Year 2017, Volume 16, Issue 63, Pages 1416 - 1422 2017-10-06

HEMŞİRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE FARKLI POZİSYON HEMŞİRE YÖNETİCİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİN SORGULANMASI; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
CONCEPTIONS ON PROFESSIONAL HEALTH MANAGEMENT OF NURSING HEALTH MANAGERS AND INTERROGATION ON THE REQUIREMENT OF DIFFERENT POSITION NURSING MANAGEMENT; DIYARBAKIR SAMPLE

Mehmet Emin KURT [1]

258 1113

Diyarbakır kamu hastanelerindeki yönetici hemşirelerin profesyonel sağlık yöneticiliği üzerine görüşlerinin tespiti ve farklı pozisyon hemşire yöneticiliğinin gerekliliğinin sorgulanması bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ankete katılmayı kabul eden 56 (% 70) hemşire oluşturmuş olup kesitsel tipte bir çalışma planlanmıştır. Veriler anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmış ve elde edilen bilgiler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 18.0 paket programı ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Hemşire yöneticilerin; % 82,1’ i sağlık hizmetleri yöneticiliğini profesyonel bir meslek olarak gördüğünü, % 50’ nin üzerinde sağlık yönetimi ve genel yönetim üzerine eğitim almadıklarını, % 40,7’ si bu eğitimleri almalarını gerekli görmediklerini, % 75’ i görevlerini profesyonel sağlık yöneticilerine devretmede gönüllü olduklarını, ifade etmişlerdir. Farklı pozisyonlardaki yönetici hemşire sayısının çokluğu ve hemşirelerin asıl görevlendirilmeleri gereken unvanlarının dışında tutulmuş olmaları yönetimsel sorun olarak görülmelidir. Yetişmiş profesyonel sağlık-hemşire yöneticilik eğitimi almışların istihdamı önünde ki engeller kaldırılmalıdır.  

The determination of the opinions of the executive nurses about the professional health management and the questioning of the necessity of the different position nurse management in Diyarbakır state hospitals compose the basis of this study. The study sample consisted of 56 (70%) nurses who agreed to participate in the survey and a cross-sectional study was planned. All data were collected, using face-to-face interview method with the questionnaire form and the obtained informations were evaluated statistically with the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 18.0 package program. Nurse executives; % 82.1% stated that they regarded health care management as a professional profession, % 50 stated did not have education on health management and general administration, % 40.7 stated did not consider  it necessary to take these trainings and % 75 stated volunteered to transfer their duties to professional health-care executives (directors). That has to be regarded as a managerial issue that the enormous number of executive nurses in different positions and the nurses have been excluded from the titles they should be assigned to. The obstacles to employment should be removed in those who have trained on professional health-nurse management training 

  • 1. Acarer E.B., Beydağ K.D.(2013). Yönetici Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar ve Bunları Etkileyen Faktörler, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences; 2(1):26-39.
  • 2. Bulakbaşı M.(2015), https: // neu. edu. Tr / wp – content / uploads / 2015 / 11 / Hastane - Y%C3%B6netimi-ve-Organizasyonu 5. pdf. Erişim Tarihi; 01/06/2016
  • 3. Gür D., Baykal Ü.(2016). Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Sorumlu Hemşirelerinin Liderlik Tarzlarına İlişkin Görüşleri, Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi; 3(3):152-157.
  • 4. Kavuncubaşı Ş.(2013). Hastane Organizasyonu-Bölüm 5, Editörler: Sur H., Palteki T. “Hastane Yönetimi” içinden, Ankara, Nobel Tıp Kitapevi.
  • 5. OECD, Avrupa Birliği Sağlık İstatistikleri ve Türkiye (2015), http: // www. tkhk. gov. Tr / Dosyalar/35c966a9f1d343909d4d0858bec69333.pdf; OECD Ülkelerinde Hemşire Sayısı, 2000-2013: Erişim Tarihi: 11/03/2017
  • 6. Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Yönetmeliği (2010), http: // www. tkhk. gov. tr/ DB/ 10/ 1903 _ hemsirelik-yonetmeli: Erişim Tarihi: 11/02/2017
  • 7. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2011), http: // www. resmigazete. gov. Tr / eskiler / 2011 / 11 / 20111102M1-3.htm: Erişim Tarihi: 11/03/2017
  • 8. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi (2012), http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/ab300b9921404be48d285c696753e067.pdf: Erişim Tarihi: 11/02/2017
  • 9. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Değerlendirme Raporu (2003), http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/453, Erişim Tarihi: 11/02/2017
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Articles
Authors

Orcid: MEK
Author: Mehmet Emin KURT
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 6, 2017

Bibtex @research article { esosder303131, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1416 - 1422}, doi = {10.17755/esosder.303131}, title = {HEMŞİRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE FARKLI POZİSYON HEMŞİRE YÖNETİCİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİN SORGULANMASI; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KURT, Mehmet} }
APA KURT, M . (2017). HEMŞİRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE FARKLI POZİSYON HEMŞİRE YÖNETİCİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİN SORGULANMASI; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1416-1422. DOI: 10.17755/esosder.303131
MLA KURT, M . "HEMŞİRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE FARKLI POZİSYON HEMŞİRE YÖNETİCİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİN SORGULANMASI; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1416-1422 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/28768/303131>
Chicago KURT, M . "HEMŞİRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE FARKLI POZİSYON HEMŞİRE YÖNETİCİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİN SORGULANMASI; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1416-1422
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE FARKLI POZİSYON HEMŞİRE YÖNETİCİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİN SORGULANMASI; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ AU - Mehmet Emin KURT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.303131 DO - 10.17755/esosder.303131 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1416 EP - 1422 VL - 16 IS - 63 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.303131 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.303131 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences HEMŞİRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE FARKLI POZİSYON HEMŞİRE YÖNETİCİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİN SORGULANMASI; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ %A Mehmet Emin KURT %T HEMŞİRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE FARKLI POZİSYON HEMŞİRE YÖNETİCİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİN SORGULANMASI; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 63 %R doi: 10.17755/esosder.303131 %U 10.17755/esosder.303131
ISNAD KURT, Mehmet . "HEMŞİRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE FARKLI POZİSYON HEMŞİRE YÖNETİCİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİN SORGULANMASI; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 63 (October 2017): 1416-1422. https://doi.org/10.17755/esosder.303131
AMA KURT M . HEMŞİRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE FARKLI POZİSYON HEMŞİRE YÖNETİCİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİN SORGULANMASI; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1416-1422.
Vancouver KURT M . HEMŞİRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE FARKLI POZİSYON HEMŞİRE YÖNETİCİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİN SORGULANMASI; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1422-1416.