Year 2018, Volume 17, Issue 66, Pages 433 - 453 2018-04-15

MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ECONOMIC PROBLEMS FACED BY THE FISHERIES COOPERATIVES OF MUGLA PROVINCE AND SOLUTION PROPOSALS

Ali ÇIMAT [1] , Tarık DURAN [2]

167 382

Muğla ili, 8.333 km’lik kıyı uzunluğuna sahip olan ülkemizde 1.480 km ile hem en uzun kıyı şeridine sahip il olması hem de bol miktarda iç su kaynaklarına sahip olması nedeniyle su ürünleri avcılık ve yetiştiriciliğinde önemli bir yer tutar. Bu bağlamda çalışmada, Muğla ilinin su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri ele alınmış ve Muğla ilinde avcılık yoluyla faaliyet gösteren su ürünleri kooperatif yönetici ve ortakları üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması 5’li likert ölçeği kullanılarak oluşturulmuş ve Muğla ilinde faaliyet gösteren 29 adet su ürünleri kooperatif işletmesinin 220 ortağı üzerinde uygulanmıştır. Uygulanan anketlere ilişkin veri girişleri IBM SPSS 20.0 paket programında değerlendirilmiştir. Çalışmada, kooperatif ortaklarının faaliyetlerini yürütürken karşılaşabileceği sorunlar “Kooperatif özellikleri”, “Balıkçılık Mevzuatı ve Bürokrasi”, “Avcılık Faaliyetleri”, “Kooperatifçilik” ve Pazarlama olmak üzere beş bölümde incelenmiştir.

Su Ürünleri, Su Ürünleri Avcılığı, Su Ürünleri Avcılığı Kooperatifleri
 • Adıgüzel, F., ve Akay, M. (2005). Tokat İlinde Gökkuşağı Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 31–40. http://dergi park.ulakbim.gov.tr/gopzfd/article/view/5000012667/0 (Erişim Tarihi: 11.07.2015).
 • Albulak, N. (2003). Balıkçılık Tarihçesi. http://www.oocities.org/rastgele_der/yazi.html# NASUHİ (Erişim Tarihi: 20.09.2015).
 • Aslan, B. (2010). Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak İç Denetim. Sayıştay. http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=1cab74b5-47c8-4e12-b475-6500b9028382@sessionmgr103&hid=112&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ==#AN=130508&db=uvt (Erişim Tarihi: 20.05.2016).
 • BGSM. (2015). Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü: Muğla Su Ürünleri Raporu. Muğla.
 • BGSM. (2016). Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü: Muğla Su Ürünleri Raporu. Muğla.
 • Birici, N., Şeker, T., Balcı, M., Çelik, B., ve Kılıç, A. (2014). Elazığ İlinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss L.) Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve
 • Ekonomik Analizi. Yunus Araştırma Bülteni, (2014 (2)), 23–48. http://docplayer.biz.tr/15384871-Elazyd-ylinde-gokkuthady-alabalydy-oncorhynchus-mykiss-l-yetithtiricilidi-yapan-ythletmelerin-yapysal-ve-ekonomik-analizi.html (Erişim Tarihi: 15.03.2016).
 • Çelikkale, S., Düzgüneş, E., ve Okumuş, İ. (1999). Türkiye’de Su Ürünleri Sektörü; Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. http://www.ito.org.tr/itoyayin/0022768.pdf (Erişim Tarihi: 19.08.2015).
 • Dabbaloğlu, K. (2011). Muhasebe Teorisi, Fonksiyonel Yaklaşım, Kontrol - Kayıt - Raporlama - Analiz. İstanbul.
 • DSİ. (2016). Toprak Su Kaynakları. http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari (Erişim Tarihi: 19.05.2016).
 • Eren, C. (2015). Bursa İlinde Süt İşleyen Tarımsal Kooperatiflerin Ekonomik Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa .
 • EUROSTAT. (2015). Fishery Statistics in Detail. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fishery_statistics_in_detail (Erişim Tarihi: 27.08.2015).
 • FAO. (2013). Provite Standarts and Certification in Fisheries and Aquaculture (FAO). http://www.fao.org/docrep/013/i1948e/i1948e00.htm (Erişim Tarihi: 12.08.2015).
 • FAO. (2014a). 2012 Yearbook of Fishery and Aquaculture Statistics.
 • FAO. (2014b). The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome. http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf (Erişim Tarihi: 17.09.2015).
 • FAO. (2016a). Disposition of World Fishery Production. ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary /a1ybc.pdf (Erişim Tarihi: 16.02.2016).
 • FAO. (2016b). The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome. https://doi.org/92-5-105177-1 (Erişim Tarihi: 22.06.2016).
 • Fişek, A. G. (2012). Balıkçılık Sektöründe İş Sağlığı Güvenliği. http://www.isguvenligi.net/ iskollari-ve-is-guvenligi/balikcilik-sektorunde-is-sagligi-ve-guvenligi/ (Erişim Tarihi: 09.06.2016).
 • Gören, H. M. (2013). Tokat İli Su Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • GTHB. (2016). Hayvancılık Desteklemeleri. http://www.tarim.gov.tr/Konular/ Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler (Erişim Tarihi: 22.08.2016).
 • Karabağ, S., ve Şahin, S. (2011). Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Karademir, M. (2012). Su Ürünleri Kooperatiflerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İstanbul İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karalar, R., Ürper, Y., ve Turan, N. (2003). Eskişehir İlinde Kooperatifciliğin Yapısı ve Analizi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, 289–302.
 • Karataş, M., Sayılı, M., ve Koç, B. (2008). Sivas İlinde Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(2), 49–55.
 • Kaya, İ. (2006). Türki̇ye’deki Kültür Balıkçılığı İhracatinda Sektörel Dış Ti̇caret Modeli̇ Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Kılıç, S. (2012). Örnek Büyüklüğü, Güç Kavramları ve Örnek Büyüklüğünün Hesaplanması. Journal of Mood Disorders, 2–3, 140–142. https://doi.org/DOI: 10.5455/jmood.20120921043306 (Erişim Tarihi: 22.08.2016).
 • Korkmaz, A. (2000). Kooperatif İşletmelerde Bütünleşme Hareketleri ve Stratejileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 43–44(1), 142–171. http://www.arastirmax.com/ en/bilimsel-yayin/sosyal-siyaset-konferanslari-dergisi/43-44/1/142-171-kooperatif-isletmelerde-butunlesme-hareketleri-stratejileri (Erişim Tarihi: 19.08.2016).
 • Kuşat, N. (2001). Türkiye’deki Alabalık İşletmeciliğinin Ekonomik Fayda Açısından Değerlendirilmesi ve Isparta Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Özdemir, K. (2010). Kooperatiflerde Dış Denetim. Mali Çözüm Dergisi, (102), 151–163. a0e6-2736b6531ac3@sessionmgr4001&hid=4113 (Erişim Tarihi: 10.06.2016).
 • Resmi Gazete. (1996). Balıkçı Barınakları Yönetmeliği. http://mevzuat.basbakanlik. gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4997&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 (Erişim Tarihi: 13.06.2016).
 • Resmi Gazete. (1998). Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# (Erişim Tarihi: 20.08.2016).
 • Resmi Gazete. (2006). Su Ürünleri Kanunu Tasarısı Taslağı. http://www.tarim.gov.tr /Belgeler/Su_Urunleri_Kanunu_Tasarisi_Taslagi.pdf (Erişim Tarihi: 22.08.2016).
 • Resmi Gazete. (2013). Koperatifcilik Proje Destek Yönetmeliği. http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2013/07/20130730-3.htm (Erişim Tarihi: 20.08.2016).
 • SÜYMERBİR. (2014). Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektör Raporu. Ankara.
 • Tezel, R. (2015). Milas Bölgesindeki Toprak Havuz İşletmelerinin Mevcut Durum Analizinin Yapılması ve Sürdürülebilirlikleri İçin Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Tokat, B. (1985). Yönetimde İş birliği İlişkisinin Türk Kooperatif Düzenindeki Sorunsalı ve Bir Model Denemesi. Eskişehir.
 • Tümertekin, E., ve Özgüç, N. (1995). Ekonomik Coğrafya. İstanbul: Çankaya Kitapevi.
 • Uluocak, İ. (2009). Kooperatifçilik Eğitiminin Ülkemizdeki Durumu ve Kooperatif Tarzı Yapılanmanın Özel Eğitim Kurumlarında Uygulanması, Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Uysal, H. T. (2011). Konut Yapı Kooperati̇fleri̇nde Güven İli̇şki̇si̇ne Yöneli̇k Model Öneri̇leri̇ ve Bir Araştirma. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ünal, V., Yercan, M., ve Güncüoğlu, H. (2009). Ege Kıyıları Su Ürünleri Kooperatifleri. Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Ali ÇIMAT
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8865-2027
Author: Tarık DURAN
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 15, 2018

Bibtex @research article { esosder321829, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {433 - 453}, doi = {10.17755/esosder.321829}, title = {MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {ÇIMAT, Ali and DURAN, Tarık} }
APA ÇIMAT, A , DURAN, T . (2018). MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 433-453. DOI: 10.17755/esosder.321829
MLA ÇIMAT, A , DURAN, T . "MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 433-453 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/34439/321829>
Chicago ÇIMAT, A , DURAN, T . "MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 433-453
RIS TY - JOUR T1 - MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - Ali ÇIMAT , Tarık DURAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.321829 DO - 10.17755/esosder.321829 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 433 EP - 453 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.321829 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.321829 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A Ali ÇIMAT , Tarık DURAN %T MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.321829 %U 10.17755/esosder.321829
ISNAD ÇIMAT, Ali , DURAN, Tarık . "MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (April 2018): 433-453. https://doi.org/10.17755/esosder.321829
AMA ÇIMAT A , DURAN T . MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(66): 433-453.
Vancouver ÇIMAT A , DURAN T . MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(66): 453-433.