi”, Yeni Symposium Journal 51, sy. 3 (2013): 132-140.
 • Yücesan, Esra. Müzik Terapi, Şiir Terapi ve Yaratıcı Drama Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 2016.
 • Fachner, Jörg, Christian Gold ve Jaakko Erkkilä. “Music Therapy Modulates Fronto- Temporal Activity in Rest-EEG in Depressed Clients”, Brain Topography 26, sy. 2 (2013): 338-354.
 • Talay, Feyha. Musîki Tarihi, İstanbul: Orhan Mete ve Ortağı Kollektif Şirketi Matbaası, 1959.
 • Fındıkoğlu, Suna. Şizofrenik Hastalarda Müzik Terapinin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medipol Üniversitesi, 2015.
 • Gadberry, Anita. “Steady Beat and State Anxiety”, Journal of Music Therapy 48, sy. 3 (2011): 346-356.
 • Gençöz, Tülin. “Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Türk Psikoloji Dergisi 15, sy. 46 (2000): 19-26.
 • Ghetti, C., Xi-Jing Chen, Jorg Fachner, Christian. “Music Therapy for People with Substance Use Disorders”, Cochrane Database of Systematic Reviews 3 (2017): 1-14.
 • Gökalp, Kübra. Müzik Terapisinin Yaşlı Kanser Hastalarının Anksiyete ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2015.
 • Guzzetta, Cathie E. “Effects of Relaxation and Music Therapy on Patients in a Coronary Care Unit with Presumptive Acute Myocardial Infarction”, Heart Lung: The Journal of Critical Care 18, sy. 6 (1989): 609-616.
 • Harper, “Therapy”, Online Etymology Dictionary 1846, erişim tarihi 17 Mart 2017, http://www.etymonline.com/index.php?term=therapy/.
 • Isenberg, Connie, “Psychodynamic Approaches”, Music Therapy Handbook, ed. B. Wheeler, (New York: Guilford, 2017), 33.
 • Çoban, Işın. ERCP Işlemi Sırasında Dinletilen Müziğin Yaşam Bulgularına ve Kaygıya Etkisi, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, İnönü Üniversitesi, 2014.
 • Jespersen, Kira, Julian Koenig, Poul Jennum ve Peter Vuust. “Music for Insomnia in Adults”, Cochrane Database of Systematic Reviews 13, sy. 8 (2015): 1-49.
 • Karamızrak, Neslihan. “Ses ve Müziğin Organları Iyileştirici Etkisi”, Koşuyolu Kalp Dergisi 17, sy. 1 (2014): 54-57.
 • Kendirci, Ozan Yılmaz. Duyguların Evrimi ve Müzik, (İstanbul: Ceylan 2014).
 • Kılıç, Züleyha, Arzu Şentürk, Songül Göriş. “Use of Complementary and Alternative Therapies among Sleep Problems in Individuals with Chronic Diseases”, Spatula DD 5, sy. 2 (2015): 69-77.
 • Laopaiboon, Malinee, Pisake Lumbiganon, Ruth Martis, Patravoot Vatanasapt ve Busaba Somjaivong. “Music during Caesarean Section under Regional Anaesthesia for Improving Maternal and Infant Outcomes”, Cochrane Database of Systematic Review 15 sy. 2 (2009): 1-15.
 • Lök, Neslihan ve Kerime Bademli. “A Method for Reducing the Burden of Alzheimer Patients’ Caregivers: Music Therapy”, Turkish Journal of Integrative Medicine 3, sy. 2 (2015): 90-91.
 • Mehmet Boşnak, Akif Hakan Kurt ve Selma Yaman. “Beynimizin Müzik Fizyolojisi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12, sy. 1 (2017): 32-44.
 • Özçevik, Arzu. Müzikle Tedavi ve Öğrenciler Üzerindeki Terapik Etkileri, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
 • Patrik Juslin ve Laukka Petri. “Expression, Perception, and Induction of Musical Emotions: A Review and a Questionnaire Study of Everyday Listening”, Journal of New Music Research 33, sy. 3 (2004): 217-238.
 • S. M. Cepeda, D. B. Carr, J. Lau ve H. Alvarez. “Music for pain relief”, Cochrane Database of Systematic Reviews 19, sy. 2 (2013): 1-4.
 • Sarıkaya, Nihan Altan ve Sıdıka Oğuz. “Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Pasif Müzikoterapinin Uyku Kalitesine Etkisi” J Psy Nurs. 7, sy. 2 (2016): 55-60.
 • Sezer, Fahri. “The Psychological Impact of Ney Music”, The Arts in Psychotherapy 39, sy. 5 (2012): 423– 427.
 • Sezer, Fahri. “The Effect of Music Therapy to Reduction of High School Students' Examination Anxiety”, Education Sciences 4, sy. 3 (2009): 859-871.
 • Sezer, Fahri. Müzikle Terapinin Sınav Kaygısı, Öfke ve Psikolojik Belirtiler Üzerindeki Etkisi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2009.
 • Shultis, Carol L. Effects of Music Therapy vs. Music Medicine on Physiological and Psychological Parameters of Intensive Care Patients: A Randomized Controlled Trial, Doktora tezi, Temple Üniversitesi, 2012.
 • Softić, Badema. “The Music of Srebrenica after the War. Attitudes and Practice among Surviving Bosniacs, Music Therapy, and Music Works in the Name of Srebrenica”, Croatian Journal of Ethnology Folklore Research / Narodna Umjetnost 48, sy. 1 (2011): 161.
 • Şahin, Nesrin H., “Kısa Semptom Envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı”, Türk Psikiyatri Dergisi 13, sy. 2 (2002): 125-135.
 • Şahin, Nesrin H. ve Ayşegül Durak Batıgün, Sinem Uğurtaş. “Kısa Semptom Envanteri: Türk Gençleri İçin Uyarlanması”, Türk Psikoloji Dergisi 9, sy. 31 (1994): 44-56.
 • Şimşek, Hasan ve Ali Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (İstanbul: Seçkin, 2013). TDK, “Tedavi”, 26 Eylül 2006, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gtsarama=gtsguid=TDK.GTS.5a73045b73a722.887 72440/ .
 • Uçaner, Burçin ve Birsen Öztürk. “Türkiye’de ve Dünyada Müzikle Tedavi Uygulamaları”, Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (2009): 9.
 • Van der Steen, Jenny, Mirjam C van Soest-Poortvliet, Johannes C van der Wouden, Manon S Bruinsma, Rob JPM Scholten ve Annemiek C Vink. “Music-based therapeutic interventions for people with dementia”, Cochrane Database of Systematic Reviews 2, sy. 5 (2017): 1-76.
 • Watson, D., Lee Anna Clark ve Auke Tellegen. “Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales”, Journal of Personality and Social Psychology 54, sy. 6, (1988), c. 54, 1063-1070.
 • WFMT, “What is music therapy?” 2011, erişim tarihi: 19 Temmuz 2017, http://www.wfmt.info/wfmt-new-home/about-wfmt/.
 • Yeprem, Safa. Dinleri Ortak Dili: Müzik, (İstanbul: TARMER, 2016).
 • Zhang, Fan, Kun Liu, Ping An, Chao You, Liangzhu Teng ve Qingwei Liu Zhang. “Music therapy for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents”, Cochrane Database of Systematic Reviews 22, sy. 1 (2017): 1.
Other ID JA24TP79PY
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe KAYA

Dates

Publication Date : June 1, 2018

Bibtex @ { udfad475676, journal = {Din ve Felsefe Araştırmaları}, issn = {}, eissn = {2667-6583}, address = {dfa@dfd.org.tr}, publisher = {Din Felsefesi Derneği}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {52 - 72}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinde Dini İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Kaya, Ayşe} }
APA Kaya, A . (2018). Üniversite Öğrencilerinde Dini İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi . Din ve Felsefe Araştırmaları , 1 (1) , 52-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/udfad/issue/40011/475676
MLA Kaya, A . "Üniversite Öğrencilerinde Dini İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi" . Din ve Felsefe Araştırmaları 1 (2018 ): 52-72 <https://dergipark.org.tr/en/pub/udfad/issue/40011/475676>
Chicago Kaya, A . "Üniversite Öğrencilerinde Dini İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi". Din ve Felsefe Araştırmaları 1 (2018 ): 52-72
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinde Dini İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi AU - Ayşe Kaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Din ve Felsefe Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 72 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-6583 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Din ve Felsefe Araştırmaları Üniversite Öğrencilerinde Dini İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi %A Ayşe Kaya %T Üniversite Öğrencilerinde Dini İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi %D 2018 %J Din ve Felsefe Araştırmaları %P -2667-6583 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kaya, Ayşe . "Üniversite Öğrencilerinde Dini İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi". Din ve Felsefe Araştırmaları 1 / 1 (June 2018): 52-72 .
AMA Kaya A . Üniversite Öğrencilerinde Dini İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi. Din ve Felsefe Araştırmaları. 2018; 1(1): 52-72.
Vancouver Kaya A . Üniversite Öğrencilerinde Dini İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi. Din ve Felsefe Araştırmaları. 2018; 1(1): 52-72.
IEEE A. Kaya , "Üniversite Öğrencilerinde Dini İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi", Din ve Felsefe Araştırmaları, vol. 1, no. 1, pp. 52-72, Jun. 2018