Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 177 - 194 2019-04-29

Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri

Şenay BAŞ [1] , Ata Yakup KAPTAN [2]

36 60

Resim-iş öğretmenliği programındaki resim anasanat atölye derslerindeki sanatsal yaratım süreçlerinin nasıl olduğunu ortaya çıkarmaya amaçlayan bu araştırma betimsel tarama olarak desenlenen nitel bir çalışmadır. Sanatsal yaratım sürecine yönelik var olan durum öğrenci görüşleriyle betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programından 12 son sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Bu araştırmada nitel veriler; açık uçlu anket ve odak grup görüşme araçları ile toplanmıştır. Araştırma için hazırlanan açık uçlu anket sorularının ardından odak grup görüşmesi sorularıyla öğrencilerin sanatsal yaratımlarına ilişkin daha derin ve detaylı bilgi edinmek amaçlanmıştır. Veri araçlarından elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre; sanatsal yaratımda bulunan kişinin, mevcut becerileri, birikimi, ruh hali, duyguları, motivasyonu, yaratmaya yönelik isteği ve hırsı, sanatsal yaratımına etki eden önemli faktörler olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda kişinin sanatsal yaratım sürecinde, fikir edinmede kararsızlık ve fikir aktarımında zorlanma şeklinde iki önemli problem yaşadığı görülmüştür. Ayrıca araştırmadaki resim-iş öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin anasanat atölye derslerindeki çalışmalarında ağırlıklı olarak sanatsal yapının görsel biçimsel boyutuna önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Sanatsal yaratıcılık-sanatsal yaratım, resim iş öğretmenliği öğrencileri, anasanat atölye dersi.
 • Ayaydın, A. (2009). Güzel sanatlar eğitimi resim-iş öğretmenliği anabilim dallarının sorunları ve çözüm önerileri. Erişim adresi: http://dspace.marmara.edu. tr/handle/11424/1011
 • Bender, M. T. (2006). Resim-iş eğitimi öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaratıcılık. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir.
 • Black, J. ve Browning, K. (2011). Creativity in digital art education teaching practices. Art Education, 64 (5), 19-34.
 • Buyurgan, U. ve Buyurgan, S. (2007). Sanat eğitimi ve öğretimi, eğitimin her kademesine yönelik yöntem ve tekniklerle. (2. Baskı), A Pegem Akademi, Ankara.
 • Çakır, A. (1990). Ortaöğretim kurumlarında resim-iş öğretimi ve sorunları, Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Çellek, T. (2002). Yaratıcılık ve eğitim sistemimizdeki boyutu. Üniversite ve Toplum, 2(1),1-5.
 • Çığır, E. (2016). Görsel sanatlar öğretimine yönelik sosyal ağ odaklı görsel kültür uygulamalarının incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dinçer, N. (2017), Güzel sanatlar eğitiminde kinetik tipografi öğretimine yönelik eylem araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Eisner, E. W. ve Ecker, D. W. (1966). Readings in art education. Blaisdell Publishing Company Open Library.
 • Erinç S. M. (2004). Sanat psikolojisine giriş. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Erol, Ç. C. (2017). Web tabanlı etkileşimli eğitim materyalinin desen bilgisi başarısı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Etike, S. (1995). Sanat eğitimi yazıları. Ankara: İlke Kitabevi Yayınları.
 • Gözlükaya-Işık, S. (2014). Resim-iş öğretmenliği sanat atölye derslerinde aktif öğrenme tekniklerinin sanatsal öğrenmeye katkısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Denizli.
 • Horn, S. (2009). Performance art at secondary level. International Journal of Art & Design Education, 28(2), 160-173.
 • Kağan, M. (1993). Estetik ve Sanat Dersleri. (A. Çalışlar, Çev.). İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Kaptan, A. Y. ve Engin, Ü. (2011). Lisans düzeyindeki resim atölye derslerinde plastik anlayışın öğretimi (Kavramlar ve terimler). Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2),609-622.
 • Kara, D. (2011). Sanat yapıtının oluşum süreci. Art-E, 4(8),1-5.
 • Kılıç, B. İ. ve Altıntaş, O. (2016) Çağdaş sanatta metaforik düşünceye dayalı uygulamaların lisans öğrencilerinin sanat eğitimi başarısına etkisi, Sanat Eğitimi Dergisi, 4 (1).
 • Kırışoğlu O. T. (2005). Sanatta eğitim, görmek öğrenmek yaratmak. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kırışoğlu, O. T. (2009). Sanat kültür yaratıcılık görsel sanatlar ve kültür eğitimi-öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Mamur, N. (2009). Anadolu güzel sanatlar lisesi resim bölümü öğrencilerinin sanatsal yeterliliğini ölçme ve değerlendirmede eğitsel gelişim dosyasının (portfolyo) rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztop, Ş. (1993). Sorunların ışığında sanat eğitimi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 18 (187): 44–45.
 • Öztürk, K. S. (2007). Yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Rostan, S. M. (2010). Studio learning: Motivation, competence, and the development of young art students' talent and creativity. Creativity Research Journal, 22(3), 261-271.
 • Sağlam, F. (2017). Atık nesnelerin olanaklarıyla çağdaş sanat uygulamaları ve bu uygulamalara yönelik öğretim elemanlarının görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • San, İ. (1979). Yaratıcılık, iki düşünme biçimi ve çocuğun yaratıcılık eğitimi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1-4),177.
 • San, İ. (2003). Sanat eğitimi kuramları, Ankara: Ütopya Yayın Evi.
 • Samah, A. A., Hussin, Z. ve Putih, A. T. (2016). Connoisseurship evaluation in digital painting among art teachers in Malaysian secondary school. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 4(3), 14-26.
 • Shın, R. (2010). Taking Digital creativity to the art classroom: Mystery box swap. Art Education, 63(2), 38-42.
 • Sungur, N. (1997). Yaratıcı düşünce, yönetim dizisi:6. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Şahindokuyucu, M. (2011). Yükseköğretimde, güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin imge-tasarım yetersizlikleri. 1. Sanat ve tasarım eğitimi sempozyumunda sunulan bildiri, Başkent Üniversitesi, ANKARA. Erişim adresi: http://gsf.baskent.edu.tr/kw/upload/324/dosyalar/bildiri_kitap_2011. compressed_v1.pdf
 • Şölenay, E. (1997). Sanatta biçim içerik sorunu. Erişim adresi: https://earsiv. anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/1259/126369.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Tan, E. (2011). Günümüz yükseköğretim sanat eğitimi anlayışının görsel sanatlar öğretmen adaylarına yansıması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Taşkesen, S. ve Yılmaz, M. (2018). 3D modelleme programları ve figür imajlarının desen dersi başarılarına etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 49-55.
 • Yolcu, E. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0003-0074-0677
Author: Şenay BAŞ (Primary Author)
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0891-3977
Author: Ata Yakup KAPTAN
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 29, 2019

Bibtex @research article { erziefd442549, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {177 - 194}, doi = {10.17556/erziefd.442549}, title = {Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri}, key = {cite}, author = {BAŞ, Şenay and KAPTAN, Ata Yakup} }
APA BAŞ, Ş , KAPTAN, A . (2019). Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 177-194. DOI: 10.17556/erziefd.442549
MLA BAŞ, Ş , KAPTAN, A . "Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019): 177-194 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/44871/442549>
Chicago BAŞ, Ş , KAPTAN, A . "Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019): 177-194
RIS TY - JOUR T1 - Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri AU - Şenay BAŞ , Ata Yakup KAPTAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.442549 DO - 10.17556/erziefd.442549 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 194 VL - 21 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.442549 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.442549 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri %A Şenay BAŞ , Ata Yakup KAPTAN %T Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.442549 %U 10.17556/erziefd.442549
ISNAD BAŞ, Şenay , KAPTAN, Ata Yakup . "Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 1 (April 2019): 177-194. https://doi.org/10.17556/erziefd.442549
AMA BAŞ Ş , KAPTAN A . Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 177-194.
Vancouver BAŞ Ş , KAPTAN A . Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 194-177.