Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 57 - 74 2018-12-27

The Investigation of the Effect of Emotional Intelligence on Organizational Commitment
Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Ali Kutluhan KORKMAZ [1] , Merve KOÇOĞLU SAZKAYA [2]

31 217

In the literature part of this study, the concept of emotional intelligence, its importance and Schutte

emotional intelligence model; besides the concept of organizational commitment, its importance and its

dimensions are discussed. This study was carried out on 228 swimming instructors who work in Sports

Istanbul which is an affiliate company of Istanbul Metropolitan Municipality in order to examine the effect ofthat there is a positively low level effect of emotional intelligence on organizational commitment. In other

words, changes in organizational commitment is explained by emotional intelligence at 0,9%. When the

subscales of this effect were examined, it was also found that emotional intelligence was positively low level

effect on sub-dimensions of organizational commitment which are emotional commitment, continuance

commitment and normative commitment. In another saying, it is showned that changes in affective

commitment is explained by emotional intelligence at 0,3%; changes in continuance commitement is

explained by emotional intelligence at 0,4%; changes in normative commitment is explained by emotional

intelligence at 1,3%.

Bu çalışmanın literatür bölümünde duygusal zeka kavramı, önemi ve Schutte duygusal zeka modeli

yanısıra örgütsel bağlılık kavramı, önemi ve örgütsel bağlılığın boyutları konuları ele alınmıştır. Çalışma

duygusal zekanın örgütsel bağlılık üzerine etkisini incelemek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin

iştirak şirketi olan Spor İstanbul da çalışan 228 yüzme eğitmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma

sonucuna göre duygusal zeka ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü düşük düzeyde etki olduğu

belirlenmiştir. Bir başka ifadeyle, katılımcıların örgütsel bağlılıklarına yönelik algılarındaki değişimin

%0,9’unun modele dahil olan duygusal zeka değişkeni tarafından açıklandığı görülmektedir. Bu etkinin

alt boyutları incelendiğinde de duygusal zeka ile örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal bağlılık,

devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık arasında pozitif yönlü düşük düzeyde etki olduğu tespit edilmiştir.

Bir başka deyişle, katılımcıların duygusal bağlılıklarına yönelik algılarındaki değişimin %0,3’ünün modele

dahil olan duygusal zeka değişkeni tarafından; katılımcıların devamlılık bağlılığına yönelik algılarındaki

değişimin %0,4’ünün modele dahil olan duygusal zeka değişkeni tarafından ve son olarak, katılımcıların

normatif bağlılığına yönelik algılarındaki değişimin %1,3’ünün modele dahil olan duygusal zeka değişkeni

tarafından açıklandığı görülmüştür.

 • Acar, F. T. (2001). Duygusal Zeka Yeteneklerinin Göreve ve İnsana Yönelik Liderlik Davranışları İle İlişkisi: Banka şube müdürleri üzerine bir alan araştırması. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akın, S. (2010). Banka Çalışanlarının Duygusal Zekalarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arslan, R., Efe, D., Aydın, E. (2013). Duygusal Zeka ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Ulusalarası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 3 (5), 169-180.
 • Aslan, Ş. (2008). Duygusal Zeka, Bireylerarası Çatışmayı Çözümleme Yöntemleriyle İlişkili midir? Schutte’un Duygusal Zeka Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 13 (3), 179-200.
 • Ates, O, T., Buluc, B. (2015). The Relationship between the Emotional Intelligence, Motivation and Organizational Commitment of Primary School Teachers. Middle Eastern & African Journal of Educational Research. 17, 31-49.
 • Austin, E., Saklofske, D., Huang, S., Mckenney, D., (2004). Measurement of Trait Emotional Intelligence: Testing and Cross-Validating a modified version of Schutte Et Al.’s (1998) Measure. Personality and Individual Differences. (36), 555–562.
 • Beltekin, E., (2015). Türkiye’deki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Görev Yapan Yönetici Personelin Duygusal Zeka ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Boylu, Y., Pelit, E., Güçer, E. (2007). Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar. (44), 56-74.
 • Civanoğlu, S. P. (2015). Duygusal Zeka İle Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çetinkaya, Ö., Alparslan, A. M. (2011). “Duygusal Zekanın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. (16), 363-377.
 • Çöl, G. (2004). Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. (6), 2, 4–11.
 • Durmuş, B., Yurtkuru S. E. ve Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde Spss’le Veri Analizi. 4. Baskı. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Eğilmezkol, G. (2011). Çalışma Yaşamında Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık: Bir Kamu Bankasındaki Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Algılayışlarının Analizine Yönelik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eröz, S. S. (2013). Örgütlerde Duygusal Zeka. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (16),213- 242.
 • Goleman, D. (2001). The Emotionally Intelligent Workplace. Emotional Intelligence: Issues in Paradigm Building
 • Göçet, E. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürkan, G. Ç. (2006). Örgütsel bağlılık: örgütsel iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve Trakya Üniversitesi’nde örgüt iklimi ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İnce, M., Gül, H., (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Çizgi Kitabevi.
 • Huselid, M. A., Day, N. E. (1991). Organizational Commitment, Job Involvement and Turnover: A Substantive and Methodological Analysis. Journal of Applied Psychology. (76), 3,380-391.
 • Kanoğlu, Ü., (2015). Bilişim Sektöründe Dış Kaynak Kullanımının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lopez, J. S., Snyder, C. R. (2003). Positive Psychological Assessment. A handbook of Models and Measures. Washington: American Psychological Association.
 • Mayer, J., Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence?, Emotional Development and Emotional İntelligence: Implications for Educators, New York: ed. P. Salovey, D. Sluyter,: Basic Books.
 • Mayer, John, D., Salovey, Peter., Caruso, David. (2008). Emotional Intelligence, New Ability or Eclectic Trait?. The American Psychological Association. (63), 503-517.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. (1984). Testing The Side-Bet Theory of Organizational Commitment: Some Methodological Consideretions. Journal of Applied Psychology, 69 (3), 372–378.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review, 1 (1), 61-89.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J., Smith, A. C. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three – Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology. 78 (4), 538-551.
 • Meyer, J. P., ve Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace, Theory, Research and Application. Sage Publications, Inc.: London.
 • Mayer, J. D., Geher, G. (1996). Emotional Intelligence and the Identification of Emotion. University of Hampshire, Intelligence. (22), 89-113. Mowday, R., Steers, R., Porter, L. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior, (14), 224-247.
 • Newstorm, J. W., ve Davis, K. (2002). Organizational Behavior :Human Behavior at Work. 11th ed, Irwin/ McGraw-Hill.
 • Obeng, K., Ugboro, I. (2003). Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study. Journal of The Transportation Research Forum. (57), 2, 83-98.
 • Oliver, N. (1990). “Work Rewards, Work Values and Organizational Commitment in an Employee-Owned Firm”. UK Human Relations. 43 (6), 513-526.
 • Öztürk, M. (2013). Örgütsel Bağlılık ve Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniveritesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özyer, K. (2004). Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık ve Bağlılığın Alt Formları Arasındaki İlişkilerin Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Polatçı, S., Ardıç, K., Koç, M. (2014). Farklı Bir Bakış Açısından İş ve Yaşam Doyumu Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılığın Etkileri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (23), 267-287.
 • Schutte, N., Malouff, J, M., Hall, E, L., Haggerty, D, J., Cooper, J, T., Golden, C, J., Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences. (25), 167–177.
 • Schwenk, C. R. (1986). “Information, Cognitive Biases and Commitment to a Course of Action”. Academy of Management Review. 11 (2), 298-310.
 • Süslü, S. B., (2016). Duygusal zeka ve örgütsel stres: Örgütlerde hemşirelerin duygusal zeka becerileri ve stresle başa çıkma düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, E. (2016). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Duygusal Zekanın ve Dönüşümcü Liderliğin Rolü ve Önemi: Trabzon İli Kamu Sektöründe Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şenocak, M. (2015). Duygusal Zeka ve Liderlik Tarzlarının Çalışan Verimliliği Üzerine Etkileri. Yüksek Lizans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tak, B., Çiftçioğlu, A. (2009). Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeğinin Türkçe’de Güvenilirlik ve Geçerliliğinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. İşletme Fakültesi Dergisi. 1 (10), 35-54.
 • Tatar, A., Tok, S., Saltukoğlu G. 2011. Gözden geçirilmiş schutte duygusal zeka ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmoloji Bülteni. 21 (4), 325-38.
 • Wahn, J. C., (1998). Sex Differences in The Continuance Component of Organizational Commitment. Group and Organization Management. 23 (3), 256-266.
 • Wasti, S. A. (2005). Commitment Profiles: Combinations of Organizational Commitment forms and Job Outcomes. Journal of Vocational Behavior. (67), 290-308.
 • Yaşar, M. (2014). İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (36), 59-75.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Published Date Aralık 2018
Journal Section 2018 Aralık
Authors

Author: Ali Kutluhan KORKMAZ
Country: Turkey


Author: Merve KOÇOĞLU SAZKAYA
Country: Turkey


Bibtex @research article { eriss506287, journal = {Eurasian Research in Sport Science}, issn = {2636-8269}, address = {Marmara University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {57 - 74}, doi = {}, title = {Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, Ali Kutluhan and KOÇOĞLU SAZKAYA, Merve} }
APA KORKMAZ, A , KOÇOĞLU SAZKAYA, M . (2018). Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Eurasian Research in Sport Science, 3 (2), 57-74. Retrieved from http://dergipark.org.tr/eriss/issue/42085/506287
MLA KORKMAZ, A , KOÇOĞLU SAZKAYA, M . "Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi". Eurasian Research in Sport Science 3 (2018): 57-74 <http://dergipark.org.tr/eriss/issue/42085/506287>
Chicago KORKMAZ, A , KOÇOĞLU SAZKAYA, M . "Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi". Eurasian Research in Sport Science 3 (2018): 57-74
RIS TY - JOUR T1 - Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi AU - Ali Kutluhan KORKMAZ , Merve KOÇOĞLU SAZKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eurasian Research in Sport Science JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 74 VL - 3 IS - 2 SN - 2636-8269- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eurasian Research in Sport Science Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi %A Ali Kutluhan KORKMAZ , Merve KOÇOĞLU SAZKAYA %T Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi %D 2018 %J Eurasian Research in Sport Science %P 2636-8269- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD KORKMAZ, Ali Kutluhan , KOÇOĞLU SAZKAYA, Merve . "Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi". Eurasian Research in Sport Science 3 / 2 (December 2018): 57-74.