Author Guidelines

YAZIM KURALLARI


ESOGÜ Tarih Dergisine gönderilecek yazılarda daha önce yayımlanmamış, yayımlanmış ise genişletilmiş veya yeniden değerlendirilmiş olması şartı aranmaktadır. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum belirtilmek şartıyla değerlendirme sürecine kabul edilmektedir. 

-Makalede adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden sorumludur.

-Yazar/yazarlar aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidirler.

-Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulur. Hakemler değerlendirme sürecini gizli tutarlar ve üçüncü kişilerle paylaşmazlar.

-Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeden editör ve alan editörleri dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız bir tutum sergiler.

-Dergiye gönderilen bir makalenin intihalinin görülmesi veya başka bir dergide yayım sürecinde olduğunun anlaşılması halinde makale yayımlanmaz.

-Makalelerin word formatında derginin internet sitesine yüklenilmesi gerekmektedir.

-Yüklenilen makale dosyasında kişisel bilgilere yer vermemelidir.

-Gönderilen makale 2 hakeme gönderilir. Bir hakemden ret gelmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir. Makale en az 2 hakemin onayından geçtikten sonra yayımlanır. İki hakemden ret gelmesi halinde ise makale yayımlanmaz. 

Makale, kabul edilme ve hakem sürecini tamamlamasının ardından derginin kurallarına göre düzenlenmelidir. Yazar, hakemlerin talebi doğrultusunda düzeltilmiş makalesini derginin kurallarına göre düzenleyip eklemelidir.

1. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

2. Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.

3. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başka  biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.

4. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

5. Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlıkla, öz ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Metin içerisinde giriş, teorik temel bulgular ve sonuç kısmı bulunmalıdır. 

6. Tablolarda başlık üst kısımda ve tablo başlığının harfleri büyük olmalıdır. Şekillerde ise, başlık şeklin altında yer almalıdır ve 12 puntoyla yazılmalıdır. 

7. Makalelerde yapılan atıf sistemlerinde MLA veya APA sisteminden biri uygulanabilir. Kaynak gösterme metin içinde (Soyad, Yıl: s. No)  şeklinde olmalıdır. Her makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır. Kaynakça ise, (Soyad, A. Xxxx Xxxx Xxxx, Yayınevi, Şehir 2015, c. s. şeklinde olmalıdır.

 

8. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Ana büyük harflerle, koyu ve 12 punto olacak şekilde yazılıp ortadan hizalanmalıdır. İngilizce başlık ise Türkçe özetin altına 11 puntoyla baş harfleri büyük, koyu ve ortadan hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Ara başlıklar 12 punto, sadece baş harfleri büyük, koyu, iki yana yaslı ve paragraf başı (1.25 cm) ile aynı hizada olmalıdır. Öncesinde 6nk, sonrasında 6nk boşluk bırakılmalıdır.


Makaleler Türkçe ve İngilizce özet içermelidir. Özet (baş harfi büyük, koyu ve ortaya hizalanmış şekilde) ve Abstract (baş harfi büyük, koyu ve ortaya hizalanmış şekilde) başlıklarının altında 150-200 kelime arasında 11 punto 1'er cm içeride, iki yana yaslı yazılmalıdır. Özet ve Abstractın altında beş kelimelik Anahtar Sözcükler / Keywords yer almalıdır.


Kâğıt Boyutu             A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk      4 cm

Alt Kenar Boşluk       2.5 cm

Sol Kenar Boşluk      3.5 cm

Sağ Kenar Boşluk     2.5 cm

Yazı Tipi                     Times News Roman

Yazı Tipi Stili             Normal

Boyutu (normal metin)           12

Kaynakça        10 punto ve tek aralık

Boyutu (dipnot metni)           10 ve tek aralık önce ve sonra 0

Metin Satır Aralığı    1,5 önce ve sonra 0

Tablolar           10 punto ve tek aralık

 

Dipnot verme usulü;  "isim soy isim, eser adı, yayın evi, yer ve tarih, II, 23. " şeklinde olmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Cilt ve sayfayı belirtmek için "c" ile "s"nin kullanımına gerek duyulmamaktadır. Eserlerde isim, makalelerde yayınlanan yer ve maddelerde ise yayınlanan ansiklopedi adları sadece italik olmalıdır.

Dipnotlarda ilk geçilen yerde tam künye örnekteki gibi verilmelidir.

Örneğin tek yazarlı çalışmalar,

Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, İz Yayıncılık, İstanbul 1997, 26.

Philip Hitti, Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi, çev. Salih Tuğ, İstanbul 2011, II, 29.


Birkaç yazarlı çalışmalarda,

Ümit Hassan-Halil Berktay-Ayla Ödekan, Türkiye Tarihi I, Osmanlılardan Önce Türkler, Cem Yayınevi, İsanbul 1990, 47.


Aynı bilimsel çalışmanın sonraki referanslarında ise yazarın soyadı kısaltılarak verilmelidir.

Cansever, 17.

Birkaç yazarlı çalışmalarda yazarların soyadları kısaltılır.

Hassan-Berktay-Ödekan, 47.


Aynı yazarın birkaç eserinin olması halinde, 

Frye, Orta Asya Mirası, 498.

Frye, Buhara, 100.

Kaynakçada Yazım Kuralları:

 Kaynakçada alfabetik sıraya göre bir dizim dikkate alınmalıdır. "Dipnotla aynı şekilde olmalı ancak cilt ve sayfa numarasına yer verilmemelidir.Ad Soyad, eser adı, yayın evi, yer ve tarih" şeklinde olmalıdır.


Örneğin,

Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, İz Yayıncılık, İstanbul 1997.


Çok yazarlı kitap

Mehmet Dağ– Hıfzırrahman, Öymen, İslam Eğitim Tarihi, MEB Yayınları, Ankara 1974.


Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılır.

Örneğin:

DOİ:10.1037/0096- 3445.134.2.258

Yoksa url numaraları yazılır.

http://cins.ankara.edu.tr/cansun.html

 

Editörlü kitap

Komisyon, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, ed. Hakkı Dursun Yıldız, Çağ Yayınları, İstanbul 1987.

Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL verilir.