Year 2018, Volume 34, Issue 2, Pages 31 - 40 2018-08-31

HARRAN OVASINDAKİ BAZI TOPRAK SERİLERİNİN FOSFOR FRAKSİYONLARI

Osman Sönmez [1] , Ebru Pınar AYAYDIN (SAYGAN) [2]

61 152

Fosfor (P), bitki gelişimi için mutlak gerekli bir bitki besin elementidir. Ülkemizin farklı bölgelerinde P ile ilgili bazı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, Harran Ovası topraklarında bitkiye yarayışlı P (Olsen P) (PY) içeriklerini ortaya koymak için sınırlı sayıda çalışmanın yapılmış olması araştırmada inorganik P (Pİ), organik P (PO) ve toplam P (PT) içeriklerinin belirlenmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. Bu çalışmada Harran Ovası’nda 16 noktadan farklı toprak derinliklerinde (0-20, 20-40, 40-60 cm) yapılan genel toprak analizlerinde yüksek pH değerine (7.6-8.7), düşük organik madde (OM) (%0.1-1.6) ve tuz içeriğine (0.5-15.4 dS m-1), yüksek kireç (%14-38) ve katyon değişim kapasitesine(34-66 cmol kg-1) sahip oldukları belirlenmiştir. Tekstür bakımından ise killi bir bünyeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda istatiksel değerlendirmeler dikkate alındığında PTiçeriği sırası ile 0-20 cm’de 343-894 mg kg-1, 20-40 cm’de 313-881 mg kg-1, 40-60 cm’de 298-551 mg kg-1 arasında değiştiği, Pİ’nin 0-20 cm’de 307-835 mg kg-1, 20-40 cm’de 281-847 mg kg-1, 40-60 cm’de 280-539 mg kg-1 arasında değiştiği, PO’nın 0-20 cm’de 17-60 mg kg-1, 20-40 cm’de 15-38 mg kg-1, 40-60 cm’ de 7-39 mg kg-1 arasında değiştiği, PY’ nin 0-20 cm’de 2-36 mg kg-1, 20-40 cm’ de 1-23 mg kg-1, 40-60 cm’ de 0.2-21 mg kg-1arasında değiştiği belirlenmiştir.

Toplam Fosfor, İnorganik Fosfor, Organik Fosfor, Yarayışlı Fosfor (Olsen Fosfor), Harran Ovası
 • [1] Güzel, N., Gülüt, Y. K., ve Büyük, G., 2002. Toprak Verimliliği ve Gübreler. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:246, Ders Kitapları Yayın No:A-80, Adana, 654s.
 • [2] Brinck, J. N., 1978. World Resources of Phosphorus. In: Phosphorus in The Environment: ItsChemistryandBiochemistry. CibaFaundationSym. 57:23-63.
 • [3] Lindsay, W. L., 1979. ChemicalEquilibriainSoils. John WileyandSons. New York.
 • [4] Brady, N. C. andWeil, R. R., 1999. The Nature andProporties of SoilsbyPrentice-Hall, Inc, New Jersey.
 • [5] Stevenson, F. J andCole, M. A., 1999 (Cycles of Soil Second Edition) John WileyandSons New York. NY.
 • [6] Sonmez, O., Pierzynski, G.M., Frees, L., Davis B., Leikam, D., Sweeney, D.W., and Janssen, K.A. 2009. A Field Assessment Tool for Phosphorus Losses in Runoff in Kansas. Journal of Soil Water Conservation 64 (3) 212-222
 • [7] Frossard, E.,Condron, L.M ., Oberson, A., Sinaj, S. andFardean, J. C., 2000. ProcesessGoverningPhosphorusAvailability in TemperateSoils. Journal of EnvironmentalQuality, 29:15-23.
 • [8] George, T. S., Richardson, A, E., Hadobas, P. A. and Simpson, R. J., 2003. Rhizosphere Limitations to The Efficiency of Phytase-Phtate Interactions. Proceedings of 2nd Internal Symposium on Phosphorus Dynamics in The Soil-Plant Contium, pp. 48-49.
 • [9] Sönmez, O., and Pierzynski, G.M. 2017. Changes in Soil Phosphorus Fractions Resulting from Crop Residue Removal and Phosphorus Fertilizer. Communication in Soil and Plant Analysis DOI: 10.1080/00103624.2017.1323094[10] Nartey, E., 1994. PedogenicChangesandPhosphorusAvailability in SomeSoils of NorthernGhana, ThesisDepartment of SoilScienceUniversity of GhanaLegon.
 • [11] Kacar, B., Katkat, V.A, 1997. Tarımda Fosfor. Bursa Ticaret Borsası Yayınları No:5, Bursa.
 • [12] Meisner, C. A.,Islam, A., Naher, U. A., Saleque, M. A., Pathan, A. B. andHossain, A.T., 2004 InorganicandOrganicPhosphorusFertilizerEffects on thePhosphorusFractionation in Wetland Rice SoilScienceSociety of AmericaJournal Vol.68 No.5, pp. 1635-1644.
 • [13] Schepers, J. S.,Akhtar, M., Francis, D. D. andMccallister,D.L., 2005. Manure Source Effects on SoilPhosphorusFractionsandTheir Distribution. SoilScience, 170, (3):183-190.
 • [14] Chacon, N and Dezzeo, N., 2004. Phosphorus Fractions and Sorption Processes in Soil Samples Taken in A Forest-Savanna Sequence of The Gran Saban in Southern Venezuella. Biol Fertil Soils 40:14-19.
 • [15] Alpaslan, M., Güneş, A., ve İnal, A., 1998. Deneme Tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1501, Ders Kitabı:455, 437s.
 • [16] Torrent, J. R., and Delgado, A., 2001. Using Phosphorus Concentration in The Soil Solution to Predict Phosphorus Desorption to Water. Journal Environmental Quality. 30:1829-1835.
 • [17] Eyyüpoğlu, F., 1999. Türkiye Topraklarının Verimlilik Durumu. Toprak Gübre Araştırma Enst. Genel Yayınlar No:220, Ankara.
 • [18] Öztürkmen, M., 2004 Harran Ovası’nda Çiftçi Koşullarında Toprakta Bulunan N,P,K İçeriği İle Pamuk Bitkisi Tarafından Alınabilirliği Arasındaki İlişki. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.
 • [19] Korkmaz, K., 2005 Kireçli Toprakların Fosfor Durumlarının Belirlenmesi ve Fosfor Uygulamasının Mısır Verimine Etkisi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Adana.
 • [20] Dinç, U., Şenol, S., Sayın, M., Kapur, S., Güzel, N., Derici, R., Yeşilsoy, M. Ş., Yeğıngil, İ., Sarı, M., Kaya, Z., Aydın, M., Kettaş, F., Berkman, A., Çolak, A. K., Yılmaz, K., Tunçgögüs, B., Çavuşgil, V., Özbek, H., Gülüt, K.Y., Karaman, C., Dinç, O., Öztürk, N., Ve Kara, E., 1988. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toprakları I. Harran Ovası TÜBİTAK-TOAG Güdümlü Araştırma Projesi Kesin Raporu Proje No: TOAG 534, Ankara.
 • [21] Richards, L.A., 1954. DiagnosisandImprovoment of Salineand Alkaline Soils. U.S.A: U.S. Department of Agriculture, Handbook 60.
 • [22] Çağlar, K. Ö., 1949. Toprak Bilgisi A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 10, Ankara.
 • [23] Chapman, H.D., 1965. Cation Exchange Capacity. In: C.A. Black (Ed.). Methods of Soil Analysis, Part: 2, Agronomyseries, No:9, ASA. Madison, Wisc. USA, 53711, p: 891-901.
 • [24] Jackson, M. L., 1962. SoilChemical Analysis. Prentice-HallInc. 183s.
 • [25] Bouyoucos, G. J.,1951. ARecalibration of theHydrometerMethodforMakingMechanical Analysis of theSoil. AgronomyJournal43:434-438.
 • [26] Harwood, J. E., Van SteenderenandKuhn, A. L., 1969. ARapidMethodforOrthophosphate Analysis at High Concentrations in Water. WaterRes. 3:417-423.
 • [27] Walker, T. W.,and Adams, A.F.R., 1958. Studies on SoilOrganicMatter: 1. Influence of Phosphorus Content of ParentMaterials on Accumulation of Carbon, Nitrogen, SulphurandOrganicPhosphorus in GrasslandSoils. SoilSci. 85:318-4307.
 • [28] Olsen, S. R.,Cole, C.V., Watanabe, F.S., And Dean, L.A.,1954. Estimation of AvailablePhosphorus in SoilsbyExtractionwithSodiumBicarbonate. Usda, Circ., 939, Washington, D.C.
 • [29] Efe, E., Bek, Y. ve Şahin, M., 2000. SPSS’te Çözümleri ile İstatistik Yöntemleri II. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No:73, Ders Kitapları Yayın No:9, K.S.Ü. Basımevi, Kahramanmaraş.
 • [30] DMİ. 2005. Şanlıurfa İli Meteroloji Verileri
 • [31] Akalan, İ., 1968. Toprak Oluşu, Yapısı ve Özellikleri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:356, Ders Kitabı:120, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 556s.
 • [32] Hizalan, E., ve Ünal, H., 1966. Topraklarda Önemli Kimyasal Analizler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:278, Yardımcı Ders Kitabı 97, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Article
Authors

Author: Osman Sönmez (Primary Author)
Institution: Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Country: Turkey


Author: Ebru Pınar AYAYDIN (SAYGAN)

Dates

Publication Date: August 31, 2018

Bibtex @research article { erciyesfen420790, journal = {Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1012-2354}, address = {Erciyes University}, year = {2018}, volume = {34}, pages = {31 - 40}, doi = {}, title = {HARRAN OVASINDAKİ BAZI TOPRAK SERİLERİNİN FOSFOR FRAKSİYONLARI}, key = {cite}, author = {Sönmez, Osman and AYAYDIN (SAYGAN), Ebru Pınar} }
APA Sönmez, O , AYAYDIN (SAYGAN), E . (2018). HARRAN OVASINDAKİ BAZI TOPRAK SERİLERİNİN FOSFOR FRAKSİYONLARI. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 34 (2), 31-40. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erciyesfen/issue/39694/420790
MLA Sönmez, O , AYAYDIN (SAYGAN), E . "HARRAN OVASINDAKİ BAZI TOPRAK SERİLERİNİN FOSFOR FRAKSİYONLARI". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 (2018): 31-40 <http://dergipark.org.tr/erciyesfen/issue/39694/420790>
Chicago Sönmez, O , AYAYDIN (SAYGAN), E . "HARRAN OVASINDAKİ BAZI TOPRAK SERİLERİNİN FOSFOR FRAKSİYONLARI". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 (2018): 31-40
RIS TY - JOUR T1 - HARRAN OVASINDAKİ BAZI TOPRAK SERİLERİNİN FOSFOR FRAKSİYONLARI AU - Osman Sönmez , Ebru Pınar AYAYDIN (SAYGAN) Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 40 VL - 34 IS - 2 SN - 1012-2354- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi HARRAN OVASINDAKİ BAZI TOPRAK SERİLERİNİN FOSFOR FRAKSİYONLARI %A Osman Sönmez , Ebru Pınar AYAYDIN (SAYGAN) %T HARRAN OVASINDAKİ BAZI TOPRAK SERİLERİNİN FOSFOR FRAKSİYONLARI %D 2018 %J Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi %P 1012-2354- %V 34 %N 2 %R %U
ISNAD Sönmez, Osman , AYAYDIN (SAYGAN), Ebru Pınar . "HARRAN OVASINDAKİ BAZI TOPRAK SERİLERİNİN FOSFOR FRAKSİYONLARI". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 / 2 (August 2018): 31-40.
AMA Sönmez O , AYAYDIN (SAYGAN) E . HARRAN OVASINDAKİ BAZI TOPRAK SERİLERİNİN FOSFOR FRAKSİYONLARI. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 34(2): 31-40.
Vancouver Sönmez O , AYAYDIN (SAYGAN) E . HARRAN OVASINDAKİ BAZI TOPRAK SERİLERİNİN FOSFOR FRAKSİYONLARI. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 34(2): 40-31.