Year 2018, Volume 17, Issue 66, Pages 421 - 432 2018-04-15

MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI

DISCUSSION OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES FOR PRE-SCHOOL CHILDREN WITHIN IN THE SCOPE OF MUSEUM ENVIRONMENTAL EDUCATION

Rukiye DİLLİ [1] , S.Seda BAPOĞLU DÜMENCİ [2] , Güneş TURGUT KESEBİR [3]

258 861

Merak ve ilginin en üst düzeyde olduğu okul öncesi dönemde verilecek olan çevre eğitimi, çocukta çevreye karşı farkındalığı artırdığı bilinmektedir. Fakat eğitimin ilk kademesi olan bu dönemde, çevre eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların istenilen düzeyde olmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede araştırmanın amacı; çevre eğitimi kapsamında okul öncesi dönemi çocuklarına, yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtılması ve temiz bir çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarının gerekliliğinin anlatılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu; kamu kurum kreşinde eğitim almakta olan 6 yaş grubu 12 çocuk oluşturmaktadır.  Karma yöntem olarak hazırlanan araştırmada nitel ve nicel veriler bir arada kullanılmıştır. Nicel verilerin elde edilmesinde Gülay (2011) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan Çevre Ölçeği (CATES –PV) kullanılmıştır.  Nitel verileri ise, araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulara çocukların verdikleri yanıtlar ve çizdikleri resimler oluşturmuştur. Nicel verilerin analizi ve yorumlanması sürecinde çocukların çevre ölçeğine verdikleri cevaplar doğrultusunda ön test-son test puanları karşılaştırılmış ve son test lehine anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda soyut bir kavram olan yenilenebilir enerji kaynaklarının tanımlanması ve çeşitlerinin öğretilmesinin yanı sıra çevreye karşı farkındalık kazandırılmıştır. Aynı zamanda bu sonucun pekiştirilmesinde müze eğitimi etkinlikleri de büyük rol oynamıştır.

Müze eğitimi, çevre eğitimi, okul öncesi dönem, yenilenebilir enerji kaynakları
 • Argun, Y. (2012). Okul öncesi dönemde yaratıcılık ve eğitimi. Ankara: Anı.
 • Basile, C. G. (2000). Environmetal educaiton as acatalyst for trasnfer of learning in young children. The Journal of Enviromental Education, 32.1.21-27.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cohen, S., Horm-Wingerd, D. (1993). Children and the environment: Ecological awareness among, Preschool Children Environment and Behavior. January, 25: 103-120.
 • Çakır İlhan, A. (2009). Educational studies in Turkish museums, Procedia Social and Behavioral Sciences. 1.342–346.
 • Çukur, D., Özgüner, H. (2008). Kentsel alanda çocuklara doğa bilinci kazandırmada oyun mekanı tasarımının rolü. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2. 177-187.
 • Deniş, H., Genç, H. (2007). Çevre bilimi dersi alan ve almayan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumları ve çevre bilimi dersindeki başarılarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 20 - 26.
 • Doğru, M., Kıyıcı-Balkan, F. (2005) Fen eğitiminin zorunluluğu- ilköğretimde fen ve teknoloji öğretimi, (ed.) M. Aydoğdu , T. Kesercioğlu, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökay Toksöz, S., Ulusoy, I., Kahriman, A. (2012). Renewable energy approaches to the energy policies of black sea and the importance of education in environmental knowledge, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protectio., SGEM 2012. 3, 1145-1152.
 • Grodziéska-Jurczak, M., Stepska, A., Nieszporek, K. & Bryda, G. (2006). Perception of Environmental Problems Among Pre-school Children in Poland, International Research in Geographical and Environmental Education.15, 1, February, 62-76.
 • Gülay, H., Ekici, G. (2010). MEB Okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi açısından analizi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (1), 74-84.
 • Gülay, H., Öznacar, M. D. (2010). Okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi etkinlikleri. Ankara: Pegem.
 • Gülay, H. (2011). Reliability and validity studies of the turkish version of the children’s attitudes toward the environment scale-preschool version (CATES-PV) and th analysis of children’s pro-environmental behaviors according to different variables. Asian Social Science. 7, No. 10; October.
 • Gülay, H., Önder, A. (2011). Sürdürülebilir gelişim için okul öncesi dönemde çevre eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güler, T. (2009). Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı görüşlerine etkileri. Eğitim ve Bilim, 34:151.
 • Haktanır, G. (2007). Okul öncesi dönemde çevre eğitimi. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı.
 • ICOM – International Council of Museum (2003). Museology - an instrument for unity and diversity. International symposium, Russion Federation, September, 6-13. Karadeniz, C. (2010). Children’s museums and necessity for children’s museums in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2.
 • Keleş, Ö. (2011). Doğa eğitimleri. Canan, Laçin Şimşek (Ed.). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları içinde 133-153, Ankara: Pegem.
 • Lopez-Alcarria, A., Gutiérrez-Péreza, J., Poza-Vilchesa, F. (2014). Preschool education professionals as mediators of environmental health education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 132, 639 – 646.
 • Milligan, M., Brayfield, A. (2004). Museums and childhood negotiating organizational lessons. Childhood Copyright. SAGE Publications. 11(3) : 275–301.
 • Miser, R. (2010). Çevre eğitimi. Ankara: Ankara EBF-MD.
 • Onur, B. (2012). Çağdaş müze eğitim ve gelişim müze psikolojisine giriş. Ankara: İmge.
 • Onur, B. (2016). Çocuk çevre doğa- çevre ve yurttaşlık eğitimi. Ankara: İmge.
 • Özcan, A. (2008). Türkiye üniversitelerinin çevre işlevleri ve kentsel gelişmeye katkıları. Yayımlanmamış doktora tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya, Türkiye.
 • Stern , P.C. (2000). Toward o coherent theory of enviromentally significant behavior. Journal of Social Issues, 56.3,407-424.
 • Suzuka, M. (2013). An experimental examination of the effectiveness of environmental education with preschool children. Thesis (M.A.) Humboldt State University, Psychology: Academic Research.
 • Şimşek, C. L. (Ed.) (2011). Fen öğretimde okul dışı öğrenme ortamı. Ankara: Pegem.
 • Şimşekli, Y. (2001). Bursa’da uygulamalı çevre eğitimi projesine seçilen okullarda yapılan etkinliklerin okul yöneticisi ve görevli öğretmenlerin katkısı yönünden değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XV1,1,73-84.
 • Taşkın, Ö., Şahin, B. (2008). The environment concept and 6 years old preschool children. Pamukkale University Faculty of Education Review, 1(23), 1–14.
 • Ural, E., Altuntaşoğlu, Z., Ar, F., Ateş, M., Bakır, N., Beba, A., Kaya, T., Keskin, T. Yalım, O. (2006). Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Rukiye DİLLİ
Institution: MTA Genel Müdürlüğü, Tabiat Tarihi Müzesi
Country: Turkey


Author: S.Seda BAPOĞLU DÜMENCİ
Institution: MTA Genel Müdürlüğü, Kreş Şube Müdürlüğü
Country: Turkey


Author: Güneş TURGUT KESEBİR
Institution: MTA Genel Müdürlüğü, Tabiat Tarihi Müzesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 15, 2018

Bibtex @research article { esosder319406, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {421 - 432}, doi = {10.17755/esosder.319406}, title = {MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI}, key = {cite}, author = {DİLLİ, Rukiye and BAPOĞLU DÜMENCİ, S.Seda and TURGUT KESEBİR, Güneş} }
APA DİLLİ, R , BAPOĞLU DÜMENCİ, S , TURGUT KESEBİR, G . (2018). MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 421-432. DOI: 10.17755/esosder.319406
MLA DİLLİ, R , BAPOĞLU DÜMENCİ, S , TURGUT KESEBİR, G . "MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 421-432 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/34439/319406>
Chicago DİLLİ, R , BAPOĞLU DÜMENCİ, S , TURGUT KESEBİR, G . "MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 421-432
RIS TY - JOUR T1 - MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI AU - Rukiye DİLLİ , S.Seda BAPOĞLU DÜMENCİ , Güneş TURGUT KESEBİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.319406 DO - 10.17755/esosder.319406 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 421 EP - 432 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.319406 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.319406 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI %A Rukiye DİLLİ , S.Seda BAPOĞLU DÜMENCİ , Güneş TURGUT KESEBİR %T MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.319406 %U 10.17755/esosder.319406
ISNAD DİLLİ, Rukiye , BAPOĞLU DÜMENCİ, S.Seda , TURGUT KESEBİR, Güneş . "MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (April 2018): 421-432. https://doi.org/10.17755/esosder.319406
AMA DİLLİ R , BAPOĞLU DÜMENCİ S , TURGUT KESEBİR G . MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(66): 421-432.
Vancouver DİLLİ R , BAPOĞLU DÜMENCİ S , TURGUT KESEBİR G . MÜZEDE ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ANLATILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(66): 432-421.