Year 2018, Volume 17, Issue 65, Pages 223 - 232 2018-01-10

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI

Alptekin ULUTAŞ [1] , Ahmet Murat ÖZKAN [2] , Hasan TAĞRAF [3]

230 744

Rekabet ortamının hızlı bir şekilde artmasıyla, şirketlerde kalifiye personel ile çalışmanın ihtiyacı giderek artmaktadır. Kalifiye personelin becerileri, işe yatkınlığı ve iş ile ilgili yetenekleri işletmenin  başarısını artırmakta etkin bir rol üstlenmektedir.  Bu yüzden, personel seçimi şirketler için önemli bir başlık olmaya başlamıştır. Personel seçimi birçok kriter göze alınarak yapıldığı için bir çok kriterli karar verme (ÇKKV) problemidir. Bu çalışmada, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) ve Bulanık Gri İlişkisel Analizi (BGİA) yöntemleri birlikte kullanılarak arabalar için elektirik aksamı üreten bir fabrika için personel seçimi ele alınacaktır. Çalışmanın uygulamasında şirketin üç yöneticisinden (fabrika müdürü, insan kaynakları yöneticisi, kalite kontrol müdürü) veri elde edilmiştir. Bu çalışmada, BAHS yöntemi personel seçiminde kullanılan kriterlerin ağırlıklarını bulmada, BGİA yöntemi ise aday personellerin performans skorlarının bulunmasında kullanılacaktır. Bu çalışma iki yönden katkı sağlamayı amaç edinmiştir: 1-) Bu iki yöntem daha önce bu problemin çözümü içim birlikte kullanılmamıştır. 2-) BGİA ile ilgili Türkçe yayın kısıtlı olduğundan dolayı yerel literatüre katkı olması amacıyla kullanılmıştır. 


bulanık analitik hiyerarşi süreci, personel seçimi
 • Adıgüzel, O. (2009). Personel seçiminin analitik hiyerarşi prosesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 243-251.
 • Akar, G. S., & Çakır, E. (2016). Lojistik Sektöründe Bütünleştirilmiş Bulanık Ahp-Moora Yaklaşımı İle Personel Seçimi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 185-199.
 • Aksakal, E., & Dağdeviren, M. (2015). Yetenek yönetimi temelli personel atama modeli ve çözüm önerisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2), 249-262.
 • Baležentis, A., Baležentis, T., & Brauers, W. K. (2012). Personnel selection based on computing with words and fuzzy MULTIMOORA. Expert Systems with applications, 39(9), 7961-7967.
 • Bali, Ö., Gencer, C. (2005). AHP, Bulanık AHP ve Bulanık Mantıkla Kara Harp Okuluna Öğretim Elemanı Seçimi. Savunma Bilimleri Dergisi, 4 (1), 24-43. Calabrese, A., Costa, R., & Menichini, T. (2013). Using Fuzzy AHP to manage Intellectual Capital assets: An application to the ICT service industry. Expert Systems with Applications, 40(9), 3747-3755.
 • Chen, C. T. (2000). Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy sets and systems, 114(1), 1-9. Dağdeviren, M. (2007). Bulanik analitik hiyerarşi prosesi ile personel seçimi ve bir uygulama. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(4), 791-799.
 • Dursun, M., & Karsak, E. E. (2010). A fuzzy MCDM approach for personnel selection. Expert Systems with applications, 37(6), 4324-4330.
 • Gibney, R., & Shang, J. (2007). Decision making in academia: A case of the dean selection process. Mathematical and Computer Modelling, 46(7), 1030-1040.
 • Gumus, A. T., Yayla, A. Y., Çelik, E., & Yildiz, A. (2013). A combined fuzzy-AHP and fuzzy-GRA methodology for hydrogen energy storage method selection in Turkey. Energies, 6(6), 3017-3032.
 • Güngör, Z., Serhadlıoğlu, G., & Kesen, S. E. (2009). A fuzzy AHP approach to personnel selection problem. Applied Soft Computing, 9(2), 641-646.
 • Huang, D. K., Chiu, H. N., Yeh, R. H., & Chang, J. H. (2009). A fuzzy multi-criteria decision making approach for solving a bi-objective personnel assignment problem. Computers & Industrial Engineering, 56(1), 1-10.
 • Ji, P., Zhang, H. Y., & Wang, J. Q. (2016). A projection-based TODIM method under multi-valued neutrosophic environments and its application in personnel selection. Neural Computing and Applications, 1-14.
 • Kabak, M., Burmaoğlu, S., & Kazançoğlu, Y. (2012). A fuzzy hybrid MCDM approach for professional selection. Expert Systems with Applications, 39(3), 3516-3525.
 • Kabak, M., & Kazançoğlu, Y. (2012). Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Öğretmen Seçimi ve Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1), 95-111.
 • Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Stanujkic, D. (2016). The framework for the selection of personnel based on the SWARA and ARAS methods under uncertainties. Informatica, 27(1), 49-65.
 • Kwong, C. K., & Bai, H. (2003). Determining the importance weights for the customer requirements in QFD using a fuzzy AHP with an extent analysis approach. Iie Transactions, 35(7), 619-626.
 • Liu, H. C., Qin, J. T., Mao, L. X., & Zhang, Z. Y. (2015). Personnel Selection Using Interval 2‐Tuple Linguistic VIKOR Method. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 25(3), 370-384.
 • Özbek, A., & Erol, E. (2016). Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Vıkor Yöntemleriyle İşgören Seçimi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 93-108.
 • Öztürk, B. A., & Başkaya, Z. (2011). Bulanık Topsıs Algoritmasında Üçgen Bulanık Sayılar İle Satış Elemanlarının Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 9(16), 11-21.
 • Rouyendegh, B. D., & Erkan, T. E. (2013). An application of the fuzzy electre method for academic staff selection. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 23(2), 107-115.
 • Stanujkic, D., Djordjevic, B., & Karabasevic, D. (2015). Selection Of Candidates In The Process Of Recruitment And Selection of Personnel Based On The Swara And Aras Methods. Quaestus, (7), 53-64.
 • Ulutas, A., Shukla, N., Kiridena, S., & Gibson, P. (2016). A utility-driven approach to supplier evaluation and selection: empirical validation of an integrated solution framework. International Journal of Production Research, 54(5), 1554-1567.
 • Ünal, Ö. F. (2011). Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve Personel Seçimi Alanında Uygulamaları. Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 3(2), 18-38.
 • Vatansever, K., & Oncel, M. (2014). implementation of integrated multi-criteria decision making techniques for academic staff recruitment. Journal of Management Marketing and Logistics, 1(2), 111-126.
 • Wang, Y. M., & Elhag, T. M. (2007). A fuzzy group decision making approach for bridge risk assessment. Computers & Industrial Engineering, 53(1), 137-148.
 • Wang, Y. M., Luo, Y., & Hua, Z. (2008). On the extent analysis method for fuzzy AHP and its applications. European Journal of Operational Research, 186(2), 735-747.
 • Yildiz, A., & Deveci, M. (2013). Bulanik VIKOR Yöntemine Dayali Personel Seçim Süreci/Based on Fuzzy VIKOR Approach to Personnel Selection Process. Ege Akademik Bakis, 13(4), 427-436.
 • Yıldız, M. S., & Aksoy, S. (2015). Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Personel Seçimi Üzerine Bir Çalışma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 59-83.
 • Zolfani, S. H., Rezaeiniya, N., Aghdaie, M. H., & Zavadskas, E. K. (2012). Quality control manager selection based on AHP-COPRAS-G methods: a case in Iran. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 25(1), 72-86.
Subjects Social
Published Date Ocak 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Alptekin ULUTAŞ
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ahmet Murat ÖZKAN
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Hasan TAĞRAF
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 10, 2018

Bibtex @research article { esosder317209, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {223 - 232}, doi = {10.17755/esosder.317209}, title = {BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI}, key = {cite}, author = {ULUTAŞ, Alptekin and ÖZKAN, Ahmet Murat and TAĞRAF, Hasan} }
APA ULUTAŞ, A , ÖZKAN, A , TAĞRAF, H . (2018). BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 223-232. DOI: 10.17755/esosder.317209
MLA ULUTAŞ, A , ÖZKAN, A , TAĞRAF, H . "BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 223-232 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/33255/317209>
Chicago ULUTAŞ, A , ÖZKAN, A , TAĞRAF, H . "BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 223-232
RIS TY - JOUR T1 - BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI AU - Alptekin ULUTAŞ , Ahmet Murat ÖZKAN , Hasan TAĞRAF Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.317209 DO - 10.17755/esosder.317209 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 232 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.317209 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.317209 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI %A Alptekin ULUTAŞ , Ahmet Murat ÖZKAN , Hasan TAĞRAF %T BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.317209 %U 10.17755/esosder.317209
ISNAD ULUTAŞ, Alptekin , ÖZKAN, Ahmet Murat , TAĞRAF, Hasan . "BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (January 2018): 223-232. https://doi.org/10.17755/esosder.317209
AMA ULUTAŞ A , ÖZKAN A , TAĞRAF H . BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 223-232.
Vancouver ULUTAŞ A , ÖZKAN A , TAĞRAF H . BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 232-223.