Year 2017, Volume 10, Issue 2, Pages 305 - 316 2017-12-15

ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Gürkan ALAGÖZ [1] , Erkan GÜNEŞ [2] , İlhami YÜCEL [3]

211 115

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama stratejilerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada Erzincan il merkezinde faaliyet gösteren turizm işletme ve belediye belgeli otel yöneticileri ile Öztürk ve Türkmen (2006) tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılarak yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiş, sonuçta işletmelerin pazar payı seçiminde özellikle tek pazarda yoğunlaştıkları gözlenmiştir. Büyüme stratejisi olarak işletmeler için organik büyümenin daha tercih edilebilir olduğu ortaya çıkmıştır. Rekabet stratejilerinde ise yeni ürünler, yeni pazarlar, ürünlerin kalitesinin arttırılması gibi yaklaşımları önemsedikleri görülmüştür.

Turizm İşletmeleri, Pazarlama Stratejileri, Erzincan
  • Ak, B. (2010). Parametrik Hipotez Testleri. Ş. Kalaycı (Ed.). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (s. 71-82), Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Akkılıç, M. E. (2003). Turizm pazarlamasında faydalar ve bir turist tatmin modeli önerisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 211-232. Altunışık, R. (2004). Turizmde pazarlama stratejileri.. S. Demirkol ve B. Zengin (Ed.). Turizm İşletmeleri, (s. 287-320), Ankara: Detay Yayıncılık. Altunışık, R. (2013). Pazarlama stratejileri. Ö. Torlak ve M. Özmen (Ed.). Pazarlama İlkeleri, (s. 126-157), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3012, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1965, Eskişehir. Bakırtaş, H. (2009). Sektör ve Rekabet Analizi.. Ö. Torlak ve R. Altunışık (Ed.). Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım, (s. 77-106), İstanbul: Beta Yayınları Bardakoğlu, Ö. (2016). Küçük konaklama işletmelerinde pazarlama stratejileri ve müşteri bağlılığı: İzmir örneği. Journal of Yasar University, 11 (42), 124-132. Cop, R., Candaş, N. & Akşit, N. (2012). Stratejik pazarlama kararlarında bölümlendirme, hedef pazar ve konumlandırmanın önemi: Bolu ilinde bulunan otel işletmeleri üzerine nitel bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 35-52. Çakıcı, C., Atay, L. & Harman, S. (2008). İstanbul’da faaliyet gösteren seyahat acentalarının pazarlama karması kararları üzerine bir araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13) Bahar, 69-87. Emir, O. (2010). Otel işletmelerinin pazarlanmasında seyahat acentalarının rolü: otel işletmeleri tarafından bir değerlendirme. Ege Akademik Bakış, 10 (4), 1245-1256. Ersun, N. ve Arslan, K. (2011). Turizmde destinasyon seçimini etkileyen temel unsurlar ve pazarlama stratejileri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 31(2), 229-248. Kline, Paul; (1994). An Easy Guide To Factor Analysis, Routledge, New York. Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması (4. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık. Mircevska,P. T. ve Cuculeski, N. ( 2015). The necessity of applying marketing strategies ın tourism – the case of Slovenia and Tunisia. Economic Development, 1(2), 25-36. Öncer, A. Z. (2012). İşletmelerin büyüme stratejisini belirlemede doğrusal programlama yaklaşımı. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 33(2), 405-420. Öztürk, Y. ve Türkmen, Y. (2006). Turizm işletmelerinin kriz dönemlerinde uyguladıkları pazarlama stratejilerine yönelik bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 74-95. Sarı, Y. ve Kozak, M. (2005). Turizm işletmelerinde doğrudan pazarlama çabaları kapsamında bilgi teknolojilerinin kullanımı. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 359-383 Torlak, Ö. ve Barca, M. (2009). Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi, Pazar Odaklılık ve Stratejik Düşünme. Ö. Torlak ve R. Altunışık (Ed.). Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım, (s. 1-21), İstanbul: Beta Yayınları Tunçsiper, B. ve İlban, M. O. (2006). Turizm işletme belgeli otel işletmelerinin pazarlama sorunları: Balıkesir ilinde bir alan araştırması. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 225-244. Tung, J., (2012). Key success factor in implementing marketing strategies in tourism industry. Pak. J. Statist., 28(5), 645-651 www.erzincan.bel.tr, Erişim Tarihi: 15/09/2017 www.tursab.org.tr, Erişim Tarihi: 15/09/2017
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Gürkan ALAGÖZ

Author: Erkan GÜNEŞ

Author: İlhami YÜCEL

Bibtex @research article { erzisosbil368326, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {Erzincan University}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {305 - 316}, doi = {}, title = {ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ}, key = {cite}, author = {ALAGÖZ, Gürkan and GÜNEŞ, Erkan and YÜCEL, İlhami} }
APA ALAGÖZ, G , GÜNEŞ, E , YÜCEL, İ . (2017). ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 305-316. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/32860/368326
MLA ALAGÖZ, G , GÜNEŞ, E , YÜCEL, İ . "ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2017): 305-316 <http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/32860/368326>
Chicago ALAGÖZ, G , GÜNEŞ, E , YÜCEL, İ . "ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2017): 305-316
RIS TY - JOUR T1 - ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ AU - Gürkan ALAGÖZ , Erkan GÜNEŞ , İlhami YÜCEL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 316 VL - 10 IS - 2 SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ %A Gürkan ALAGÖZ , Erkan GÜNEŞ , İlhami YÜCEL %T ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD ALAGÖZ, Gürkan , GÜNEŞ, Erkan , YÜCEL, İlhami . "ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 2 (December 2017): 305-316.