Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 662 - 675 2018-12-21

Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servislerine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Sinan YALÇIN [1] , Mustafa YILMAZ [2] , Yavuz KARAKAYA [3]

72 150

Metaforlar, kavramlar hakkında zihinsel algılarımızı yansıtan ifade biçimleridir. İnsanların yaşamlarını, çevrelerini ve çevrelerindeki olay ve olguları açıklamalarını sağlaması bakımından metaforlar zihin dünyamızda önemli araçlardır. Okul yöneticilerinin okullarında bulunan psikolojik danışma ve rehberlik servislerine ilişkin düşüncelerini metaforlar aracılığı ile tespit etmek amacıyla yapılan bu araştırma nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma alanını Yozgat il merkezinde görev yapmakta olan 29 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Çalışma bulgularına göre, okul yöneticileri psikolojik danışma ve rehberlik servislerine ilişkin olarak toplam 29 adet metafor üretmişlerdir. Üretilen metaforlar üretilme gerekçeleri dikkate alınarak öncelikle olumlu ve olumsuz olarak tasnif edilmiş daha sonra temalar halinde gruplandırılmıştır. Okul yöneticileri okul psikolojik danışma ve rehberlik servisine ilişkin olarak 20 adet olumlu düşünceleri içeren metafor 9 adet olumsuz düşünceleri içeren metafor üretmişlerdir. Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik servislerine ilişkin ürettikleri metaforlar dikkate alındığında genel olarak psikolojik danışma ve rehberlik servislerine ilişkin olumlu düşüncelere sahip oldukları tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik servislerine ilişkin ürettikleri metaforlar en fazla çözüm teması kapsamında değerlendirilmiştir. 

Okul Yöneticisi, Metafor
 • Altun, T. ve Camadan, F.(2013). Rehber öğretmenlerin rehber öğretmen (psikolojik danışman) kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 21(3).
 • Aslanargun, E., ve Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2).
 • Bakırcıoğlu, R. (1994). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Binbaşıoğlu, C. (1978). Eğitim yöneticiliği. s. 3. Ankara: Binbaşıoğlu.
 • Camadan, F. ve Kahveci, G.(2013). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin rehber öğretmene (psikolojik danışman) ilişkin algılarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13(3).
 • Camadan, F., ve Sezgin, F.(2012). İlköğretim okulu müdürlerinin okul rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4(38).
 • Girgin, G. (2005). Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik, A. Kaya (Ed.) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (ss. 1–34). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gündüz, B. (2008). Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik. Engin Deniz ve Atılgan Erözkan (Ed.). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: Maya Akademi.
 • Gündüz, B., İnandı, Y. ve Tunç, B.(2014). Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2).
 • Güven, M.(2009). Milli eğitim bakanlığı müfettişlerinin okul rehberlik hizmetleri ve denetimiyle ilgili görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9).
 • Karataş, İ.H. ve Polat, M.(2013). Okul yöneticilerinin rehberlik hizmetlerine bakış açıları üzerine okul rehber öğretmenlerinin görüşleri. Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Dergisi 1(1).
 • Karataş, Z. ve Baltacı, H.Ş.(2013). Ortaöğretim Kurumlarında Yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Okul Müdürü, Sınıf Rehber Öğretmeni, Öğrenci ve Okul Rehber Öğretmeninin (Psikolojik Danışman) Görüşlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2).
 • Karip, E. Köksal,K.,(1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Eğitim yönetimi. Ankara: Pegema Yayıncılık, 18, 193-207.
 • Kaya, Y. K. (1999). Eğitim yönetimi: kuram ve Türkiye’deki uygulama. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Kepçeoglu, M.(1994). Psikolojik Danısma ve Rehberlik. 8. b., Ankara: Özer Matbaası.
 • Kösterelioğlu, M. (2014). Öğretmen adaylarının okul yöneticisi kavramına ilişkin metaforik algıları. ZeitschriftfürdieWelt der Türken, 6(3).
 • Özabacı, N., Sakarya, N. ve Doğan, M. (2008). Okul yöneticilerinin okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19).
 • Özdemir, M.B.(2017). Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlerin ‘Psikolojik Danışma’ Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforların İçerik Analiz Yoluyla İncelenmesi. 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 6(16).
 • Poyraz, C. (2006). Türkiye'deki rehberlik hizmetlerinin tarihsel gelişimi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2).
 • Resmi Gazete, (2001). Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği. Sayı: 24376, Tarih: 17.04.2001. Tan, H. ve Baloğlu, M. (2006). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Taşkaya, S.M., ve kurt, Y.(2010). İlköğretim Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. International Conference on New Trends in EducationandTheirImplications11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.
 • Türküm, A. S. (2003). Rehberlikte Örgüt ve Personel, G. Can (Ed.) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (ss. 255-280). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ünal, A. ve Ünal, E.(2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2).
 • Yeşilyaprak, B. (2000). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yılmaz, M. T. (2010). Okullarda Rehberlik Servisi Hizmeti, E. Deniz (Ed.) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (ss. 47-82). Ankara: Maya Akademi.
 • Yılmaz, S.(2011). “ İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin “Birlikte Çalışma”ya İlişkin Algıları”. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-7686-5711
Author: Sinan YALÇIN (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7686-5711
Author: Mustafa YILMAZ (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7686-5711
Author: Yavuz KARAKAYA (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { erziefd405142, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {662 - 675}, doi = {10.17556/erziefd.405142}, title = {Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servislerine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YALÇIN, Sinan and YILMAZ, Mustafa and KARAKAYA, Yavuz} }
APA YALÇIN, S , YILMAZ, M , KARAKAYA, Y . (2018). Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servislerine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (3), 662-675. DOI: 10.17556/erziefd.405142
MLA YALÇIN, S , YILMAZ, M , KARAKAYA, Y . "Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servislerine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 662-675 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/41098/405142>
Chicago YALÇIN, S , YILMAZ, M , KARAKAYA, Y . "Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servislerine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 662-675
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servislerine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi AU - Sinan YALÇIN , Mustafa YILMAZ , Yavuz KARAKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.405142 DO - 10.17556/erziefd.405142 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 662 EP - 675 VL - 20 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.405142 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.405142 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servislerine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi %A Sinan YALÇIN , Mustafa YILMAZ , Yavuz KARAKAYA %T Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servislerine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.405142 %U 10.17556/erziefd.405142
ISNAD YALÇIN, Sinan , YILMAZ, Mustafa , KARAKAYA, Yavuz . "Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servislerine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 662-675. https://doi.org/10.17556/erziefd.405142
AMA YALÇIN S , YILMAZ M , KARAKAYA Y . Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servislerine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 662-675.
Vancouver YALÇIN S , YILMAZ M , KARAKAYA Y . Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servislerine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 675-662.