Year 2017, Volume 30 , Issue 2, Pages 389 - 417 2017-12-20

The Opinions of Preschool Preservice Teachers, Teacher Trainess, Practice Instructors and Practice School Administrators on Teaching Practice Course
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri

Handan Asûde BAŞAL [1] , Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN [2] , Rabia ÖZEN UYAR [3] , Dilek TABAK [4] , Nursena TURAN [5]


The purpose of this study is to identify the views of preservice teacherpreservice teachers studying at the Department of Early Childhood Education, practice instructors, teacher trainees and the practice school administrators on Teaching Practice course. General Screening Model is used from the quantitative research methods. Sample consists of 64 preservice teacherpreservice teachers, 8 practice instructors, 36 teacher trainees, 11 school administrators, 121 people in total. There are three open end questions for preservice teacherpreservice teachers in order to identify their expectations from the practice process, problems they face with and proposals for enriching the practices as well as three questions to identify the expectations of practice instructors, teacher trainees and administrators from preservice teacherpreservice teachers, problems they face with in the practice process and proposals for enriching the practices. When the results of the research is analyzed it can be seen that preservice teacherpreservice teacher, practice instructor, teacher trainees and practice school administrator encounter with some problems in teaching process and prolongation of the practice time and the progress on the cooperation between the University and Ministry of Education ( MEB) are emphasized.

Bu araştırmanın amacı; Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri, öğretim elemanları ve uygulama okulu yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden Genel Tarama Modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 64 öğretmen adayı, 8 uygulama öğretim elemanı, 36 uygulama öğretmeni ve 11 okul yöneticisi olmak üzere toplam 121 kişi oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan görüş formları aracılığıyla toplanmıştır. Öğretmen adaylarının uygulama sürecinden beklentilerini, uygulama sürecinde karşılaştıkları sorunları ve uygulamaların zenginleşmesine yönelik önerilerini belirlemek amacıyla üç açık uçlu; uygulama öğretim elemanları, uygulama okulu öğretmenleri ve yöneticilerinin öğretmen adaylarından beklentileri, uygulama sürecinde yaşadıkları sorunlar ve uygulamanın zenginleşmesine yönelik önerilerini belirlemek için yine üç açık uçlu soru bulunmaktadır. Araştırma sonuçları incelendiğinde öğretim elemanları, yönetici, uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde sorunlar yaşadıkları ve Üniversite-MEB işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ettikleri görülmektedir.

 • Altıntaş, S. Görgen, İ. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri (muğla sıtkı koçman üniversitesi örneği). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(8), 197-208
 • Avcı, E. K. ve İbret, B. Ü. (2016). Öğretmenlik uygulaması-II dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2519-2536.
 • Baran, M., Yaşar, Ş. ve Maskan, A. (2015). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 230-248.
 • Barnes, R. (2010). Cooperating teacher effectiveness as perceived by student teachers and cooperating teachers in ohio agricultural education. Yayınlanmamış doktora tezi. Ohio State University.
 • Başal, H. A. (2013). Okul öncesi eğitime giriş. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Baştürk, S. (2009). Investigating teaching practice course according to student teachers’ opinions, Elementary Education Online, 8(2), s. 439-456.
 • Becit, G., Kurt, A. A. ve Kabakçı, I. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının okul uygulama derslerinin yararlarına ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 169-184.
 • Boz, N. & Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements?, Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, 32(4), 353-368. doi:10.1080/02607470600981912
 • Burton, D. (1998). The changing role of the university tutor within school-based initial teacher education: issues of role contingency and complementarity within a secondary partnership scheme. Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, 24(2), 129-146. doi:10.1080/02607479819836
 • Çepni, O. ve Aydın, F. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. TSA, Yıl: 19, Sayı: 2, 285-304.
 • Dağlıoğlu, E. (2009). Okul öncesi öğretmeninin özellikleri ve okul öncesi eğitime öğretmen yetiştirme. Gelengül Haktanır (Ed.), Okul Öncesi Eğitime Giriş içinde (ss 39-8). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Endedijk, M. D. & Vermunt, J. D. (2013). Relations between student teachers’ learning patterns and their concrete learning activities. Studies in educational evaluation, 39(1), 56-65. doi:10.1016/j.stueduc.2012.10.001
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının" öğretmenlik uygulaması" üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207-221.
 • Ergenekon, Y., Özen, A., & Batu, E. S. (2008). Zihin engelliler öğretmenliği adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(3), 857-891.
 • Gorgoretti, B., & Pilli, O. (2012). Pre-service teachers’ views on the effectiveness of teaching practice course. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 812-817.
 • Görgen, İ., Çokçalışkan, H., & Korkut, Ü. (2013). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, (28), 56-73.
 • Güven, İ. (2004). Sosyal Bilgiler alanı öğretmen adaylarının okul uygulamalarına yönelik görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 271-300.
 • Karaca, N.H. & Aral, N. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar. 2nd International Conference On New Trends In Education And Their Implications, 27-29 Nisan 2011, 595-602, Antalya.
 • Karadüz, A., Eser, Y., Şahin, C., & İlbay, A. B. (2009). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 442-455.
 • Kavas, A. B., & Bugay, A. (2009). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde gördükleri eksiklikler ve çözüm önerileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 13-21.
 • Kelly,S. & Tannehill,D. (2012). The mentoring experiences of an Irish student teacher on his physical education teaching practicum. Graduate Journal of Sport Exercise and Physical Education Research, 1, 47–64
 • Köse, E.Ö. (2014). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik öğrenci ve öğretmen öğretim elemanı tutumları (erzurum örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-17.
 • McDonald, M. A. (2005). The integration of social justice in teacher education dimensions of prospective teachers’ opportunities to learn. Journal of Teacher Education, 56(5), 418-435. doi: 10.1177/0022487105279569.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Özay Köse, E. (2015). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik öğrenci ve öğretmen- öğretim elemanı tutumları (Erzurum örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gö- kalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-17.
 • Özçelik, N. (2012). Yabancı dil öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,32(2), 515-536.
 • Özkan, H. H., Albayrak, M. & Berber, K. (2005). Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarında yaptıkları öğretmenlik uygulamasının yetişmelerindeki rolü. Milli Eğitim Dergisi, 33, 168.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. Mesut Bütün&Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 132-139.
 • Saracaloğlu, A. S., Yılmaz, S., Çöğmen, S. ve Şahin, Ü. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 15-32.
 • Sarıçoban, A. (2008). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 31-55.
 • Seçer, Z., Çeliköz, N. & Kayılı, G. (2010).Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152.
 • Şimşek, S., Alkan, V., & Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nitel bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 63-73.
 • Tok, H. & Yılmaz, M. (2011). Student teachers’ perceptions abount mentor teachers: a case study in turkey. Ozean Journal of Social Sciences, 4(2), 101-108.
 • Tarman, B. (2012). Öğretmenlik deneyimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik inançlarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1951-1973.
 • Uçar, M. Y. (2012). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2637-2660.
 • Ulvik, M. & Smith, K. (2011). What characterises a good practicum in teacher education?. Education Inquiry, 2(3), 517-536.
 • Weiland, I. S., Hudson, R. A., & Amador, J. M. (2014). Preservice formative assessment ınterviews: the development of competentquestioning. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(2), 329-352
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (Yükseköğretim Kurulu) (1998). Aday öğretmen kılavuzu. [Online] http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/aday_ogretmen/adayogr.html.
 • YÖK (Yükseköğretim Kurulu) (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Ankara: Öğretmen Eğitimi dizisi. http://tpaker.pamukkale.edu.tr/articles/akreditasyon.pdf
Journal Section Articles
Authors

Author: Handan Asûde BAŞAL

Author: Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN

Author: Rabia ÖZEN UYAR

Author: Dilek TABAK

Author: Nursena TURAN

Dates

Application Date : December 19, 2017
Acceptance Date : December 20, 2017
Publication Date : December 20, 2017

Bibtex @research article { uefad368841, journal = {Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-6788}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2017}, volume = {30}, pages = {389 - 417}, doi = {10.19171/uefad.368841}, title = {Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Başal, Handan Asûde and Bağçeli̇ Kahraman, Pınar and Özen Uyar, Rabia and Tabak, Dilek and Turan, Nursena} }
APA Başal, H , Bağçeli̇ Kahraman, P , Özen Uyar, R , Tabak, D , Turan, N . (2017). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 30 (2) , 389-417 . DOI: 10.19171/uefad.368841
MLA Başal, H , Bağçeli̇ Kahraman, P , Özen Uyar, R , Tabak, D , Turan, N . "Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri" . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2017 ): 389-417 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uefad/issue/33142/368841>
Chicago Başal, H , Bağçeli̇ Kahraman, P , Özen Uyar, R , Tabak, D , Turan, N . "Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2017 ): 389-417
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri AU - Handan Asûde Başal , Pınar Bağçeli̇ Kahraman , Rabia Özen Uyar , Dilek Tabak , Nursena Turan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19171/uefad.368841 DO - 10.19171/uefad.368841 T2 - Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 389 EP - 417 VL - 30 IS - 2 SN - -2667-6788 M3 - doi: 10.19171/uefad.368841 UR - https://doi.org/10.19171/uefad.368841 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri %A Handan Asûde Başal , Pınar Bağçeli̇ Kahraman , Rabia Özen Uyar , Dilek Tabak , Nursena Turan %T Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri %D 2017 %J Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -2667-6788 %V 30 %N 2 %R doi: 10.19171/uefad.368841 %U 10.19171/uefad.368841
ISNAD Başal, Handan Asûde , Bağçeli̇ Kahraman, Pınar , Özen Uyar, Rabia , Tabak, Dilek , Turan, Nursena . "Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 / 2 (December 2017): 389-417 . https://doi.org/10.19171/uefad.368841
AMA Başal H , Bağçeli̇ Kahraman P , Özen Uyar R , Tabak D , Turan N . Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 30(2): 389-417.
Vancouver Başal H , Bağçeli̇ Kahraman P , Özen Uyar R , Tabak D , Turan N . Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 30(2): 389-417.
IEEE H. Başal , P. Bağçeli̇ Kahraman , R. Özen Uyar , D. Tabak and N. Turan , "Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 30, no. 2, pp. 389-417, Dec. 2017, doi:10.19171/uefad.368841