Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 74 - 91, 07.02.2017
https://doi.org/10.29065/usakead.287757

Abstract

References

 • Akdağ, H., ve Çoklar, A. N. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi proje ve performans görevlerini hazırlarken yararlandıkları kaynaklar, internet’in yeri ve karşılaştıkları güçlükler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Bal, A. P. (2012). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi performans görevi hazırlama sürecine ilişkin görüşleri ve yaşadıkları sorunlar. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 11-24.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, O. ve Köklü, N. (2010). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, E., Gelen, İ., Kan, O. (2009). Türkçe derslerindeki performans ödevleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 22-55.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, 99-114.
 • Çelikkaya, T., Karakuş, U. ve Öztürk Demirbaş, Ç. (2010) Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme - değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 57–76.
 • Doğan, A. B. (2005). Fen Öğretiminde Değerlendirme Etkinlikleri Üzerine Öğretmen Görüşleri (Van İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Duban N. ve Küçükyılmaz E. A. (2008). “Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri”. İlköğretim Online, 7(3), 769-784.
 • Ersoy, A. ve Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 58-79.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).
 • Green, S. B. ve Salkind, N. J. (2014). Using SPSS for Windows and Macintosh analyzing and understanding data. Boston: Pearson.
 • Gök, B. ve Şahin, A. E (2009) İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin değerlendirme araçlarını çoklu kullanımı ve yeterlik düzeyleri. Eğitim ve Bilim 34(153), 127-143.
 • Hacettepe Üniversitesi, (2012). Altındağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi Eğitimde İş Birliği Protokolü, 30 Kasım 2016 tarihinde http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/protokol.pdf adresinden alınmıştır.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Kabapınar, Y., & Ataman, M. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Programları'ndaki Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 9(2).
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Devlet Kitapları Müd. Bas. Evi. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2013). 2013-2014 Eğitim–Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzu. 30 Kasım 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar /2013/kilavuz/2013_OGES_Klvz.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Resmi Gazete. (2007, Ağustos 20), Sayı 26619, 30 Kasım 2016 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/08/20070820-1.htm adresinden edinilmiştir.
 • Resmi Gazete. (2014, Temmuz 26), Sayı 29072, 24 Kasım 2016 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726.htm adresinden edinilmiştir.
 • Sabah Gazetesi. (2014). Performans Ödevine Son, 24 Kasım 2016 tarihinde http://www.sabah.com.tr/egitim/2014/01/29/performans-odevine-son adresinden edinilmiştir.
 • Saban, A. İ. ve Şeker. M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 361-390
 • Şen, Y. Ç. ve Taşkın, Ç. Ş. (2010). Yeni ilköğretim programının getirdiği değişiklikler: sınıf öğretmenlerinin düşünceleri. Yüzüncü Yil Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2),26-51.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson.
 • Tedmem. (2014). Performans Ödevi Kaldırılmalı Mı?, 30 Kasım 2016 tarihinde https://tedmem.org/mem-notlari/performans-odevi-kaldirilmali-mi adresinden edinilmiştir.
 • Yılmaz, M., & Benli, N. (2011). İlköğretim I. kademede verilen performans görevlerinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 250-267.

MATEMATİK DERSİ DÖNEM SONU PUANINI OLUŞTURAN BİLEŞENLERİN İNCELENMESİ: PERFORMANS GÖREVLERİNİN KALDIRILMASI

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 74 - 91, 07.02.2017
https://doi.org/10.29065/usakead.287757

Abstract

Bu
araştırmada sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi karne puan bileşenlerinin
matematik dönem sonu puanı üzerine etkisi ve puan bileşenlerinin birbirleriyle
olan ilişkileri incelenmiştir. Bu çerçevede performans belirlemeye yönelik
çalışmalardan (PBYÇ) elde edilen puanların diğer puan bileşenleri tarafından ne
derecede açıklandığı araştırılmıştır. Ayrıca 2014-2015 eğitim öğretim yılından
itibaren kaldırılan performans puanlarının karne notu üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Öğrencilerin dönem sonu puanları; yazılı sınav puanları ve
performans belirlemeye yönelik çalışma puanları ortalamasından elde
edilmektedir. Araştırmada Ankara ili Altındağ ilçesindeki 5499 sekizinci sınıf
öğrencisinin 2013-2014 eğitim öğretim yılı ilk dönem matematik dersine ilişkin
tüm puan bileşenleri kullanılmıştır. Sonuçlarda Temel Eğitimden Ortaöğretime
Geçiş (TEOG) ortak sınavından elde edilen puanların genel olarak diğer
bileşenlerden düşük olduğu ve performans puanlarının ise yüksek olduğu dikkat
çekmektedir. Bununla beraber performans görevinin tek başına kaldırılması ile
yeniden düzenlenen dönem sonu puanlarında büyük bir değişiklik olmayacağı ön
görülmektedir.

References

 • Akdağ, H., ve Çoklar, A. N. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi proje ve performans görevlerini hazırlarken yararlandıkları kaynaklar, internet’in yeri ve karşılaştıkları güçlükler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Bal, A. P. (2012). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi performans görevi hazırlama sürecine ilişkin görüşleri ve yaşadıkları sorunlar. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 11-24.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, O. ve Köklü, N. (2010). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, E., Gelen, İ., Kan, O. (2009). Türkçe derslerindeki performans ödevleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 22-55.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, 99-114.
 • Çelikkaya, T., Karakuş, U. ve Öztürk Demirbaş, Ç. (2010) Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme - değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 57–76.
 • Doğan, A. B. (2005). Fen Öğretiminde Değerlendirme Etkinlikleri Üzerine Öğretmen Görüşleri (Van İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Duban N. ve Küçükyılmaz E. A. (2008). “Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri”. İlköğretim Online, 7(3), 769-784.
 • Ersoy, A. ve Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 58-79.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).
 • Green, S. B. ve Salkind, N. J. (2014). Using SPSS for Windows and Macintosh analyzing and understanding data. Boston: Pearson.
 • Gök, B. ve Şahin, A. E (2009) İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin değerlendirme araçlarını çoklu kullanımı ve yeterlik düzeyleri. Eğitim ve Bilim 34(153), 127-143.
 • Hacettepe Üniversitesi, (2012). Altındağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi Eğitimde İş Birliği Protokolü, 30 Kasım 2016 tarihinde http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/protokol.pdf adresinden alınmıştır.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Kabapınar, Y., & Ataman, M. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Programları'ndaki Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 9(2).
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Devlet Kitapları Müd. Bas. Evi. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2013). 2013-2014 Eğitim–Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzu. 30 Kasım 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar /2013/kilavuz/2013_OGES_Klvz.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Resmi Gazete. (2007, Ağustos 20), Sayı 26619, 30 Kasım 2016 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/08/20070820-1.htm adresinden edinilmiştir.
 • Resmi Gazete. (2014, Temmuz 26), Sayı 29072, 24 Kasım 2016 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726.htm adresinden edinilmiştir.
 • Sabah Gazetesi. (2014). Performans Ödevine Son, 24 Kasım 2016 tarihinde http://www.sabah.com.tr/egitim/2014/01/29/performans-odevine-son adresinden edinilmiştir.
 • Saban, A. İ. ve Şeker. M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 361-390
 • Şen, Y. Ç. ve Taşkın, Ç. Ş. (2010). Yeni ilköğretim programının getirdiği değişiklikler: sınıf öğretmenlerinin düşünceleri. Yüzüncü Yil Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2),26-51.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson.
 • Tedmem. (2014). Performans Ödevi Kaldırılmalı Mı?, 30 Kasım 2016 tarihinde https://tedmem.org/mem-notlari/performans-odevi-kaldirilmali-mi adresinden edinilmiştir.
 • Yılmaz, M., & Benli, N. (2011). İlköğretim I. kademede verilen performans görevlerinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 250-267.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Atilla ÖZDEMİR
SİNOP ÜNİVERSİTESİ


Levent YAKAR
HACETTEPE UNIV
Türkiye


Sinan YAVUZ This is me
HACETTEPE UNIV

Publication Date February 7, 2017
Submission Date January 24, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Özdemir, A. , Yakar, L. & Yavuz, S. (2017). MATEMATİK DERSİ DÖNEM SONU PUANINI OLUŞTURAN BİLEŞENLERİN İNCELENMESİ: PERFORMANS GÖREVLERİNİN KALDIRILMASI . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 74-91 . DOI: 10.29065/usakead.287757