Year 2017, Volume , Issue , Pages 79 - 94 2017-09-15

KIŞ TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ

Nurettin AYAZ [1] , Ömer Ceyhun APAK [2]

171 1056

Alternatif turizm kapsamında kış turizminin bölgesel bir kalkınma aracı olarak kullanılabilmesi için potansiyele sahip yörelerin turizme kazandırılması ve mevcut kış turizmi destinasyonlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada, mevcut kış turizmi destinasyonlarının geliştirilmesi bağlamında kış turizmine katılan yerli turistlerin tüketici davranışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Kayseri ilinde bulunan Erciyes Kayak Merkezi’ni kış turizmi amaçlı ziyaret eden 480 yerli turistten, Aralık 2014-Mart 2015 döneminde, anket tekniği kapsamında veri toplanmıştır. Veriler, yerli turistlerin seyahat motivasyonları (rahatlama, kendini geliştirme, huzur, sosyalleşme) ve seyahat memnuniyetleri (pist, alışveriş, güvenlik, konaklama, eğitmen, ulaşım) ilişkilendirilerek, demografik ve diğer özellikler ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçları kapsamında, kış turizmine katılan yerli turistlerin seyahat motivasyonları ile yaş, eğitim durumu, gelir ve meslek; seyahat memnuniyetleri ile eğitim durumu, kalış süresi ve seyahat sayıları arasında anlamlı farklıklar tespit edilmiştir. Yerli turistleri kış turizmine yönelten güdüler; rahatlama, kendini geliştirme, huzur ve sosyalleşme; seyahat memnuniyetleri ise eğitmen, pist, ulaşım, güvenlik, konaklama ve alışveriş memnuniyeti öncelik sırasında olduğu belirlenmiştir.

Kış turizmi, yerli turist, seyahat motivasyonu, seyahat memnuniyeti
 • Aksu, A., İçigen, E. T. ve Ehtiyar, R. (2010). A comparison of tourist expectations and satisfaction: A case study from Antalya region of Turkey. Turizam, 14(2), 66-77.
 • Albayrak, A. (2013). Kış turizmi turistlerinin seyahat motivasyonları. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 05-08 Aralık, Kayseri.
 • Altan, M. ve Engin, O. (2003). Bir seyahat işletmesinde müşteri memnuniyetinin ölçülmesi. S.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (6), 84-98.
 • Altaş, N. T., Çavuş, A. ve Zaman, N. (2015). Türkiye’nin kış turizmi koridorunda yeni bir kış turizm merkezi: Konaklı. Marmara Coğrafya Dergisi, (31), 345-365.
 • Armario, E. M. (2008). Tourist satisfaction: An analysis of its antecedents. Catedratico de Marketing, 367-382. Balta, S. (2013). Türkiye’de ve Dünya’da Seyahat Sektörü. İ. Ünlü (editörler). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. (s.1-14). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Bansal, H. & Eiselt, H. A. (2004) Exploratory research of tourist motivations and planning. Tourism Management, 25(3), 387–396.
 • Demiroğlu, O. C. (2014). Kış Turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Gençer, R. T., Demir, C. ve Aycan, A. (2008). Kayak merkezlerindeki spor turistlerinin hizmet kalitesi algılarını etkileyen değişkenler. Ege Akademik Bakış Dergisi, 8 (2), 437-450.
 • Getz, D., Svensson, B., Peterssen, R. & Gunnervall, A. (2012). Hallmark events: Definition, goals and planning process. International Journal of Event Management Research, 7(1), 47-67.
 • Godfrey, J. L. (2011). The Grass is Greener on the Other Side: What Motivates Backpackers to Leave Home and Why They Choose New Zealand as a Destination. A thesis submitted for the degree of Master of Tourism at the University of Otago Dunedin, New Zealand.
 • Harman, S., Çakıcı, A. C. ve Akatay, A. (2013). İstanbul’a gelen sırtçantalı turistlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(25), 267-300.
 • Harman, S. (2014). Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(21), 107-128.
 • Hosany, S., Prayag, G., Deesilatham, S. & Odeh, K. (2014). Measuring tourists’ emotional experiences: Further validation of the destination emotion scale. Journal of Travel Research, 1-13.
 • Huang, S. S. (2009). Measuring tourist motivation: Do scales matter? Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourısm, 5(1), 153-162.
 • İlban, M. O. ve Kaşlı, M. (2008). Kış Turizmi. (editörler). Hacıoğlu, N. & Avcıkurt, C., Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. (s. 319-342). Ankara: Nobel Basım ve Dağıtım Yayınları.
 • Jafari, J. (2000). Encyclopedia of Tourism. London-Newyork: Routledge.
 • Jang, S. & Wu, C. E. (2006). Seniors’ travel motivation and the influential factors: An examination of Taiwanese seniors. Tourism Management, 27(2), 306-316.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar, İlkeler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kay, P. (2003). Consumer motivation in a tourism context: Continuing the work of Maslow, Rokeach, Vroom, Deci, Haley and others. Conference Proceedings Adelaide, 600-614.
 • Koşan, A. (2013). Kış sporları turizmi-kayak turistlerinin kış turizm merkezlerini algı ve değerlendirmelerine ait bir araştırma (Palandöken’de bir uygulama). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 293-324.
 • Kozak, M. (2002). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. Tourism Management, 23(2), 221- 232.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2016). Hedef Pazarlarda Türkiye Imaji ve Seyahat Memnuniyeti. [Online] <http://www.tanitma.gov.tr/Eklenti/2039,2012-turkiye-imajipdf.pdf?0> Erişim Tarihi: 06 Şubat 2016. Lee, T. H. & Crompton, J. L. (1992). Measuring novelty seeking in tourism. Annals of Tourism Research, (19), 732-751.
 • Maoz, D. (2007). Backpackers’ motivations the role of culture and nationality. Annals of Tourism Research, 34(1), 122-140.
 • Matzler, K. & Siller, H. J. (2003). Linking travel motivations with perceptions of destinations: The case of youth travelers in Alpine summer and winter tourism. Tourism Review, 58(4), 6-11.
 • O’Neill, J. W. & Mattila, A. S. (2004). Hotel branding strategy: Its relationship to guest satisfaction and room revenue. Journal of Hospitality and Tourism Research, 20(10), 1-10.
 • Özer, Ö. ve Günaydın, Y. (2010). Otel işletmelerinde müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ilişkisi: Dört yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 11(2), 127-154.
 • Özgen, Ö. (2000). Kapadokya’yı ziyaret eden turistlerin genel seyahat motivasyonları ve tatmin olma durumları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(2), 22-34.
 • Öztürk, Y. (1996). Marketing Turkey as a tourist destination in the United Kingdom. Unpublished Ph.D., Dissertation. University of Strathclyde, Business Faculty, The Scottish Hotel School, UK.
 • Pearce, P. L. (2005). Tourist Behaviour: Themes and Conceptual Schemes. UK: Channel View Publication. Pelit, E. ve Kılıç, İ. (2004). Yerli turistlerin memnuniyet düzeyleri üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 15(2), 113-124.
 • Şahin, B., Sönmez, B. ve Kahveci, H. (2014). Kişilerin uluslararası seyahat engellerini ölçmeye yönelik bir araştırma. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (2), 109-126.
 • Toprak, T. (2007). Hizmet Sektöründe Kalite Değer ve Müşteri Memnuniyetinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Türkdoğdu, E. (2010). Türkiye'nin Geliştirilebilir Bölgesel Kış Turizmi Potansiyeli: Avrupa'nın Bölgesel Kış Turizmi Merkezleri İle Türkiye'nin Bölgesel Kış Turizmi Potansiyelinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Ülker, İ. (2006). Dağlarımız. Ankara: T.C. Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
 • Vagias, W. M. (2006). Likert-type scale response anchors. Clemson International Institute for Tourism and Research Development, Department of Parks, Recreation and Tourism Management, Clemson University.
 • Yousefi, M. & Marzuki, A. (2012). Travel motivations and the influential factors: the case of Penang, Malaysia. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23(2), 169-176.
 • Ünlü, İ. (2013). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. <http://www.kayserikultur.gov.tr/Eklenti/6627,126-133pdf.pdf?0> Erişim Tarihi: 26 Temmuz 2015.
 • Fournier, M., de Ridder, D., & Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple sclerosis: What does optimism mean? Journal of Behavioral Medicine, 22, 303-326.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurettin AYAZ

Author: Ömer Ceyhun APAK

Dates

Publication Date: September 15, 2017

Bibtex @research article { erzisosbil337995, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {Erzincan University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {79 - 94}, doi = {}, title = {KIŞ TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ}, key = {cite}, author = {AYAZ, Nurettin and APAK, Ömer Ceyhun} }
APA AYAZ, N , APAK, Ö . (2017). KIŞ TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 79-94. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/31128/337995
MLA AYAZ, N , APAK, Ö . "KIŞ TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 79-94 <http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/31128/337995>
Chicago AYAZ, N , APAK, Ö . "KIŞ TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 79-94
RIS TY - JOUR T1 - KIŞ TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ AU - Nurettin AYAZ , Ömer Ceyhun APAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 94 VL - IS - SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KIŞ TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ %A Nurettin AYAZ , Ömer Ceyhun APAK %T KIŞ TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V %N %R %U
ISNAD AYAZ, Nurettin , APAK, Ömer Ceyhun . "KIŞ TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (September 2017): 79-94.
AMA AYAZ N , APAK Ö . KIŞ TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 79-94.
Vancouver AYAZ N , APAK Ö . KIŞ TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 94-79.