Author Guidelines

A. Araştırma Makaleleri:

Bu yazılar daha önce yayınlanmamış, özgün araştırma verilerinin değerlendirildiği ve aşağıda tanımlanan yazı düzenine tümüyle uygun hazırlanmış yazılardır. Araştırma yazılarının ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı geçmemelidir. Bu yazılarda belirtilen araştırma verilerinin bir bölümü daha önce başka bir yazıda işlenmiş ise, bu durum yazı gönderilirken mutlaka bildirilmeli ve ayrıca adı geçen yazıya kaynaklarda atıf yapılmalıdır. Araştırma makalesi linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (Araştırma Makaleleri Şablonu).

B. Olgu Sunumları:

Klinik değerlendirme, gözlem ya da bir başka açıdan özellik ve bilimsel önem taşıyan, bir ya da birden fazla olgunun özelliklerini sunan ve tartışan yazılardır. Olgu sunumları başlık sayfası, özet, abstract, giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç, varsa teşekkür, kaynaklar, tablo/şekil/resim bölümlerini içerir; ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Olgu sunumları, özet, abstract, ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı geçmemelidir. Olgu sunumu linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (Olgu Makaleleri Şablonu).

C. Derleme:

Konusuyla ilgili önemli kuramsal ya da uygulama sorunlarına değinen özgün düşüncelerin üretildiği ve tartışıldığı yazılardır. Derlemenin ana metni; özet, abstract, giriş, sonuç ve öneriler, parlak nokta, varsa teşekkür, kaynaklar, tablo/şekil/resim bölümlerini içerir; ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Özgün yazıların ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı geçemez. Derleme linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (Derleme Makaleleri Şablonu).

Ç. Başlık Sayfası:

Yazının başlığı, yazarların adı, ünvanları, çalıştıkları kurum ve yazışmalardan sorumlu yazarın yazışma adresi, telefon ve varsa faks numarası ve e-posta adresi yazılır. Bu bilgiler sadece başlık sayfasında verilir, makalelerin içerisinde verilmez.

D. Özetler ve Anahtar Sözcükler:

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılır ve yazının başlığını içerir. Özet ve abstract; genel bilgi (background), amaç (objective), yöntem (method), bulgular (findings), sonuç (conclusion) alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır. Olgu sunumunun özeti yapılandırılmadan yazılır. Özetlerin sonunda her iki dilden en az 3, en çok 5 anahtar sözcük (keywords) yer alır.

E. Ana Metin:

Yazının ana metni; giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç şeklinde düzenlenir. Giriş bölümünde yazının dayandığı temel bilgilere ve gerekçelere kısaca değinildikten sonra, son paragrafında amaç açık bir anlatımla verilir. Gereç ve yöntem bölümü gerekirse araştırma/hasta/denek grubu, araçlar, uygulama ve istatistiksel değerlendirme gibi alt başlıklara göre detaylı biçimde düzenlenir. Bu bölüm, çalışmaya katılmayan birisinin de rahatlıkla anlayabileceği açıklıkta yazılmalıdır. Bulgular çalışmadan elde edilen bulguları özetler ve temel bulgular gerekirse tablo ve şekillerle desteklenir. Tartışma bölümünde çalışmanın bulguları ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmaların sonuçları bağlamında tartışılır; genel bir gözden geçirmeyi değil, özgün bulguların tartışılmasını içerir.

F. Teşekkür:

Yazar(lar), gerekli gördüklerinde yazıya, katkıları yazarlık düzeyinde olmayan, ancak belirtilmeyi hak ettiğini düşündükleri kişilere, birkaç cümlelik kısa teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları (parasal ya da araç-gereç desteği, teknik yardım gibi) açıklıkla belirtilmeli (örneğin; "bilimsel danışmanlık", "taslakta düzeltme", "veri toplama", "klinik araştırmaya katılma" gibi) yazılmalıdır.

G. Kaynaklar:

Metin İçinde Kaynak Kullanımı

Makalede bulunan yazar sayısı iki veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, iki veya daha fazla ise ilk iki isim yazılıp İngilizce makaleler için"et al", Türkçe makaleler için "ve ark."  eklenmelidir

Metin içinde kaynak yazılımı dört şekilde olabilir:

a- Ongan ve Kaya (2007).....................................belirtmiştir.

b- Kader, Olgun ve arkadaşlarının (1997) belirttiğine göre.......

c- Literatürde.............. belirtilmiştir (Kaya ve Özgör 2001).

d- Literatürde ........ belirtilmiştir (Kaya, Ongan ve ark. 1997)

Metin içinde birden fazla kaynak gösterildiğinde her bir kaynağın tarihinden sonra "noktalı virgül" kullanılmalıdır.

Örnek: ...........araştırma bulguları ile benzerdir  (Tanabe, Steinmann 2004; Siderias, Guadio et al 2004).

Kaynakçada kaynaklar alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Eğer bir yazarın iki yayını varsa eski tarihli önce yazılmalıdır.

Doğrudan yararlanılmamış kaynaklar kesinlikle kullanılmamalıdır; kabul edilmiş tezler dışında yayınlanmamış yapıtlar ve kişisel haberleşmeler kaynak gösterilemez. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur.

KAYNAK YAZIMI İÇİN ÖRNEKLER:

Dergi Yazıları:

Yazar sayısı üç ve daha az ise:

Schoenen J, Jacquy J, Lenaerts M. Effectiveness of high-dose riboflavin in migraine prophylaxis: A randomized controlled trial. Neurology 1998; 50:466-470.

Yazar sayısı üçten çok ise:

França DS, Souza AL, Almeida KR, et al. B vitamins induce an antinociceptive effect in the asetic acid and formaldehyde models of nociception in mice. Eur J Pharmacol 2001; 421:157-164.

DOI numaralı kaynak (online versiyon) ise;

Şahin H, Çiçek B, Yılmaz M, et al. Obesity prevalence, waisttoheight ratio and associated factors in adult Turkish males. Obesity Research & Clinical Practice, Volume 5, Issue 1, e29–e35, 2011 (doi:10.1016/j.orcp.2010.11.004).

Kurum ise:

The Brain Trauma Foundation, The American Association of Neurological Surgeons, The Joint Section on Neurotrauma and Critical Care. Role of antiseizure prophylaxis following head injury. J Neurotrauma 2000; 17:549-553.

Dergi ek sayısı (supplement) ise:

Goodman WK, McDougle JC, Price LH. Pharmacotherapy of obsessive compulsive disorder. J Clin Psychiatry 1992; 53(Suppl 14):29-37.

Kitaplar:
Kitap yazar(lar)ı kişi ise:

Tanrıdağ O. Afazi, 3rd ed. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 1987.

Kitap bölümü ise:

Aktekin B. Epileptik nöbetler. Bora İ, Yeni SN, Gürses C, ed. Epilepsi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008:103-134.

Kitap – Çeviri ise:

Jawetz E, Melnick J, Adelberg, AE. Tıbbi Mikrobiyoloji (M. Akman ve E. Gülme­zoğlu, Çev.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1972.

Bildiri:

Uçak N. Sosyal bilimlerde bilginin üretimi, erişimi ve kullanımı. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005 – Ankara: Bildiriler (s. 92–103). Ankara: Yeni Avrasya.

Rapor:

Devlet Planlama Teşkilatı. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komis­yonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 2004.

Tez:

Özbaş ZY. Acıdophilus'lu Yoğurt Üretim Teknikleri. Doktora tezi, Hacettepe Üniver­sitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, 2009.

Yasa ve Yönetmelikler:   

Yasa Adı. Yayın Adı, Sayı, kabul edildiği gün ay yıl.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu. T. C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak 1961.

Elektronik Kaynaklar:

Elektronik Kaynak – Basılı Kitabın Elektronik Sürümü ise:

Yazar A, Yazar B. Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. Yayın Yeri: Yayınevi, Yayın Yılı.

Başar H. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1995.

Elektronik Kaynak – Basılı Makalenin Elektronik Sürümü ise:

Yazar A, Yazar B. Makale Adı [Elektronik Sürüm]. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları, yıl.

Akman–Demir G, Yeşilot N, Serdaroğlu P. Neurological involvement in Behçet's Di­sease: Clinical characteristics, diagnosis and treatment [Elektronik Sürüm]. Journal of Neurologi­cal Sciences, 23(1), 3–7, 2006.

Elektronik Kaynak – Makale ise:

Yazar A, Yazar B. Yazar C ve ark. Makale Başlığı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları, yıl. Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Yıldırım A, Ekici KM, Şahım T. İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi. Bilgi Vadisi, 1(2). Erişim: 04 Nisan 2006, http://www.bilgivadisi.net/idas/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=59

Elektronik Kaynak – Veritabanında Makale ya da Madde ise:

Yazar A. Makale Adı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. Erişim: Gün Ay Yıl, Ve­ritabanı Adı, Kayıt/Makale No.

Coşkun T. Effect of hydrogen peroxide on per­meability of the main pancreatic duct and morphology of the pancreas. The American Journal of Surgery, 2005, 176(1), 53–58. Erişim: 25 Nisan 2006, ScienceDirect.

Elektronik Kaynak – Rapor ise:

Yazar A. (Ay Yıl). Rapor Adı (Rapor No). Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi.

Devlet Planlama Teşkilatı. (Temmuz 2004). e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). Erişim: 02 Nisan 2006, http://212.175.33.22/kdep/rapor/ KDEPHaziran2004.pdf

Elektronik Kaynak – Anonim Ağ Sayfası ise:

Kaynağın Adı. Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. Erişim: 04 Nisan 2006, http://www.aek.yildiz.edu.tr/bilim.htm

Elektronik Kaynak – Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası ise:

Yazar A. Sayfa Adı. (Yayın Yılı). Erişim: Gün Ay Yıl, Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi

Gordon CH. What it is, and how to avoid it. 2005. Erişim: 04 Nisan 2006, University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www.zoology.ubc.ca/bpg/Advising/ Plagiarism.htm

Elektronik Kaynak – Ağ Sitesi ise:

Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. (Yayın Yılı). Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Tema Vakfı. Erişim: 04 Nisan 2006, http://www.tema.org.tr

Elektronik Kaynak – Haber, Tartışma Grubu ya da Forum İletisi ise:

Yazar A. (Gün Ay Yıl). İleti Konusu [İleti No]. Erişim: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı, http://ağ adresi

Işık E. (5 Kasım 2003). Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]. Erişim: Kutup–L, http://listproc.metu.edu.tr.9000/reguser/archives/KUTUPL/kutupl.log200311/msg00008.html

Ğ. Tablolar:

Her bir tablo metin içinde geçtiği sıraya göre numaralandırılır. Her tablonun bir başlığı bulunur ve gerektiğinde (örneğin, tabloda geçen kısaltmalar) tablo altına açıklamalar yazılır. Her bir tablo ana metne başvurma gereği duyulmayacak biçimde anlaşılır olmalıdır. Her tablodan metin içinde söz edilmelidir.

H. Şekil ve Resimler:

Her şekil metin içinde geçtiği sıraya göre numaralandırılarak, profesyonel olarak çizilmeli ve  elle yapılmamalıdır. Şekil içindeki harfler, numaralar ve semboller net olmalı, baskı için küçültüldüğünde de okunabilir olmalıdır. Şekil ve resimler metin içinde geçtiği sıraya göre numaralandırılır; 127x173 mm ile 203x254 mm boyutlarında olmalıdır. İnternet ve CD ortamında gönderilecek olan resim, şekil, grafik ve tabloların çözünürlükleri en az 300 dpi olmalıdır.

Yazar başka kaynaktan aldığı resim, şekil, grafik ve tablolar için telif hakkı sahibi kişi ve kuruluşlardan izin almalı, gerekli izin belgelerini dergiye sunmalı ve yazı içinde kaynağını belirtmelidir.