Year 2017, Volume 16, Issue 63, Pages 1391 - 1399 2017-10-06

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Hülya ASLAN EFE [1] , Yunus Emre BAYSAL [2]

233 378


Araştırmada fen bilgisi öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik motivasyon ve öz düzenleme stratejileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 107 fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar dönemi boyunca toplanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi Pearson Momentler Çarpımı ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda fen bilgisi öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik motivasyonları arttıkça eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik öz düzenlemelerinin de arttığı belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada, fen bilgisi öğretmenlerinin motivasyon alt boyutlarından olan eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik öz yeterlilik algısı ile eğitim teknolojilerini kullanma değeri, eğitim teknolojilerini aktif kullanma stratejileri, eğitim teknolojilerini kullanma ortamındaki özendiricilik, eğitim teknolojilerini kullanma amacına uyum ve öz düzenleme alt boyutlarından olan eğitim teknolojileriyle öz düzenleyici uygulama düzeyleri arasında yüksek düzeyde pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.


fen bilgisi öğretmeni, eğitim teknolojileri, motivasyon
 • Abdullah, N. A., Abidin, M. J. Z., Luan, W. S., Majid, O. & Atan, H. (2006). The attitude and motivation of English language teachers towards the use of computers. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 3(1), 57-67.
 • Atkinson, E.S. (2000). An investigation into the relationship between teacher motivation and pupil motivation. Educational Psychology, 20(1). 45-57.
 • Aypay, A. ve Özbaşı, D. (2008). Öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 339-362.
 • Borkowski, J. G. (1992). Metacognitive theory: A framework for teaching literacy, writing and math skills. Journal of learning disabilities, 25(4),253-257.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).
 • Dede, Y. ve Yaman, S. (2007). Öğrencilerin fen ve teknoloji ve matematik dersine yönelik motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13(4), 615-638.
 • De Jesus, S.N. & Conboy, J. (2001). A stress management course to prevent teacher distress, The International Journal of Educational Management, 15, 131-137.
 • Gökdere, M., Küçük, M. ve Çepni, S. (2004). Eğitim teknolojilerinin üstün yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde kullanımı üzerine bir çalışma: Bilim sanat merkezleri örneklemi. TOJET, 3(2), 149-157.
 • Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79
 • Keller, J. M. (1983) Motivational design of instruction. In C. Reigeluth, (ed.) Instructional Design Theories and Models Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ.
 • Kırbağ Zengin, F., Kırılmazkaya, G. ve Keçeci, G. (2011). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Liou, P. Y. & Kuo, P. J. (2014). Validation of an instrument to measure students’ motivation and self-regulation towards technology learning. Research in Science & Technological Education, 32(2), 79-96.
 • MEB (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara
 • MEB (2016). Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, http://fatihprojesi.meb.gov.tr , Erişim tarihi: 15/02/2016
 • Öğüt, H., Altun, A. A., Sulak, S. A. ve Koçer, H. E. (2004). Bilgisayar desteli internet erişimli interaktif eğitim Cd’si ile e-eğitim. Turkish Online, 67
 • Pajares, F. (2008). Motivational role of self-efficacy beliefs in self-regulated learning. In D.H. Shunk & D.J. Zimmerman (Ed) Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications, (pp.111-139).
 • Perkins, D. N. (1985). The fingertip effect: How information-processing technology shapes thinking. Educational Researcher, 14(7), 11-17.
 • Pintrich, P. R. (1990). Implications of psychological research on student learning and college teaching for teacher education. In W. R. Houston (Ed.), Handbook of research on teacher education (pp. 826-857).
 • Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92(3), 544.
 • Risemberg, R. & Zimmerman, B. J. (1992). Self‐regulated learning in gifted students. Roeper Review, 15(2), 98-101.
 • Sanacore, J. (2008). Turning Reluctant Learners into Inspired Learners. Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 82(1), 40-44.
 • Schraw, G., Crippen K. J., & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: Metacognition as part of a broader perspective on learning. Research in Science Education, 36, 111–139.
 • Sheingold, K. & Hadley, M. (1990) Accomplished Teachers: integrating computers into classroom practice. Centre for Technology in Education Report. New York: Bank Street College of Education.
 • Taşçı, G., Yaman, M. ve Soran, H. (2010). Biyoloji öğretmenlerinin öğretimde yeni teknolojileri kullanma durumlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38).
 • Tataroğlu, B. ve Erduran, A. (2010). Examining students’ attitudes and views towards usage an interactive whiteboard in mathematics lessons. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2533-2538.
 • Uşun, S. (2000). Özel öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Velayutham, S., Aldridge, J., & Fraser, B. (2012). Gender Differences in Student Motivation and Self-Regulation in Science Learning: A Multi-Group Structural Equation Modeling Analysis. International Journal of Science & Mathematics Education, 10(6).
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1).
 • Yılmaz, H. ve Çavaş, P. H. (2007). Fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 6(3).
 • Young, S. H. & Vrongistinos, K. (2002). In service teachers’ self-regulated learning strategies related to their academic achievement. Journal of Instructional Psychology, 29(3), 147-154.
Subjects Social
Published Date Ekim-2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Hülya ASLAN EFE
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yunus Emre BAYSAL
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: October 6, 2017

Bibtex @research article { esosder308979, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1391 - 1399}, doi = {10.17755/esosder.308979}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ASLAN EFE, Hülya and BAYSAL, Yunus} }
APA ASLAN EFE, H , BAYSAL, Y . (2017). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1391-1399. DOI: 10.17755/esosder.308979
MLA ASLAN EFE, H , BAYSAL, Y . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1391-1399 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/28768/308979>
Chicago ASLAN EFE, H , BAYSAL, Y . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1391-1399
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ AU - Hülya ASLAN EFE , Yunus Emre BAYSAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.308979 DO - 10.17755/esosder.308979 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1391 EP - 1399 VL - 16 IS - 63 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.308979 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.308979 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ %A Hülya ASLAN EFE , Yunus Emre BAYSAL %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 63 %R doi: 10.17755/esosder.308979 %U 10.17755/esosder.308979
ISNAD ASLAN EFE, Hülya , BAYSAL, Yunus . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 63 (October 2017): 1391-1399. https://doi.org/10.17755/esosder.308979
AMA ASLAN EFE H , BAYSAL Y . FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1391-1399.
Vancouver ASLAN EFE H , BAYSAL Y . FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1399-1391.