Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 60 - 76 2018-12-31

İSLAM FIKHINA GÖRE HAYIZLI KADININ ORUCU

Hadi SAĞLAM [1] , İbrahim ARPACI [2]

47 558

İslam fıkıh tarihinin klasik döneminde hayızlı kadının oruç tutamayacağı görüşü hâkimdir. Öyle ki bu konuda İcma’nın varlığı ileri sürülmektedir. Günümüzde ise bu hâkim fıkhî görüşün aksine konu hakkında farklı yorumlar yapılmaktadır. Makalede klasik dönem bilginlerinin, hayızlı kadının oruç tutup tutamayacağı konusunda nasları anlama ve yorumlamada ileri sürdükleri gerekçeler ile günümüz bilginlerinin ileri sürdükleri gerekçeler merak konusu olmuştur. Bu çalışmamızda tarafların ortaya koydukları görüşlerin analizini yaparak bir senteze varılması amaçlanmıştır. 

Hayızlı Kadın, Hayızlı Kadının Orucu, Hükmi Kirlilik, Ezen
 • Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Programı, “Günümüz Fıkıh Problemleri” ss. 40-42.
 • ATAY, Orhan (1995) “Kur 'Ana Göre Araştırmalar 4”, (yy) Ankara.
 • ATEŞ, Süleyman; (1998) “Kur’an Mesajı” İlmi Araştırmalar Dergisi”Ocak 98 Sy. 3, ss. 24-25.
 • BAYINDIR, Abdulaziz, (2014) “Kur’an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar” Süleymaniye Vakfı Yayınları, Mayıs. ss.321-322.
 • BAYRAKLI, Bayraktar, (2014) “Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri”c.3. Bayraklı Yayınları, İstanbul
 • BEŞER, Faruk, (2008) “Güncel Meseleler Dini Çözümler” İstanbul.
 • BİNGÖL, Abdulkudus, (1982) “Klasik Mantık'ın Tanım Teorisi”, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Aüfef.
 • CEZERÎ, Abdurrahman b. Muhammed b. İyaz, (1991) “Mezâhibi’l-Erbaa”İhyâtü’l-Turâsü’l-Arabi, Beyrut
 • ÇANTAY, Hasan Basri, (2011) “Tefsirli Kur’an Meâli” Risale Yayınları.
 • DALGIN, Nihat; (2009)“Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular”Ensar Yayınları, İstanbul. Diyanet İşleri Başkanlığı İslam İlmihali I. Vı. Kadınlara Mahsus Haller, ss. 212-213
 • Duman, Soner, (2009)“Delilleriyle Büyük Şafiî Fıkhı”Muğni’l- Muhtâc(Minhâcü’t- Talibîn Şerhi) Miraç Yayınları, İstanbul.
 • EBU DAVUD, “Sünen Terceme Ve Şerhi” Şamil Yayınları: (ty).
 • ERSOY, Mehmet, (2013) “Kur’an Meali” Mahya Yayınları, İstanbul
 • ESED, Muhammad, The Message Of The Qur’ân, (Kur’an Mesajı) İşaret Yayınları, İstanbul, 2006.
 • ER-RÂZİ, Fahruddîn, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer, (2000)“Mefâtîhu’l-Gayb” (Et-Tefsîru’l-Kebîr) Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut.
 • Et-Tahavi, “Keşşaf”, (1996) Lübnan Beyrut.
 • FAKİH, Ebubekir Bin Mesud, (1991)“Bedâyı’-Üs-Sanâyı’ Fî Tertîb-İş-Şerâyı” Halep.
 • FERİSİ, Abdurrahman, “El-Hukmu-L Vurud” c. II, Terhis, Beyrut (ty).
 • HANBEL, Ahmed. b. “Müsned” (2001) (Thk. Şuayib Arnavut Vd.)“Müessestü’r-Risâle” Beyrut.
 • İBN-İ ABİDİN, Muhammed Emin b. Ömer b. Abdulaziz, (1984) “Reddü’l-Muhtâr ‘Ale’d-Dürri’l-Muhtâr Şerhi Tenviri’l-Ebsâr” Kahraman Yayınları, İstanbul.
 • İBN MÂCE, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezid, (1996) “SunenuİbnMâce”(Şerh.Ebu’l-Hasen El-Hanefî El-Ma’ruf Es-Sindî)Dârü’l-Marife, Beyrut,
 • İBNÜ'L ESÎR, el-Cezeri Ebü's-SaadatMecdüddin Mübarek b. Muhammed, en-Nihaye Fi Garibil Hadis ve Eser, H-r-r md. (1965) (Tah. Mahmud Muhammed et-Tanâhî), Kahire,
 • İBN SA'D, “Et-Tabakat, Daru Sadır”, Beyrut, Ty. Vııı, 491.
 • Kandemir, Mehmet Yaşar ve Diğerleri,(2014) “Açıklamalı Kur’an’ı Kerim Meali”İfav, İstanbul.
 • Karaman, Hayreddin ve Diğerleri, (2003) “Kur’ân Yolu: Türkçe Meal ve Tefsiri” DİB Yayınları, Ankara.
 • Lisan’ul-Arab, Es-Sıhah, El-Mısbah’ul-Munir. قضي Mad.
 • KURTUBÎ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed El-Ensârî, (2003) “El-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’an” Tahk. Hişam Semîr El-Buhârî, Dâru Âlemi’l-Kütüb, Riyad,
 • Kutsal Kitap Tevrat, Levililer, (2003) III. Baskı, Kitabı Mukaddes Şirketi İle Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul.
 • MÜSLİM, Ebu’l-Hüseyin El-Haccac, (1994) “Sâhîh-İ Müslim”,(Şerh.MuhyiddinEbîZekeriyya Yahya b. Şeref Nevevi)Beyrut.
 • NESEFÎ, Ebu’l-Berakât Abdullah b. Ahmed, (2005) “Tefsîru’n-Nesefî” (Tahk. Mervân Muhammed Eş-Şa’âr) Beyrut.
 • NEVEVİ, Ebû Zekeriyyâ, Yahya b. Şeferuddîn, Eş-Şafiî (2001) “Kitabu’l- Mecmu” Beyrut; “SahihuMuslim, (1990) “BiŞerh’in-Nevevî”, Beyrut.
 • ÖZTÜRK, Y.N. (1994)“Kur'an'daki İslam”Yeni Boyut Yayınları, İstanbul.
 • PALEVÎ, Alâeddîn, (2015) “El-CevabulMuaggulu An EhemmiMesaili’l Usul”İ’tisam Yayınları.
 • SA’Dİ, Ebû Ceyb, (1988) El-Kâmusü’l-Fıkhî, Dârü’l-Fikr, Dımaşk.
 • SÂBÛNÎ, Muhammed Ali, (1996) “Sefvetü’t-Tefâsîr”, Dârü’l-Fikr, Beyrut.
 • Şentürk, L. Ve Yazıcı, S. (2016) “Güncel Dini Meseleler”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
 • TABERİ, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, “Taberî Tefsiri”, Ter. Kerim Aytekin. Hasan Karakaya. Hisar Yayınevi. İstanbul. 1996. Türkiye Diyanet Vakfı Kuran-I Kerim Meali, Hazırlayanlar: Prof. Dr. Hayrettin Karaman - Prof. Dr. Ali Özek - Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı - Prof. Dr. Sadrettin Gümüş - Doç. Dr. Ali Turgut, Ankara, 2007.
 • TİRMİZİ, Ebû İshak Muhammed b. Îsâ b. Serve, El-Câmiu’s-Sahîh, (Şerh. Muhammed Abdurrahman B. Abdürrahim Mubâr Kefûrî) Beyrut, (ty).
 • YAVUZ, Yunus, V. (1998) “Hayız”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul
 • YILDIZ, K. “Hanımların Özel Halleri”, 6. Baskı, Semerkant Yayınları, İstanbul, 2007.
 • ZEMAHŞERİ, Ebû’l-KâsımCârullah Mahmud b. Ömer, “El-Fâik Fî Garîbi’l-Hadîs”, (Thk. Alî Muhammed El-Becâvî, Muhammed Ebû’l-Fadl İbrahim) Dâru’l-Fikr, Beyrut,(ty).
 • ZUHAYLİ, V. (1994) “İslam Fıkıh Ansiklopedisi” c.3. Risale- Zaman, İstanbul.
 • Online Kaynak
 • http://www.suleymaniyevakfi.org/mobile/sizden-gelenler/adet-doneminde-cinsel-iliski.html
 • http://www.coreklen.com/2009/07/adet-donemi.html
 • https://www.youtube.com/watch?v=bnhqXqv-bg8
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hadi SAĞLAM
Institution: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Author: İbrahim ARPACI
Institution: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { erzisosbil505697, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {60 - 76}, doi = {}, title = {İSLAM FIKHINA GÖRE HAYIZLI KADININ ORUCU}, key = {cite}, author = {SAĞLAM, Hadi and ARPACI, İbrahim} }
APA SAĞLAM, H , ARPACI, İ . (2018). İSLAM FIKHINA GÖRE HAYIZLI KADININ ORUCU. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (2), 60-76. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/41970/505697
MLA SAĞLAM, H , ARPACI, İ . "İSLAM FIKHINA GÖRE HAYIZLI KADININ ORUCU". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 60-76 <http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/41970/505697>
Chicago SAĞLAM, H , ARPACI, İ . "İSLAM FIKHINA GÖRE HAYIZLI KADININ ORUCU". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 60-76
RIS TY - JOUR T1 - İSLAM FIKHINA GÖRE HAYIZLI KADININ ORUCU AU - Hadi SAĞLAM , İbrahim ARPACI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 76 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İSLAM FIKHINA GÖRE HAYIZLI KADININ ORUCU %A Hadi SAĞLAM , İbrahim ARPACI %T İSLAM FIKHINA GÖRE HAYIZLI KADININ ORUCU %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD SAĞLAM, Hadi , ARPACI, İbrahim . "İSLAM FIKHINA GÖRE HAYIZLI KADININ ORUCU". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 2 (December 2019): 60-76.