Year 2017, Volume 16, Issue 63, Pages 1361 - 1370 2017-10-06

SİYASAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Sercan Ayhan SUNGUR [1]

239 356

Siyasal bilgiler eğitiminin amacı; kamu veya özel sektörde yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman veya müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilere sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmektir. Toplumun geleceği adına kritik pozisyonlarda görev alacak bu adayların, kişilik eğilimleri gelecekte izleyecekleri stratejileri belirleyecektir. Bu araştırmanın amacı siyasal bilgiler alanında eğitimini sürdüren üniversite öğrencilerinin makyavelist eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında veriler Türkiye’de Ankara ilinde bir devlet üniversitesinde eğitimi sürdüren (n= 394) siyasal bilgiler öğrencilerinden alınmıştır. Verilerin toplanmasında Dahling, Whitaker ve Levy, (2009) tarafından geliştirilen, Ülbeyi, (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan “Makyavelizm Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Makyavelizm ölçeği “ahlaki yoksunluk”, “diğerlerine güvensizlik”, “kontrol arzusu” ve “statü arzusu” boyutlarından oluşan dört faktörlü 5’li Likert tipte 16 ifade içermektedir. Ölçeğin orijinal formunun güvenirlik alfa değeri 0,88’dir. Alt boyutlar ise; ahlaki yoksunluk 0,86; statü arzusu 0,82; diğerlerine güvensizlik 0,83 ve kontrol arzusunun ise 0,80’dir. Çalışmanın önemli sonuçları arasında cinsiyet bakımından ahlaki yoksunluk, statü arzusu, diğerlerine güvensizlik ve kontrol arzusu toplam puan ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<.05), bu farklılığın bütün değişkenlerde, erkeklerin toplam puan ortalamalarının kadınlara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca sınıf düzeyleri bakımından ahlaki yoksunluk, statü arzusu, diğerlerine güvensizlik ve kontrol arzusu toplam puan ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<.05). Bu farklılığın bütün değişkenlerde, 1.sınıf olan bireylerin 2,3 ve 4, 2.sınıfta olanların 3 ve 4, 3.sınıfta olanların 4.sınıfta olanlara göre puan ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.

Makyavelizm, Siyaset Felsefesi, Ahlak
 • Abell, L. Qualter, P. Brewer, G. Barlow, A. Stylianou, M. Henzi, P. Barrett, L. (2015). Why Machiavellianism Matters in Childhood: The Relationship Between Children's Machiavellian Traits and Their Peer Interactions in a Natural Setting. Europe's Journal of Psychology, 11(3): 484-493
 • Akdoğan, A. (2009). Sosyal Gelişmenin İki Dinamiği: Bilim ve Ahlak. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9(3): 11-44.
 • Akdoğan, A. ve Demirtaş, Ö. (2014), Etik Liderlik Davranışlarının İşyerlerinde Etik Olmayan Durumların Açığa Çıkarılmasına Olan Etkisi: Makyavelizm’in Aracı Rolü, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya
 • Ali, F. Amorim, I.S. ve Premuzic, T.C. (2009). Empathy deficits and trait emotional intelligence in psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 47(1): 758-762
 • Austin, J.E. Farrelly, D. Black, C. Moore H. (2007). Emotional intelligence, Machiavellianism and Emotional Manipulation: Does EI have a dark side?”, Personality and Individual Differences, 43(1): 179-189.
 • Bali, P. ve Durand, G. (2016). Psychopathy, Machiavellianism and Parental Behavior: A Correlational Study Modulated by Gender. Preprints, October: 1-11
 • Baştürk, E. (2013). Modern Egemenliğin ‘Nomos’u Olarak İstisna Hali. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi,15(1): 71-83.
 • Chen, S.Y. (2010). Relations of Machiavellianism with emotional blackmail orientation of salespeople. Procedia Social and Behavioral Sciences 5(1): 294-298
 • Christie, R. ve Geis, F. L. (1970). Studies in Machiavellianism. Academic Press: New York
 • Dahling, J. J. Whitaker, B.G. ve Levy, P.E. (2009). The development and validation of a new Machiavellianism scale. Journal of Management, 35(2): 219-257
 • Ekmekci, F. (2011). Büyüyen Türkiye, Hırçınlaşan İsrail. Akademik Orta Doğu Dergisi, Deniz Yayınları: İstanbul
 • Gökaliler, E. Aybar, A.S. ve Gülay, G. (2011). Bir Statü Tüketimi Göstergesi Olarak Iphone Markalı Akıllı Telefon Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7(1): 36-48.
 • Hisli Ş.N. Basım, H.N. ve Çetin, F. (2009). Kişilerarası Çalışma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(2): 153-163.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(1): s. 49-71.
 • Kareshki, Hossein, (2011). Relation among Machiavellianism Belief and Goal Orientations in Academic Situations. Procedia Social and Behavioral Sciences, International Conference on Education and Educational Psychology,12(1): 414-418.
 • Katrinli, A. Günay, G. ve Zaptçıoğlu, D. (2013). Etik Liderliğin Örgütsel Bağlılık Ve İş Doyumu İle İlişkisinde Makyavelizm iminin Düzenleyici Rolü. 21.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 694-696
 • Kayıklık, H. (2005). Bireysel Yaşamda Dinsel Değişim. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 5-23
 • Köse, Saffet, (2012). İslam İş ve Ticaret Ahlakı. I. Basım, İgiad Yayınları: İstanbul
 • Machiavelli, Niccolo (1999), Prens, (Çeviri: Rekin Teksoy). Oğlak Yayınları: İstanbul
 • Miller, B.K. Smart, D.L. ve Rechner, P.L. (2015). Confirmatory factor analysis of the Machiavellian personality scale. Personality and Individual Differences, 82(1): 120-124.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Yayınları: Eskişehir
 • Özler, D.E. Atalay, C.G. ve Dirican, M. (2013). Örgütlerin Karanlık Yüzü Makyavelizm İle İlgili Literatür Taraması ve Çalışanların Makyavelist Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 679-685
 • Özler, D.E. Atalay, C.G. ve Şahin, M.D. (2010). Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle Mi Bulaşır? Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2): 47-57.
 • Öztürk, A. (2013). Machıavelli Düşüncesinde Cumhuriyetçi Özgürlük ve Kurucu Lider İmgesi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 68(2): 181-204.
 • Simić, I. Motović, I.M. ve Stojković, N. (2015). Analysıs Of Machıavellıan Behavıor Of Students In The Republıc Of Serbıa. Economics and Organization, 12(3): 199-208
 • Vatandaş, C. (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. İstanbul Journal of Sociological Studies, 35(1), 29-56
 • Warburton, Nigel, (2016). Felsefenin Kısa Tarihi. (Çeviri: Güçlü Ateşoğlu) Alfa Yayınları: İstanbul
 • Winter Susan, J. Stylianou A. C. ve Giacalone R.A. (2004). Individual Differences in the Acceptability of Unethical Information Technology Practices: The Case of Machiavellianism and Ethical Ideology, Journal of Business Ethics, 54(1): 279-301.
 • Yazıcı, Sedat ve Yazıcı, Aslı (2011) Felsefi, Psikolojik ve Eğitim Boyutlarıyla Karakter, Çizgi Kitabevi: Konya
 • Zeybekoğlu, A.E. (2006). Machıavelli ve Biz. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 119(1): 109-128
Subjects Social
Published Date Ekim-2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Sercan Ayhan SUNGUR
Institution: MARMARA UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 6, 2017

Bibtex @ { esosder287061, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1361 - 1370}, doi = {10.17755/esosder.287061}, title = {SİYASAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {SUNGUR, Sercan} }
APA SUNGUR, S . (2017). SİYASAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1361-1370. DOI: 10.17755/esosder.287061
MLA SUNGUR, S . "SİYASAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1361-1370 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/28768/287061>
Chicago SUNGUR, S . "SİYASAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1361-1370
RIS TY - JOUR T1 - SİYASAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Sercan Ayhan SUNGUR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.287061 DO - 10.17755/esosder.287061 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1361 EP - 1370 VL - 16 IS - 63 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.287061 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.287061 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences SİYASAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Sercan Ayhan SUNGUR %T SİYASAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 63 %R doi: 10.17755/esosder.287061 %U 10.17755/esosder.287061
ISNAD SUNGUR, Sercan . "SİYASAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 63 (October 2017): 1361-1370. https://doi.org/10.17755/esosder.287061
AMA SUNGUR S . SİYASAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1361-1370.
Vancouver SUNGUR S . SİYASAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1370-1361.