Year 2018, Volume 17, Issue 66, Pages 561 - 576 2018-04-15

TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI

“GENDER ROLE” ATTITUDES OF GENERATION Y IN SOCIAL TRANSFORMATION PROCESS OF TURKEY

Hatice BUDAK [1] , Kübra KÜÇÜKŞEN [2]

312 705

Bu çalışmada Y kuşağının son üyeleri olan lise öğrencilerinin eşitlikçi ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini benimseme düzeylerinin belirlenmesi, toplumsal cinsiyet rollerini belirleyen değerlerde değişimin olup olmadığı, varsa bu farklılaşmanın Y kuşağının özellikleri ve bazı değişkenlerin etkisi bağlamında açıklanması amaçlanmıştır. Araştırma modeli tanımlayıcı-kesitsel olarak tasarlanmış bir çalışmadır. Konya merkez ilçelerde bulunan farklı türde öğretim programı uygulayan beş lisede 410 öğrenciye anket uygulanmıştır. Örneklem seçkisiz örneklem tekniğiyle belirlenmiştir. Anket formu öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile ilgili sorular ile S. Zeyneloğlu ve F. Terzioğlu tarafından hazırlanan ve geçerlilik-güvenirlilik çalışması aynı yazarlar tarafından yapılan “Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutum Ölçeği”nden oluşmaktadır. Öğrencilerin “Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutum Ölçeği” toplamından aldıkları ortalama puan = 3,0623; “eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolü” alt boyutundan aldıkları ortalama puan = 4,0619, “geleneksel toplumsal cinsiyet rolü” alt boyutundan ise = 3,1561’dir. Araştırma sonucuna göre, Y kuşağının son jenerasyonu olan gençlerin eşitlikçi değerleri yüksek ve olumlu düzeyde benimsemekle birlikte, geleneksel değerlerin izlerini de taşımaya devam ettikleri tespit edilmiştir.

Cinsiyet, , toplumsal cinsiyet, , toplumsal cinsiyet rolleri, , Ykuşağı
 • KAYNAKÇA
 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z. & Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve Y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (19), 165-182.
 • Aktaş, G. (2013). Feminist söylemler bağlamında kadın kimliği: erkek egemen bir toplumda kadın olmak. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30(1), 53- 72.
 • Altınova, H.H. & Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2), 9-22.
 • Atış, F. (2010). Ebelik/Hemşirelik 1. Ve 4. sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adana.
 • Ayan, S. (2014). Cinsiyetçilik: çelişik duygulu cinsiyetçilik. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 36, 147-156.
 • Chen, H. (2010). Advertising and generational idenitty: A the aretical model. University of Tennesse, 132- 140.
 • Donavan, J. (1997). Feminist teori.(B. Aksu, M. A. Gevrek ve F. Sayılan, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Dökmen, Z.Y. (2010). Toplumsal cinsiyet sosyal psikolojik açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Durmuş, B., Çinko, M. & Yurtkoru, E.S. (2016). Sosyal bilimlerde SPSS le veri analizi, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Ecevit, Y. (2011). Toplumsal cinsiyet sosyolojisine bakış. Y. Ecevit ve N. Karkıner (Ed.). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, (ss. 2-32).Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Eken, H. (2005). Toplumsal cinsiyet olgusu temelinde mesleğe ilişkin rol ile aile içi rol etkileşimi: Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kadınsubaylar. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara.
 • Ergil, Doğu (4.07.2013). Y kuşağı. Erişim Tarihi: 05.08.2015, www.bugun.com.tr/y-kusagi-yazisi-704123 Giddens, A. (2013). Sosyoloji. (İ. Yılmaz, Çev.), İstanbul, Kırmızı Yayınları.
 • Gürbüz, S. (2015). Kuşak farklılıkları mit mi gerçek mi?. İş ve İnsan Dergisi, 2(1), 40-57. Hammill, G. (2005). Mixing and managing four generations of employees. FDU Magazine Online, 12(2). Erişim Tarihi: 02.01.2015, http://fdu.edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm
 • Kaçar, Ö. (2007). Toplumsal cinsiyet ve kadının konumu: Türkiye’de yakın zamanlardaki değişimi anlamak. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (K.S.G.M). (2008). Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ulusal eylem planı (2008-2013). T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Ankara: Fersa Ofset.
 • Kahraman, L., Kahraman, A.B, Ozansoy, N., Akıllı, H., Kekillioğlu, A. & Özcan, A. (2014). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Algısı Araştırması. Turkish studies, İnternational Perodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 811-831.
 • Küçükşen, K. & Kaya, Ş.D. (2016). Yönetici pozisyondaki akademisyen kadınlarda aile –iş- özel yaşam dengesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(37), 662-674.
 • Mengi, Z. (2011). İş başarısında kuşak farkı. Erişim Tarihi: 16.08.2015, htpp://www.optimist.com.tr/ Moç, S. (2013). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısının oluşmasında geleneksel kimliğin rolü (Iğdır Üniversitesi örneği).Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Iğdır.
 • Öngen, B. & Aytaç, S. (2013). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam değerleri ilişkisi. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 48(2), 1-18.
 • Sakallı, U. N. (2002). Çelişik duygulu cinsiyetçilik ölçeği: geçerlik ve güvenilirlilik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 47-58.
 • Seçgin, F. & Tural, A. (2011). Sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2446-2458.
 • Sencer, M. (1989). Toplum bilimlerinde yöntem. Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Suğur, S. (2006). Toplumsal cinsiyet. G. Y. Oğuz (Ed.). Toplumsal Yaşamda Kadın (ss. 3-24). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Toruntay, H. (2011). Takım rolleri çalışması: X ve Y kuşağı üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Vefikuluçay,Y.D., Zeyneloğlu,S., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın,L. & Eroğlu, K. (2009). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 775-792.
 • Yüksekbilgili, Z. (2015). Türkiye’de Y kuşağının yaş aralığı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (53), 259-267.
 • Zeyneloğlu,S. (2008). Ankara’da H-hemşirelik öğrenimi gören üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • htpp://www.tdk.gov.tr Erişim tarihi: 03.06.2017
 • htpp://www.dünya.com/kusaklar Erişim Tarihi: 15.08.2015
 • htpp://funda-seyrek.blogspot.com.tr/2013/05/baby-boomers-ve-x-kusag-icin-sosyal.html Erişim Tarihi: 16.08.2015
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9815-9997
Author: Hatice BUDAK
Institution: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9248-9541
Author: Kübra KÜÇÜKŞEN
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 15, 2018

Bibtex @research article { esosder335865, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {561 - 576}, doi = {10.17755/esosder.335865}, title = {TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {BUDAK, Hatice and KÜÇÜKŞEN, Kübra} }
APA BUDAK, H , KÜÇÜKŞEN, K . (2018). TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 561-576. DOI: 10.17755/esosder.335865
MLA BUDAK, H , KÜÇÜKŞEN, K . "TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 561-576 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/34439/335865>
Chicago BUDAK, H , KÜÇÜKŞEN, K . "TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 561-576
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI AU - Hatice BUDAK , Kübra KÜÇÜKŞEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.335865 DO - 10.17755/esosder.335865 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 561 EP - 576 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.335865 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.335865 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI %A Hatice BUDAK , Kübra KÜÇÜKŞEN %T TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.335865 %U 10.17755/esosder.335865
ISNAD BUDAK, Hatice , KÜÇÜKŞEN, Kübra . "TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (April 2018): 561-576. https://doi.org/10.17755/esosder.335865
AMA BUDAK H , KÜÇÜKŞEN K . TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(66): 561-576.
Vancouver BUDAK H , KÜÇÜKŞEN K . TÜRKİYE’NİN SOSYAL TRANSFORMASYON SÜRECİNDE Y KUŞAĞININ “TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ” TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(66): 576-561.