Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 637 - 661 2018-12-21

Eğitici Çizgi Romanların Işığında Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı

Beytullah KARAGÖZ [1]

85 180

Bu çalışma eğitici çizgi romanların eğitim-öğretim ortamları açısından önemini ortaya koymak, Adam Olmuş Çocuklar ile Kahraman Kadınlarımız çizgi roman setlerindeki eserleri çözümlemek ve eğitici çizgi romanların ışığında okuduğunu anlama stratejilerinin kullanım durumlarını sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada eğitici çizgi romanlar hakkında kavramsal bir çerçeve oluşturularak, bu yayınların eğitim ortamındaki rolü üzerinde durulmuş, disiplinler arası olanakları tartışılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma geleneğine dayalı bir araştırma olup, araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada alanda yapılan çalışmalar irdelenerek eğitici çizgi romanların eğitici ve bilgilendirici işlevleri değerlendirilmiştir. Alanyazında eğitici çizgi romanların karikatür hikâyelerle yakın anlamda kullanıldığı ve yalnızca tek bir disiplinle ilişkilendirildiği görülmektedir. Çalışmanın sonunda Adam Olmuş Çocuklar ile Kahraman Kadınlarımız çizgi roman setlerinde yer alan metinlerin disiplinler arası olanaklar bakımından oldukça zengin olduğu belirlenmiştir. Eğitici çizgi romanlar disiplinler arası alanlarla ilişkilendirildiğinde bu türün öğrenme/öğretme sürecine işlevsel anlamda katkı sunacağı görülmüştür Çalışma eğitici çizgi romanların okuma yazma stratejileri kullanılarak öğrenme öğretme ortamına nasıl eklenebileceğine ilişkin örnekler ve düşünceler paylaşılarak sonuçlanmaktadır. Elde edilen bulgular ışığında eğitici çizgi romanlara ilişkin öğretmenlere, araştırmacılara, yayınevlerine yönelik öneriler sunulmuştur.

Çizgi roman, eğitici çizgi roman, disiplinler arası olanaklar.
 • Açıkgöz, K. Ü., ve Güngör, A. (2006). İşbirlikli öğrenme yönteminin okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımı ve okumaya yönelik tutum üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48(48), 481-502.
 • Akkaya, A. (2013). A Different Activity in Grammar Learning in Turkish Course: Educational Comic Strips, International Journal of Academic Research, 5/5, 118-123.
 • Akyol, H. (2011). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Alpin, H. (2006). Çizgi roman ansiklopedisi. (2. Basım). İstanbul: İnkılâp Yayınları.
 • Alsaç, Ü. (1994). Türkiye’de karikatür, çizgi roman ve çizgi film. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Başal, A., Aytan, T. & Demir, I. (2016). Teaching Vocabulary with Graphic Novels. English Language Teaching, 9(9), 95-100.
 • Başol, H. Ç. (2011). Using Graphic Novels to Improve Reading Comprehension Skills at EFL Classrooms. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Batchelor, K. E. (2017). Around the world in 80 picture books: Teaching ancient civilizations through text sets, Middle School Journal, 48 (1), 13-26.
 • Belet, Ş. D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ait tutumlara etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 69-86.
 • Bloom, G.E. (1979). Cartoons and Comic Strips in the English as a Second Language Class. M.A. Thesis, Hunter College. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 176 559).
 • Boatright, M. D. (2010). Graphic journeys: Graphic novels' representations of immigrant experiences. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 53(6), 468-476.
 • Boerman-Cornell, B. (2010). Graphic novels in the high-school classroom. P. Pinset (Ed.), Going graphic: Comics and graphic novels for young people bildiriler kitabı içinde (ss. 8-9). Londra: Roehampton University.
 • Bowen, G. (2009). Document Analysis as a Qualitative research method, Qualitative Research Journal, 9/2, 27-40.
 • Chute, H. (2008). Comics as literature? Reading graphic narrative. PMLA, 123 (2), 452-465.
 • Cimermanová, I. (2014a). Graphic Novels in Foreign Language Teaching. Journal of Language and Cultural Education, 2(2), 85-94.
 • Cimermanová, I. (2015b). Using comics with novice EFL readers to develop reading literacy. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 174, 2452–2459.
 • Crawford, P. (2004). Using graphic novels to attract reluctant readers. Library media connection, 27.
 • Debroy, D.(2011). The graphic novel in India: East transforms West. Bookbird, 3(49), 24-49.
 • Dervişoğlu, S. ve Soran, H. (2003). Orta öğretim biyoloji eğitiminde disiplinler arası öğretim yaklaşımının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 48-57.
 • Dexter, D. D., & Hughes, C. A. (2011). Graphic organizers and students with learning disabilities: A meta-analysis. Learning Disability Quarterly, 34, 51-72.
 • Dougherty, B. K. (2002). Comic relief: Using political cartoons in the classroom. International Studies Perspectives, 3(3), 258-270.
 • Downey, E. M. (2009). Graphic Novels in Curriculum and Instruction Collections, Reference & User Services Quarterly, 49/2,181–188.
 • Epçaçan, C. (2009). Okuduğunu Anlama Stratejilerine Genel Bir Bakış, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 207-223.
 • Esmer, B. (2014). Çizgi romanların çocuk eğitimi açısından incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, /Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.Van.Fisher, D. (2004). Graphic novels in education. Professional Development, 14-15.
 • Gallo, D. & Weiner, S. (2004). Bold books for innovative teaching: Show, don’t tell: Graphic novels in the classroom. The English Journal, 94(2), 114-117.
 • Gavıgan, K. (2011). More powerful than a locomotive: Using graphic novels to motivate struggling male adolescent readers. The Journal of Research on Libraries and Young Adults, 1(3), 1-16.
 • Graham, S. (2011). Comics in the classroom: Something to be taken seriously. Language Education in Asia, 2(1), 92-102.
 • Griffith, P.E. (2010). Graphic novels in the secondary classroom and school libraries. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 54(3), 181-189.
 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Hines, S. & Dellinger, K. (2011). The Impact of Reading Graphic Novels on Student Motivation & Comprehension. Working paper. Appalachian State University.
 • Hoehn, A. (1999). People and Cultures Framework: Minnesota: USA.
 • Hoover, S. (2012). The case for graphic novels. Communications in Information Literacy, 5 (2), 174-186.
 • Jacobs, D. (2007). More than words: Comics as a means of teaching multiple literacies. English Journal, 96, 19-25.
 • Jiang, X., & Grabe, W. (2007). Graphic organizers in reading instructtion: Research findings and issues. Reading in a Foreign Language, 19, 34-55.
 • Karabağ, H.H. (2007). Çocuk gelişiminde çizgi romanın etkisi. Bulunduğu eser: Sever, S.(Yay. Haz.) 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss. 285-291). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Keçe, M. ve Merey, Z. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışa uygunluğunun belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 110-139.
 • Kıbrıs, İ. (2006). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Tekağaç Eylül Yayıncılık.
 • King, A.E. (2012). Cartooning history: Canada’s stories in graphic novels. History Teacher, 45(2), 189-219.
 • Küçükahmet, L., Borçbakan, H. ve Karamanoğlu, S. (2001). İlköğretimde drama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Lapp, D., Wolsey, T.D., Fisher, D. & Frey, N. (2011). Graphic novels: What elementary teachers think about their instructional value. The Journal of Education, 192(1), 23-35.
 • Lim, Y.J. (2011). Educational graphic novels: Korean children’s favorite now. Bookbird, 3(49), 24-49.
 • Liu, J. (2004), Effects of comic strips on L2 Learners’ Reading Comprehension, in TESOL. Quarterly, 38(2), 225-243.
 • Marie, R. & Williams, C. (2008). Image, text, and story: Comics and graphic novels in the classroom. Art Education, 13-19.
 • Marsh, R. K. (1978). Teaching French with the comics. The French Review, 51(6), 777-785.
 • McIntyre, S. (2010). Britain’s comic explosion. P. Pinset (Ed.), Going graphic: Comics and graphic novels for young people bildiriler kitabı içinde (ss. 9-10). Londra: Roehampton University.
 • McVicker, C.J. (2007), Comic Strips as a Text Structure for Learning to Read, The Reading Teacher, 61(1), 85-88.
 • Muzumdar, J. (2016). An overview of comic books as an educational tool and implications for pharmacy. Innovations in pharmacy, 7(4), 1-10.
 • Nas, R. (2004). Örneklerle çocuk edebiyatı. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
 • Oronti, D. (2010). Richard Felton Outcault and the yellow kid. P. Pinset (Ed.), Going graphic: Comics and graphic novels for young people bildiriler kitabı içinde (ss. 10-11). Londra: Roehampton University.
 • Öz, C. (2013). Moda tasarımı eğitimi alan lisans öğrencilerinin popüler kültür ürünü olan çizgi romanın ve kahramanlarının günümüz modası ve yaratıcılıklarına etkilerine dair görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öz, H. & Efecioğlu, E. (2015). Graphic Novels: An Alternative Approach to Teach English as a Foreign Language. Journal of Language and Linguistic Studies. 11(1), 75-90.
 • Özkök, A. (2005). Disiplinler arası yaklaşıma dayalı problem çözme öğretim programının yaratıcı problem çözme becerisine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 159-167.
 • Popa, N. L., & Tarabuzan, E. O. (2015). Usıng comıc strıps ın teachıng and learnıng French as foreıgn language: Changes ın motıvatıonal belıefs. Review of Artistic Education, (9), 273-278.
 • Rajendra, T. R. (2015). Multimodality in Malaysian Schools: The Case for the Graphic Novel. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 11-20.
 • Schwarz, G. (2006). Expanding literacies through graphic novels. The English Journal, 95(6), 58-64.
 • Sever, S. (2012). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayıncılık.
 • Short, J. C., & Reeves, T. C. (2009). The graphic novel: A “cool” format for communicating to generation Y. Business Communication Quarterly, 72(4), 414-430.
 • Swain, E. H. (1978). Using comic books to teach reading and language arts. Journal of Reading, 22, 253–258.
 • Tarhandeh, S. (2011). Striving to survive: Comic strips in Iran. Bookbird, 3(49), 24-49.
 • Topkaya, Y. (2016). Doğal çevreye duyarlılık değerinin aktarılmasında kavram karikatürleri ile eğitici çizgi romanların etkililiğinin karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 259-272.
 • Tuncer, N. (2000). Çizgi roman. 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, (Haz. Mustafa Ruhi Şirin). İstanbul : Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Val Bunn (2012). Researching the Tintin effect, School Librarian, 60(2 ), 74–76.
 • Williams, R. M. C. (2008). Image, text, and story: Comics and graphic novels in the classroom. Art Education, 61 (6), 13-19.
 • Yalçın, A., ve Aytaş, G. (2011). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, E. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitici Çizgi Roman Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 52-70.
 • Yıldırım, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma. İlköğretim Online, 9 (1), 79-92.
 • Yusof, S. M., Lazım, Z. M & Salehuddın, K. (2017). Teacher Trainees’ Perspectives of Teaching Graphic Novels to ESL Primary Schoolers, The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 23(3), 81-96.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0003-2966-8226
Author: Beytullah KARAGÖZ (Primary Author)
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { erziefd401083, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {637 - 661}, doi = {10.17556/erziefd.401083}, title = {Eğitici Çizgi Romanların Işığında Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı}, key = {cite}, author = {KARAGÖZ, Beytullah} }
APA KARAGÖZ, B . (2018). Eğitici Çizgi Romanların Işığında Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (3), 637-661. DOI: 10.17556/erziefd.401083
MLA KARAGÖZ, B . "Eğitici Çizgi Romanların Işığında Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 637-661 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/41098/401083>
Chicago KARAGÖZ, B . "Eğitici Çizgi Romanların Işığında Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 637-661
RIS TY - JOUR T1 - Eğitici Çizgi Romanların Işığında Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı AU - Beytullah KARAGÖZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.401083 DO - 10.17556/erziefd.401083 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 637 EP - 661 VL - 20 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.401083 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.401083 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Eğitici Çizgi Romanların Işığında Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı %A Beytullah KARAGÖZ %T Eğitici Çizgi Romanların Işığında Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.401083 %U 10.17556/erziefd.401083
ISNAD KARAGÖZ, Beytullah . "Eğitici Çizgi Romanların Işığında Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 637-661. https://doi.org/10.17556/erziefd.401083
AMA KARAGÖZ B . Eğitici Çizgi Romanların Işığında Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 637-661.
Vancouver KARAGÖZ B . Eğitici Çizgi Romanların Işığında Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 661-637.