Author Guidelines

  Dergiye gönderilecek çalışmalar için  “makale gönderim, takip ve değerlendirme sistemi” kullanılmaktadır. Makale dosyasında yazar(lar) la ilgili bilgi kesinlikle olmamalıdır. Yazar isimleri, posta adresi, kurum bilgisi, ünvan, telefon no gibi bilgiler sisteme yüklenmelidir. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. Bu nedenle yazarların bir kereye mahsus olmak üzere ilgili sisteme kayıt olup kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir.         1. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 1. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi; Hareket ve Antrenman, Spor Sağlık, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Bilişim Teknolojileri, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Beden Eğitimi ve Spor, Spor felsefesi. Engellilerde Egzersiz ve Spor alanlarında yapılan profesyonel özgün araştırma ve derlemelerin yayınlandığı Uluslararası hakemli bir dergidir.

 2. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi’ne makale gönderen yazar(lar), çalışmanın orijinal olduğunu, başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediğini, daha önce yayımlanmamış olduğunu, kullanılan ölçek, anket, envanter, test vb. ölçüm araçlarının kullanımı için sahibinden izin alma konusunda tüm sorumluluğu aldıklarını ve yazılarda ifade edilen düşüncelerden kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etmekte ve çalışmanın yayın haklarını  Eurasian Research in Sport Science Dergisine devretmiş sayılmaktadırlar.

 3. Dergiye gönderilen makale, biçimsel esaslara uygun ise, önce editör onayından geçer ve konu ile ilgili en az iki hakemin incelemesine gönderilir. Gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazar(lar)ca yapıldıktan sonra yayınlanır.

 4. Makale, yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

 5. Yazılarda ifade edilen tüm düşüncelerin ve çalışmaların bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

 6. Makale Şablonuna uygun hazırlanmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve genel kurallara uymayan yazılar yayımlanmaz.

 7. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi’nde yayımlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.

 8. Yazılara verilecek kabul ya da red yanıtı hakemlerin inceleme süresine göre değişebilir.

 9. Basımına karar verilen çalışmalarda yayın öncesi küçük yazım hataları dışında ekleme ya da çıkarma yapılamaz.

 10. Kaynakların doğruluğundan yazar/yazarlar sorumludur.

 11. Yayınlanan çalışmaların bilimsel etik ve hukuki sorumluluğu yazara/yazarlara aittir. 

NOT: Göndereceğiniz makale dosyası aşağıda anlatılan kurallara uygun olarak yazılmalıdır, ANA MAKALE dosyası içerisine aşağıda belirtilenler haricinde Yazar İsimleri, İletişim Bilgileri gibi ek bilgiler kesinlikle Yazılmamalıdır. Yazar isimleri, iletişim bilgileri vb. bilgilerin, dergiye kayıt olurken sisteme girilmesi yeterli olmaktadır.

 

YAZIM İLKELERİ

A.    Araştırma Yazıları: Yukarıda belirtilen alanlarda daha önce yayınlanmamış toplanan özgün verilerin değerlendirildiği, dergi yazı düzenine uyarak hazırlanmış araştırmalardır. Ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 15 sayfayı geçmemelidir.

Makale Yapısı:

- Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan, Türkçe ve İngilizce)

- Giriş

- Gereç ve Yöntemler

- Bulgular

- Tartışma

- Sonuç

- Teşekkür

- Kaynaklar

B. Derleme (Gözden Geçirme) Yazıları: Yukarda belirtilen alanlarda güncel bilgi içeren, hem yerli hem de yabancı kaynakların tarandığı ve yazar/yazarların bilgiyi en yüksek düzeyde işlediği (analiz ve sentez) yazılardır. Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Başlık sayfası, özetler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, tablo/sekil/resim ve kaynaklar bölümünü içerir. Ana metin konu ile bağlantılı alt başlıklara bölünebilir. Ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı geçmemelidir.

 

YAZIM KURALLARI

YAZI DÜZENİ

Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yazılar Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uygun olmalıdır. Türkçe özel terimlerin İngilizce karşılığı parantez içinde belirtilmelidir. İngilizce kullanılırken, İngilizce yazım kurallarına bağlı kalınmalıdır.

Başlık: Başlık 15 kelimeyi geçmeyecek şekilde, 14 punto, ilk harfi büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlığa yer almalıdır. Çalışma daha önce bir kongrede sunulmuş veya bir projeden türetilmiş ise dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet “Öz” başlığı altında, İngilizce özet “Abstract” başlığı altında yazılmalıdır. Özet, 9 punto büyüklüğünde, 200-250 kelime, Times New Roman karakteri ile tek satır aralığı ve tek sütun olarak yazılmalıdır. Hem Türkçe hem de İngilizce özet, amaç, denekler hakkında bilgi, veri toplama araçları, verilerin analizi, özet bulgular ve sonuç ile ilgili bilgilere yer vermelidir.

Türkçe özetin hemen altında “Anahtar Kelimeler”, İngilizce özetin hemen altında “Keywords” başlığı ile verilmelidir. Anahtar sözcüklerin 3 ile 6 adet olması yeterlidir.

C. Ana Metin: Yazılar standart A4 boyutlarda MS Word programında 12 punto, Times New Roman karakteri ile yazılmalı, sayfanın her tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak ve 1.5 satır aralıklı yazılmalıdır. Tüm sayfalar başlık sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır. Ana metinin 10 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir. Bir araştırma makalesinde, sırası ile giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümleri yer almalıdır. Gözden geçirme makalelerinde bu içeriğe dikkat edilmeyebilir. Ana metinde yer alacak tablo, grafik, şekil ve resimler metin içinde uygun yerlerde gösterilmeli ve numaralanmalıdır. Grafik, sekil ve resimler isimlendirilip, numaralandırılmalı ve altlarına gerekli açıklama içeren yazılar eklenmelidir. Tabloların üstüne tablo numarası ve başlığı yazılmalıdır. Tablo ve grafikler APA stiline göre hazırlanmalıdır.

D. Teşekkür: Bu kısım, zorunlu olmayan ancak yazar/yazarların araştırmaya katkısı yazarlık düzeyinde olmayan kişilere birkaç cümlelik teşekkür yazabilirlecekleri bir bölümdür. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları açık bir şekilde yazılmalıdır.

E. Kaynaklar: Yazının son sayfası KAYNAKLAR başlığından oluşmalıdır. Kaynaklar 9 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Çalışmalarda güncel kaynakların kullanılmasına öze gösterilmelidir, ayrıca kaynak sayısı 50 adeti aşmaması tavsiye edilmektedir. Bütün kaynaklar alfabetik sıra ile yazılmalıdır.

 

ANA METİNDE KAYNAK BELİRTİLMESİ

1. Tek yazarlı; (Caz, 2016).

2. İki yazarlı; (Caz ve Biner, 2015).

3. Üç - beş yazarlı; Yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir: (Albayrak, Apkaya ve Gerdil, 2000). Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe'de "ve ark." ifadesi kullanılır: (Albayrak ve ark., 2000), İngilizcede "et al." ifadesi kullanılır (John et al., 2008).

4. Altı ve daha fazla yazarlı; Sadece ilk yazarın soyadı "ve ark." ifadesi kullanılır. Ancak, kaynakçada tüm yazarların isimleri yazılır. (Demir ve ark., 2010).

5. Kurum yazarlığı; İlk göndermede kurumun açık adı, yanında kısaltması ve tarih verilir: (Türk Dil Kurumu (TDK), 2008).

6. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserinin bulunması durumunda, yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır: (Hanton, 2012a), (Hanton, 2012b).

7. Birden fazla yayına aynı anda gönderme yapma; Yazar soyadına göre sıralanır: Bu konuda yapılan araştırmalarda (Bernardina, 1988; John ve Crispino, 1990; Brenda, 2000) bulunmuştur.

8. İkincil kaynaktan alıntı; İkincil kaynak esas kaynakça listesinde gösterilir. Metinde ise, sadece orijinal çalışmayı yapan/yapanların adı verilir. Birincil kaynaktan bahsedildikten sonra, ikincil kaynak "aktaran" şeklinde belirtilir: ". Konusunda Caz’ın yaklaşımı esas alınmaktadır (aktaran, Biner, 2015). ; (Alpkaya ve Erdil; aktaran, Alpullu ve Demir, 2012).

9. Metin içerisinde tablolar ardışık olarak numaralanmalıdır. Her bir tablo için bir başlık olmalıdır. Her tablo sütununda da kısa bir başlık olmalıdır. Tablonun ana metin içerisinde belirtildiğinden emin olunmalıdır. Eğer veriler önceden derlenmiş bir veri setinden alınmış ise, kaynaklar bölümünde belirtilmelidir. Açıklayıcı bilgiler, tablo başlığında değil, not bölümünde yer verin. Not bölümünde sırasıyla *, +, **, ++, vb. simgeleri kullanın. Tablo ve grafikler APA stiline göre hazırlanmalıdır.

 

Kaynak Yazımı ve Örnekler

1. Kitaplar

Tek Yazarlı

Butler, E. (2011). Milton Friedman: A concise guide to the ideas and influence of the free-market economist. Hampshire, UK: Harriman House.

 Eren, E. (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınevi, İstanbul.

 İki Yazarlı

Corsini, R. J. & Wedding, D. (1989). Current psychotherapies. Illionis: F.E. Peacock Publishers Inc.

Tutar, H. ve Yılmaz, M.K.(2010). Genel İletişim Kavram ve Modeller (7.Basım), Ankara: Seçkin Yayıncılık

 

Editörlü Kitaplar

Perruci, G. (2009). General education as the nexus between the liberal arts and leadership studies. In J. T. Wren, R. Riggio, & M. Genovese (Eds.). Leadership and the liberal arts: Achieving the promise of a liberal education (pp. 67–80). New York, NY: Palgrave

Basım, H.N. ve Meydan, C.H. (2009). Örgüt Kültürü. H.N. Basım ve M. Argan. (Eds) içinde, Spor yönetimi (ss.125-140).Ankara: Detay Yayıncılık.

 

Çeviri Kitaplar

Resnik, D.B. (2004). Bilim Etiği Giriş. (Çev. Vicdan Mutlu). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

2. Dergilerde Yayımlanan Çalışmalar

Caz, Ç. ve Tunçkol, M. (2015). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(2), 91-100.

 

Stahl, G.K., Miller, E.L., & Tung, R.L. (2002). Toward the boundary less career: a closer look at the expatriate career concept and the perceived implications of an international assignment, Journal of World Business, 37(3), 216– 227.

Caz, Ç., Aydoğru, V., Tunçkol, M. ve Öncü, E. (2015). Zaman Yönetimi Becerisi Ve Stres İlişkisi: Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Örneği. Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler E-Dergi. 50, 278-287.

 

Rose, M.E., Huerbin, M.B., Melick, J., Marion, D.W., Palmer, A.M., Schiding, J.K, et al. (2002). Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Research, 935(1-2):40-6. (6’dan fazla yazarlar için) .

 

3. Bildiriler

Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme Stilleri. Y. Tonta (Ed.), Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

 

4. Tezler

Karaküçük, B.M. (2008). Kentlerde Spor Amaçlı Rekreasyonel Tesislerin Potansiyel Değerlendirmesi: Keçiören Belediyesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

Caz, Ç. (2014). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

 

5. Elektronik kaynaklar

Bir Web Sitesinde Belirli Bir Sayfa

Spray, C.M, Wang C.K.J, Biddle, S.J.M & Chatzisarantis, N.L.D. (2006). Understanding motivation in sport: An experimental test of achievement goal and self determination theories. European Journal of Sport ScienceMarch 2006, 6(1): 43-51. [Available online at: http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2006_SprayWangBiddleChat_EJSS%20(1).pdf], Erişim tarihi: 15 Ağustos 2002.

 

6. Elektronik Dergiler

Dergide Basılan ve İnternette Yayınlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler

Yüksel, A. ve Yüksel, A. (2013). Bankacılık sektörü hisse senedi endeksi ile enflasyon arasındaki ilişki: yedi ülke örneği, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(2), 37-50, [Available online at: http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C20S22013/37-50.pdf], Erişim tarihi: 5 Ocak 2016.

Elektronik Veri Tabanlarından Alınan Makaleler

Tam, M. (2014). Intergenerational service learning between the old and young: what, why and how, Educational Gerontology, 40(6), pp. 401-413. [Available online, Taylor&Francis database at: http://www.tandfonline.com], Retrieved on March 2, 2015.