Year 2018, Volume 17, Issue 65, Pages 37 - 49 2018-01-05

ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

STUNDENTS' COMPETENCE TOWARDS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHONOLOGY: THE CASE OF THE GAZI UNIVERSTY, FACULTY OF TOURISM

Selami ERYILMAZ [1]

323 1598

Bu araştırma Turizm Fakültesi öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2016 yılında Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Çalışma grubunu Turizm Fakültesinde yer alan bölümlerinin her yarıyılından bir sınıf rastgele olarak belirlenmiş ve 431 öğrenciye ölçme aracı uygulanmıştır. Bu araştırmanın verileri “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda cronbach alfa değeri 0.9871 olarak bulunmuştur. “Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilikleri belirlenirken, veriler sırasıyla temel istatistiksel ölçülerle (aritmetik ortalama, standart sapma) özetlenmiş ve ikili karşılaştırmalarda t testi ve çoklu grup karşılaştırmalarında Anova testi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizleri SPSS programında yapılmıştır. Turizm Fakültesi öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerini ölçmek amacıyla hazırlanan ölçme aracı sonuçları incelendiğinde; öğrencilerin genel olarak tüm alt boyutlarda yeterlik düzeylerinin olduğu görülmekte, eğitim süresi arttıkça yeterlilik düzeyleri değişmemektedir. Kelime işlemci programı, internet kullanımı ve işletim sistemi kullanımı yeterliklerinin, donanım bilgi düzeyi, elektronik tablo bilgi düzeyi ve sunu programı bilgi düzeyi yeterliklerine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle öğrencilerin eğitim durumları yükseldikçe Bilgi ve İletişim Teknolojiler (BİT) yeterliliklerinde bir farklılaşma olmadığı ve bilgi teknolojileri ile ilgili okul dışında herhangi bir eğitim/kurs programına katıldıklarında bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerinin arttığı belirlenmiştir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlilikleri, Bilgisayar yetkinliği, ECDL yeterlilikleri
 • Akgün,M., & Akgün, H. (2011). Dünyada ve Türkiye’de destekli eğitimin tarihi. Ankara: Siyasal.
 • Aufderheide, P. (1993). National leadership conference on media literacy. Conference report. Washington, DC: Aspen Institute. Bozkurt, N. (2004). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 443-454.
 • Eğitim Bilişim Ağı, (EBA). (2014). EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Projesi. 09 Haziran 2016 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=4 sayfasından erişilmiştir.
 • Ekinci, H. (2006). Bilgi teknolojilerinin rekabet açısından önemi ve değişim yönetimindeki etkilerine ilişkin yöneticilerin algılarını ölçmeye yönelik bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1), 11.
 • Eryılmaz, S. ve Uluyol, Ç.(2015). 21. Yüzyıl Becerileri Işığında FATİH Projesi Değerlendirmesi. GEFAD / GUJGEF 35(2): 209-229 (2015)
 • Geçer, A. ve Dağ, F. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 20-44
 • Hodgins, H. W. (2000). Into the future a vision paper. In Commission on Technology and Adult Learning. Retrieved from http://www. learnativity. com/download/MP7.pdf on 30/12/2017.
 • Kalan, G. Ö. (2010). Medya okuryazarlığı ve okul öncesi çocuk: ebeveynlerin medya okuryazarlığı bilinci üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 39, 59-73.
 • Kalkınma Bakanlığı. (2014), 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı , s.8
 • Karadal, F., & Türk, M, (2008). İşletmelerde teknoloji yönetiminin geleceği. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi (1), 1.
 • Katz, R. I., & Macklin, S. A. (2007). Information and communication technology (ICT) literacy: integration and assessment in higher education. Systemics, Cybernetics and Informatics, 5(4), 50-55.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB). (2014). FATİH Projesi Hakkında. 09 Haziran 2016 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 sayfasından erişilmiştir.
 • Oliver, R., & Towers, S. (2000). Benchmarking ICT literacy in tertiary learning settings. In learning to choose: choosing to learn. Proceedings of the 17th Annual ASCILITE Conference.
 • Panel, I. L. (2002). Digital transformation: a framework for ICT literacy. Educational Testing Service.
 • Partnership For 21st Century Skills, (P21). (2013). Framework For 21st Century Learning. 06 Aralık 2017 tarihinde http://www.p21.org/about-us/p21-framework sayfasından erişilmiştir.
 • Polat, C.,&Odabaş, H. (2008). Bilgi toplumunda yaşam boyu öğrenmenin anahtarı: bilgi okuryazarlığı. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Antalya.
 • Saatçioğlu, Ö., Özmen, Ö., & Özer, P. S. (2003). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesinde kütüphanelerin rolü ve dokuz eylül üniversitesi uygulaması. Bilgi Dünyası Dergisi, 4(1), 45-63.
 • Seferoğlu, S., vd. (2009), Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL):Türkiye'deki Uygulamalar,Akademik Bilişim, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 11-13 Şubat 2009
 • The Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills, (SCANS). (1991). What work requires of schools: A SCANS report for America 2000. Washington DC: U.S. Department of Labor.
 • Thoman, E. (2003). Media literacy: a guided tour of the best resources for teaching. The Clearing House, 6(76), 278-283.
 • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, (TÜSİAD). (2013). Türkiye’de Öğretmen Eğitimini Yeniden Yapılandırmak İçin Bir Model Önerisi. (Yayın No: TÜSİAD-T/2013-12/543). http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/TUSIAD-Rapor-egitim-Aralik2013.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • 21st Century Skills. (2013). Productivity and Accountability. 21 Aralık 2016 tarihinde https://sites.google.com/site/twentyfirststcenturyskills/analysis sayfasından erişilmiştir.
 • Urdan, T., Weggen, C. (2004). Corporate E-learning: Exploring a new frontier,. 2000. WR Hambrecht & Co, 1-95.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Uluyol, Ç.,v.d.(2013) ,“21. Yüzyıl Becerileri Işığında FATİH Projesi Değerlendirmesi”, GEFAD / GUJGEF 35(2): 209-229
 • Bilici A., vd. (2011), “Eğitimde Fatih Projesinin Sağlaması Öngörülen Fayda ve Sosyal Etkileri”, 5th. International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, Elazığ- Turkey
 • Gibbons, A., Nelson, J., Richards, R. (2000). The architecture of instructional simulation: A design for tool construction. Center for Human-System Simulation Technical Report, Idaho Falls, ID: Idaho National Engineering and Environmental Laboratory. Retrieved from http://webpub. byu. net/asg33/ineel_simulation_paper. pdf.
 • Roblyer, M. D. (2008). Virtual schools: Redefining “A place called school”. International handbook of information technology in primary and secondary education (pp. 695-711). Springer US.
 • Toruş, K. (2010). Bilişim teknoloji formatör öğretmenlerinin bilişim teknoloji karşılaştıkları sorunları yönetebilme becerisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Usluel, Y. K., Mumcu, F. K., Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 164-178.
Subjects Social
Published Date Ocak 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Selami ERYILMAZ
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 5, 2018

Bibtex @research article { esosder310987, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {37 - 49}, doi = {10.17755/esosder.310987}, title = {ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ERYILMAZ, Selami} }
APA ERYILMAZ, S . (2018). ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 37-49. DOI: 10.17755/esosder.310987
MLA ERYILMAZ, S . "ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 37-49 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/33255/310987>
Chicago ERYILMAZ, S . "ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 37-49
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ AU - Selami ERYILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.310987 DO - 10.17755/esosder.310987 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 49 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.310987 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.310987 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ %A Selami ERYILMAZ %T ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.310987 %U 10.17755/esosder.310987
ISNAD ERYILMAZ, Selami . "ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (January 2018): 37-49. https://doi.org/10.17755/esosder.310987
AMA ERYILMAZ S . ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 37-49.
Vancouver ERYILMAZ S . ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 49-37.