Year 2017, Volume 16, Issue 64-Ek Sayı, Pages 1480 - 1495 2017-12-01

SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ

Dilan KALAYCI [1] , Tolga ERDOĞAN [2]

251 570

Bu araştırmanın amacı, sınıf ve Türkçe öğretmeni adaylarının yazma kaygılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir.  Araştırma, 2016-2017 eğitim yılı güz döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf ve Türkçe Öğretmenliği programında okumakta olan 521 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, öğretmen adaylarının yazma kaygılarını belirlemek için ‘Yazma Kaygısı Ölçeği’ kullanılmıştır. Nitel boyutunda ise adaylarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Nicel bulgular uygun istatistiksel tekniklerle analiz edilirken nitel bulguların analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda,  öğretmen adaylarının yazma kaygılarının düşük düzeyde olduğu, yazma kaygılarında cinsiyet, program, akademik ortalama değişkenlerinin etkili olmadığı, sınıf seviyesi değişkeninin ise etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerde genel olarak yazmayı sevmedikleri ve yazmayla ilgili kaygı yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Yazma, yazma kaygısı, Öğretmen adayı
 • Albertson, L. R. ve Billingsley, F. F. (2000). Using strategy instruction and self-regulation to improve gifted students' creative writing. Journal of Advanced Academics, 12 (2), 90-101.
 • Aytan, N. ve Tunçel, H. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 50-62.
 • Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatıma ve yazılı anlatım derslerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. TÜBAR- XXI, 29-61.
 • Bayat, N. (2014). The effect of the process writing approach on writing success and anxiety. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(3), 1133-1141.
 • Bruning, R. ve Horn, C. (2010). Developing motivation to write. Educational Psychologist, 35(1), 25–37.
 • Calhoun, S. ve Haley, J. (2003). Improving student writing through different writing styles. Master Thesis. Chicago, Illinois: Saint Xavier University.
 • Ceran, D. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma eğitimi dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Turkish Studies, , 8(1), 1151-1169.
 • Cheng, Y. (2002). Factors associated with foreign language writing anxiety. Foreign Language Annals, 35, 647-656.
 • Creswell, J. W. (2014). Research design Çev.: Güney Hacıömeroğlu, Ed.: Selçuk Beşir Demir. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research. New Jersey: Pearson Education Inc.
 • Daly, J. A. (1978). Writing apprehension and writing competency. The Journal of Educational Research, 72(1), 10-14.
 • Daly, J. ve Miller, M. D. (1975). The empirical development of an instrument to measure writing apprehension. Research in the Teaching of English, 9, 242–249.
 • DeDeyn, R. (2011). Student identity, writing anxiety, and writing performance: A correlational study. Master Thesis. Fort Collins, Colorado: Colorado State University.
 • Emig, J. (1977). Writing as a mode of learning. College Composition and Communication, 28, 122-128.
 • Erdoğan, T. (2012). Determining the level of the use of writing strategies by prospective classroom teachers. Internatıonal Journal of Academıc Research, 4 (6), 49-56.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2006). How todesignandevaluateresearch in education. New York: McGraw-HillCompanies.
 • Fry, S. W. ve Griffin, S. (2010). Fourth graders as models for teachers: Teaching and learning 6+1 trait writing as a collaborative experience. Literacy Research and Instruction, 49(4), 283-298.
 • Gallavan, N.P., Bowles, F.A. ve Young, C.T. (2012). Learning to write and writing to learn: Insights from teacher candidates. Action in Teacher Education, 29(2), 61-69.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 178-194.
 • Graham, S., Berninger, V. ve Fan, W. (2007). The structural relationship between writing attitude and writing achievement in first and third grade students. Contemporary Educational Psychology, 32, 516–536.
 • Güneyli, A. (2016). Analyzing writing anxiety level of Turkish cypriot students. Education and Science, 163-180.
 • Heaton, H. ve Pray, P. (1982).Writing anxiety: Reasons and reduction techniques. Wisconsin English Journal, 24(3), 2-7.
 • Jones, E. (2008). Predictingperformance in first-semestercollegebasicwriters: Revisitingthe role of self-beliefs. ContemporaryEducationalPsychology, 33, 209-238.
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 67-76.
 • Kan, M. O. ve Tiryaki, E. N. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının metin oluşturmadaki sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 550-562.
 • Karakaya, İ. ve Ülper, H. (2011). Yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi ve yazma kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 691-707.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kardaş, M. N. (2015). İki dilli Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe yazılı anlatım becerileri ve yazma kaygıları üzerine bir araştırma. International Journal of Social Science , 37, 239-252.
 • Kellogg, R. (2008). Training writing skills: a cognitivedevelopmentalperspective. Journal of WrıtıngResearch, 1(1), 1-26.
 • Keklik, S. (2016). Yazma eğitimiyle ilgili iki ders önerisi: düşünceye dayalı metin yazma ve kurmaca metin yazma dersi. International Journal of Turkish Education and Training, 1(1), 86-109.
 • Kurt, G. ve Atay, D. (2007). The effects of peer feedback on the writing anxiety of prospective Turkish teachers of EFL. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 12-23.
 • Lehrer, P., Goldman, N. ve Strommen, E. (1990). A principalcomponentsassessment of performanceanxietyamongmusicians. MedicalProblems of PerformingArtists, 5(1), 12-18.
 • Martinez, C.T., Kock, N. ve Cass, J. (2011). Pain and pleasure in short essay writing: factors predicting university students’ writing anxiety and writing self-efficacy. Journal of Adolescent &Adult Literacy 54(5), 351-360.
 • Martinez, I. ve Strong, W. (1994). Assessing writing competence in teacher education. Action in Teacher Education, 16 (2), 28-36.
 • McLeod, S. (1987). Some thoughts about feelings: The affective domain and the writing process. College Composition and Communication, 38 (4), 426-435.
 • Olinghouse, N. G. ve Santangelo, T. (2010). Assessing the writing of struggling learners. Focus On Exceptional Children, 43 (4), 1-27.
 • Özdemir, N. H. ve Erdem, İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 101-125.
 • Pajares, F. (1997). Currentdirections in self-efficacyresearch. In M. Maehr, & P. R. Pintrich (Eds.), Advances in motivationandachievement (pp. 1-49). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Petrosko, J.M., Kaiser, M.M. ve Dietrich, J.C. (1984). Relationships among writing ability, grade, level, writing apprehension and knowledge of composing as a process in secondary school students. presented at the AnnualMeeting of the American EducationalResearch Association (68th, New Orleans, LA).
 • Sevim, O. ve Özdemir Erem, N. H. (2013). Yaratıcı drama tekniğinin öğrencilerin yazma kaygıları üzerindeki etkileri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 975-992.
 • Schweiker-Marra, K., Marra, T. (2010). Investigating the effects of prewriting activities on writing performance and anxiety of at-risk students. Reading Psychology, 99-114.
 • Street, C. (2003). Pre-service teachers' attitudes about writing and learning to teach writing: implications for teacher educators. Teacher Education Quarterly, 30 (3), 33-50.
 • Teichman, M. ve Poris, M. (1989). Initialeffects of wordprocessing on writingqualityandwritinganxiety of freshmanwriters. ComputersandtheHumanities, 23 (2), 93-103.
 • Tiryaki, E. N. (2012). Üniversite öğrencilerinin yazma kaygısının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 14-21.
 • Tok, M. ve Potur, Ö. (2015). Yazma eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların eğilimleri (2010 - 2014 Yılları). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 1-25.
 • Tomlinson, B. (1981). Reducingstudentwritinganxiety. Proceedings of theAnnual Conference of the Western College Reading Association, 14, 24-32.
 • Uçgun, D. (2011). The study in the writing anxiety levels of primary school 6, 7 and 8th year students in terms of several variables. Educational Research and Reviews. 6 (7) 542-547.
 • Yaman, H. (2010). Türk öğrencilerinin yazma kaygısı: ölçek geliştirme ve çeşitli değişkenler açısından yordama çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 267-289.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Woodrow, L. (2011). College english writing affect: self- efficacy and anxiety. System 39, 510-522.
 • Wynne, C., Guo, Y. ve Wang, S. (2014). Writinganxietygroups: a creativeapproachforgraduatestudents. Journal of Creativity in MentalHealth, 9(3), 366-379.
 • Zorbaz, K. Z. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazma kaygı ve tutukluğunun yazılı anlatım becerileriyle ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Subjects Social
Published Date Aralık2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Dilan KALAYCI
Institution: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü
Country: Turkey


Author: Tolga ERDOĞAN
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @research article { esosder302303, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1480 - 1495}, doi = {10.17755/esosder.302303}, title = {SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KALAYCI, Dilan and ERDOĞAN, Tolga} }
APA KALAYCI, D , ERDOĞAN, T . (2017). SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (64-Ek Sayı), 1480-1495. DOI: 10.17755/esosder.302303
MLA KALAYCI, D , ERDOĞAN, T . "SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1480-1495 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/31376/302303>
Chicago KALAYCI, D , ERDOĞAN, T . "SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1480-1495
RIS TY - JOUR T1 - SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ AU - Dilan KALAYCI , Tolga ERDOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.302303 DO - 10.17755/esosder.302303 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1480 EP - 1495 VL - 16 IS - 64-Ek Sayı SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.302303 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.302303 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ %A Dilan KALAYCI , Tolga ERDOĞAN %T SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 64-Ek Sayı %R doi: 10.17755/esosder.302303 %U 10.17755/esosder.302303
ISNAD KALAYCI, Dilan , ERDOĞAN, Tolga . "SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 64-Ek Sayı (December 2017): 1480-1495. https://doi.org/10.17755/esosder.302303
AMA KALAYCI D , ERDOĞAN T . SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(64-Ek Sayı): 1480-1495.
Vancouver KALAYCI D , ERDOĞAN T . SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(64-Ek Sayı): 1495-1480.